Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Školská knižnica

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA  SOVIČKA

Zdroj vzdelávania a sebavzdelávania a tiež informačné centrum pre žiakov i pedagógov.

Školská knižnica Sovička je súčasťou Základnej školy Mirka Nešpora 2. Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie edukačného procesu.

Školskú knižnicu tvoria učiteľská a žiacka knižnica.

1. Žiacka knižnica
    Činnosť žiackej knižnice je zameraná na:
- podporu čítania žiakov, 
- prehĺbenie estetickej výchovy, 
- rozširovanie poznatkov z náučnej literatúry,
- zdokonalenie čitateľských zručností, 
- spoluprácu s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove- Sídlisko 3 - Centrum–besedy so spisovateľmi.
2. Učiteľská knižnica
    Činnosť učiteľskej knižnice je zameraná na:
- využívanie doplňujúceho knižného materiálu, 
-  podporu vyučovacieho procesu, 
-  metodického materiálu v súlade s učebnými osnovami.

Knižničný fond tvorí viac ako 3 a pol tisíc kníh . Približne 70% knižničného fondu tvorí umelecká literatúra a 30% odborná literatúra. Každoročne pribúdajú do fondu najnovšie tituly zo svetovej i slovenskej literatúry, ako aj odborné publikácie. V školskej knižnici sa neplatia žiadne poplatky, členom knižnice sa automaticky stáva každý žiak i zamestnanec školy. Návštevníci si môžu v príjemnom prostredí vybrať a prečítať knihu, a zároveň vyhľadávať rôzne informácie na internete.

Vzhľadom na priestorovú kapacitu je návštevu knižnice potrebné vopred dohodnúť so školským knihovníkom /Ľ. Mišenková/.

Pri knižnici pracuje záujmový útvar – Klub čitateľov.

 

Plánované akcie knižnice 2015/2016

November

Nešporácky talent – literárna a výtvarná súťaž

December

Betlehem – Divadelné predstavenie-Babadlo

Vianoce s knihou

Január

Beseda s autorom ......

Výtvarná súťaž-plagát moja TOP kniha

Február

KOMIX – čo je komix-prezentácia

Výtvarná súťaž-o najkrajší komix

Marec

Marec-mesiac knihy-informačná výchova

Verejné čítanie-súťaž o najlepšieho čitateľa

Divadelné predstavenie-Danka a Janka- Babadlo

Apríl

Tvorivé dielne – Veľká noc                                                                      

Les ukrytý v knihe                                                                         

Kniha pre prváka

Máj

Beseda s autorom......

Zážitkové čítanie

 


Knižnica otvorená:
1.stupeň:                  utorok veľká prestávka
2.stupeň:                 štvrtok veľká prestávka
 
 Štúdium encyklopédií: utorok od 12:30 – 14:00

 

 

 

ponuka knižnice- zoznam kníh  

               Plán klubu čitateľov

 Prírastkový zoznam 2014/2015

 Prírastkový zoznam 2015/2016