Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Ciele a poslanie CVČ

 Ciele a poslanie CVČ

PoslanímCVČ je vytvárať podmienky pre spoločensky žiaduce  naplnenie voľného času detí a mládeže, formovať u nich návyky racionálneho využitia času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl.

Úlohy a ciele CVČ sú:

  1. výchova a vzdelávanie formami organizovanej a voľnej záujmovej činnosti v oblasti vzdelávania, kultúry, športu,  na báze útvarov  záujmovej a športovej činnosti;
  2. organizovanie súťaží a doplnkových foriem vzdelávania;
  3. spolupráca so školami, školskými zariadeniami a inými inštitúciami v oblasti aktívneho využívania  voľnočasových aktivít  detí a mládeže;
  4. spolupráca s detskými a mládežníckymi organizáciami v SR, podporovanieich aktivít v oblasti činnosti CVČ;
  5. vytváranie podmienok pre nadväzovanie vzájomných kontaktov spolupráce s medzinárodnými organizáciami, školami a školskými zariadeniami;
  6. vytváranie podmienok pre aktivity v oblasti vodných, plaveckých športov a futbalu a ostatných záujmových oblastí;
  7. vytváranie podmienok pre rozvoj talentovanej mládeže;
  8. aktivovať u detí a žiakov zdravý životný štýl, zmysluplné využitie voľného času, viesť ich k pochopeniu významu pohybových aktivít pre fyzické i duševné zdravie človeka a podľa zamerania jednotlivých útvarov rozvíjať všetky zložky výchovy a vzdelávania;
  9. vychovávať k tolerancii, zmyslu pre fair – play, súťaživosti a presadenia sa jedinca i kolektívu nadobudnutými zručnosťami, schopnosťami a talentom.
  10. vychovávať k hrdosti na svoju školu,  mesto a Slovenskú republiku, k reprezentácii záujmového alebo športového útvaru, mesta Prešov a regiónu na všetkých podujatiach.