Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Vzdelávacie oblasti

 

 Tematické oblasti výchovy v CVČ

 

Hlavná činnosť CVČ smeruje k oddychovým a záujmovým činnostiam členov vo voľnom čase, podľa § 115 ods. 1 Školského zákona a jeho následných novelizácií. Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase sa v CVČ realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

- vzdelávacia

- spoločensko-vedná

- pracovno-technická

- prírodovedno-environmentálna

- esteticko-kultúrna

- telesná a športová

 

Kľúčové kompetencie a osobnosť žiaka sa rozvíjajú prostredníctvom nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať aplikovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov jednotlivých tematických oblastí výchovy v záujmových a športových útvaroch, pričom dôraz sa bude klásť aj na spoluparticipáciu  rozumovej, mravnej, ekologickej, a zdravotnej oblasti výchovy.

 

Vzdelávacia oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh

- rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania

- získavať nové poznatky a informácie

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

- pripravovať členov na zvládnutie prijímacích pohovorov  a testovania

 

Spoločensko-vedná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- spolurozhodovať o živote v záujmovom útvare  a športovom útvare

- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám

- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

- vyjadrovať svoj názor

- vedieť vypočuť opačný názor

- využívať všetky dostupné formy komunikácie

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty

 

Pracovno-technická oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

- vedieť spolupracovať so skupinou

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

- vychovávať k rešpektovaniu a láske k zvieratám

- pochopiť význam ekológie a rešpektovania životného prostredia ako nenahraditeľnej  

  hodnoty

- zapájať sa do separovaného zberu a do aktivít smerujúcich ku ochrane životného prostredia

 

Telesná a športová oblasť:

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

- pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu