Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Najnovšie informácie zo života našej školy

Tak ako aj počas minulých rokov, vyhlásilo Občianske združenie Úlet 11. ročník literárnej súťaže Šumenie, ktorého hlavnými témami boli „Uleteli mi včely“ a „Som drevo“. Porotcami 11. ročníka bol známy spisovateľ Valentín Šefčík a Barbora Vanická, psychologička, psíčkarka, hrdá Košičanka.Do tvorby v oblasti poézie a prózy sa zapojili aj naši žiaci. Na 1. mieste v oblasti poézie sa umiestnila žiačka 4.A triedy Zuzana Noémi Maňáková. Víťazke srdečne blahoželáme a želáme príjemné prázdniny plné zaslúženého oddychu.

A je tu koniec šk. roka 2019/2020 29.06.2020, Pondelok

Poďakovanie voličom 28.06.2020, Nedeľa

My, novozvolení členovia Rady školy pri ZŠ Mirka Nešpora 2 v Prešove, ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prejavili svoju dôveru a dali nám počas minulotýždňových volieb svoj hlas. Veľmi si to ceníme a ešte raz ďakujeme. p. Jačišinová, Andrejková, p. Kyslan a Koľ

Organizácia vyučovania 29. a 30. 6.2020. 29.6.2020 1. – 9. ročník - 4 vyučovacie hodiny do 11:40 – triednické práce, OBED podľa rozpisu, ŠKD pracuje ako minulý týždeň - do daného termínu je potrebné odovzdať učebnice, kľúče od skrinky, prípadné nedoplatky. 30.6. 2020 1. – 9. ročník - 7:45 – 9:30 - v tento deň nie je v prevádzke ŠJ a ŠKD /schádzanie je zabezpečené od 6:30/ Poznámka: Ak je zákonný zástupca s dieťaťom na OČR– príde pre vysvedčenie len zákonný zástupca o 9:30, ak by dieťa do školy prišlo od rána – škola mu musí vykázať dochádzku – teda, že je v škole prítomné – a zoznam odovzdáva na sociálnu poisťovňu.

Výsledky volieb do Rady školy 23.06.2020, Utorok

Volebná komisia uskutočnila voľby a po ich realizácii spočítala hlasy. Na základe výsledkov volieb do Rady školy pri ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, zo zástupcov rodičov voľby dopadli nasledovne: 1. Mgr. Mária Andrejková 2.Mgr. Radoslav Koľ 3.MUDr. Karol Kyslan, PhD.MPH 4.Jana Jačišinová . Zvoleným zástupcom gratulujeme.

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy, konané dňa 18.6. 2020 sú neplatné, z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Opakované voľby sa uskutočnia dňa 23.6. 2020.

Organizácia volieb a predstavenie kandidátov

Vážení rodičia žiakov 1. - 5. ročníka, riaditeľstvo školy oznamuje, že nazáklade Rozhodnutia ministra o otváraní škôl, školských zariadení s účinnosťou od 15.6.2020v zmysle aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020“ upravujeme pravidlá a podmienky prevádzky.

Riaditeľstvo Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov plánuje zriadiť pre školský rok 2020/2021 v 5. ročníku športovú triedu. Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 až 106 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školsky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do športovej triedy sa prijímajú športovo talentovaní žiaci na základe pedagogickej diagnostike zameranej na overenie špeciálnych schopností a nadania.

Vážení rodičia budúcich prvákov Na základe rozhodnutia ministra je možné postupne a priebežne so zachovaním hygienických opatrení zabezpečovať overovanie a doplňovanie dokladov týkajúcich sa zápisu detí do 1. ročníka. Overovanie sa bude uskutočňovať v dňoch od 15. – 17. 6. 2020 v čase od 7:45 do 14:00 v budove školy podľa stanoveného harmonogramu. O rozpise Vás budeme informovať emailom. K overovaniu je potrebný podpis oboch zákonných zástupcov, je potrebné doniesť rodný list dieťaťa /len k nahliadnutiu/, občiansky preukaz zákonných zástupcov. Prosíme pri vstupe o dodržanie platných hygienických opatrení.

Usmernenie k vráteniu príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v súčasnej mimoriadnej situácii zapríčinenej pandémiou koronavírusu v školskom roku 2019/2020 Vyberanie a vysporiadanie príspevkov v čase mimoriadnej situácie - COVID-19 ŠKD, ZŠS 1. Riaditeľ školy/školského zariadenia zašle zriaďovateľovi žiadosť o vrátenie príspevkov so súpisom žiadateľov a vyčíslenou sumou do 30.06.2020. 2. Zriaďovateľ na základe žiadosti riaditeľa školy/školského zariadenia a overenia správnosti údajov prevedie finančné prostriedky na účet školy do 31.07.2020. 3. Škola/školské zariadenie bezodkladne prevedie zriaďovateľom poskytnuté finančné prostriedky na účet rodiča/zákonného zástupcu do 31.08.2020. ŠKD: a) príspevok za mesiac marec 2020 sa uhrádza v zmysle platného VZN č. 4/2019, b) príspevok za mesiace apríl až máj 2020 sa neuhrádza, c) príspevok za mesiac jún 2020, ak žiak navštevuje

OZNAM OBEDY OD 01.06.2020 Žiakom, ktorí pokračujú v dištančnej forme vzdelávania a teda nebudú osobne prítomní na školskom vyučovaní v škole, školská jedáleň obedy od 01.06.2020 poskytovať NEBUDE z personálnych dôvodov. Pre žiakov prítomných osobne na vyučovaní v škole, ktorí sú prihlásení na stravovanie sa obedy poskytujú od 01.06.2020 v školskej jedálni s nasledovnými pravidlami: • Obed sa pre prípad neprítomnosti na vyučovaní odhlasuje deň vopred v čase od 8:00 do 14:00 hod. telefonicky na tel. čísle 0910 437 771. • V prípade nesplnenia vyššie uvedeného postupu pre odhlásenie obedu, bude obed účtovaný v plnej sume bez dotácie. Tento obed si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v čase od 13:30 do 14:00 hod. pri služobnom vchode do školskej jedálne. Obed sa poskytuje v jednorazovej nádobe, ktorú zabezpečí škola. (PROSÍM ZVONIŤ)

Vážení rodičia, na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov obnoví prevádzku školy pre 1. - 5. ročník od 1.6.2020.

Dobrý deň vážení rodičia. Do 29. 5. by mali všetky školy zverejniť zoznamy a poradie uchádzačov o štúdium. Ak zistíte, že Vaše dieťa nie je prijaté, urýchlene napíšte odvolanie proti neprijatiu a to do 5. dní. Do 4. 6. je potrebné, aby sa zapísali na strednú školu tí žiaci, ktorí boli prijatí . Ak budú nejaké miesta voľné po tom zápise, stredné školy budú dopĺňať neobsadené miesta tými uchádzačmi, ktorí si podali odvolanie. Na prihlásenie žiaka je potrebné Potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení. Ak dieťa prihlásite na školu, nedá sa vraj už rozhodnutie zmeniť (potrebné prípadne konzultovať so strednou školou) Niektoré právne kroky konzultujte prípadne priamo so strednou školu, lebo pravidlá prijímania a zápisu na školy boli zmenené (oproti minulým rokom) a niekedy sa javia ako nejednoznačné. Posielame Vám približný vzor odvolania sa proti neprijatiu Vášho dieťaťa na strednú školu. Nemusí mať presne takúto podobu – na ďalšej strane.

Na mailové adresy zákonných zástupcov a stránky Edupage, 1. - 5. ročníka boli zaslané pokyny k nástupu detí do školy od 1.6. 2020. Žiadame o oboznámenie sa s pokynmi a vyplnenie dotazníka do 20.5. 2020, 10.00 hod. Vedenie školy

Pozrite si, aké krásne vyznanie dostali naši učitelia od rodičov.

Domáca výučba 20.04.2020, Pondelok

Zápis prvákov 15.04.2020, Streda

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí - elektronicky - prosíme Vás, ak máte možnosť, aby ste prihlášku Vášho dieťaťa vyplnili elektronicky doma.

Veľkonočné sviatky 10.04.2020, Piatok

Pozastavenie platieb 31.03.2020, Utorok

Na základe odporúčania od zriaďovateľa zo dňa 1.apríla 2020 odporúčame dočasne pozastaviť platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou ŠKD, ŠJ, CVČ.

Opatrenia ministerstva školstva • Vyučovanie sa od 30.3.2020 prerušuje až do odvolania. • Ruší sa Testovanie 9 na tento školský rok. • Prihlášky na SŠ sa budú podávať do 15.5.2020 a nebude potrebné potvrdenie od lekára. • Prijímacie konanie na SŠ najskôr 2 týždne od odvolania prerušenia vyučovania - do 30.6.2020. • Zápis do 1. ročníka od 15.4. – 30.4.2020 ale bez prítomnosti detí – elektronicky. • Ministerstvo školstva zriadilo vzdelávací portál www.ucimenadialku.sk, kde sú materiály a online hodiny pre učiteľov, žiakov a rodičov. • Od pondelka 30.3.2020 bude na stanici STV2 doobeda vysielanie pre školy – Školský klub. Viac informácií: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

OZNAM 13.03.2020, Piatok

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

O Z N A M 12.03.2020, Štvrtok

O Z N A M Riaditeľ základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove, v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2005 Z.z. Školský zákon a na základe rokovania vedenia mesta Prešov, na ktorom bola prehodnotená súčasná situácia šírenia koronavírusu Prerušuje výchovno-vzdelávací proces na obdobie 13.03.2020. Vyučovanie začína dňom 16.03.2020. V prípade, že dôjde k plošnému uzavretiu všetkých škôl na 14 dní, resp. iné časové obdobie, aktuálne informácie ohľadom nástupu do školy budeme priebežne poskytovať prostredníctvom webovej stránky školy, FB profilu školy, resp. budú zverejnené prostredníctvom slovenských televízií a rozhlasov. Žiaci boli hromadne odhlásení v školskej jedálni. V Prešove 12.03.2020 Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

Zrušenie triednych aktívov 11.03.2020, Streda

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a v náväznosti na aktuálne usmernenia vydané MŠVVaŠ SR, MZ SR, MV SR - Ústredného krízového štábu SR, a odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sa triedne aktívy spojené s voľbou do Rady školy, ktoré sa mali konať 12.3. rušia. Náhradný termín bude včas oznámený.

Školský bazén zatvorený 10.03.2020, Utorok

Školský bazén Šťuka, pri ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a v náväznosti na aktuálne usmernenia vydané MŠVVaŠ SR, MZ SR, MV SR - Ústredného krízového štábu SR, a odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov Bude od 11.3. 2020 do odvolania pre verejnosť a školy Zatvorený Informácie budeme priebežne aktualizovať na www.zsnespo.sk

Voľby do Rady školy 10.03.2020, Utorok

Voľby do Rady školy Riaditeľstvo Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov v zmysle zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠ SR č. 230/2009, ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, a výzvy primátorky Mesta OŠKaCR/1108/2020 zvoláva všetkých nepedagogických, pedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy na uskutočnenie volieb do Rady školy pri ZŠ Mirka Nešpora 2 v Prešove, ktoré sa uskutočnia v dňoch: - 10.03.2020 (utorok) o 13,30 hod. voľba zástupcu nepedagogických zamestnancov - 10.03.2020 (utorok) o 14,00 hod. voľba zástupcov pedagogických zamestnancov - 12.03.2020 (štvrtok) o 16,30 hod. voľba zástupcov rodičov. V prípade, ak sa nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov budú voľby členov rady školy prebiehať v zmysle vyhlášky č. 291/2004 §

Upozornenie 09.03.2020, Pondelok

Vážení rodičia, v prípade, že ste počas jarných prázdnin spolu so svojimi deťmi navštívili krajiny s potvrdeným COVID-19 (koronavírusom), hlavne Rakúsko a Taliansko, na základe nasledovného odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR: "Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára.", Doporučujeme, aby po odporúčaní lekára, alebo hygienika Vaše deti, naši žiaci, zostali doma počas inkubačnej doby (14 dní ) a neprichádzali do kolektívu ostatných žiakov a zamestnancov. Prosíme, aby ste pobyt dieťaťa v zahraničí telefonicky oznámili triednym učiteľom. Ďakujeme za porozumenie.

Tradičná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnila 27. 2. 2020. Školskému kolu predchádzali triedne kolá. Trojčlennej komisii sa predstavilo 23 žiakov 5. – 8. ročníka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 2. kategória – 5. a 6. ročník, 3. kategória – 7., 8. a 9. ročník. Poďakovanie patrí všetkým recitátorom, ktorí ukázali odvahu, výbornú pamäť a hlavne lásku k materinskému jazyku. A tu sú mená víťazov: Poézia – 2. kategória 1. Eliška Kandráčová (5.B) 2. Barbora Rusinová (5.A) 3. Natália Špirengová (5.C) Poézia – 3. kategória 1. Patrik Imrich (8.A) 2. Nina Maľcovská (7.B) 3. Kristína Špirengová (7.B) Próza – 2. kategória 1. Nina Stašáková (5.B) 2. Alana Lokajová (6.A) 3. Max Derner (6.A) Próza – 3. kategória 1. neudelené 2. Nina Kolačkovská (8.A) 3. Šárka Marcinová (8.A) a Sofia Sedláková (7.A) V okresnom kole nás budú reprezentovať: Eliška Kandráčová, Patrik Imrich a Nina Stašáková. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia. Mgr. Iveta Bujňáková

"Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ Ján Ámos Komenský Dňa 26. 2. 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. V I. kategórii súťažili žiaci 2. - 4. ročníka. Všetci súťažiaci sa na svoje prednesy krásne a zodpovedne pripravili a porota mala ťažkú úlohu spravodlivo rozhodnúť. Veľmi pozitívne nás prekvapila odvaha a hlavne radosť detí z prednesu a potešilo nás, že deti stále milujú knihy. Všetci sa tešili nielen s prezentovaním samých seba, ale vedeli úprimne podporiť aj konkurentov a dopriať im víťazstvo . V I. kategórii súťažilo 21 žiakov (poézia-12 žiakov, próza-9 žiakov). Výsledky I. kategórie POÉZIA 1. miesto: Simona Gmitrová (3. C) 2. miesto: Katarína Rusinová (3. C) 3. miesto: Nina Hviščová (2. A) Cena poroty: Dejan Houdek (2. B) PRÓZA 1. miesto: Tereza Falat

Karneval v ŠKD. 21.02.2020, Piatok

Deň 20.2.2020 bol pre nás karnevalový a zábavný. Všetky masky – šašovia, princezné, zvieratká a rozprávkové postavičky si poriadne zatancovali, riešili zábavné karnevalové úlohy a nechýbali aj odmeny pre všetky masky, ktoré sa prišli zabaviť. Ako nám ,,bolo výborne " si pozrite vo našej fotogalérii .... D. Jankovichová.

ZIMNÁ ŠKOLA V PRÍRODE 2020 18.02.2020, Utorok

Náš krásny zimný školský pobyt v lyžiarskom stredisku DEDINKY – MLYNKY si môžete pozrieť v tejto fotodokumentácii. Dolinská Jana

Všetkovedko 17.02.2020, Pondelok

Aj my sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Súťaž sa uskutočnila 28.11. 2019. Zapojilo sa do nej 22 000 detí. Naši žiaci si vyskúšali všetkovedkove zaujímavé úlohy. Niektorí sa umiestnili veľmi dobre. Boli medzi 30% najúspešnejších detí. Ostatných sa ešte učia sa sú učni všetkovedka. Veľmi pekne sa umiestnili žiaci M. Šomský a Z. Noemi Maňáková, ktorá je zároveň najúspešnejšia zo všetkých žiakov našej školy. A. Kačmárik, žiak 5.B sa umiestnil medzi 25% úspešných riešiteľov v súťaži Expert. Všetkovedko myslel na všetkých riešiteľov a poslal každému pekný darček a diplom. Verím, že v ďalšej súťaži budú naši žiaci takisto úspešní a s radosťou budú riešiť zaujímavé úlohy.

2 % z dane 13.02.2020, Štvrtok

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole skvalitnenie vybavenia školy

Karneval 12.02.2020, Streda

Pozdrav 12.02.2020, Streda

Pozdrav z lyžiarského výcvikového kurzu na Dedinkách zasielajú žiaci 7 ročníka.

Zasnežený pozdrav 05.02.2020, Streda

Zasnežený pozdrav zo Zimnej školy v prírode z Dediniek zasielajú Nešporáci.

Prosba 04.02.2020, Utorok

MILÍ RODIČIA A KOLEGOVIA Chceli by sme Vás touto formou, poprosiť o láskavosť, či „službu“. Hľadáme darcov krvi s krvnou skupinou AB Rh pozitív pre dvojročnú dcérku našich priateľov . Bola jej diagnostikovaná Akútna Lymfoblastová leukémia a potrebuje transfúzie krvi ako aj krvné doštičky. Čaká ju zdĺhavá liečba. Ak by ste niekto mohli, chceli a máte tú možnosť (ste vhodný darca) tak môžete darovať krv aj krvné doštičky na ktorejkoľvek transfúznej stanici priamo na jej meno. Pre konkrétne informácie nás prosím kontaktujte na email: zcajkova.nespora@gmail.com ĎAKUJEME

Zápis právkov 04.02.2020, Utorok

OZNAM !!! 29.01.2020, Streda

Oznam! Vyučovanie dňa 30.1. 2020 je skrátené na 4 vyučovacie hodiny /ŠKD funguje v nezmenenom režime/. Dňa 31.1. 2020 riaditeľ školy ZŠ Mirka Nešpora udeľuje riaditeľské voľno z dôvodu zvýšeného počtu chrípkových ochorení /v prevádzke nieje ŠKD ani školská jedáleň/. 3.2. - polročné prázdniny. Nástup do školy je 4.2. 2020.

Zrušenie karnevalu 29.01.2020, Streda

Karneval pre I. stupeň, ktorý sa mal konať 30.1. 2020 je pre chrípkové ochorenia zrušený.

SKVELÉ 1. MIESTO 27.01.2020, Pondelok

Žiaci III.C sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže vyhlásenej SLOVENSKÝM NÁRODNÝM DIVADLOM pod názvom "Ako bude vyzerať divadlo o 100 rokov". Spolu s p. učiteľkou vyrobili krásne rozprávkové postavičky a vložili ich do vyrobenej knihy, teda "divadla". Ich spoločné dielo malo úspech, a tak si vybojovali 1. miesto, v ktorom sú obsiahnuté prehliadka SND, voľné vstupné na predstavenie v SND Bratislava, peňažná poukážka do kníhkupectva, sladkosti a suveníry SND. Už teraz sa tešíme na triedny výlet do BRATISLAVY. Dolinská III.C

Ministerská návšteva 23.01.2020, Štvrtok

Dnes - 23.1.2020 navštívila našu školu, v rámci svojej pracovnej cesty ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. Stretla sa s vedením školy, zamestnancami školy a zástupcami zriaďovateľa našej školy, Mesta Prešov.

Snehuliacky deň 22.01.2020, Streda

Prváci z 1.B sa počas vyučovania určite nenudia. A keď im zima tohto roku nedopriala snehovú perinu k zimným zábavkám, zabavili sa v škole. Snehuliacky deň priniesol malým „snehuliakom“ kopec radosti, zábavy ale i poznatkov. Mgr. Jaroslava Ďuricová

O žiakoch našej školy je známe, že radi čítajú. Inak tomu nie je ani u malých prváčikov. Aj keď ešte sami nečítajú, lebo nepoznajú všetky písmenká, predsa majú radi knihy a všetko, čo s nimi súvisí. Svedčia o tom aj ich časté návštevy Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, kde sú už ako doma. Ich posledná návšteva sa im veľmi páčila – bola „O snehuliakovi s horúcim srdcom“ a priniesla okrem ponaučenia i kopec zábavy a tvorenia. Mgr. Jaroslava Ďuricová

Karneval 20.01.2020, Pondelok

V súťaži o najkrajšiu vianočnú hviezdu boli ocenení títo žiaci: Adelka Gubačová (I. A), Tamarka Jusková (I. B), Sonička Petrufová (I. B), Denyell Jochman (II. A), Maťko Opina (II. C), Eliška Koľová (III. A), Laura Srokovská (IV. A), Karolína Knapíková (IV. B), Emanuel Tomko (IV. B), Matúš Jelínek (V. A). BLAHOŽELÁME!!!

OBRÁTENÝ ADVENTNÝ KALENDÁR 05.01.2020, Nedeľa

Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí nám pomohli naplniť náš netradičný kalendár potravinami a drogériou pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Aj táto malá kvapka v mori pomôže.

Vianočná akadémia - video 02.01.2020, Štvrtok

Pozrite sa vo videozázname na naše vianočné vystúpenie, ktoré bolo 17.12.2019

Šťastný nový rok 2020 22.12.2019, Nedeľa

O pohár riaditeľa 2019 22.12.2019, Nedeľa

V predvianočnom čase žiaci I. a neskôr aj II. stupňa si zmerali sily v netradičných plaveckých disciplínach. Zábavy bolo kopec a najviac potešili putovný pohár a medaily.

Žiaci hádzanárskeho krúžku boli dňa 4.12.2019 pozvaní na zápas SEHA Gazprom ligy, kde sa Tatran Prešov stretol v dueli s atraktívnym ŠU Peking (Čína). Pri vstupe do THA deti čakalo sladké prekvapenie v podobe Mikuláša. Niektorí žiaci boli na takomto zápase prvýkrát, veľmi sa im to páčilo. Za podpory stovky mladých hádzanárov sa Tatranu Prešov podarilo zdolať súpera výsledkom 38:25. Okrem vizuálneho športového zážitku, mali deti možnosť si užiť aj spoločné fotenie s oboma hádzanárskymi mužstvami. Ďakujeme RCH a Tatranu Prešov za možnosť zúčastniť sa zápasu.

Finančná gramotnosť 18.12.2019, Streda

Finančná gramotnosť je veľmi často skloňované slovo. Vyjadruje, ako rozumieme svojim vlastným peniazom. Ako správne s nimi zaobchádať v rôznych životných situáciách sme si dnes ukázali so žiakmi 8.A a 8:B.

Výťažok zo vstupného, 790,30 €, sme venovali spoluobčanom postihnutým výbuchom bytového domu Mukačevská 7. Všetkým, ktorí dobrovoľným vstupným prispeli, ďakujeme.

Zdobenie stromčekov 11.12.2019, Streda

Centrum nášho mesta zdobí 12 vianočných stromčekov. Skrášľovali ich deti z prešovských základných škôl. Náš stromček zdobia hviezdy, ktoré si deti s pomocou rodičov vytvorili sami.

Snehová kráľovna 10.12.2019, Utorok

"Výťažok z Vianočnej akadémie bude venovaný na pomoc postihnutým tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici."

Tak ako aj po minulé roky, aj v tomto školskom roku 2019/2020 sme na našej škole pripravili predmetovú olympiádu v anglickom jazyku. Tohto školského kola postupovej súťaže sa dokopy zúčastnilo tridsať žiakov druhého stupňa. Súťažiaci si zmerali sily v oblastiach gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením a taktiež aj ústnej konverzácie - opis obrázku a rolová hra. Ide už o 30. ročník tejto súťaže v celoslovenskom meradle. Žiaci súťažili v troch kategóriách – 1A, 1B a 1C. Víťazmi kategórie 1A sú: 1. PIROŠ VLADIMÍR 2. ŠIROTŇÁKOVÁ DÁLIA 3. FEČOVÁ ALICA Víťazmi kategórie 1B sú: 1. ČERYCHOVÁ ŽOFIA 2. SLÁVIK TOMISLAV 3. FERENC KRISTIÁN a ADAMKOVIČ NORBERT Víťazom kategórie 1C je: 1. LEŠKO TOMÁŠ Víťazi prvého miesta v kategórii 1A a 1B pokračujú v reprezentácii našej školy v okresnom kole. Víťaz kategórie 1C postupuje do krajského kola. Najúspešnejší súťažiaci si prevzali zaujímavé ceny a taktiež získali nové skúsenosti. Všetkým zúčastnením veľmi pekne ďak

Plavecká štafeta 10.12.2019, Utorok

Plavecká štafeta mesta Prešov Plavecká štafeta je tradičná súťaž organizovaná Asociáciou športu pre všetkých, ktorej cieľom je zapojiť do športovania (plávania) čo najväčší počet obyvateľov. Plaváreň je pre žiakov prešovských ZŠ k dispozícii v čase od 8:00 do 14:00. Pre verejnosť 7.00 -8.00, 14:00 - 20:00 /1 dráha/ v čase 15:00-16.00 a 19:00-21:00 celý bazén

Vianoce na Trojke 08.12.2019, Nedeľa

Dňa 4. 12. 2019 sa v priestoroch nákupného strediska Centrum na Sídlisku 3 v Prešove uskutočnilo podujatie Vianoce na Trojke. S vianočným programom plným spevu, tanca a hudby sa na tomto podujatí predstavili aj žiaci našej základnej školy.

Mikuláš v škole 08.12.2019, Nedeľa

Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký? Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali. Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru. Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili. Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce.

Obrátený adventný kalendár 08.12.2019, Nedeľa

Všetkovetko 05.12.2019, Štvrtok

Žiaci našej školy patrili medzi 22 000 žiakov, ktorí sa zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovetko. Uskutočnila sa vo štvrtok 28. 11. a prilákala žiakov prvého stupňa, ktorí si zmerali sily so svojimi vrstovníkmi z celého Slovenska. Úlohy boli z vlastivedy, prírodovedy a matematiky. Žiakom sa súťaž páčila a netrpezlivo budú čakať na výsledky. Tie budú zverejnené 20.12.2019 na stránke talentídy. Úspešný riešitelia budú odmenení malými darčekmi a my s napätím čakáme kto bude školský šampión. Našim žiakom prajem , aby dosiahli čo najlepšie výsledky v rámci celého Slovenska. Mgr. D. Kvašňáková

Mikuláš na škole 05.12.2019, Štvrtok

Deň otvorených dverí 04.12.2019, Streda

Vianočná výzdoba 2019 03.12.2019, Utorok

Pozrite si našu tohtoročnú vianočnú výdobu

V tohtoročnom predvianočnom období vznikla na sociálnej sieti občianska iniciatíva, ktorej cieľom je obdarovať obyvateľov zo zariadení pre seniorov. Potešiť niekoho sa rozhodli aj žiaci 8. A.

Braňo Mojsej o dnešnej návšetve na našej škole na svojom FB profile napísal: Žiakom základnej školy som dnes vysvetlil, ako ich môže ovplyvniť prvotné nárazové požitie alkoholu

Triedne aktívy 25.11.2019, Pondelok

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy Rady rodičov, ktoré sa budú konať dňa 26.11.2019 o 16.00.

Pasovačka prvákov. 24.11.2019, Nedeľa

Deň 21.11. 2019 bol pre našich prvákov z 1.A, 1.B a 1.C triedy slávnostným dňom, lebo boli pasovaní našim p. riaditeľom za ,, ozajstných Nešporákov" našej školy. A že nimi naozaj sú, dokázali svojim milým vystúpením a to hneď dvakrát. Doobeda pre našich žiakov 1.stupňa a predškolákov z MŠ Mirka Nešpora a poobede pre svojich rodičov. Darček a certifikát prváka, ktorý si právom zaslúžili im bude pripomínať tento prvácky slávnostný deň. A rodičia môžu byť na nich pyšní, že to zvládli na veľkú jednotku. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali tento deň. D. Jankovichová

iBobor 23.11.2019, Sobota

Naši žiaci sa v dňoch od 11. 11. do 15. 11. zúčastnili medzinárodnej informatickej on-line súťaže iBobor. Tento rok súťažilo na Slovensku v ôsmich kategóriách 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl, z našej školy sa zapojilo 62 žiakov, z nich boli 36 úspešnými riešiteľmi (z toho šiesti mali 100. percentil). Gratulujeme. Peter Nemec

Náboj 2019 23.11.2019, Sobota

V piatok 22.11.2019 sa naši žiaci 8. A 9. ročníka zúčastnili celoštátnej matematicko - fyzikálnej súťaže Náboj 2019. Súťaž sa uskutočnila na Gymnáziu J. A. Rajmana v Prešove. Súťažilo 19. družstiev z Prešovského kraja. Žiaci dve hodiny riešili 25 úloh z matematiky aj fyziky a umiestnili sme sa na krásnom 8. mieste v silnej konkurencii osemročných gymnázií. Zapísala Mgr. D. Kvašňáková

Obed cez riaditeľské voľno 18.11.2019, Pondelok

OZNAM Dňa 20.11.2019 žiaci 6. – 9. ročníka majú riaditeľské voľno z dôvodu testovania žiakov 5.ročníka. Všetci žiaci ktorí, dostali riaditeľské voľno sú z obeda odhlásení. Kto ma záujem v tento deň o obed, cena lístka : 1,50€ , môže sa osobne, alebo telefonicky prihlásiť v termíne 18.- 19.11.2019 do 14:00h v ŠJ.

Riaditeľské voľno 17.11.2019, Nedeľa

Oznámenie o poskytnutí riaditel'ského vol'na. Riaditel'stvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje , že dňa 20.11.2019 udeľuje v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. Š 150 ods. 5 žiakom 6. až 9. ročníka z organizačných a prevádzkových dôvodov na tento deň riaditel'ské vol'no. V tomto termíne bude v prevádzke Školská jedáleň a činnost' bude zabezpečovat' aj ŠKD.

Koncert Integrácia 17.11.2019, Nedeľa

Naši šikovní tretiaci a štvrtáci sa zapojili aj v tomto šk.roku do tejto súťaže a zmerali si svoje vedomosti a zručnosti so žiakmi ďalších prešovských škôl. Riešili rôzne typy úloh, vedomostných ale aj praktických. Súťaž organizovalo ABC CVČ v Prešove spolu s Prešovskou univerzitou PF. Dňa 23.10. nás za 3.roč. reprezentovali Eliška Koľová 3.A, Denis Sobota 3.B, Alica Milasová 3.B, Simona Gmitrová 3.C a Jakub Dzurenda 3.C. Dňa 6.11. za 4.roč. Nina Ortutová 4.A, Bianka Pasierbová 4.A, Oliver Pribula 4.A, Romana Orinčáková 4.B a Michal Kuchár 4.B. Keďže je to prvé kolo súťaže, počkáme si na výsledky, ako sme uspeli a budeme držať prsty žiakom, ktorí postúpia do finálového kola tejto súťaže. Všetkým našim žiakom, ktorí sa zúčastnili blahoželáme. D.Jankovichová

Mestský cintorín 15.11.2019, Piatok

Dňa 8.11.2019 sme spolu s triedou 5A navštívili mestský cintorín, kde sme si pospomínali nielen na našich blízkych zosnulých, ale tiež sme zapálili sviečku aj na opustených hroboch.

Virtuálna anatomická učebňa. 14.11.2019, Štvrtok

8.11. sme sa boli s 8.A triedou pozrieť, ako vyzerá výučba na SZŠ, Kukučínová 40 v Košiciach. Navštívili sme virtuálnu anatomickú učebňu. Virtuálna realita predstavuje pre študentov nenáročný spôsob, ako získavať poznatky formou akejsi hry a osvojiť si ich tak jednoduchšie a rýchlejšie už na hodine. Aplikácia obsahuje všetky zložky ľudského tela, teda svaly a kosti, cievy, nervy, orgány či jednotlivé sústavy. Neskôr sme si so žiakmi prešli priestory školy, kde sme videli, ako sa študenti učia odobrať krv, ale aj učebne “prerobené” na nemocničné izby.

Pasovačka prvákov 10.11.2019, Nedeľa

Noc v škole 2019 31.10.2019, Štvrtok

29.10. 2019 sme objavovali aj druhú stránku našej školy... a tak sme sa rozhodli, že v nej prespíme. To Vám bola zábava... diskotéka...buchty...pizza...nočná hra...bazén... a zábavka až do rána

Halloween s kúzelníkom Wolfim 31.10.2019, Štvrtok

Nekonečná zábava na Halloweenskom popoludní s kúzelníkom Wolfim

Halloweenske šantenie 31.10.2019, Štvrtok

V pondelok 28. 10. 2019 sa v triedach 1.B, 3.A, 3.C a 4.A konala nevídaná zábava, na ktorú boli pozvané všetky strašidlá. Netradičné vyučovanie s tematikou Hallowenu, ktoré na žiakov v tento deň čakalo, spestrili aktivity ako boj s pavúkmi, čítanie s čarodejnicami, nechýbali ani strašidelné rozprávky a pesničky. Aj pani učiteľky sa zábavy zúčastnili – zmenili sa na čarodejnice a v tento deň kúzlili a čarovali. Strašidelná matematika a slovenčina priniesli rôzne „strašiúlohy“ a „strašihry“. Zaujímavý bol aj ples príšer, či tvorenie čarovných zaklínadiel a vyrábanie kúzelníckych lexikónov. Príšerky okúsili aj „strašicestu“ cez tunel hrôzy, ktorý teší žiakov pri vstupe do budovy školy už vyše týždňa. Triedne učiteľky1.B, 3.A, 3.C a 4.A

Úcta k starším v IV. B triede 31.10.2019, Štvrtok

Týždeň zdravej výživy 31.10.2019, Štvrtok

V týždni od 21. 10. – 25. 10. sa celý prvý stupeň ocitol v Kráľovstve zdravia. Všetci sme ochutnávali nielen jabĺčkové dobroty, tvorili, zapájali sa do aktivít súvisiacich so zdravou výživou, tancovali, naučili sa všetko o jablku a všetkom, čo nám blahodárne prispieva k zdravému životnému štýlu. Každá trieda sa zmenila na Kráľovstvo zdravej výživy, v ktorom sa tradičné vyučovanie zmenilo na plnenie rozmanitých úloh, na vyrábanie krásnych výrobkov... Atmosféra v duchu zdravia bola príjemná, plná detského úsmevu, vzájomnej pomoci, spolupatričnosti a priateľstva. Mgr. Adamkovičová

Jesenné prázdniny 29.10.2019, Utorok

Jesenné prázdniny 30.10.--3.11. 2019. V čase jesenných prázdniny nie je v prevádzke Školský klub detí a Školská jedáleň.

Dopoludnie so starými rodičmi. 28.10.2019, Pondelok

Pestrým kultúrnym programom v podaní spevu, básničiek a tanca sme si pripomenuli ,,Mesiac úcty k starším´´. Krátkymi vyjadreniami vďaky a lásky sme potešili srdiečka starých rodičov. Na záver nás čakala spoločná aktivita so starými rodičmi. Dopoludnie sme ukončili sladkou odmenou, ktorú nám pripravili mamičky a babičky Piatkový deň sa nám veľmi páčil. Už sa tešíme o rok.

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi." Posledný októbrový piatok strávili žiaci 1.B triedy v spoločnosti svojich starých rodičov. Do triedy si prizvali babky a dedkov a prežili s nimi spoločné čitateľské dopoludnie. V úvode stretnutia predviedli prváci starkým kultúrny program s pesničkami, básničkami a dramatizáciou. Potom odovzdali slovo starým rodičom – tí im predstavili knihy svojho detstva. Rozhovory o postavách z rozprávok a príbehov, o ktorých kedysi čítali sebe, a neskôr aj svojim deťom, boli ozaj pútavé a dojímavé. Niektorým babičkám a dedkom sa pri spomínaní na zážitky z čias svojho detstva zaleskli v oku aj slzičky dojatia. Spoločnú akciu ukončili prváci odovzdávaním darčekov - pre svojich najbližších si vyhotovili krásne pozdravy vo forme srdiečok, p

Deň venovaný slovenskému jazyku Prešov 22.10.2019 – Rok sa s rokom zišiel a opäť nastal čas zúročiť vedomosti v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka. V kategórii C pre ôsmy a deviaty ročník si dnes zmerali sily aj žiaci našej školy. Hravo si poradili nielen s vedomostným testom, ale vynikajúco zvládli aj transformáciu textu na iný zadaný žáner, kde prakticky presvedčili o schopnosti praktického používania materinského jazyka. Odhodlaním zabojovať a nevzdávať sa dokázali viacerí premôcť veľkú trému najmä pri interpretácii rečníckeho prejavu , ktorý si v tretej časti súťaže pripravili na zadanú tému. S radosťou môžeme konštatovať, že všetci súťažiaci splnili kritéria úspešného riešiteľa olympiády . Tretiu priečku obsadila Nina Kolačkovská z 8.A triedy, pomyselné striebro si odniesla Alica Bavoľárová z 9.B a prvá priečka právom patrí Alexandre Kačmárovej z 9.A . Srdečne blahoželáme a víťazke prajeme úspešnú reprezentáciu v okresnom kole súťaže. Mgr. Tat

Náboj 2019 23.10.2019, Streda

V piatok 22.11.2019 sa naši žiaci 8. A 9. ročníka zúčastnili celoštátnej matematicko - fyzikálnej súťaže Náboj 2019. Súťaž sa uskutočnila na Gymnáziu J. A. Rajmana v Prešove. Súťažilo 19. družstiev z Prešovského kraja. Žiaci dve hodiny riešili 25 úloh z matematiky aj fyziky a umiestnili sme sa na krásnom 8. mieste v silnej konkurencii osemročných gymnázií. Zapísala Mgr. D. Kvašňáková

European Youth Team Cup 2019 23.10.2019, Streda

Juniori v zložení Enrik Tenk, Michal Frank a Kristián Mrva,( ktorí sú žiaci našej školy ) sa zúčastnili na European Youth Team Cup 2019 v rámci 18. International Dr. Fazil Kucuk sport games na Cypre. V jednotlivcoch najlepší výsledok dosiahol Kristián Mrva, ktorý prehral až zápas o postup do štvrťfinále. V súťaži teamov chlapci zabojovali, hlavne v zápase z Ukrajinou a po ťažkom boji postúpili do semifinále, kde však nestačili na rovesníkov z Nemecka. Aj tak je ale konečné tretie miesto krásnym úspechom a chlapcom ďakujeme za predvedené výkony a vzorné reprezentovanie našej krajiny.

Dňa 22. októbra 2019 nás opäť navštívili naši milí predškoláci z MŠ na ulici Mirka Nešpora. Radosť zo stretnutia bola na oboch stranách. Deti sa tešili na prvé stretnutie so školou a my na nových budúcich prváčikov. Po úvodnom zoznámení sme sa porozprávali o škole, čo zaujímavé a vzrušujúce ich v škole čaká a o jeseni – ročnom období, ktoré okolo nás hýri krásnymi farbami. Hádanky o zvieratkách uhádli bez problémov všetci. Pri rozprávke „Koza rohatá a jež“ si škôlkari uvedomili význam slov slušnosť, spolupatričnosť a vzájomná pomoc kamarátom, ktoré nesmú chýbať pri správaní sa k ľuďom a k sebe samým. Deti sa naučili nové fakty o ježovi tmavom a o správaní sa k zvieratkám. Po krátkom oddychu pri rozprávke sa deti pustili do skutočnej práce. Každý si vyrobil milého ježka z papiera a za odmenu si odniesli magnetky s logom našej školy. Opäť nás naši predškoláci presvedčili o svojej šikovnosti, radosti z práce a túžbe sa niečo nové naučiť. Tešíme sa na ďalšiu návštevu, ktorých bude na pôde

Deň výživy 23.10.2019, Streda

V pondelok 21. 10. sa III. A trieda premenila na tvorivú kuchársku dielňu. Naše pozvanie prijali rodičia a starí rodičia a spoločne sme pripravili zdravé maškrty, ktoré pohladili naše brušká a očká. Mgr. Eva Čopová

Jabĺčkové hodovanie v 1.B 22.10.2019, Utorok

Predposledný októbrový pondelok sa 1. B triedou niesla vôňa jabĺk, vanilky, škorice a koláčikov. „Jabĺčkové“ bolo aj učenie. Jabĺčkové úlohy z matematiky a slovenčiny, jablková výstava, súťaže, pesničky, jabĺčkový bál a množstvo iných aktivít spríjemnili žiakom obyčajný jesenný deň. Za svoju školskú prácu získali aj odmenu – v podobe chutných dobrôt, ktoré im s láskou pripravili ich mamičky – jablkové koláčiky či pyré, sušené jablká, zdravé ovocné šťavy, ovocné misy a skvelé šaláty naplnili brušká malých prváčikov. Jabĺčka čerstvé i tie vyrobené a namaľované im ešte na dlhý čas skrášlia ich triedu. Veď posúďte sami! Mgr. J. Ďuricová

Aha! Krásna matematika... 21.10.2019, Pondelok

Neveríte, že čísla, grafy a zákony dokážu byť zábavné? Zažili ste už matematiku bez pera, papiera a knihy?Medzinárodná výstava z nemeckej Univerzity v Triéri a poľského vedeckého centra Hevelianum v meste Gdaňsk nás o tom presvedčila!

Polícia v škole 16.10.2019, Streda

Naši žiaci prvého stupňa absolvovali minulý týždeň besedu s príslušníčkami policajného zboru. Témou debaty boli ľudské práva a šikanovanie. Žiaci sa dozvedeli aké správanie je v norme a čo je už mimo normy, ako majú postupovať a chrániť sa v prípade, ak je im alebo spolužiakom ublížené. Dozvedeli sa, čo znamená slovo “šikanovanie” a ako sa môže v škole a mimo nej prejavovať a taktiež ako s tým bojovať. Dolinská

Mestský cintorín 15.10.2019, Utorok

Dňa 8.11.2019 sme spolu s triedou 5A navštívili mestský cintorín, kde sme si pospomínali nielen na našich blízkych zosnulých, ale tiež sme zapálili sviečku aj na opustených hroboch.

Mestský cintorín 15.10.2019, Utorok

Dňa 8.11.2019 sme spolu s triedou 5A navštívili mestský cintorín, kde sme si pospomínali nielen na našich blízkych zosnulých, ale tiež sme zapálili sviečku aj na opustených hroboch.

Tvorcovia o projektoch napísali: Trinásta komnata je pokračovaním našich úspešných aktivít v oblasti drogovej prevencie na školách. Svet drog v programe prirovnávame k zakázanej, 13. komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť takmer každý mladý človek. Prostredníctvom príbehov a autentických vyjadrení známych i menej známych osobností vystríhame pred prázdnotou, ktorá v nej vládne. Poukázaním na 12 pozitívnych komnát, sa snažíme motivovať mládež k zodpovednému rozhodovaniu. Predstavenie v podaní profesionálnych hudobníkov, obohatené najväčšou videoprojekciou na Slovensku a melodickou hudbou dokážu navodiť zážitok, ktorý mladého diváka zaujme a donúti k zamysleniu. Dr. ZEMBOLÍ výchovný koncert pre žiakov I. stupňa ZŠ Veselý a poučný detský program z našej tvorivej dielne, plný melodických pesničiek, sa milou a nenásilnou formou zaoberá otázkami ekológie, ľudskou chamtivosťou a krátkozrakosťou. Počas koncertu sa k deťom vtipne prihovára spevák skupiny AYA, Boris Lettrich,

Halloween 09.10.2019, Streda

Aj v tomto školskom roku sme preverili pohybové predpoklady našich najmenších žiakov – prvákov. Prešli testami ako sú: člnkový beh, ľah - sed, skok z miesta, výdrž v zhybe, kotúľanie 3 lôpt, šatkovaná naháňačka a zostava s tyčou. Po spracovaní výsledkov v danom programe sa žiakom vypočíta, na aké druhy športu majú predpoklady a v čom by mohli vynikať. Následne dostanú do rúk certifikát. Dolinská

Dňa 3. 10.2019 sa konalo 1. kolo Detskej ligy v malom futbale v telocvični ZŠ Šrobárova. Naši najmladší žiaci odohrali 4 zápasy. Dva sa im podarilo vyhrať a naopak dva zápasy sme prehrali. Teda po 1. kole sme získali 6 bodov. Držíme našim žiakom palce v druhom kole, ktoré sa odohrá už v novembri. Dolinská

Prváci v knižnici 08.10.2019, Utorok

Žiaci 1.B triedy navštívili v utorok 8. októbra 2019 pobočku Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove na Sídlisku III. Išlo o ich prvú školskú návštevu „Ríše kníh“. Okrem prvotného zoznámenia sa so systémom výpožičky im pani knihovníčka predstavila jednotlivé oddelenia. Následne si malí prváci vypočuli rozprávku o zvieratkách, potom zasa zisťovali, ako vzniká kniha. V závere si mohli prezrieť knihy podľa vlastného výberu. Niektorí si z nich čítali prvé slabiky a slová, tí šikovnejší aj celé vety. Pri odchode ich pani knihovníčka i pani učiteľka za aktivitu pochválili a šikovné „včeličky“ sa už teraz nevedia dočkať ďalšej návštevy. Tá bude v mesiaci november, kedy ich v knižnici čaká zážitkové učenie s názvom „O troch múdrych kozliatkach“.

Deň úsmevu 07.10.2019, Pondelok

„Stačí málo na vyvolanie úsmevu a stačí jeden úsmev, aby sa všetko stalo možným.“ (G. Cesbron) Každoročne je prvý októbrový piatok venovaný dobrej nálade a dobrým skutkom. Od roku 1999 sa v tento deň na celom svete oslavuje svetový deň úsmevu. Inak tomu nebolo ani v triedach našej základnej školy. Žiaci 1. stupňa si tento deň pripomenuli aktivitami a tvorivými úlohami počas piatkového tematického vyučovania. Mgr. Jaroslava Ďuricová

Tak ako býva naším zvykom, veľmi radi sa učíme o našej krásnej krajine priamo v krásnej krajine , a preto sme sa vybrali dňa 27.9.2019 do srdca Liptova. Po veselej ceste rýchlikom, kedy sa nám v plnej kráse predstavili Vysoké Tatry, sme vystúpili v Liptovskom Mikuláši a autobusom pokračovali do Demänovskej jaskyne Slobody. Tu nás čakalo čarokrásne bohatstvo podzemného sveta neopísateľnej hodnoty. O kúsok ďalej, priamo pod Chopkom v Jasnej, sme si prezreli malebné Vrbické pleso a neľutovali sme ani pár krokov do kopca na prekrásnu vyhliadku, kde sme ako na dlani mali Nízke Tatry. Poriadne hladní sme sa výdatne posilnili v známej reštaurácii Route 66 v Liptovskom Mikuláši a naše kroky smerovali do Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, jediného svojho druhu na Slovensku. Veď kde inde si môžete vojsť do jaskyne, skúsiť spať v medveďom brlohu, hľadať v lavíne, počuť spievať minerály, byť priamo v histórii Zeme... Unavení, ale veselí a plní zážitkov sme sa vrátili večer domov. Veríme, že Vá

Matematika 04.10.2019, Piatok

Milí žiaci, Aj v tomto školskom roku nás čaká veľa zaujímavých akcií a súťaží z matematiky. V októbri sa budeme bližšie zaoberať peniazmi a všetkým čo s nimi súvisí v týždni finančnej gramotnosti. Piataci si v novembri preveria vedomosti na monitore. Deviatakov v novembri preverí Komparo a v apríli monitor podobne ako piatakov. Ako každý rok aj tento rok usporiadame okresné kolá matematickej olympiády pre všetky ročníky základných škôl. Deviataci a piataci sa stretnú v januári a zvyšné ročníky v marci. Na konci kalendárneho roka čaká pre žiakov od tretieho po ôsmy ročník obľúbené školské kolo Pytagoriády, kde úspešní riešitelia postúpia na okresné kolo. Taktiež pripravujeme medzi žiakmi veľmi obľúbené súťaže Všetkovedko, Klokanko a talent regiónu Šariš. . Snahou ZŠ M. Nešpora a predmetovej komisie je zatraktívnenie a spopularizovanie prírodovedných predmetov, preto sa žiaci zúčastnia aj výstavy Zábavná matematika a kúzelná fyzika. Mgr. D. Kvašňáková

DETSKÁ ATLETIKA 30.09.2019, Pondelok

Dňa 13.9.2019 sa na Hlavnej ulici mesta konalo podujatie projektu DETSKÁ ATLETIKA pre žiakov základných škôl v týchto disciplínach: Hod plnou loptou, Beh cez prekážky, Skok z miesta a Šprint. Naša škola postavila 5 družstiev po 4 žiakov. Dosiahli sme krásne dve prvé miesta a jedno druhé miesto. Všetkým zúčastneným a oceneným žiakom blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

Dňa 9.9.2019 sa o 16:00 v zborovni školy uskutoční stretnutie triednych dôverníkov. Dňa 10.9.2019 sa v jednotlivých triedach o 16:30 uskutočnia triedne aktívy.

Slávnostné otvorenie školského roku: 8.15 -– zraz žiakov pred základnou školou 8.30 – slávnostné otvorenie školského roka v átriu školy 9.15 -10.30 – triednické hodiny (organizačné pokyny na nasledujúci deň, BOZP...) Školský klub detí, školská jedáleň 2.9.2019 nie sú v prevádzke. Novoprijatí žiaci budú o umiestnení v triedach, informovaní po príchode do školy. Informácie o školskom stravovaní podáva vedúca školskej jedálne.

Všetky potrebné informácie o organizácii vyučovania a o potrebných pomôckach a poplatkoch dostanú rodičia prvý školský deň na prvom stretnutí s triednou učiteľkou a vychovávateľkou... čítajte viac

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD a všetky potrebné informácie o poplatkoch dostanú rodičia prvý školský deň – 2.septembra 2019.

Záver školského roku 2018/2019 08.07.2019, Pondelok

Farebné leto 2019 08.07.2019, Pondelok

Farebné leto 2019 v ŠKD Prvý letný prázdninový týždeň od 1. – 4.7.2019 sme si užívali v dennom školskom tábore. Naša partia mala 26 detí a starali sa o nás naše p. vychovávateľky. Krásne slnečné počasie nám dovolilo zrealizovať všetko, čo sme si naplánovali. Pondelok bol zábavný - vyšantili sme v interiérovom ihrisku, kde nás čakali preliezačky, šmýkačky a bazén s loptičkami. Utorok bol športový – v Lanovom centre sme si vyskúšali lezenie, stali sa z nás malí horolezci a bolo to super. Streda bola náučná – boli sme v Archeoparku v Hanušovciach, kde sme navštívili kaštieľ, dozvedeli sme sa veľa o histórii, interaktívnou formou sme si vyskúšali naše vedomosti a v archeoparku sme sa dozvedeli ako niekedy ľudia žili. Plietli sme náramky, na hrnčiarskom kruhu sme vyrábali hrnčeky, strieľali sme s luku a vyhrali sme sa v stredovekých chalúpkach medzi zvieratkami.

5. Prešovský cyklomaratón 25.06.2019, Utorok

Milujme svoju planétu 19.06.2019, Streda

Dňa 18.6. 2019 sa žiaci prvého stupňa opäť stretli pri oslave Dňa Zeme, ktorý by sme mali oslavovať každý deň, nielen v apríli. Výrobou krásnych projektov a zapojením sa do environmentálnych aktivít sme si všetci pripomenuli každodennú nutnosť a dôležitosť ochrany životného prostredia. Žiakov táto aktuálna téma vždy osloví a s pokorou si uvedomujú, že svoju planétu musíme chrániť a milovať. Mgr. M. Adamkovičová

Pozdrav z ozdravovacieho pobytu v Taliansku posielajú žiaci a žiačky ZŠ Mirka Nešpora a ZŠ Šmeralova. Bomba život.

Nezabudnuteľné spomienky si zo školy v prírode odniesli žiaci 2.A, 2.C, 3.A a 4.C triedy našej školy. Pre niekoho prvá, pre štvrtákov posledná možnosť stráviť spoločné júnové chvíle s pani učiteľkou. O tom, že zážitkov bolo veľa, niet pochýb. Vďaka slnečnému počasiu trávili Nešporáci celé dni na čerstvom vzduchu, v lone tatranských veľhôr. Rekreačné zariadenie Crocus v Kežmarských Žľaboch, kde boli ubytovaní, im okrem trávnatých plôch poskytlo aj priestory k športovaniu – ihriská a bazén. Počas piatich dní žiaci navštívili Tatranskú Lomnicu a Starý Smokovec, okúsili jazdu tatranskou električkou i pozemnou lanovkou na Hrebienok, absolvovali túru k Studenovodským vodopádom a Rainerovej chate. Nechýbala každodenná ranná rozcvička, súťaže, diskotéka a popoludňajšie voľnočasové aktivity. Svoj päťdňový výlet ukončili návštevou Belianskej jaskyne a nákupom suvenírov a darčekov pre svojich najbližších. To, ako to tam naozaj prebiehalo, Vám ukáže krátky videozáznam. Tr. učiteľky: J. Ďuricová,

Zelená čítaniu 17.06.2019, Pondelok

ZELENÁ ČÍTANIU So školským rokom 2018/2019 sa Nešporáci lúčili netradične - knihou. V rámci spolupráce s Knižnicou P.O. Hviezdoslava v Prešove bol v piatok 14. 6. 2019 zrealizovaný projektový deň s názvom ZELENÁ ČÍTANIU. Zelená nesvietila v tento deň len v názve projektu, ale aj na oblečení žiakov - zelenou farbou svojho oblečenia vyjadrili svoj postoj k čítaniu, a teda to, že čítajú radi a čítanie má u nich vždy zelenú. Projekt bol súčasťou trojdňového literárneho festivalu Zvedavé čítanie, ktorý pripravila mestská knižnica nielen pre deti, ale pre všetkých Prešovčanov, ktorí milujú knihy a všetko, čo je s nimi spojené. Piatkové stretnutie s knihami bolo ozaj nevšedné - pútavé a hravé. Žiaci 1. a 2. stupňa absolvovali viacero aktivít a tvorivých dielní, ako napr.: čítací maratón, dramatizáciu rozprávok, literárnu súťaž Milionár, burzu kníh, ilustrované čítanie, ale aj besedy so spisovateľmi, ako napr.: Ondrej Nagaj, Tibor Hujdič Mrkvička, či Ľubomír Feldek s dcérou Katkou. M

Nové tel. číslo do školskej jedálne je: 0910 437 771.

ŠvP – Stará Lesná 10.06.2019, Pondelok

V dňoch 3.6. – 7.6. 2019 žiaci 1.a, 1.C a 2. B zamenili školské lavice za krásnu tatranskú prírodu. Zažili týždeň plný pohybu, poznávania krás Tatier a hier v kruhu svojich kamarátov. Ľ. Mišenková

Už niekoľko rokov sa pravidelne zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Súťaž v pôvodnom termíne 30. mája 2019 bola pre nepriaznivé počasie preložená na pondelok 3. júna. Za nádherného slnečného počasia si naši žiaci obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Družstvo tvorilo 10 žiakov 9C triedy. Naše žiačky sa pre dlhodobo plánované školské výlety v náhradnom termíne súťaže nezúčastnili hoci sa poctivo na súťaž pripravovali a tešili.

Hviezdy Prešova 05.06.2019, Streda

Mesto Prešov ocenilo najlepších žiakov v kategórii šport, vedomosti a umenie. Hviezdou Prešova v 12. ročníku súťaže sa stal aj žiak 8.C triedy Kristián Mrva

Pozdrav zo Starej Lesne 04.06.2019, Utorok

Pozdrav zo Starej Lesne

Pozdrav z Tatranskej Lomnice 04.06.2019, Utorok

Pozdrav z Tatranskej Lomnice Vám zasielajú žiaci 4.A. a 4.B. triedy.

MDD - 31.5. 2019 03.06.2019, Pondelok

Dňa 17.5.2019 sa v hale na Nábrežnej ulici konal záverečný turnaj žiakov a žiačok navštevujúcich hádzanársky krúžok v minihádzanej. Radosť bolo pozerať sa na deti, ako sa zlepšovali každým turnajom, ako si užívali radosť z pohybu. Preto výsledky v tomto prípade neboli tým najdôležitejším. Aj napriek tomu nedá sa nepochváliť krásnym 3. miestom. Pohár a medaily nám prišli odovzdávať hráči Tatrana Prešov - niekoľkonásobného majstra SR v hádzanej. Bc.Barbora Kundratová

To sme my 2019 29.05.2019, Streda

DETSKÁ LIGA V MALOM FUTBALE 29.05.2019, Streda

Dňa 27.5.2019 sa konalo záverečné kolo DETSKEJ LIGY V MALOM FUTBALE. Po zrátaní bodov zo všetkých troch kôl sa naším najmladším žiakom podarilo uchmatnúť bronzovú priečku. V poslednom kole chlapci zabojovali a neprehrali ani jediný zápas, čiže na konte mali 5 výhier a 1 remízu. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy. Dolinská

Podujatie Športuj Slovensko, ktoré je súčasťou osláv Olympijského dňa, ktorého cieľom je podporovať deti, mládež a celé rodiny v športových aktivitách sa konalo v nedeľu 26.5.2019 pod záštitou pani primátorky na Bowlingu pri trati. Teší nás, že tejto skvelej akcie sa zúčastnili aj žiaci našej školy spolu s rodičmi. Súťažili v Behu a v Jazde na bicykloch (na kolobežkách). Perfektnú športovú atmosféru im spríjemnila aj Anastasia Kuzminová a Robo Vittek. Sme radi, že žiaci majú pozitívny vzťah k pohybovej aktivite. Dolinská

V dňoch 20. – 24.5.2019 organizovalo mesto Prešov projekt „Milujem svoje mesto – Milujem svoj kraj“. Naša škola sa do projektu zapojila 20.5., kde sme svojou pomocou pomohli skrášliť okolie Sídliska III.

Finančná gramotnosť 29.05.2019, Streda

Na našej škole sa venujeme rozvíjaniu finančnej gramotnosti. V týždni od 20.5 sme na jednotlivých hodinách riešili zaujímavé úlohy z problematiky financií. Žiaci z nižších ročníkov na internete hrali zaujímavú hru. Po splnení jednotlivých úloh, kde odpovedali na otázky z danej problematiky sa dostali do vytúženého cieľa. Dozvedeli sa veľa nových vecí o pôžičkách, úveroch, bankách, platobných kartách. Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov sa zúčastnili besedy k danej problematike. Zaujímavou formou im bolo vysvetlené fungovanie bánk, ich produkty. Žiaci sa besedy aktívne zúčastnili a verím, že im pomôže správne sa orientovať vo svete financií. Mgr. D. Kvašňáková

Pre žiakov 8. a 9.ročníka sme zorganizovali dejepisnú exkurziu do Štátneho múzea Auschwitz - Birkenau v Poľsku. Na miestach prešľapov proti ľudskej dôstojnosti si žiaci mohli uvedomiť, aká nebezpečná a krátka je cesta od vyvolávania nenávisti k vraždeniu nevinných ľudí. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva mesta Krakov. Kedysi hlavné mesto a sídlo poľských kráľov zaujalo svojou bohatou históriou. Všetci zúčastnení sa vrátili domov s množstvom zážitkov a dojmov: „Neľudské a smutné, ako sa ľudia správajú k ľuďom iného vierovyznania.“ Sofia, 9.roč. „Bolo to na zamyslenie a zároveň veľmi smutné.“ Daniel, 8.roč. „Už by sa to nemalo nikdy opakovať.“ Tomáš, 9.roč. „Bolo to nepríjemné, ale poučné. Na zamyslenie ... príklad toho, že si máme veľmi vážiť, čo máme, koho máme a ako žijeme.“ Denisa, 8. roč. Mnohí deviataci vyjadrili svoje pocity kresbami. Na hodine dejepisu potom o nich diskutovali.

Detský čin roka 14.05.2019, Utorok

Nie drogám 13.05.2019, Pondelok

NIE DROGÁM 3. mája sa 6 – členné družstvo žiakov 6. – 8. ročníka zúčastnilo podujatia „Nie drogám“, ktoré sa uskutočnilo na ZŠ Československej armády. Žiaci súťažili v netradičných disciplínach a zmerali si sily so súpermi ďalších prešovských škôl. Nakoniec si odniesli pekné tretie miesto. Gratulujeme.

Deň matiek 02.05.2019, Štvrtok

Lesnícke dni 2019 01.05.2019, Streda

Lesnícke dni 2019 sú najväčším celoslovenským podujatím organizovaným lesníckymi inštitúciami na Slovensku. Dňa 12.4.2019 sa žiaci 2.C,3.A,4.C zúčastnili lesníckych dní v centre mesta Prešov. Okrem súťaženia a zábavy sa žiaci dozvedeli o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach v lese. Mgr.Mikovičová

DETSKÁ LIGA V MALOM FUTBAL 01.05.2019, Streda

Naši najmladší žiaci kategórie U10 sa zapojili do ligy v MALOM FUTBALE. Absolvovali už prvé a druhé kolo a čaká ich ešte posledné koncom mája. Majú odohraných už 10 zápasov a ďalších 5 ich čaká. Držíme im palce a nech sa umiestnia čo najlepšie.

DONALD CUP 2019 01.05.2019, Streda

Prvé kolo tejto obľúbenej súťaže v minifutbale sa odohralo na ZŠ Šmeralova. Naši najmladší žiaci zabojovali a vyhrali skupinu bez prehry. Preto postupujú do finále, ktoré sa uskutoční už v najbližších dňoch. Chlapcom blahoželáme a držíme palce na finále!!!

25. 4. 2019 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili audiovizuálnej prednášky zameranej na mediálne vzdelávanie a kritické myslenie – SVET MÉDIÍ. Spoločne s filmovým kritikom Petrom Konečným sme nahliadli do sveta kinematografie. V pútavej prednáške spojenej s premietaním sme sa dozvedeli úžasné informácie o filmoch, ktoré zmenili svet. Zasmiali sme sa na svetových reklamách, ktoré zaujali kreativitou a prevedením. Na záver sme si pozreli videoklipy, ktoré si dali za cieľ poukázať na dôležité životné témy. Po 90 minútach sme odchádzali múdrejší. Naučili sme sa, že svet médií je nesmierne bohatý a vďaka tejto prednáške ho vieme lepšie pochopiť. Už sa tešíme na SVET MÉDIÍ 2. Mgr. Iveta Bujňáková

Po stopách Ľudovíta Štúra 17.04.2019, Streda

Ľudovít Štúr – postava našich národných dejín, ktorú poznajú z hodín slovenského jazyka alebo dejepisu všetci žiaci ôsmeho ročníka. No na skutočné spoznávanie sme sa vybrali dňa 16.4.2019 netradičnou cestou. Navštívili sme Centrum regionálnych dokumentov v prešovskej knižnici P. O. Hviezdoslava. Prednáška p. Sivaničovej nám priblížila jeho pracovný aj súkromný život. Elegán zo starých obrazov a fotiek bol tak ako my – človek učiaci sa, pracujúci i milujúci. Verím, že táto hodina dejepisu bola pre našich žiakov prínosom a pomohla im v rozhodovaní, či bol Ľ. Štúr naozaj najväčším Slovákom. Mgr. Sylvia Jančová

Zápis do 1. ročníka 17.04.2019, Streda

Riaditeľské voľno 12.04.2019, Piatok

Oznámenie Riaditeľ školy, v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), poskytuje riaditeľské voľno pre žiakov školy na deň 17.04.2019 (streda) z dôvodu organizácie Metodického dňa pre učiteľov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Činnosť ŠKD a zariadenia školského stravovania sú v uvedený deň mimo prevádzky. Riadne vyučovanie začína po veľkonočných prázdninách dňa 24.04.2019. Mgr.Jaroslav Bizub riaditeľ školy

Svetový deň vody 10.04.2019, Streda

V našej škole nezabúdame ani na významné svetové dni a tak sme si 22.3. pripomenuli Svetový deň vody a 1. apríla Deň vtákov. Žiaci 2.stupňa zo svojich projektov a prác vytvorili náučné panely, ktoré umiestnili do vstupnej časti školy, aby na tieto významné enviro –udalosti a ich posolstvo nezabudol nikto z nás...

ZBER HLINÍKA 10.04.2019, Streda

V čase od 8.4. do 20.4. 2019 v našej škole zbierame okrem papiera aj hliník. Pomáhame tak recyklovať surovinu, ktorá po vyhodení do bežného odpadu, spôsobuje vážne znečistenie, zasahujúce vodu, pôdu a následne zdravie ľudí, zvierat a rastlín. Uskutočňujeme: 1. Hliníkový skarabeus: zbierame stlačené hliníkové nápojové plechovky, plechovky od konzerv, obaly potravín / po stlačení sa obal neotvára!/ a iné hliníkové fólie. Odpad musí byť čistý, nie mastný,ani špinavý. 2. Zber SABI- zvlášť prosíme oddeliť viečka zo Sabi výrobkov, ktoré zbierame do inej súťaže. Zber SABI prebieha priebežne celý školský rok- do konca júna 2019 Veríme, že nám pomôžete v úsilí učiť skutkami a chrániť činmi. Mgr. Galina Čajková, koordinátorka ENV

„Odpad náš každodenný“ 08.04.2019, Pondelok

V dňoch od 26.3.- 16.4. v našej škole prebieha eko- školenie so zameraním na poznanie a separovanie odpadov v bežnom živote. Zúčastňujú sa ho postupne všetci žiaci, pedagógovia a zamestnanci našej školy. Pani lektorka z f. Naturpack pútavými príbehmi a rozprávkami približuje žiakom „život odpadov“ a radí ako si s nimi poradiť v bežnom živote. Ďakujeme za túto pomoc, ktorá nám, veríme, pomôže ešte efektívnejšie triediť odpad aj v našej škole a naučiť sa ako na to.....

V mesiaci február vyhlásilo Občianske združenie Úlet 10. ročník literárnej súťaže Šumenie, ktorého hlavným partnerom bola Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov a Psia akadémia v Košiciach. Práve na štvornohých miláčikov sa zameral jubilejný ročník súťaže a k nemu smerovali aj tohtoročné témy pre mladých tvorcov: Človek, najlepší priateľ psa a Život pod psa. Do súťaže sa prihlásilo so svojimi prácami 312 detských autorov z 1. a 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií z celého východného Slovenska, aj preto výber tých najlepších nebol jednoduchý. Porotcami 10. ročníka bol známy spisovateľ Valentín Šefčík a hudobník a spisovateľ Zbyňo Džadoň.

Zápis prvákov vo videu 07.04.2019, Nedeľa

Pozrite si ako to u nás vyzeralo na zápise prvákov 1.4. 2019

Zber papiera 04.04.2019, Štvrtok

9. ročníky testovanie T9 1. stupeň - 4. vyučovacie hodiny 2. stupeň - 4.vyučovacie hodiny /teoretická časť OŽAZ

Deň vody v 1.C 25.03.2019, Pondelok

Dňa 22.3.2019 sme zažili tematické vyučovanie s názvom ,,Deň vody.´´ Naši prváci sa naučili, aká je voda dôležitá pre život. Deň sme ukončili spoločným projektom o vode. Tento deň sa prvákom páčil.

Pozrite si rozpis pedagógov a miestností na konzultačné hodiny 26.3.2019

19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné informácie. G. Pittnerová

Máme radi matematiku 25.03.2019, Pondelok

Máme radi matematiku Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej súťaže Logická olympiáda.Uskutočnili sme školské kolo, kde sa zapojilo 15 najlepších matematikov z druhého stupňa. Najlepšie výsledky dosiahla E. Tuptová a P. Kundrík. tí nás reprezentovali na celoslovenskom kole. Uskutočnilo sa 20. 3. na pôde Pedagogickej fakulty. Dôležitosti podujatia prispelo aj prítomnosť primátorky Prešova p. A. Turčanovej, ktorá všetkých súťažiacich privítala na akademickej pôde a popriala im veľa zdaru pri riešení logických úloh. KLOKANKO Medzi žiakmi obľúbená súťaž Klokanko sa uskutočnila vo štvrtok 21.3 Zapojilo sa 55 žiakov z toho 15 prváčikov, ktorí boli nedočkaví a plní očakávania. Starší žiaci už vedeli čo ich čaká a preto sa plne venovali riešeniu úloh. Verím, že znova budeme mať úspešných riešiteľov a všetkých súťažiaci budú odmenení vecnými cenami. Nás pedagógov teší záujem o matematické súťaže a veríme, že tento predmet bude patriť medzi obľúbené medzi žiakmi. D. Kvašňáková

V najpočetnejšej finálovej kategórii chlapcov do 15 rokov sa stretli dvojice Šimon Hrušovský – Matej Tobis a Daniel Jánoš – Marek Šinglár. V prvom súboji výsledkom 2:0 na zápasy postúpil do finále Šimon Hrušovský. V druhom zápase sa viac darilo Marekovi Šinglárovi a výsledkom 2:1 na zápasy sa stal druhým finalistom. V záverečnom finále sa rozhodovalo o titule Majstra regiónu východ 2018/2019 v kategórii chlapcov do 15 rokov a titul si po výhre 2:1 na zápasy vybojoval Marek Šinglár z Prešova.

„Slávici z lavice“ 18.03.2019, Pondelok

Dňa 15.3.2019 sa naši žiaci – Daniela Gajdošová, Laura Dorošová a Jakub Kuchár zúčastnili okresného kola súťaže „Slávici z lavice“ v ABC centre v Prešove. Daniela Gajdošová si v speve moderných piesní vyspievala krásne 2.miesto. Víťazom aj zúčastneným srdečne blahoželáme

Pozrite si video, ako nám to ide na korčuliach.

Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov v rámci hodín Informatiky a jarných prázdnin sa zapojili do súťaže o najlepšiu fotografiu. Aj vy svojim "lajkom" môžete určiť poradie jednotlivých fotografií. Víťazné snímky budú ocenené cenami od vedenia školy.

Nešporácky talent 2019 14.03.2019, Štvrtok

Dňa 13.3.2019 sa na našej škole konal už 8.ročník školskej súťaže „Nešporácky talent 2019“. Moderátorky Emma a Laura otvorili našu súťaž, ktorej hosťami boli aj hudobná skupina Queen Eve a speváčka Marcela Jurčenková zo skupiny Stopa. Naši žiaci ukázali svoje talenty v 5.kategóriach a to: spevácka, tanečná, inštrumentálna, výtvarná a literárna. Do súťaže sa zapojilo takmer 100 žiakov a v daných kategóriách predviedli a ukázali nielen svoj talent, ale aj odvahu.

Dňa 13. 3. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v I. kategórii. Žiaci 1. stupňa súťažili v prednese poézie a prózy od známych, ale aj menej známych autorov. Na prvom stupni súťažili žiaci 2. až 4. ročníka. Všetci súťažiaci sa na svoje prednesy krásne a zodpovedne pripravili a porota mala ťažkú úlohu spravodlivo rozhodnúť. Súťažiacim nechýbala suverenita a radosť z prednesu, čo nás nesmierne potešilo.

Školská liga v minihádzanej. 13.03.2019, Streda

V dňoch 6.2. a 7.3. 2019 sa žiaci, navštevujúci krúžok Hádzaná, zúčastnili 1. a 2. kola školskej ligy v minihádzanej. Turnaja sa zúčastnili žiaci z 10 základných škôl z okresu Prešov. Hráči boli rozdelení do dvoch kategórií : 1. – 2. ročník a 3. – 4. ročník. Každý zápas trval 10 minút, čo sa niektorým deťom málilo, hrací čas sa im zdal príliš krátk

Čepčarky na dejepisnom krúžku 11.03.2019, Pondelok

V Soľnej Bani sa v minulosti paličkovali rôzne typy čipiek. Čepčarky robili čipky na čepce. Rozhodli sme sa vyskúšať si to, čo sme doteraz videli iba v múzeu. Na krúžok Pátranie po minulosti sme si pozvali hosťa, ktorý nám ukázal, ako sa tvorí tradičná soľnobanská čipka. Naučili sme sa základy techniky paličkovania a na prvý pokus sa nám darilo veľmi dobre. Niektoré z nás si vyskúšali aj náročnejší vzor. Nabudúce si to určite zopakujeme... Žiačky záujmového útvaru Pátranie po minulosti

Maslenica 11.03.2019, Pondelok

8.marca sme sa stretli na oslave vyprevádzania zimy a vítania jari - Maslenici. Ide o jeden z najobľúbenejších sviatkov v Rusku. Nachádza sa dokonca v katalógu medzinárodných festivalov a karnevalov sveta. Oslavy v Rusku trvajú 7 dní (4.3. - 10.3.2019) a každý deň je venovaný iným zvykom. Žiaci našej školy mali možnosť pozrieť si ruské suveníry, knihy, časopisy, odevy alebo sa dozvedieť viac o tejto zaujímavej krajine. Ochutnávka tradičného ruského jedla blinov (palaciniek) a čaj priamo zo samovaru mali veľký úspech. „Zmizli“ z tanierov a pohárov v priebehu niekoľkých sekúnd. Budeme radi, ak sa táto milá ruská oslava stane na našej škole tradíciou. Tešíme sa opäť o rok.

Nešporácky talent 10.03.2019, Nedeľa

Z ORGANIZAČNÝCH DÔVODOV SA ŠKOLSKÁ AKCIA NEŠPORÁCKY TALENT 2019 BUDE KONAŤ 13.3.2019 SO ZAČIATKOM O 9:00 HOD.

Ovládame slovenčinu 10.03.2019, Nedeľa

Každý utorok sa vám, milí Nešporáci, zo školského rozhlasu prihovoria dievčatá zo 6. B triedy s radami, ako správne používať našu rodnú reč, náš materinský jazyk. Ako sa skloňuje slovo euro? Získali sme dve zlaté medaile či medaily? A dve alebo dva? Tak napríklad na takéto otázky budeme spoločne hľadať odpovede. Naša rozhlasová jazyková poradňa nám odpovie na otázky týkajúce sa praktického používania spisovnej slovenčiny. Všetky rozoberané gramatické javy nájdete aj na našej nástenke slovenského jazyka. Raz za mesiac si zasúťažíme o sladké odmeny. Dúfam, že naši žiaci aj vďaka tejto relácii budú OVLÁDAŤ SLOVENČINU. Mgr. Iveta Bujňáková

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 10.03.2019, Nedeľa

Tradičná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnila 6. 3. 2019. Školskému kolu predchádzali triedne kolá. Trojčlennej komisii sa predstavilo 21 žiakov 5. – 8. ročníka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 2. kategória – 5. a 6. ročník, 3. kategória – 7., 8. a 9. ročník. Poďakovanie patrí všetkým recitátorom, ktorí ukázali odvahu, výbornú pamäť a hlavne lásku k materinskému jazyku. A tu sú mená víťazov: Poézia – 2. kategória 1. Nina Maľcovská (6.B) 2. Jakub Amrich (5.A) 3. Diana Olejníková (6.A) Poézia – 3. kategória 1. Nina Kolačkovská (7.A) 2. Jana Jurčišinová (8.B) 3. Adela Petrušová (8.A) Próza – 2. kategória 1. René Repaský (5.A) 2. Max Derner (5.A) 3. Sofia Sedláková (6.A) Próza – 3. kategória 1. Alica Bavoľárová (8.B) 2. Sofia Valkovičová (8.B) 3. Šárka Marcinová (7.A) V okresnom kole nás budú reprezentovať: Nina Maľcovská, Nina Kolačkovská, René Repaský a Alica Bavoľárová. Blahoželáme a prajeme veľa šťastia! Mgr. Iveta Bujňáková

POKROK V KORČUĽOVANÍ 06.03.2019, Streda

Naši druháci nás potešili veľkým pokrokom v korčuľovaní. Patrí im pochvala. Už teraz sa tešíme na ďalšie zážitky na ľade...

