Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Ciele a poslanie CVČ

 Ciele a poslanie CVČ

PoslanímCVČ je vytvárať podmienky pre spoločensky žiaduce  naplnenie voľného času detí a mládeže, formovať u nich návyky racionálneho využitia času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl.

Úlohy a ciele CVČ sú:

  1. výchova a vzdelávanie formami organizovanej a voľnej záujmovej činnosti v oblasti vzdelávania, kultúry, športu,  na báze útvarov  záujmovej a športovej činnosti;
  2. organizovanie súťaží a doplnkových foriem vzdelávania;
  3. spolupráca so školami, školskými zariadeniami a inými inštitúciami v oblasti aktívneho využívania  voľnočasových aktivít  detí a mládeže;
  4. spolupráca s detskými a mládežníckymi organizáciami v SR, podporovanieich aktivít v oblasti činnosti CVČ;
  5. vytváranie podmienok pre nadväzovanie vzájomných kontaktov spolupráce s medzinárodnými organizáciami, školami a školskými zariadeniami;
  6. vytváranie podmienok pre aktivity v oblasti vodných, plaveckých športov a futbalu a ostatných záujmových oblastí;
  7. vytváranie podmienok pre rozvoj talentovanej mládeže;
  8. aktivovať u detí a žiakov zdravý životný štýl, zmysluplné využitie voľného času, viesť ich k pochopeniu významu pohybových aktivít pre fyzické i duševné zdravie človeka a podľa zamerania jednotlivých útvarov rozvíjať všetky zložky výchovy a vzdelávania;
  9. vychovávať k tolerancii, zmyslu pre fair – play, súťaživosti a presadenia sa jedinca i kolektívu nadobudnutými zručnosťami, schopnosťami a talentom.
  10. vychovávať k hrdosti na svoju školu,  mesto a Slovenskú republiku, k reprezentácii záujmového alebo športového útvaru, mesta Prešov a regiónu na všetkých podujatiach.