Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, ktorý sa uskutoční v pondelok 1. 4. 2019 o 16.00 hod.

Pozývame Vás na SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, ktorý sa uskutoční v pondelok 1. 4. 2019 o 16.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Informácie

Prihláška na stravovanie 2018 / 2019:

Vážení rodičia prosím o vyplnenie a podpísanie zápisného lístka. Podpísaný a vyplnený zápisný lístok odovzdať osobne v ŠJ v termíne od 20.08.2018 do 31.08.2018. Alebo elektronicky na emailovú adresu katarina.majerova@pobox.sk

Platbu za mesiac september odoslať na účet ŠJ najneskôr do 25.08.2018

 

Kontakt školská jedáleň 051 / 7710602

OZNAM!

Pri  zadaní trvalého príkazu je potrebné priniesť potvrdenie na aké obdobie je trvalý príkaz zadaný.

  Platba za stravu

Bezhotovostne (zadaním trvalého príkazu - mesiac vopred vždy 10. dňa v mesiaci - vo Vašej banke z Vášho účtu na účet školskej jedálne) - číslo účtu: IBAN SK0411110000001179599096v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa, odporúčaná výška platby pri trvalom príkaze: 1. stupeň: 23,00€, 2. stupeň: 24,00€

Cez Internet banking, alebo priamim vkladom na účet  mesiac vopred vždy 15. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa

 

 

Výdaj stravy od 11:30 do 14:00 

S účinnosťou od 01.09.2015 určuje Mesto Prešov výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobností mesta Prešov v 3. finančnom pásme pre všetky vekové kategórie stravníkov.

 

POPLATKY ZA STRAVU OD 01.09.2016

I. stupeň          1,01+ réžia 0,10 = 1,11 € na deň

II. stupeň        1,09+ réžia 0,10 = 1,19 € na deň

ŽIACI V HMOTNEJ NÚDZI

I. stupeň: 1,01 + réžia 0,10 =1,11€  

        doplatok od rodičov 0,11€ na deň

II. stupeň: 1,09 + réžia 0,10 = 1,19€  

       doplatok od rodičov 0,19€ na deň

Poplatok za réžiu stanovuje zriaďovateľ /t.j. MÚ v Prešove/ aktuálnym VZN č.3/2012.

ODHLASOVANIE STRAVNÍKOV

Stravu je potrebné odhlásiť do 14:00 hod. pre nasledujúci deň. Ráno stravu na daný deň nevyhlasujem. Do obedára sa môže brať obed len v prvý deň neprítomnosti a to len v prípade, že obed nebolo možné odhlásiť deň vopred. Ďalšie dni je potrebné obed odhlásiť, nakoľko stravník nemá nárok na obed , ak nie je prítomný v škole. Neodhlásená strava prepadá a náhrada sa neposkytujeme.

Upozornenie:

V  prípade straty stravovacej karty, si žiak bude môcť zakúpiť  stravovací  čip v hodnote 5 €.

V prípade, že dieťa prihlásené na stravu - stravník sa nebude v nasledujúcom mesiaci stravovať v školskej jedálni (zo zdravotných, či osobných dôvodov) zákonný zástupca je povinný túto zmenu nahlásiť vedúcej ŠJ.

Vedúca ŠJ:   Katarína Majerová                                                                         Ďakujem za pochopenie