Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

 

Organizačný poriadok je základnou normou CVČ pri ZŠ, Mirka Nešpora 2, 08001 Prešov     (ďalej len CVČ). Upravuje riadenie a organizáciu, určuje deľbu práce, organizáciu orgánov v školskom zariadení, práva CVČ a zodpovednosť pracovníkov, vnútorné a vonkajšie vzťahy.

 

CVČ pri ZŠ, Mirka Nešpora 2,  je pokračovateľom ŠSZČ pri ZŠ, Mirka Nešpora 2 a to podľa  Zmien v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré zaviedol zákon č. 324/2012 Z. z.  Podľa § 161b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 Školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je centrum voľného času podľa tohto zákona. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, majetkovoprávnych a iných právnych vzťahov školského strediska záujmovej činnosti prechádzajú na príslušné centrum voľného času.

 

ČASŤ  1

Základné ustanovenia

 

OBSAH:

1.                  CVČ pri ZŠ, Mirka Nešpora 2, je ako jeho predchodca ŠSZČ na základe rozhodnutia MŠ SR zapísané do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2009.  Je súčasťou ZŠ,  Mirka Nešpora 2 v Prešove. Zriaďovacia listina bola vydaná  zriaďovateľom školského zariadenia MsÚ v Prešove.

2.) CVČ svoju činnosť finančne zabezpečuje na základe rozpočtu.

3.) CVČ nemá a nenadobúda hnuteľný a nehnuteľný majetok žiadnou formou.

4.) CVČ poskytuje výchovu a vzdelanie detí a mládeže na úseku základného a stredného školstva na základe platných zákonov a smerníc v rozsahu  platných učebných osnov a zriaďovacej listiny.

 

ČASŤ 2

Článok 1

Rozsah platnosti organizačného poriadku

1.) Organizačný poriadok CVČ nadväzuje na normy a zvlášť na Organizačný poriadok ZŠ Mirka Nešpora.

2.) Organizačný poriadok je hlavnou organizačnou normou CVČ.  Je záväzný pre vedúceho CVČ a všetkých vedúcich útvarov a klubov v CVČ.

 

Článok 2

Postavenie a úlohy CVČ

1.) CVČ je súčasťou ZŠ Mirka Nešpora a je zriadené zriaďovateľom v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) a jeho novelizácií.

2.) Úlohy školského zariadenia podrobne upravuje Štatút CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora v Prešove, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto organizačnej normy. Štatút školského zariadenia nadobudol účinnosť 14.9.2009.

 

Článok 3

Zásady organizácie a riadenia

V organizácii a riadení sa využívajú organizačné a riadiace formy. Sú to záväzné predpisy, ktoré upravujú proces riadenia. Organizačnými formami sú :

1.) Organizačný poriadok

2.) Príkazy riaditeľa

3.) Mzdový predpis

4.) Spisový a skartačný poriadok

5.) Zásady obehu účtovných dokladov

 

Článok 4

Všeobecné vymedzenie práv, povinností a zodpovednosti

1.) Rozsah povinností, práv a zodpovednosti pracovníkov CVČ vyplýva z platných všeobecných právnych predpisov, z vnútorných organizačných a riadiacich aktov, z  pracovnej náplne,  príkazov a pokynov nadriadených.

2.) Základné povinnosti pracovníkov sú vymedzené vo výchovnom pláne CVČ, ktorý je záväzný pre všetkých pracovníkov CVČ.

3.) Každý pracovník je povinný dodržiavať všeobecne právne a vnútorné predpisy CVČ. Pracovníci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z funkcie  ktorou boli poverení. Každý pracovník má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť :

• plniť príkazy priameho nadriadeného,

• využívať čas záujmovej činnosti  na plnenie výchovných úloh,

• dodržiavať čas záujmovej činnosti,

• dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,

• ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom ZŠ Mirka Nešpora a mesta Prešov, chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím. Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora ako štatutárny orgán CVČ  koná v jeho mene. Rozhoduje samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením iných orgánov. Riaditeľ je oprávnený určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať a kontrolovať ich prácu a dávať im na tento účel záväzné pokyny v súlade s platnou legislatívou. Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora ustanoví vedúceho CVČ, ktorý dbá o činnosť a chod  CVČ. 

 

ČASŤ 3

Článok 1

Stupne riadenia

1.      Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora

2.      Zástupcovia  riaditeľa ZŠ Mirka Nešpora

3.      Vedúci CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora

4.      Vedúci útvarov alebo klubov záujmovej činnosti CVČ

 

Článok 2

Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora

CVČ  riadi riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora.

Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora zodpovedá:

• za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej a záujmovej práce CVČ a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti CVČ; 

• za hospodárenie a účelné využívanie pridelených finančných prostriedkov a vedenie riadnej evidencie o ich čerpaní;

• za vytváranie priaznivých pracovných podmienok, zaisťovanie bezpečnosti a zdravia pri práci;

• za oboznámenie podriadených zamestnancov s príslušnými organizačnými predpismi, predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

• za pedagogickú a odbornú úroveň zamestnancov a za výsledky práce CVČ, za pravidelnú kontrolu plnenia výchovného plánu práce CVČ a za jeho komplexné vyhodnotenie na konci školského roku

• za uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe

Riaditeľ  riadi a kontroluje:

• prácu podriadených zamestnancov a pravidelne hodnotí pomer k práci a k pracovnému kolektívu a ich pracovné výsledky

• dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov a v prípade jej porušenia dáva návrh na pracovno-právny resp. trestno – právny postih voči zodpovedným zamestnancom

Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora  rozhoduje:

• o prijatí žiaka a študenta do záujmového útvaru

• o oslobodení žiaka a študenta od povinnosti dochádzať do záujmového útvaru

• o prerušení činnosti v záujmovom útvare

• o oznámení zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý nedbá o riadnu dochádzku do záujmového útvaru.

• o príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú mládeži v CVČ

• o preradení a prestupe žiaka a študenta na iný športový útvar po prerokovaní s vedúcim CVČ a príslušným vedúcim klubu športovej činnosti

Určuje:

• pracovnú náplň vedúceho CVČ 

• nadčasovú prácu vedúceho CVČ 

• výkon práce vedúcim útvarov

• čerpanie náhradného voľna vedúceho CVČ

Schvaľuje:

• plán činnosti záujmových útvarov

• časovo – tematické plány

• organizáciu krúžkových činností

• vnútorný poriadok pre žiakov školského zariadenia po prerokovaní s vedúcimi klubov záujmovej činnosti 

Udeľuje:

• ústnu alebo písomnú pochvalu žiakovi pred kolektívom záujmového útvaru 

• pokarhanie žiakovi

Informuje:

• preukázateľným spôsobom informuje zákonného zástupcu žiaka o udelení výchovného opatrenia prípadne o mimoriadnom zhoršení dochádzky alebo prístupu žiaka

Pôsobí:

• na zjednocovanie hodnotiacich ukazovateľov (kritérií) u všetkých vedúcich záujmových útvarov v súlade s metodickými pokynmi na hodnotenie

Vydáva:

• organizačný poriadok CVČ

• príkazy, pokyny a usmernenia

Uzatvára:

• hospodárske zmluvy

• sponzorské a darovacie zmluvy

• iné zmluvy

Predkladá zriaďovateľovi:

• informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho a záujmového procesu

• správu o výchovno – vzdelávacích a záujmových výsledkoch CVČ

Riaditeľ školy ďalej:

• dbá, aby sa všetci pracovníci CVČ oboznámili so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s pedagogicko-organizačnými pokynmi 

 

Článok 3

Zástupca riaditeľa školského zariadenia

Poverený zástupca riaditeľa školského zariadenia zastupuje riaditeľa v čase jeho neprítomnosti, je zároveň štatutárnym zástupcom riaditeľa školského zariadenia.

• riadi a kontroluje efektívnu činnosť športových útvarov,

• metodicky usmerňuje pedagogických a výchovných zamestnancov pri

organizovaní a vedení športových útvarov

Vedúci CVČ:

• vedie evidenciu o vedúcich športových útvarov (PN, OČR, ostatné) a zabezpečuje ich zastupovanie

• upozorňuje riaditeľa školy na nedostatky v práci CVČ

• poskytuje informácie vo veciach týkajúcich sa CVČ všetkým zamestnancom školy a záujemcom o členstvo v CVČ

• je zodpovedný za bezproblémový chod CVČ

• vypracováva a riaditeľovi ZŠ dáva na schválenie správu o činnosti CVČ

• kontroluje činnosť športových útvarov CVČ

• vykonáva nábor členov do CVČ

• riaditeľovi ZŠ predkladá návrhy na zrušenie alebo zriadenie športových útvarov CVČ

• je zodpovedný za propagáciu činnosti a výsledkov CVČ

 

Článok 5

Vedúci klubov záujmovej činnosti

Vedúcich klubov záujmovej činnosti (ďalej len KZČ) vymenúva a odvoláva riaditeľ školského zariadenia.

• vedúci KZČ sú podriadení zástupcom školského zariadenia,

• napomáhajú pri pedagogickom riadení a najmä kontrole výchovno – vzdelávacieho a záujmového procesu záujmových útvarov

• vedúci KZČ zabezpečujú kontrolu spracovania a aktualizáciu časovo – tematických plánov a odsúhlasujú zmeny pri presune tematických celkov

• vedúci KZČ zabezpečujú činnosť športových útvarov

• vedúci KZČ sú zodpovední za dodržiavanie výchovného plánu športových útvarov

• vedúci KZČ vyhodnocuje činnosť svojho športového útvaru, písomné podklady odovzdáva vedúcemu CVČ

• na požiadanie vedúceho CVČ sa zúčastňuje porád 

 

ČASŤ  4

Záverečné ustanovenia

Organizačný poriadok je záväzný predpis ktorý usporadúva vzťahy CVČ k iným inštitúciám, vzťahy a pracovné náplne zamestnancov CVČ a ďalšie vzťahy súvisiace s prevádzkou CVČ.

 

ČASŤ 5

Účinnosť

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť od 28.9.2013.

 

Mgr. Jaroslav Bizub

Riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora