Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Informácie

Prihláška na stravovanie 2019 / 2020:

 

OZNAM

 

 

 

Jednorazový príspevok vo výške 25€ sa uhrádza jedenkrát ročne. Suma príspevku slúži pre prípad neodhlásenia Vášho dieťaťa z obedu VČAS /deň vopred do 14h./                              Forma odhlasovania je zverejnená na stránke školy ZŠ Mirka Nešpora v sekcii                                 Jedáleň – prihlasovanie / odhlasovanie.                                            Telefonicky - deň vopred od 8h do 14h na tel. čísle: 0910 437 771

Prehľad mesačných doplatkov k stravnému:

Mesačné poplatky 1.stupeň: cena stravného lístka spolu 1,41€

         1,20€ suma hradená štátnou dotáciou

       0,21€ doplatok k jednému obedu

Mesačné doplatky  2.stupeň:cena stravného lístka spolu 1,50€

         1,20€ suma hradená štátnou dotáciou

      0,30€ doplatok k jednému obedu

Mesačné doplatky športovci: cena stravného lístka spolu 1,76€

         1,20€ suma hradená štátnou dotáciou

      0,56€ doplatok k jednému obedu

Mesačné doplatky je potrebné uhradiť mesiac vopred v termíne do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. ( v mesiaci Október na mesiac November atď.)

Číslo účtu ŠJ:SK04 1111 0000 0011 7959 9096

Dôrazne prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby svoje deti odhlasovali z obedu VČAS, a v danom hore uvedenom termíne, inak Vám bude cena stravného účtovaná z jednorazového príspevku v celkovej sume stravného lístka. V tomto prípade máte možnosť prísť si po obed osobne (do obedára).

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na vedúcu ŠJ- osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 0910 437 771

Za porozumenie ďakujem!

 

                                                      DIÉTNE STRAVOVANIE

 

Prihláška na diétne stravovanie 2019 / 2020:

 

 

 

Cena stravného lístka 1,66€ I. stupeň dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,46€

Cena stravného lístka 1,76€ II. stupeň dotácia 1,20€ doplatok k stravnému lístku 0,59€

Od 02.09.2019 budeme v našej školskej jedálni pripravovať diétne stravovanie – bezlepková diéta.

Každý žiak ktorý prejavy záujem o túto diétu musí predložiť lekárske potvrdenie od odborného lekára.

V prípade že žiak má inú diétu, ako poskytuje naša školská jedáleň – diabetes, šetriaca, alebo iná diéta - je potrebné kontaktovať vedúcu ŠJ.

Na základe potvrdenia do odborného lekára, bude  vyplatená dotácia , len v prípade dodržania podmienok na priznanie dotácie 1,20€ na výchovu a vzdelávanie k spravovacím návykom dieťa ťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR.

 

 

 Finančné pásma 

  Finančné pásma športovci

VZN 42019 obedy

 Usmernenie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa