Všetkovedko 18.02.2020

Aj my sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Súťaž sa uskutočnila 28.11. 2019. Zapojilo sa do nej 22 000 detí. Naši žiaci si vyskúšali všetkovedkove zaujímavé úlohy. Niektorí sa umiestnili veľmi dobre. Boli medzi 30% najúspešnejších…

Aj my sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Súťaž sa uskutočnila 28.11. 2019. Zapojilo sa do nej 22 000 detí. Naši žiaci si vyskúšali všetkovedkove zaujímavé úlohy. Niektorí sa umiestnili veľmi dobre. Boli medzi 30% najúspešnejších detí. Ostatných sa ešte učia sa sú učni všetkovedka. Veľmi pekne sa umiestnili žiaci M. Šomský a Z. Noemi Maňáková, ktorá je zároveň najúspešnejšia zo všetkých žiakov našej školy. A. Kačmárik, žiak 5.B sa umiestnil medzi 25% úspešných riešiteľov v súťaži Expert. Všetkovedko myslel na všetkých riešiteľov a poslal každému pekný darček a diplom. Verím, že v ďalšej súťaži budú naši žiaci takisto úspešní a s radosťou budú riešiť zaujímavé úlohy.

Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov 1.4. - 30.4. 2020. Slávnostný zápis 1. apríl 2020 o 16.00.

Zápis prvákov 1.4. - 30.4. 2020. Slávnostný zápis 1. apríl 2020 o 16.00.

Jarné prázdniny 04.02.2020

Jarné prázdniny pre východné slovensko: 29.2. - 8.3. 2020

Jarné prázdniny pre východné slovensko: 29.2. - 8.3. 2020

Vzdelávacie oblasti

 

 Tematické oblasti výchovy v CVČ

 

Hlavná činnosť CVČ smeruje k oddychovým a záujmovým činnostiam členov vo voľnom čase, podľa § 115 ods. 1 Školského zákona a jeho následných novelizácií. Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase sa v CVČ realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

- vzdelávacia

- spoločensko-vedná

- pracovno-technická

- prírodovedno-environmentálna

- esteticko-kultúrna

- telesná a športová

 

Kľúčové kompetencie a osobnosť žiaka sa rozvíjajú prostredníctvom nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať aplikovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov jednotlivých tematických oblastí výchovy v záujmových a športových útvaroch, pričom dôraz sa bude klásť aj na spoluparticipáciu  rozumovej, mravnej, ekologickej, a zdravotnej oblasti výchovy.

 

Vzdelávacia oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh

- rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania

- získavať nové poznatky a informácie

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

- pripravovať členov na zvládnutie prijímacích pohovorov  a testovania

 

Spoločensko-vedná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- spolurozhodovať o živote v záujmovom útvare  a športovom útvare

- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám

- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

- vyjadrovať svoj názor

- vedieť vypočuť opačný názor

- využívať všetky dostupné formy komunikácie

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty

 

Pracovno-technická oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

- vedieť spolupracovať so skupinou

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

- vychovávať k rešpektovaniu a láske k zvieratám

- pochopiť význam ekológie a rešpektovania životného prostredia ako nenahraditeľnej  

  hodnoty

- zapájať sa do separovaného zberu a do aktivít smerujúcich ku ochrane životného prostredia

 

Telesná a športová oblasť:

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

- pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu