Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Prevádzkový poriadok

 
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Názov: ZŠ Mirka Nešpora
Adresa: ul. Mirka Nešpora 2, 08001 Prešov
IČO: 37877216
IČ DPH: 2021672466
2. Druh a spôsob poskytovania služieb
Základná škola Mirka Nešpora poskytuje služby pre obyvateľstvo v oblasti rekreácie a prevádzkuje krytý školský bazén ŠŤUKA v budove ZŠ Mirka Nešpora č. 2 v Prešove.
Rozmery bazéna sú 25 m x 12,5 m x 1,10 - 1,30 m. Hĺbka bazénu v jednotlivých častiach je zreteľne 
označená. Bazén je určený pre plavcov i neplavcov, pre základný plavecký výcvik žiakov 
základných a stredných škôl, pre vyučovanie povinnej a nepovinnej telesnej výchovy, pre 
činnosť športových klubov, pre činnosti záujmových a spoločenských organizácií, pre iné 
školy v meste alebo regióne bez telovýchovných objektov, pre súťaže, podujatia usporiadané 
školou alebo zriaďovateľom, pre iné fyzické a právnické osoby.
Vstup pre návštevníkov do prevádzky je riešený samostatne cez komunikačnú 
chodbu, hygienickú zónu s možnosťou prezutia, samostatného vstupu do plynovej kotolne 
a strojovne na úpravu vody, schodiská i vstupnej haly. Vo vstupnej hale je riešená recepcia, 
priestor na sušenie vlasov, stoly, stoličky, zariadenia pre osobnú hygienu. Zo vstupnej haly sú 
riešené samostatné vstupy do šatní mužov a šatne pre ženy. V priestoroch bazéna sú 
samostatné miestnosti pre vedúcich plaveckého výcviku. V nadväznosti na jednotlivé šatne 
pre mužov a ženy sú tam tiež miestnosti pre upratovačku. 
- šatňa ženy - vybavenie: 48 ks skriniek, 3 x WC, 11 x sprcha
- šatňa muži - vybavenie: 48 ks skriniek, 3 x WC, 10 x sprcha
Z jednotlivých spŕch sa prechádza cez brodiská ako samostatné vstupy do plaveckého 
bazéna s recirkuláciou vody. Súčasťou plaveckého bazéna je miestnosť prevej pomoci 
s umývadlom rúk s tečúcou teplou a pitnou vodou, jedno ležadlo, nosidlá a lekárnička prvej 
pomoci. Ďalej sa nachádza sklad čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, denná miestnosť 
pre personál, šatňa a sprcha pre ženy a mužov zamestnancov bazéna.
V suteréne objektu sa nachádza miestnosť vzduchotechniky, elektrorozvodňa, sklad 
chemikálií, výmenníková stanica, miestnosť pre strojníka so zariadeniami pre osobnú 
hygienu (WC, umývadlo, šatňa), samostatná úpravovňa bazénovej vody (prívod vody, 
vyrovnávacia nádrž, dva pieskové filtre, ohrev vody, tri čerpadlá a prístroj na dávkovanie 
dezinfekčných prostriedkov a chemikálií). Jeden pracovník zabezpečuje úpravu vody a je na 
to odborne a zdravotne spôsobilý.
Vykurovanie objektu je plynové. Odvetrávanie všetkých priestorov prirodzené 
a nútené, osvetlenie kombinované. Zber pevného odpadu je riešený do smetnej nádoby. 
Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie objektu je riešené napojením na inžinierske 
siete mesta Prešov. Zásobovanie vodou bazéna je riešené napojením na jestvujúci mestský 
vodovod. V bazéne sa jedenkrát do týždňa steny a dno bazéna vodným vysávačom. Je 3
zabezpečené čistenie ochozov bazéna, dezinfekcia chloramínom, bazén je najmenej 
jedenkrát do roka vypustený a vydenzifikovaný.
V bazénovej hale je teplota vzduchu vyššia ako teplota vody v bazéne o 1 o až 3oC. Teplota vzduchu v sprchách je 24O až 27o C, v šatniach 20o až 22oC a vo vstupnej hale 18o až 20o.
C. Vo všetkých miestnostiach je zabezpečené vetranie. Aktuálna informácia o teplote vody v bazéne sa uvádza na viditeľnom mieste. 
3. Kapacita bazénu
Kapacita bazéna je 60 návštevníkov za hodinu.
4. Otváracie hodiny bazéna
Otváracie hodiny sú v pracovné dni od 07.00 hod. do 21.00 hod., v sobotu od 15.00 
hod. do 20.00 hod., v nedeľu od 13.00 hod. – 20.00 hod. Sanitačným dňom je sobota v čase 
od 09.00 hod. do 15.00 hod. Prevádzkovú dobu bazéna je možné upraviť podľa záujmu 
o prenájme.
5. Základné údaje o kvalite vody na kúpanie
Voda na kúpanie, sprchovanie zariadení, pre osobnú hygienu je pitná a je dodávaná z 
verejnej vodovodnej siete mesta Prešov. Spĺňa požiadavky uvedené vo vyhláške MZ SR č. 
308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody určenú na kúpanie. Informácie o teplote vody v 
bazéne a o teplote vzduchu sa uvádzajú na prístupnom a viditeľnom mieste. Najvyššia 
teplota vody v plaveckom bazéne je 28o
C. Protokol o skúške pitnej a bazénovej vody je vyvesený na vyditeľnom mieste vo vstupnej hale kúpaliska.
6. Spôsob a frekvencia kontroly kvality vody
V prevádzkovej knihe sa vedú záznamy, ktorými sa sleduje:
Voľný chlór a viazaný chlór sa zisťuje trikrát denne. Kontrola sa vykonáva so súpravou 
DUKE. Obsahuje kvapalinu CL1, prášok CL2 a kvapalinu CL3. Voľný chlór sa stanovuje 
odobratím bazénovej vody do skúmavky a pridaním troch kvapiek CL1. Následne sa podľa 
odmerky pridá prášok CL2 a odčíta sa hodnota sfarbenia a porovná sa s farebnými roztokmi v 
zatavených skúmavkách pohľadom v pozdĺžnej osi proti osvetlenej bielej podložke. Hľadá sa 
sfarbenie rovnakej intenzity. Medzná hodnota voľného chlóru je 0,6 mg/l. Viazaný chlór 
zisťujeme súpravou DUKE. Do skúmavky sa odoberie malé množstvo vody a pridá sa 
kvapalina CL3. Dôkladne sa premieša a porovná sa s farebnými roztokmi v zatavených 
skúmavkách. Od nameranej hodnoty sa odpočíta nameraná hodnota voľného chlóru a 
výsledok zodpovedá momentálnemu stavu viazaného chlóru. Medzná hodnota viazaného 
chlóru je 0,3 mg/l. Ak nie je zabezpečené určovanie obsahu chlóru automatickou registráciou 
v miestach prítoku vody do bazénu (príp. za úpravňou) a odtoku vody z bazénu zisťuje sa 
obsah chlóru vo vode 1 hodinu pred zahájením prevádzky a ďalej každú štvrtú hodinu. 
Vzorka vody sa odoberá v hĺbke 10 až 30 cm pod hladinou vody. Jedna vzorka sa odoberá 4
v časti bazénu, do ktorej vteká napustená voda, a jedna vzorka z protiľahlého a súčasne 
najvzdialenejšieho miesta bazénu.
Priehľadnosť vody – jedenkrát za deň. Kontroluje sa viditeľnosť terča v najhlbšej časti 
bazéna. Ak je výsledok kontroly nevyhovujúci musí spravovateľ vykonať opatrenia v úpravni 
vody (korekcia dávky čiridla, úprava pH, zvýšenie intenzity recirkulácie, pridanie riediacej 
vody a pod.). Najmenej 3krát denne je spravovateľ povinný prekontrolovať pH 
a oxidovateľnosť vody a to vo vzorke vody odoberanej za úpravňou. Teplota vody v bazéne 
a teplota vzduchu sa meria 3 krát denne a vyznačuje sa na tabuli, umiestnenej na viditeľnom 
mieste.
Čistiaci účinok úpravne vody, správna funkcia technického vybavenia bazénov, 
meracích systémov a pod. sa kontrolujú podľa prevádzkového poriadku upraveného so 
zreteľom na úroveň zariadenia. Kontrola sa vykonáva zvyčajne raz týždenne.
Výsledky kontrol, uvedených v predchádzajúcich ustanoveniach treba okamžite 
vyhodnocovať a prevádzku upraviť tak, aby boli splnené určené podmienky. O výsledkoch 
kontrol a o vykonaných opatreniach sa vedie písomný záznam.
Ak sa vyskytne situácia, že namerané hodnoty poukazujú na možnosť vzniku 
zdravotných závad je spravovateľ povinný okamžite vykonať také opatrenia v prevádzke, aby 
sa neohrozilo zdravie návštevníkov a upovedomiť o tom okresného hygienika.
Raz mesačne regionálny úrad verejného zdravotníctva je do 7 dní po ukončení 
analýzy pitnej a bazénovej vody oboznámený s jej výsledkami. Výsledky kontroly sú vyvesené 
vo vstupnej hale kúpaliska, na recepcii.
Oxidačno-redukčný potenciál /REDOX/. Oxidačno-redukčný potenciál (ORP) hovorí o 
zdraviu prospešnosti a dezinfekčnosti vody a o miere zostávajúceho kyslíku obsiahnutého vo 
vode. Organické látky, ktoré spôsobili znečistenie vody znižujú redox potenciál a látky 
schopné oxidácie, ako chlór, ozón, alebo aktívny kyslík redox potenciál zvyšujú. ORP určuje 
bakteriologickú kvalitu vody. redoxný potenciál, umožňuje kvantifikovať oxidačnú a 
redukčnú silu vodného roztoku. Oxidáciou a redukciou rozumieme javy, pre ktoré je 
charakteristická vzájomná výmena elektrických nábojov medzi oxidáciou alebo redukciou 
látok. Pri tomto fyzikálnochemickom pochode prebieha rovnovážna reakcia, pri ktorej 
redukujúca látka odovzdáva elektróny a sama sa oxiduje, zatiaľ čo oxidujúca látka elektróny 
prijíma a sama sa redukuje. Ak ponoríme do takéhoto roztoku elektródu z indiferentného 
kovu, vytvorí sa na nej redoxný potenciál, ktorého veľkosť závisí od pomeru koncentrácií 
oxidujúcich a redukujúcich látok v roztoku. Redoxný potenciál sa ustanovuje opäť meraním 
napätia galvanického článku tvoreného meraným roztokom, do ktorého sú ponorené dve 
elektródy - meracia a porovnávacia. Na rozdiel od merania pH je meracia elektróda v tomto 
prípade z ušľachtilého kovu (platiny, zlata či striebra), ale porovnávacia elektróda môže byť 
rovnaká, teda napr. chlorid. Merané napätie je v rozmedzí asi -1 500 mV až +1 500 mV. 
Kladná hodnota napätia ukazuje, že roztok pôsobí oxidačne, záporná hodnota znamená, že 
roztok pôsobí redukčne. Veľkosť redoxného potenciálu závisí na teplote, ale pri jeho meraní 
sa zvyčajne teplotná kompenzácia nevykonáva, pretože každé médium má inú teplotnú 
závislosť. Ak sa musia hodnoty redoxného potenciálu porovnávať, musí sa vždy merať pri 
rovnakej hodnote pH, pri rovnakej teplote a s rovnakým typom porovnávacej elektródy.
Meranie sa uskutočňuje najmenej 3krát za deň.5
Vedie sa prevádzková kniha do ktorej sa zapisujú hodnoty o: voľný chlór, viazaný 
chlór, teplota vody, teplota vzduchu, pH, redox potenciál, počet návštevníkov. Všetky 
položky sa kontrolujú min. 3 krát denne. Počet návštevníkov každú hodinu.
Prevádzkovú knihu vedie strojník, ktorý bol náležite poučení.
7. Spôsob úpravy vody v bazéne
Prečistenie celého objemu vody bazénu na recirkulačnom zariadení sa zabezpečuje 
najmenej jedenkrát pred začiatkom prevádzky. Počas prevádzky bazénu sa zabezpečuje 
nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia. Intenzita recirkulácie vody a množstvo 
riediacej vody sa určuje podľa počtu návštevníkov na jeden deň, tak aby vyhovovala vyhláške 
308/2012 Z.z.
Bazén sa vypúšťa najmenej jedenkrát za rok. Po vypustení sa bazén vrátane 
technického príslušenstva, ktoré je v kontakte s vodou, mechanicky vyčistí, vydenzifikuje 
a napustí vodou z vodovodnej siete mesta Prešov.
Voda v brodisku pri vstupe do bazénu sa v čase prevádzky vymieňa najmenej každú 
jednu hodinu a pri každom mimoriadnom znečistení; čistenie a dezinfekcia brodiska sa 
vykonáva denne.
Najvyššia teplota vody v bazéne je 28 oC
Voda je upravovaná chlórňanom sodným, kyselinou chlorovodíkovou a síranom 
hlinitým. Chémia je dávkovaná prostredníctvom automatických dávkovačov, ktoré sa 
nachádzajú v miestnosti na úpravu vody pri vyrovnávacej nádrži.
V prevádzkovej knihe sa zaznamenávajú hodnoty o počte návštevníkov každú hodinu. 
Každé dve hodiny sa zaznamenávajú tieto údaje: pH vody, voľný chlór, viazaný chlór, teplota 
vody, teplota vzduchu, vlhkosť.
Prítok a odtok vody bazénu je vybudovaný tak, aby sa voda v bazéne dôkladne 
premiešala s vodou privádzanou do bazénu. Vtokové a odtokové otvory sú rozmiestnené tak, 
aby nevznikali skratové prúdy a miesta s pomalou výmenou vody. Odtok vody z bazénu na 
recirkuláciu sa vedie cez prepadový žľab. Vypúšťacie otvory sú zabezpečené proti prisatiu 
kúpajúcich sa.
Úpravu vody bazéna má na starosti strojník, ktorý bol poučený a je plne odborne a 
zdravotne spôsobilý na tento úkon. 
Správca kúpaliska zabezpečí v strojovni a vo filtračnej stanici vyvesenie prehľadnej 
schémy celej prevádzky s vyznačením všetkých strojových častí, zariadení, potrubí a armatúr 
s popisom ich funkcií, s návodom na obsluhu a pre manipuláciu s nimi, ako aj s označením 
miest pre odber kontrolných vzoriek.
Všetky plochy priestorov v úpravovni vody musia byť vyspádované a napojené na 
kanalizáciu. Podlahy musia byť umývateľné.6
V suteréne je laboratórny kút a miestnosť pre obsluhu slúžiace strojníkovi, so šatňou, 
umývarňou, WC a miestnosť pre sklad chemikálií.
Správca poučí strojníka a zodpovedá za dávkovanie činidiel zamedzujúcich rozvoj rias.
Úpravovňa vody pozostáva z dvoch lapačov vlasov, troch cirkulačných čerpadiel, 
dvoch pieskových filtrov, vyrovnávacej nádrže, potrubí a armatúr. V činnosti je vždy jedno 
čerpadlo. Filtrácia a recirkulácia vody zodpovedá smerniciam pre výstavbu a prevádzku 
bazénov s recirkuláciou vody. Filtrácia a recirkulácia musí byť zabezpečená počas prevádzky 
aj po jej skončení.
Filtre je potrebné prepierať podľa zaťaženia bazénu, najmenej 1 x týždenne. Raz do 
roka je potrebné filtre otvoriť a urobiť revíziu stavu pieskovej náplne. 
Cirkulácia vody je zabezpečovaná 24 hodín troma cirkulačnými čerpadlami pri objeme 
vody v bazéne 379 m3
. Pri použití chlóru ako dezinfekčného prostriedku s ohľadom na 
zaťaženie bazénu sa používajú tieto chemikálie:
a/ síran hlinitý
b/ chlorňan sodný
c/ kyselina chlorovodíková
d/ modrá skalica
Roztoky síranu hlinitého a sódy sa pripravujú tak, že odvážené množstvo sa vysype do 
príslušnej nádrže, naplnenej do 2/3 vodou a premiešame miešadlom. Po rozpustení (30 min.) 
sa nádrž doplní vodou na objem 50 litrov. Pripravený roztok sa pred započatím dávkovania 
ponechá aspoň 30 min. V pokoji, aby sa prítomné mechanické nečistoty stačili usadiť 
s nezanášali alebo nevydierali klapky čerpadla. Po vyprázdnení nádrže sa pred prípravou 
nového roztoku vypustí usadený kal a nádrž sa pripraví odmeraním 15 l koncentrovaného 
roztoku a vliatím do príslušnej nádrže naplnenej do 2/3 vodou sa premieša miešadlom 
a doplní vodou do 50 litrov. Síran hlinitý sa bude dávkovať vždy po vypraní filtrov asi 6 hodín 
nastavený príslušnej hlavy na dávkovanie 2 l/hod (zohľadniť korekciu pre dávkovanie do 
protitlaku) a potom sa až do ďalšieho prania odstaví. Ďalej sa bude dávkovať behom 
filtračného cyklu vtedy, ak sa zhorší čírosť vody a okruhu. 
Chlóran sodný sa bude dávkovať pred i za filter tak, že pred filter sa bude dávkovať 1 
liter/hodina a za filter sa bude dávkovať resp. ochladzovať na požadovaný obsah chlóru 
v bazéne. Pokiaľ hygienik nerozhodne ináč bude sa na odtoku vody cez vrchný profil 
udržiavať 0,3 mg/l aktívneho chlóru. Pri dávkovaní zohľadniť protitlak v potrubí. 
Modrá skalica sa bude dávkovať len v prípade nárastu rias vo vode a na stenách 
bazénu. V takomto prípade obsluha (strojník) odváži 1 kg skalice, rozpustí ich v cca 5 litre 7
vody a vleje do zbernej nádrže. Tento zásah sa nesmie opakovať častejšie ako 1 x za 5 – 8 
týždňov, aby nedošlo k vytvoreniu nežiaduceho návyku rias na malé koncentrácie medi. 
Pretože všetky prevádzkové chemikálie sú látky zdraviu škodlivé, je nutné zachovať 
pri príprave roztokov bezpečnostné predpisy a používať gumové rukavice a ochranný odev, 
pri nalievaní chlórňanu sodného bezpodmienečne používať ochranné okuliare alebo plexi štít 
na tvár, gumovú zásteru, gumové čižmy a rukavice. Pri postriekaní síranom hlinitým sa 
zasiahnuté miesto omyje mydlom a vodou. Pri postriekaní chlórňanom sodným sa 
zasiahnuté miesto omyje roztokom síranu (tiosiran) sodného. Obsluha si pripraví 5 kg 
roztoku rozpustením 1 kg síranu sodného v 4 l vody a opláchneme vodou.. Pri postriekaní 
roztokom modrej skalice stačí miesto umyť vodou a mydlom. Pri postriekaní kyselinou 
chlorovodíkovou stačí miesto umyť čistou vodou a mydlom.
Dávkovacie čerpadlo je vhodné mimo prevádzkovej doby asi 1x za mesiac vyčistiť od 
nahromadených usadením a nečistôt rozobratím a vypláchnutím všetkých častí čerpadlových 
hláv, pevne priliehajúce zhluky sa rozrušia ponorením do zriedenej kyseliny chlorovodíkovej 
a následným opláchnutím vodou. Prvá výmena oleja (PP90) sa robí po dvoch mesiacoch 
prevádzky a každá ďalšia po 5000 prevádzkových hodinách. Rovnakým spôsobom sa 
odporúča 1x mesačne rozobrať a prepláchnuť spätný ventil na zaustení do okruhu. Rozvod 
chemikálií sa odporúča 1x mesačne prepláchnuť čistou vodou až po zaustenie do potrubia.
Stanovenie hodnoty pH. Do skúmavky vypláchnutej vodou sa naleje do 1/3 výšky 
a pridajú sa 3 kvapky indikátora (fenolová červeň). Obsah sa premieša a zhodnotí sa farebný 
odtieň pohľadom v pozdĺžnej osi skúmavky proti osvetlenej bielej podložke. Hodnota pH 7,2 
– 7,6 je charakterizovaná oranžovým sfarbením. Pod pH 7,2 tento indikátor farbí vodu 
s prechodom farby z oranžova do žlta. Pri pH nad 7,6 tento indikátor farbí vodu s prechodom 
farby z oranžova do červena. pH 9, je charakterizované červenou farbou a nad tieto hodnoty 
červenofialovou farbou. Pri poklese pod 7,2 sa bude dávkovať sóda až sa dosiahne hodnota 
7,5, dávkovanie sa ukončí.
Stanovenie aktívneho chlóru. Do skúmavky vypláchnutej vodou sa táto naleje do 
výšky rysky a pridá sa 5 kvapiek roztoku orto-tolidinu. Obsah sa premieša a intenzita 
vzniknutého žltého sfarbenia sa porovná s farebnými roztokmi v zatavených ampulkách 
pohľadom v pozdĺžnej osi skúmavky proti osvetlenej bielej podložke. Hľadá sa sfarbenie 
rovnakej intenzity. Medzi hodnoty sa odhadnú. Pokiaľ hygienik nerozhodne inak, bude sa na 
odtoku bazénu udržiavať 0,3 mg/l.
8. Spôsob údržby a čistenia priestorov, plôch bazénov s príslušenstvom
Na bazéne sa zabezpečuje pravidelné čistenie stien a dna, aby nedochádzalo k tvorbe 
sedimentov a nárastov, pričom pri čistení nesmie dochádzať k ich uvoľňovaniu do vody na 
kúpanie. Počas prevádzky bazéna je zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej 
dezinfekcia. Ak voda nespĺňa ukazovatele kvality uvedené v prílohe / tabuľka / je nutná 8
výmena celého objemu vody, najmenej však jedenkrát za rok. Po vypustení vody z bazéna sa 
bazénová vaňa mechanicky očistí, dezinfikuje a opláchne. Voda v brodiskách pri vstupe do 
bazéna sa v čase prevádzky vymieňa najmenej každú 1 hodinu a pri každom mimoriadnom 
znečistení. Na dezinfekciu sa používajú prostriedky s obsahom chlóru a kyseliny 
chlorovodíkovej.
Všetky plochy okolo bazénovej vane sú najmenej 3 krát denne čistené dezinfekčnými 
prostriedkami /savo, fixinela/ tak, aby sa na nich neusádzali nečistoty a ktoré by mohli znížiť 
kvalitu vody v bazéne. Čistia sa mechanicky a tiež oplachovaním vodou z verejného 
vodovodu mesta Prešov. Po skončení prevádzky musia byť všetky priestory bazénu a jeho 
priľahlé miestnosti upratané, WC treba aspoň raz denne umyť horúcou vodou 
s dezinfekčným prostriedkom /savo, fixinela/ a sedadlá umyť dezinfekčným roztokom. Denne 
treba dezinfikovať aj podlahy šatní, spŕch, umývarní, WC a plôch okolo bazénov a vykonávať 
ochranu proti plesniam.
Odpadové koše a nádoby je treba vyprázdňovať priebežne a na konci prevádzky.
Všetky plavecké pomôcky sú uskladnené na policiach s naklonenou plochou pre lepší 
odtok vody, aby nedochádzalo k vzniku plesní, resp. iných znečistení. Sú pravidelne 
ošetrované dezinfekčnými prostriedkam /savo/. Uskladnené sú na suchom, dobre vetranom 
mieste v bazénovej hale, mimo dosah striekajúcej vody.
9. Povinnosti vedúceho bazéna
- riadi prácu zamestnancov bazéna, v prípade jeho neprítomnosti jeho funkciu vykonáva 
určený zástupca,
- dozerá na denné upratovanie a dezinfikovanie šatní, spŕch a sociálnych zariadení, brodiska 
a všetkých priestorov,
zabezpečuje:
- pravidelné čistenie stien vodným vysávačom
- v strojovej a vo filtračnej stanici schému celej prevádzky s opisom funkcií a s návodom na 
obsluhu
- uvedenie teploty vody a vzduchu každý deň na prístupnom a dobre viditeľnom mieste pri 
bazéne na tabuli
Povinnosti zamestnancov:
- zdržiavať sa v priestoroch určených podľa ranného zadelenia v stanovenom čase, prípadne 
podľa úpravy stanovenej správcom bazéna
- dbať o dodržiavanie bezpečnosti, poriadku a hygieny
- mimo prevádzkovej doby alebo po znížení návštevnosti vykonávať práce súvisiace s 
dodržiavaním hygieny a čistoty hygienickej zóny a okolia bazéna
- vykonávať pomocné práce podľa pokynov správcu bazéna9
- denne upratovať celý areál bazéna a vetrať v uzavretých priestoroch
- vykonávať čistenie stien a dna bazéna vodným vysávačom tak, aby nedochádzalo k tvorbe 
sedimentov a nárastov, pričom pri čistení nesmie dôjsť k ich uvoľňovaniu do vody na kúpanie
- počas prevádzky musí byť zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia
- voda v brodisku sa musí vymieňať každú hodinu
- upratovačka je povinná kontrolovať tieto priestory aj počas prevádzky, záchody a ich 
sedadlá, umývadlá, podlahy šatní a spŕch
10. Spôsob zneškodňovania odpadových vôd a spôsob nakladania s odpadmi
Odpadové vody sú odvádzané do verejnej kanalizácie. Na tuhý odpad sú k dispozícii 
rovnomerne rozmiestnené prenosné odpadkové koše, ktorých obsah sa priebežne odnáša do 
kontajnera. Odvoz tuhého odpadu pravidelne zabezpečujú Technické služby mesta Prešov.
11. Zásady správania návštevníkov bazéna
Zásady správania návštevníkov bazéna tvoria prílohu prevádzkového poriadku a budú 
umiestnené v areáli bazéna - na viditeľnom mieste. V tomto znení:
1. Vstup do bazéna osobám mladším ako 15 rokov povolený len v sprievode osoby 
staršej ako 18 rokov.
2. Návštevník musí mať slušný, čistý a prípustný športový kúpací odev – plavky a 
kúpaciu čiapku, s výnimkou osôb, ktoré evidentne nemôžu znečistiť vodu svojimi 
vlasmi.
3. Pred vstupom do priestorov bazéna (aj po použití WC) sa osprchujte.
4. Brodisko neprekračujte, ale vstúpte do nich.
5. Zákaz vstupu do bazéna so žuvačkou, jedlom a loptami.
6. Vstup do bazéna pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok je prísne 
zakázaný.
7. Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného personálu kúpaliska.
8. Bazén nie je vhodný pre deti do dvoch rokov.
9. Zákaz vstupu do bazéna ak máte:
a. kožné ochorenia (ekzémy, plesne,...)
b. otvorené rany,
c. nádcha či iné zápalové ochorenie dýchacích ciesť.
10. Prosíme, aby ste v priestoroch bazéna:
a. nepľuvali na zem,
b. nekonzumovali jedlo a nápoje,
c. neskákali do bazéna.
Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať, 
obliekať, zobliekať bez pomoci druhej osoby, s výrazným fyzickým alebo psychickým 
postihnutím vstup do objektu povolený len s doprovodom.10
12. Spôsob zabezpečovania poskytnutia prvej pomoci a vybavenie skrinky na prvú pomoc.
Poskytovanie prvej pomoci zabezpečujú kvalifikovaní plavčíci na určenom a 
označenom stanovišti pri bazéne. Drobné poranenia sú ošetrené na mieste, k zložitejším a 
vážnejším úrazom je privolaná Rýchla zdravotnícka pomoc. Lekárnička je vyrobená v zmysle 
STN. Úrazy sa evidujú v zdravotnej knihe u vedúceho bazéna.
13. Spôsob zabezpečenia dozoru
Na zabezpečenie dozoru nad bezpečnou prevádzkou bazéna, prevádzkovou hygienou 
a na poskytnutie prvej pomoci je zabezpečený dozor kvalifikovanými plavčíkmi. Lekárnička 
prvej pomoci a záchranné prostriedky sú uložené v miestnosti prvej pomoci a na stanovišti 
plavčíka. Plavčík je držiteľom licencie plavčík - záchranár a je zdravotne spôsobilí vykonávať 
funkciu plavčíka na školskom bazéne.
 Mgr. Jaroslav Bizub
 riaditeľ školy
 V Prešove 1. december 2019