Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

 

Organizačný poriadok je základnou normou CVČ pri ZŠ, Mirka Nešpora 2, 08001 Prešov     (ďalej len CVČ). Upravuje riadenie a organizáciu, určuje deľbu práce, organizáciu orgánov v školskom zariadení, práva CVČ a zodpovednosť pracovníkov, vnútorné a vonkajšie vzťahy.

 

CVČ pri ZŠ, Mirka Nešpora 2,  je pokračovateľom ŠSZČ pri ZŠ, Mirka Nešpora 2 a to podľa  Zmien v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré zaviedol zákon č. 324/2012 Z. z.  Podľa § 161b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 Školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je centrum voľného času podľa tohto zákona. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, majetkovoprávnych a iných právnych vzťahov školského strediska záujmovej činnosti prechádzajú na príslušné centrum voľného času.

 

ČASŤ  1

Základné ustanovenia

 

OBSAH:

1.                  CVČ pri ZŠ, Mirka Nešpora 2, je ako jeho predchodca ŠSZČ na základe rozhodnutia MŠ SR zapísané do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2009.  Je súčasťou ZŠ,  Mirka Nešpora 2 v Prešove. Zriaďovacia listina bola vydaná  zriaďovateľom školského zariadenia MsÚ v Prešove.

2.) CVČ svoju činnosť finančne zabezpečuje na základe rozpočtu.

3.) CVČ nemá a nenadobúda hnuteľný a nehnuteľný majetok žiadnou formou.

4.) CVČ poskytuje výchovu a vzdelanie detí a mládeže na úseku základného a stredného školstva na základe platných zákonov a smerníc v rozsahu  platných učebných osnov a zriaďovacej listiny.

 

ČASŤ 2

Článok 1

Rozsah platnosti organizačného poriadku

1.) Organizačný poriadok CVČ nadväzuje na normy a zvlášť na Organizačný poriadok ZŠ Mirka Nešpora.

2.) Organizačný poriadok je hlavnou organizačnou normou CVČ.  Je záväzný pre vedúceho CVČ a všetkých vedúcich útvarov a klubov v CVČ.

 

Článok 2

Postavenie a úlohy CVČ

1.) CVČ je súčasťou ZŠ Mirka Nešpora a je zriadené zriaďovateľom v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) a jeho novelizácií.

2.) Úlohy školského zariadenia podrobne upravuje Štatút CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora v Prešove, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto organizačnej normy. Štatút školského zariadenia nadobudol účinnosť 14.9.2009.

 

Článok 3

Zásady organizácie a riadenia

V organizácii a riadení sa využívajú organizačné a riadiace formy. Sú to záväzné predpisy, ktoré upravujú proces riadenia. Organizačnými formami sú :

1.) Organizačný poriadok

2.) Príkazy riaditeľa

3.) Mzdový predpis

4.) Spisový a skartačný poriadok

5.) Zásady obehu účtovných dokladov

 

Článok 4

Všeobecné vymedzenie práv, povinností a zodpovednosti

1.) Rozsah povinností, práv a zodpovednosti pracovníkov CVČ vyplýva z platných všeobecných právnych predpisov, z vnútorných organizačných a riadiacich aktov, z  pracovnej náplne,  príkazov a pokynov nadriadených.

2.) Základné povinnosti pracovníkov sú vymedzené vo výchovnom pláne CVČ, ktorý je záväzný pre všetkých pracovníkov CVČ.

3.) Každý pracovník je povinný dodržiavať všeobecne právne a vnútorné predpisy CVČ. Pracovníci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z funkcie  ktorou boli poverení. Každý pracovník má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť :

• plniť príkazy priameho nadriadeného,

• využívať čas záujmovej činnosti  na plnenie výchovných úloh,

• dodržiavať čas záujmovej činnosti,

• dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,

• ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom ZŠ Mirka Nešpora a mesta Prešov, chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím. Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora ako štatutárny orgán CVČ  koná v jeho mene. Rozhoduje samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením iných orgánov. Riaditeľ je oprávnený určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať a kontrolovať ich prácu a dávať im na tento účel záväzné pokyny v súlade s platnou legislatívou. Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora ustanoví vedúceho CVČ, ktorý dbá o činnosť a chod  CVČ. 

 

ČASŤ 3

Článok 1

Stupne riadenia

1.      Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora

2.      Zástupcovia  riaditeľa ZŠ Mirka Nešpora

3.      Vedúci CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora

4.      Vedúci útvarov alebo klubov záujmovej činnosti CVČ

 

Článok 2

Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora

CVČ  riadi riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora.

Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora zodpovedá:

• za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej a záujmovej práce CVČ a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti CVČ; 

• za hospodárenie a účelné využívanie pridelených finančných prostriedkov a vedenie riadnej evidencie o ich čerpaní;

• za vytváranie priaznivých pracovných podmienok, zaisťovanie bezpečnosti a zdravia pri práci;

• za oboznámenie podriadených zamestnancov s príslušnými organizačnými predpismi, predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

• za pedagogickú a odbornú úroveň zamestnancov a za výsledky práce CVČ, za pravidelnú kontrolu plnenia výchovného plánu práce CVČ a za jeho komplexné vyhodnotenie na konci školského roku

• za uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe

Riaditeľ  riadi a kontroluje:

• prácu podriadených zamestnancov a pravidelne hodnotí pomer k práci a k pracovnému kolektívu a ich pracovné výsledky

• dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov a v prípade jej porušenia dáva návrh na pracovno-právny resp. trestno – právny postih voči zodpovedným zamestnancom

Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora  rozhoduje:

• o prijatí žiaka a študenta do záujmového útvaru

• o oslobodení žiaka a študenta od povinnosti dochádzať do záujmového útvaru

• o prerušení činnosti v záujmovom útvare

• o oznámení zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý nedbá o riadnu dochádzku do záujmového útvaru.

• o príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú mládeži v CVČ

• o preradení a prestupe žiaka a študenta na iný športový útvar po prerokovaní s vedúcim CVČ a príslušným vedúcim klubu športovej činnosti

Určuje:

• pracovnú náplň vedúceho CVČ 

• nadčasovú prácu vedúceho CVČ 

• výkon práce vedúcim útvarov

• čerpanie náhradného voľna vedúceho CVČ

Schvaľuje:

• plán činnosti záujmových útvarov

• časovo – tematické plány

• organizáciu krúžkových činností

• vnútorný poriadok pre žiakov školského zariadenia po prerokovaní s vedúcimi klubov záujmovej činnosti 

Udeľuje:

• ústnu alebo písomnú pochvalu žiakovi pred kolektívom záujmového útvaru 

• pokarhanie žiakovi

Informuje:

• preukázateľným spôsobom informuje zákonného zástupcu žiaka o udelení výchovného opatrenia prípadne o mimoriadnom zhoršení dochádzky alebo prístupu žiaka

Pôsobí:

• na zjednocovanie hodnotiacich ukazovateľov (kritérií) u všetkých vedúcich záujmových útvarov v súlade s metodickými pokynmi na hodnotenie

Vydáva:

• organizačný poriadok CVČ

• príkazy, pokyny a usmernenia

Uzatvára:

• hospodárske zmluvy

• sponzorské a darovacie zmluvy

• iné zmluvy

Predkladá zriaďovateľovi:

• informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho a záujmového procesu

• správu o výchovno – vzdelávacích a záujmových výsledkoch CVČ

Riaditeľ školy ďalej:

• dbá, aby sa všetci pracovníci CVČ oboznámili so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s pedagogicko-organizačnými pokynmi 

 

Článok 3

Zástupca riaditeľa školského zariadenia

Poverený zástupca riaditeľa školského zariadenia zastupuje riaditeľa v čase jeho neprítomnosti, je zároveň štatutárnym zástupcom riaditeľa školského zariadenia.

• riadi a kontroluje efektívnu činnosť športových útvarov,

• metodicky usmerňuje pedagogických a výchovných zamestnancov pri

organizovaní a vedení športových útvarov

Vedúci CVČ:

• vedie evidenciu o vedúcich športových útvarov (PN, OČR, ostatné) a zabezpečuje ich zastupovanie

• upozorňuje riaditeľa školy na nedostatky v práci CVČ

• poskytuje informácie vo veciach týkajúcich sa CVČ všetkým zamestnancom školy a záujemcom o členstvo v CVČ

• je zodpovedný za bezproblémový chod CVČ

• vypracováva a riaditeľovi ZŠ dáva na schválenie správu o činnosti CVČ

• kontroluje činnosť športových útvarov CVČ

• vykonáva nábor členov do CVČ

• riaditeľovi ZŠ predkladá návrhy na zrušenie alebo zriadenie športových útvarov CVČ

• je zodpovedný za propagáciu činnosti a výsledkov CVČ

 

Článok 5

Vedúci klubov záujmovej činnosti

Vedúcich klubov záujmovej činnosti (ďalej len KZČ) vymenúva a odvoláva riaditeľ školského zariadenia.

• vedúci KZČ sú podriadení zástupcom školského zariadenia,

• napomáhajú pri pedagogickom riadení a najmä kontrole výchovno – vzdelávacieho a záujmového procesu záujmových útvarov

• vedúci KZČ zabezpečujú kontrolu spracovania a aktualizáciu časovo – tematických plánov a odsúhlasujú zmeny pri presune tematických celkov

• vedúci KZČ zabezpečujú činnosť športových útvarov

• vedúci KZČ sú zodpovední za dodržiavanie výchovného plánu športových útvarov

• vedúci KZČ vyhodnocuje činnosť svojho športového útvaru, písomné podklady odovzdáva vedúcemu CVČ

• na požiadanie vedúceho CVČ sa zúčastňuje porád 

 

ČASŤ  4

Záverečné ustanovenia

Organizačný poriadok je záväzný predpis ktorý usporadúva vzťahy CVČ k iným inštitúciám, vzťahy a pracovné náplne zamestnancov CVČ a ďalšie vzťahy súvisiace s prevádzkou CVČ.

 

ČASŤ 5

Účinnosť

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť od 28.9.2013.

 

Mgr. Jaroslav Bizub

Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora