Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Informácie

Prihláška na stravovanie 2019 / 2020:

OZNAM

Jedno rázový príspevok na stravovanie 25€ a doplatok k stravnému lístku za mesiac september uhradiť v termíne do 10.07. 2019

 na účet školskej jedálne  SK 04 1111 0000 0011 7959 0906

 v správe pre prijímateľa uviesť meno priezvisko a triedu žiaka

Cena stravného lístka  1,42€ I. stupeň dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,21€

Cena stravného lístka 1,50€ II. stupeň dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,30€

Cena stravného lístka pre športovcov a diétu

 I. stupeň 1,66€ dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,46€

II. stupeň 1,76 dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,56€

 Vyplnený a podpísaný zápisný lístok odovzdať vedúcej ŠJ  v termíne do 10.07.2019. 

 

                                                      DIÉTNE STRAVOVANIE

 

Prihláška na diétne stravovanie 2019 / 2020:

Jedno rázový príspevok na stravovanie 36€ a doplatok k stravnému lístku za mesiac september uhradiť v termíne do 10.07.2019. .

 

Cena stravného lístka 1,66€ I. stupeň dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,46€

Cena stravného lístka 1,76€ II. stupeň dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,59€

Od 02.09.2019 budeme v našej školskej jedálni pripravovať diétne stravovanie – bezlepková diéta.

Každý žiak ktorý prejavy záujem o túto diétu musí predložiť lekárske potvrdenie od odborného lekára.

V prípade že žiak má inú diétu, ako poskytuje naša školská jedáleň – diabetes, šetriaca.

Na základe potvrdenia do odborného lekára, bude mu na konci školského roka v mesiaci júl 2020 vyplatená dotácia , len v prípade dodržania podmienok na priznanie dotácie 1,20€ na výchovu a vzdelávanie k spravovacím návykom dieťa ťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR.

Vyplnený a podpísaný zápisný lístok spolu s potvrdením od odborného lekára odovzdať vedúcej ŠJ v termíne do 10.07.2019. 

 

 Finančné pásma 

  Finančné pásma športovci

VZN 42019 obedy