Informácie

Prihláška na stravovanie 2019 / 2020:

 

OZNAM

Jedno rázový príspevok na stravovanie 25€ a doplatok k stravnému lístku za mesiac september uhradiť v termíne do 25.08. 2019

 na účet školskej jedálne  SK 04 1111 0000 0011 7959 9096

 v správe pre prijímateľa uviesť meno priezvisko a triedu žiaka

Cena stravného lístka  1,42€ I. stupeň dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,21€

Cena stravného lístka 1,50€ II. stupeň dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,30€

Cena stravného lístka pre športovcov a diétu

 I. stupeň 1,66€ dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,46€

II. stupeň 1,76 dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,56€

 Vyplnený a podpísaný zápisný lístok odovzdať vedúcej ŠJ  v termíne do 10.07.2019. 

 

                                                      DIÉTNE STRAVOVANIE

 

Prihláška na diétne stravovanie 2019 / 2020:

Jedno rázový príspevok na stravovanie 36€ a doplatok k stravnému lístku za mesiac september uhradiť v termíne do 25.8.2019.

 

 

Cena stravného lístka 1,66€ I. stupeň dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,46€

Cena stravného lístka 1,76€ II. stupeň dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,59€

Od 02.09.2019 budeme v našej školskej jedálni pripravovať diétne stravovanie – bezlepková diéta.

Každý žiak ktorý prejavy záujem o túto diétu musí predložiť lekárske potvrdenie od odborného lekára.

V prípade že žiak má inú diétu, ako poskytuje naša školská jedáleň – diabetes, šetriaca, alebo iná diéta - je potrebné kontaktovať vedúcu ŠJ.

Na základe potvrdenia do odborného lekára, bude mu na konci školského roka v mesiaci júl 2020 vyplatená dotácia , len v prípade dodržania podmienok na priznanie dotácie 1,20€ na výchovu a vzdelávanie k spravovacím návykom dieťa ťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR.

Vyplnený a podpísaný zápisný lístok spolu s potvrdením od odborného lekára odovzdať vedúcej ŠJ v termíne do 10.07.2019. 

 

 Finančné pásma 

  Finančné pásma športovci

VZN 42019 obedy

 Usmernenie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa