Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Školská knižnica

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA  SOVIČKA

Zdroj vzdelávania a sebavzdelávania a tiež informačné centrum pre žiakov i pedagógov.

Školská knižnica Sovička je súčasťou Základnej školy Mirka Nešpora 2. Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie edukačného procesu.

Školskú knižnicu tvoria učiteľská a žiacka knižnica.

1. Žiacka knižnica
    Činnosť žiackej knižnice je zameraná na:
- podporu čítania žiakov, 
- prehĺbenie estetickej výchovy, 
- rozširovanie poznatkov z náučnej literatúry,
- zdokonalenie čitateľských zručností, 
- spoluprácu s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove- Sídlisko 3 - Centrum–besedy so spisovateľmi.
2. Učiteľská knižnica
    Činnosť učiteľskej knižnice je zameraná na:
- využívanie doplňujúceho knižného materiálu, 
-  podporu vyučovacieho procesu, 
-  metodického materiálu v súlade s učebnými osnovami.

Knižničný fond tvorí viac ako 3 a pol tisíc kníh . Približne 70% knižničného fondu tvorí umelecká literatúra a 30% odborná literatúra. Každoročne pribúdajú do fondu najnovšie tituly zo svetovej i slovenskej literatúry, ako aj odborné publikácie. V školskej knižnici sa neplatia žiadne poplatky, členom knižnice sa automaticky stáva každý žiak i zamestnanec školy. Návštevníci si môžu v príjemnom prostredí vybrať a prečítať knihu, a zároveň vyhľadávať rôzne informácie na internete.

Vzhľadom na priestorovú kapacitu je návštevu knižnice potrebné vopred dohodnúť so školským knihovníkom /Ľ. Mišenková/.

Pri knižnici pracuje záujmový útvar – Klub čitateľov.

 

 


Knižnica otvorená:
Po dohode s vyučujúcimi.
 
 

 

ponuka knižnice- zoznam kníh