Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Záujmové útvary CVČ 17/18

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Aj v tomto školskom roku pre Vás otvárame nové krúžky (záujmové útvary), ktoré sa budú venovať rôznym činnostiam – od športu, cez tvorivosť, jazyky až po prípravu na monitor a prijímacie skúšky. Ak máte záujem, vyberte si z našej ponuky. Uvedené dni a časy môžu byť podľa záujmu a potrieb žiakov (rodičov) po dohode pozmenené.

 

Poznámka:

Futbalový U 13, U 14 a Relaxačné plávanie– sú záujmové útvary len pre športové triedy.

 

Plávanie ABCVodné pólo sú športové útvary s denným tréningom v neskorších hodinách (informácie u trénerov).

Záujmové útvary CVČ 2017/2018

Názov ZÚ Vedúci ZÚ Ročník/Trieda Deň/Čas Náplň
Prvácke všeličo Mgr. Čopová Eva 1. ročník Štv. 13:00 - 15:00 Žiaci 1. ročníka budú vyrábať rôzne výrobky, navštevovať knižnicu, cvičiť, tancovať, hrať sa na obchod - skrátka všeličo.
Ideme za Ježišom Mgr. Vargová Zuzana 3. ročník Str. 16:00 - 18:00 Oboznamovanie žiakov s náboženstvom, príprava na 1. sv. prijímanie.
Angličtina Mgr. Paličková Iveta trieda 1.B  Str. 10:55 - 12:35 Zdokonaľovanie a upevňovanie poznatkov a komunikácie v anglickom jazyku.
Štvorlístok Mgr. Ďuricová Jaroslava 3. ročník Štv. 13:00 - 15.00 Aktivity smerujúce k rozvoju dieťaťa - čitateľské dielne, pohybové, environmentálne, dopravné a iné činnosti.
Dekoratív Mgr. Dolinská Jana 2.,3.,4. ročník Str. 13:00 - 15:00 Výroba rôznych výrobkov z rôznych materiálov, práca s dekoráciami, tvorba výtvarných prác, účasť na súťažiach.
Florbal pre I. stupeň Mgr. Bizub Jaroslav 1. stupeň Štv. 13.30 - 15.30 Oboznámenie žiakov s florbalom a jeho pravidlami. Zvyšovanie herných koordinačných činností, hra. Príprava na florbalové turnaje.
Hravo s počítačom Mgr. Petrufová Naďa 1. stupeň Pon. 13:30 - 15:00 Základy programovania pre deti, hravé aktivity na PC.
Plávanie pre 1. stupeň Košútová Dagmar 1. stupeň Pia. 13:30 - 15:30 Rozvoj pohybovej motoriky detí v mladšom školskom veku, prostredníctvom šúťaží a hier. Spoznávanie vodného prostredia. Precvičovanie plaveckých spôsobov hravou formou.
Schooldance Mgr. Mikovičová Ivana 1. stupeň Uto. 12:30 - 14:00 Tanečné popoludnie chce rozvíjať rytmicko-pohybové schopnosti a zručnosti.
Veselé plávanie Mgr. Grejtáková Inga 1. stupeň Str. 13:30 - 15:30 Rozvoj pohybovej motoriky detí v mladšom školskom veku, prostredníctvom šúťaží a hier. Spoznávanie vodného prostredia. Precvičovanie plaveckých spôsobov hravou formou.
Turistický pre 1. - 5. ročník Mgr. Andrejková Mária 1.,2.,3.,4.,5.  ročník Sobota Zvyšovanie fyzickej zdatnosti a športových aktivít, spoznávanie historických a turistických pamiatok a lokalít v našom regióne. Pri výkone týchto aktivít je potrebné vreckové. Okrem pešej turistiky žiaci spoznávajú rôzne druhy dopravy.
English For Fun Mgr. Repaská Adriana 2. stupeň Pon. 13:30 - 15:30 Tradičnými a netradičnými formami a metódami práce rozvíjať jazykové kompetencie žiakov s hlavným dôrazom na koímunikáciu.
Florbal pre II. stupeň Mgr. Bizub Jaroslav 2. stupeň Pia. 13:30 - 15:30 Oboznámenie žiakov s florbalom a jeho pravidlami. Zvyšovanie herných koordinačných činností, hra. Príprava na florbalové turnaje.
Geograficko - poznávací Ing. Kizeková Mária 2. stupeň Uto. 14:00 - 16:00 Tvorba projektov a výrobkov z prírodných materiálov, tvorba tajničiek, geografické hry. V sobotu - poznávanie prírodných a kultúrnych krás okolia Prešova. Návšteva podujatí podľa ponuky mesta.
Chemicko - matematický Mgr. Jovanovičová Iveta 2. stupeň Pon. 14:00 - 16:00 Oboznámenie žiakov so základnými chemickými zlúčeninami a prvkami nevyhnutnými pre život človeka. Vlastnosti, výskyt a použitie látok, realizácia jednoduchých experimentov, oboznámenie žiakov s látkami škodlivými a znečisťujúcimi životné prostredie.. Doplnenie učiva z matematiky, v ktorom majú žiaci problém.
Informaticko - technický krúžok PaedDr. Bilišňanský Michal 2. stupeň Str. 14:00 - 15:30 Tvorba technických projektov, rozšírenie teoretických a praktických zručností s materiálmi ako sú drevo, plasty, kovy. Príprava žiakov na technickú olympiádu, základy používania IKT.
Zábavná nemčina Mgr. Adamkovičová Marcela 2. stupeň Pon./Uto. 13:40 - 15:40 Hravou formou priblížiť nemecký jazyk, naučiť konverzovať.
Žurnalistický  Mgr. Kandráčová Tatiana 2. stupeň Pon. 14:00 Tvorba školského časopisu v internetovej  a tlačenej podobe. Práca so školským rozhlasom.  
Čítame s porozumením PaedDr. Levická Radoslava 9. ročník Pond. 14:00 Príprava na monitor a prijímacie skúšky, čítanie s porozumením.
Matematický krúžok Mgr. Mullerová Katarína trieda 9.B Str. 13:30 - 15:30 Príprava žiakov na monitor 9, prijímacie skúšky, zoznámenie sa s IKT v matematike, finančná gramotnosť.
Spevavý nešporáčik Mgr. Vargová Zuzana všetky ročníky Podľa dohody Zdokonaľovanie sa v speve a spoéznávanie piesní, tak tradičných ako aj populárnych. 
Hádzaná Mgr. Kundratová Miroslava všetky ročníky Uto. 13:30 - 15:00 Oboznámenie s hádzanou, jej pravidlami, posilnenie vytrvalosti, herných zručností, práca s loptou. Zoznámenie sa aj s inými loptovými hrami.
Relaxačné plávanie PaedDr. Pittnerová Gabriela všetky ročníky Str. 13:30 - 15:30 Plávanie ľubovoľnou intenzitou a individuálne zvoleným plaveckým spôsobom doplnené o hry, skoky do vody, lovenie predmetov...
Ľudový súbor Nešporko Bulíková Anna všetky ročníky Str. 13:00 - 15:00 Precítiť krásu ľudovej kultúry prostredníctvom tanca, spevu a hry.