Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Vzdelávacie oblasti

 

 Tematické oblasti výchovy v CVČ

 

Hlavná činnosť CVČ smeruje k oddychovým a záujmovým činnostiam členov vo voľnom čase, podľa § 115 ods. 1 Školského zákona a jeho následných novelizácií. Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase sa v CVČ realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

- vzdelávacia

- spoločensko-vedná

- pracovno-technická

- prírodovedno-environmentálna

- esteticko-kultúrna

- telesná a športová

 

Kľúčové kompetencie a osobnosť žiaka sa rozvíjajú prostredníctvom nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať aplikovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov jednotlivých tematických oblastí výchovy v záujmových a športových útvaroch, pričom dôraz sa bude klásť aj na spoluparticipáciu  rozumovej, mravnej, ekologickej, a zdravotnej oblasti výchovy.

 

Vzdelávacia oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh

- rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania

- získavať nové poznatky a informácie

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

- pripravovať členov na zvládnutie prijímacích pohovorov  a testovania

 

Spoločensko-vedná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- spolurozhodovať o živote v záujmovom útvare  a športovom útvare

- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám

- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

- vyjadrovať svoj názor

- vedieť vypočuť opačný názor

- využívať všetky dostupné formy komunikácie

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty

 

Pracovno-technická oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

- vedieť spolupracovať so skupinou

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

- vychovávať k rešpektovaniu a láske k zvieratám

- pochopiť význam ekológie a rešpektovania životného prostredia ako nenahraditeľnej  

  hodnoty

- zapájať sa do separovaného zberu a do aktivít smerujúcich ku ochrane životného prostredia

 

Telesná a športová oblasť:

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

- pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu