Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Digitálna učebňa

            D obré rady,

A ktuálne témy,

T vorivé nápady,

A traktívne videá a pexesá,

K valitné obrázky, mapy a testy,

mbiciózne novátorské projekty,

B leskurýchle vyhľadávanie,

I mpozantný obsah,

ázornosť a primeraná náročnosť,

E fektívne členenie a

T radičnú kvalitu.

 

 

Portál „bezkriedy.sk“ predstavuje internetový systém slúžiaci žiakom a rodičom. Učebné materiály, testy, písomky, cvičenia, diktáty... Nájdeš tu všetko na prípravu na písomku, alebo keď potrebuješ dohnať učivo po chorobe.