Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Informácie

Prihláška na stravovanie 2018 / 2019:

Vážení rodičia prosím o vyplnenie a podpísanie zápisného lístka. Podpísaný a vyplnený zápisný lístok odovzdať osobne v ŠJ v termíne od 20.08.2018 do 31.08.2018. Alebo elektronicky na emailovú adresu katarina.majerova@pobox.sk

Platbu za mesiac september odoslať na účet ŠJ najneskôr do 25.08.2018

 

Kontakt školská jedáleň 051 / 7710602

OZNAM!

Pri  zadaní trvalého príkazu je potrebné priniesť potvrdenie na aké obdobie je trvalý príkaz zadaný.

  Platba za stravu

Bezhotovostne (zadaním trvalého príkazu - mesiac vopred vždy 10. dňa v mesiaci - vo Vašej banke z Vášho účtu na účet školskej jedálne) - číslo účtu: IBAN SK0411110000001179599096v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa, odporúčaná výška platby pri trvalom príkaze: 1. stupeň: 23,00€, 2. stupeň: 24,00€

Cez Internet banking, alebo priamim vkladom na účet  mesiac vopred vždy 15. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa

 

 

Výdaj stravy od 11:30 do 14:00 

S účinnosťou od 01.09.2015 určuje Mesto Prešov výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobností mesta Prešov v 3. finančnom pásme pre všetky vekové kategórie stravníkov.

 

POPLATKY ZA STRAVU OD 01.09.2016

I. stupeň          1,01+ réžia 0,10 = 1,11 € na deň

II. stupeň        1,09+ réžia 0,10 = 1,19 € na deň

ŽIACI V HMOTNEJ NÚDZI

I. stupeň: 1,01 + réžia 0,10 =1,11€  

        doplatok od rodičov 0,11€ na deň

II. stupeň: 1,09 + réžia 0,10 = 1,19€  

       doplatok od rodičov 0,19€ na deň

Poplatok za réžiu stanovuje zriaďovateľ /t.j. MÚ v Prešove/ aktuálnym VZN č.3/2012.

ODHLASOVANIE STRAVNÍKOV

Stravu je potrebné odhlásiť do 14:00 hod. pre nasledujúci deň. Ráno stravu na daný deň nevyhlasujem. Do obedára sa môže brať obed len v prvý deň neprítomnosti a to len v prípade, že obed nebolo možné odhlásiť deň vopred. Ďalšie dni je potrebné obed odhlásiť, nakoľko stravník nemá nárok na obed , ak nie je prítomný v škole. Neodhlásená strava prepadá a náhrada sa neposkytujeme.

Upozornenie:

V  prípade straty stravovacej karty, si žiak bude môcť zakúpiť  stravovací  čip v hodnote 5 €.

V prípade, že dieťa prihlásené na stravu - stravník sa nebude v nasledujúcom mesiaci stravovať v školskej jedálni (zo zdravotných, či osobných dôvodov) zákonný zástupca je povinný túto zmenu nahlásiť vedúcej ŠJ.

Vedúca ŠJ:   Katarína Majerová                                                                         Ďakujem za pochopenie