Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Školská knižnica

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA  SOVIČKA

Zdroj vzdelávania a sebavzdelávania a tiež informačné centrum pre žiakov i pedagógov.

Školská knižnica Sovička je súčasťou Základnej školy Mirka Nešpora 2. Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie edukačného procesu.

Školskú knižnicu tvoria učiteľská a žiacka knižnica.

1. Žiacka knižnica
    Činnosť žiackej knižnice je zameraná na:
- podporu čítania žiakov, 
- prehĺbenie estetickej výchovy, 
- rozširovanie poznatkov z náučnej literatúry,
- zdokonalenie čitateľských zručností, 
- spoluprácu s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove- Sídlisko 3 - Centrum–besedy so spisovateľmi.
2. Učiteľská knižnica
    Činnosť učiteľskej knižnice je zameraná na:
- využívanie doplňujúceho knižného materiálu, 
-  podporu vyučovacieho procesu, 
-  metodického materiálu v súlade s učebnými osnovami.

Knižničný fond tvorí viac ako 3 a pol tisíc kníh . Približne 70% knižničného fondu tvorí umelecká literatúra a 30% odborná literatúra. Každoročne pribúdajú do fondu najnovšie tituly zo svetovej i slovenskej literatúry, ako aj odborné publikácie. V školskej knižnici sa neplatia žiadne poplatky, členom knižnice sa automaticky stáva každý žiak i zamestnanec školy. Návštevníci si môžu v príjemnom prostredí vybrať a prečítať knihu, a zároveň vyhľadávať rôzne informácie na internete.

Vzhľadom na priestorovú kapacitu je návštevu knižnice potrebné vopred dohodnúť so školským knihovníkom /Ľ. Mišenková/.

Pri knižnici pracuje záujmový útvar – Klub čitateľov.

 

Plánované akcie knižnice 2015/2016

November

Nešporácky talent – literárna a výtvarná súťaž

December

Betlehem – Divadelné predstavenie-Babadlo

Vianoce s knihou

Január

Beseda s autorom ......

Výtvarná súťaž-plagát moja TOP kniha

Február

KOMIX – čo je komix-prezentácia

Výtvarná súťaž-o najkrajší komix

Marec

Marec-mesiac knihy-informačná výchova

Verejné čítanie-súťaž o najlepšieho čitateľa

Divadelné predstavenie-Danka a Janka- Babadlo

Apríl

Tvorivé dielne – Veľká noc                                                                      

Les ukrytý v knihe                                                                         

Kniha pre prváka

Máj

Beseda s autorom......

Zážitkové čítanie

 


Knižnica otvorená:
1.stupeň:                  utorok veľká prestávka
2.stupeň:                 štvrtok veľká prestávka
 
 Štúdium encyklopédií: utorok od 12:30 – 14:00

 

 

 

ponuka knižnice- zoznam kníh  

               Plán klubu čitateľov

 Prírastkový zoznam 2014/2015

 Prírastkový zoznam 2015/2016