Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Ciele a poslanie CVČ

 Ciele a poslanie CVČ

PoslanímCVČ je vytvárať podmienky pre spoločensky žiaduce  naplnenie voľného času detí a mládeže, formovať u nich návyky racionálneho využitia času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl.

Úlohy a ciele CVČ sú:

  1. výchova a vzdelávanie formami organizovanej a voľnej záujmovej činnosti v oblasti vzdelávania, kultúry, športu,  na báze útvarov  záujmovej a športovej činnosti;
  2. organizovanie súťaží a doplnkových foriem vzdelávania;
  3. spolupráca so školami, školskými zariadeniami a inými inštitúciami v oblasti aktívneho využívania  voľnočasových aktivít  detí a mládeže;
  4. spolupráca s detskými a mládežníckymi organizáciami v SR, podporovanieich aktivít v oblasti činnosti CVČ;
  5. vytváranie podmienok pre nadväzovanie vzájomných kontaktov spolupráce s medzinárodnými organizáciami, školami a školskými zariadeniami;
  6. vytváranie podmienok pre aktivity v oblasti vodných, plaveckých športov a futbalu a ostatných záujmových oblastí;
  7. vytváranie podmienok pre rozvoj talentovanej mládeže;
  8. aktivovať u detí a žiakov zdravý životný štýl, zmysluplné využitie voľného času, viesť ich k pochopeniu významu pohybových aktivít pre fyzické i duševné zdravie človeka a podľa zamerania jednotlivých útvarov rozvíjať všetky zložky výchovy a vzdelávania;
  9. vychovávať k tolerancii, zmyslu pre fair – play, súťaživosti a presadenia sa jedinca i kolektívu nadobudnutými zručnosťami, schopnosťami a talentom.
  10. vychovávať k hrdosti na svoju školu,  mesto a Slovenskú republiku, k reprezentácii záujmového alebo športového útvaru, mesta Prešov a regiónu na všetkých podujatiach.