27.12.2018

29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska v Prešove. Súťaž mala dve časti – teoretickú (žiaci si preverili svoje teoretické vedomosti z oblasti techniky) a praktickú (prezentovanie svojich…

29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska v Prešove. Súťaž mala dve časti – teoretickú (žiaci si preverili svoje teoretické vedomosti z oblasti techniky) a praktickú (prezentovanie svojich pracovných zručností a schopností pri výrobe výrobku.) V kategórií A, v ktorej súťažilo 17 základných škôl sme získali nádherné 1. miesto a tým aj postup na krajské kolo. Žiakom deviateho ročníka, Alexandrovi Lukáčovi a Alexovi Ivankovi, držíme prsty v ďalšom kole. V kategórií B bolo zastúpených 14 základných škôl. Rastislav Imrich, žiak siedmeho ročníka, obsadil krásne 7. miesto. Chlapcom ďakujeme a srdečne blahoželáme !!!

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Ciele a poslanie CVČ

 Ciele a poslanie CVČ

PoslanímCVČ je vytvárať podmienky pre spoločensky žiaduce  naplnenie voľného času detí a mládeže, formovať u nich návyky racionálneho využitia času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl.

Úlohy a ciele CVČ sú:

  1. výchova a vzdelávanie formami organizovanej a voľnej záujmovej činnosti v oblasti vzdelávania, kultúry, športu,  na báze útvarov  záujmovej a športovej činnosti;
  2. organizovanie súťaží a doplnkových foriem vzdelávania;
  3. spolupráca so školami, školskými zariadeniami a inými inštitúciami v oblasti aktívneho využívania  voľnočasových aktivít  detí a mládeže;
  4. spolupráca s detskými a mládežníckymi organizáciami v SR, podporovanieich aktivít v oblasti činnosti CVČ;
  5. vytváranie podmienok pre nadväzovanie vzájomných kontaktov spolupráce s medzinárodnými organizáciami, školami a školskými zariadeniami;
  6. vytváranie podmienok pre aktivity v oblasti vodných, plaveckých športov a futbalu a ostatných záujmových oblastí;
  7. vytváranie podmienok pre rozvoj talentovanej mládeže;
  8. aktivovať u detí a žiakov zdravý životný štýl, zmysluplné využitie voľného času, viesť ich k pochopeniu významu pohybových aktivít pre fyzické i duševné zdravie človeka a podľa zamerania jednotlivých útvarov rozvíjať všetky zložky výchovy a vzdelávania;
  9. vychovávať k tolerancii, zmyslu pre fair – play, súťaživosti a presadenia sa jedinca i kolektívu nadobudnutými zručnosťami, schopnosťami a talentom.
  10. vychovávať k hrdosti na svoju školu,  mesto a Slovenskú republiku, k reprezentácii záujmového alebo športového útvaru, mesta Prešov a regiónu na všetkých podujatiach.