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Stretnutie s Danielom Hevierom 01.03.2019, Piatok

Vo štvrtok 28.2.2019 navštívil našu školu vzácny hosť – spisovateľ, vydavateľ, pesničkár, maliar – Daniel Hevier. S nadšením sme si vypočuli jeho zaujímavé príbehy, hudbu a rap, dozvedeli sme sa, čo chystá ďalej a hlavne sme sa mohli opýtať čokoľvek nielen o projekte Chymeros. Na záver sme si kúpili knihu Stopy vedú do temnoty samozrejme s podpisom a venovaním. Bol to nezabudnuteľný zážitok. Ďakujeme  Mišenková

Karneval v ŠKD 01.03.2019, Piatok

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a karnevalov. Ten náš školský karneval sa konal dňa 28.februára 2019 a zabávali sa na ňom všetky karnevalové masky 1.stupňa. Začal divadielkom, ktoré si pre nás pripravili naše praktikantky zo SOŠP v Prešove, pokračoval karnevalovými aktivitami a diskotékou, na ktorej sme sa poriadne vytancovali. Deti sa na tento deň tešili a rozmýšľali, akú masku si zvolia. Nechýbali princezné, rytieri, zvieratká, rozprávkové postavičky ... a keďže všetci si dali námahu pri príprave svojej masky, všetci si zaslúžili aj sladké odmeny, na ktorých si pomaškrtili. Ďakujeme všetkým za vytvorenie veselej karnevalovej atmosféry. D. Jankovichová

Basketbal žiakov ZŠ 28.02.2019, Štvrtok

Naša škola opäť zaznamenala jeden veľmi pekný športový úspech. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili turnaja v basketbale a získali zaslúžené 2. miesto v okrese. Iba krôčik ich delil od postupu do krajského kola, ale žiaľ, taký je už šport. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy a za skvelý výkon. G. Pittnerová

Valentínske vyučovanie 26.02.2019, Utorok

Dejepis trochu inak 26.02.2019, Utorok

Prvý deň po jarných prázdninách tradičnú hodinu dejepisu nahradilo zážitkové vyučovanie v Krajskom múzeu v Prešove. Žiakom sa páčila historická, etnografická, hasičská aj prírodovedná expozícia. Histórie sme sa doslova dotkli v pamätnej izbe Mikuláša Moyzesa. Na klavíri, na ktorom komponoval slávny hudobný skladateľ, všetkým zahral spolužiak Matej Novák. Dopoludnie spestrili vzdelávacie aktivity projektu „Škola v múzeu“. Hádanie, na čo slúžia rôzne predmety, či patria do múzea alebo na smetisko, išlo piatakom veľmi dobre. Zasúťažili si aj v skladaní puzzle s obrázkom Prešova zo 17. storočia. Mgr.S.Jančová

Matematické súťaže 17.02.2019, Nedeľa

Aj naša škola sa zapojila do matematických súťaží. Jedna je Talent Šariša a druhá Logická olympiáda. Školského kolá sa zúčastnilo 36 žiakov. V logickej olympiáde traja žiaci získali rovnaký počet bodov a to 17. Sú to žiaci Ema Tuptová a Mário Kirkov z 9.A, žiak Pavol Kundrík zo 7.B. Títo žiaci postupujú na celoslovenské kolo, ktoré bude na Pedagogickej fakulte. V Talente Šariša ďalej postupujú A. Kačmárová s počtom bodov 17. Diana Hovančáková s rovnakým počtom bodov a Alexandra Kačmaríková so 16 bodmi. Títo žiaci sa zúčastnia finálového kolá, ktoré sa uskutoční na Mestskom úrade pod záštitou pani primátorky Turčanovej. Som rada, že žiaci našej školy sa zapájajú do týchto zaujímavých matematických súťaži a verím, že budú úspešní. Mgr D Kvašňáková

Žiaci 4.C strávili deň pred sviatkom sv. Valentína v Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove, kde sa zúčastnili zážitkového vyučovania. Spoločne so šikovnými tetuškami knihovníčkami si vyhotovili krásne valentínske záložky. Nimi si vyzdobia knihy, ktoré si vypožičali z pobočky knižnice k mimočítankovému čítaniu. Alebo ich možno použijú ako darček pre tých, ktorých majú najradšej. Tr. uč. Mgr. Jaroslava Ďuricová

V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do tejto celoslovenskej súťaže po prvýkrát. Po vyhlásení výsledkov školského kola budú našu školu ďalej reprezentovať výtvarné práce: A.Kačmarikovej (9.B), A.Petrušovej (8.A), spoločná kresba N.Szecsodyovej (8.B) a D.Paločkovej (8.B). Chcela by som sa poďakovať aj našim malým spolužiakom z prvého stupňa (2.C), ktorí nám do súťaže prispeli svojimi dielkami o kráľovi Svätoplukovi. Sofia Triščová (8.B)

Počas víkendu 1.–3.2.2019 sa v Michalovciach konal veľmi kvalitne obsadený turnaj v hádzanej žiačok. Turnaja sa zúčastnilo aj družstvo dievčat z Prešova. Medzi úspešnými hádzanárkami, ktoré výraznou mierou prispeli k 1. miestu na turnaji boli aj Nela Vehecová a Timea Hudáková, žiačky našej školy zo 7.B triedy. Dievčence sú nielen výbornými žiačkami, ale zároveň aj vynikajúcimi športovkyňami. Okrem 1. miesta si Timea z turnaja odniesla aj ocenenie ako najlepšia hráčka družstva. Obom žiačkam veľká gratulácia. Mgr. Miroslava Kundratová

Karneval 06.02.2019, Streda

Bazén Šťuka 05.02.2019, Utorok

Z technických príčin školský bazén Šťuka zatvorený do 11.2. 2019. Bazén bude otvorený 11.2. 2019 podľa rozpisu, ktorý bude zverejnený. Ďakujeme za pochopenie

V najpočetnejšej finálovej kategórii chlapcov do 15 rokov sa stretli dvojice Šimon Hrušovský – Matej Tobis a Daniel Jánoš – Marek Šinglár. V prvom súboji výsledkom 2:0 na zápasy postúpil do finále Šimon Hrušovský. V druhom zápase sa viac darilo Marekovi Šinglárovi a výsledkom 2:1 na zápasy sa stal druhým finalistom. V záverečnom finále sa rozhodovalo o titule Majstra regiónu východ 2018/2019 v kategórii chlapcov do 15 rokov a titul si po výhre 2:1 na zápasy vybojoval Marek Šinglár z Prešova.

V najpočetnejšej finálovej kategórii chlapcov do 15 rokov sa stretli dvojice Šimon Hrušovský – Matej Tobis a Daniel Jánoš – Marek Šinglár. V prvom súboji výsledkom 2:0 na zápasy postúpil do finále Šimon Hrušovský. V druhom zápase sa viac darilo Marekovi Šinglárovi a výsledkom 2:1 na zápasy sa stal druhým finalistom. V záverečnom finále sa rozhodovalo o titule Majstra regiónu východ 2018/2019 v kategórii chlapcov do 15 rokov a titul si po výhre 2:1 na zápasy vybojoval Marek Šinglár z Prešova.

Naše prvé hodnotenie 04.02.2019, Pondelok

,,Dopravné ihrisko" 04.02.2019, Pondelok

Dňa 29.1.2019 našu školu navštívili mestskí policajti, ktorí si pripravili pre prvákov ,,Dopravné ihrisko. Naučili sme sa ako sa máme bezpečne správať na ceste. Zoznámili sme sa s dopravnými značkami a hlavne vyskúšali sme si jazdu na kolobežkách a bicykloch .Tento deň sa nám mimoriadne páčil aj vďaka príslušníkom mestskej polície.Ďakujeme.....

Predškoláci 04.02.2019, Pondelok

V pondelkové popoludnie 28.1. k nám zavítali naši milí predškoláci z MŠ Mirka Nešpora. „ Pani Zima “ im poslala pekný príbeh, rozprávali sme sa o kúzlach, ktoré dokáže vyčariť len „Pani Zima“. Spolu sme sa naučili pesničku o starostlivosti vtáčatiek v zime. Vyrobili sme si práce zmizíkovou technikou. Deti pracovali s radosťou a úsmevom na tvári. Čas im ubehol veľmi rýchlo a nechcelo sa im ani ísť späť do škôlky. Veríme , že sa čoskoro znova s nimi uvidíme. I.Paličková,I.Grejtáková

Deviataci našej školy si dňa 25.1.2019 v areáli židovskej náboženskej obce v Prešove pozreli ortodoxnú synagógu a výstavu Bárkányho judaík, ktorá patrí oddeleniu židovskej kultúry Slovenského národného múzea v Bratislave. To, čo žiaci nenašli v učebniciach dejepisu, im pútavou formou porozprávala lektorka múzea PhDr. Z. Mihoková. V tichu najkrajšej slovenskej synagógy a zasneženého nádvoria sme si uctili obete holokaustu počas druhej svetovej vojny.

Šaliansky Maťko 30.01.2019, Streda

Šaliansky Maťko Dňa 29. januára 2019 sa v knižnici Slniečko konalo okresné kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola Sofia Sedláková a René Repaský. V náročnej konkurencii sa René Repaský, žiak 5. a triedy, umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola. Srdečne blahoželáme a držíme palce!

Organizácia dňa 30.1.2019 - Okresné kolo matematickej olympiády - Informácie majú žiaci v žiackych knižkach.

„Slávici z lavice,“ 28.01.2019, Pondelok

18.1. a 25.1.2019 sme sa zúčastnili výberového konania súťaže „Slávici z lavice,“ ktoré sa konalo v ABC centre v Prešove. V 1.kategórií zaspievali dievčatá: Katarína Rusinová, Hana Mandúchová a Lea Tomaščinová. V 3.kategórií svoj hlas predviedli porote Daniela Gajdošová, Jana Jurčišinová a Laura Dorošová a v 4.kategórií zaspieval Jakub Kuchár. Do okresného kola postupujú Daniela Gajdošová, Laura Dorošová a Jakub Kuchár. Blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole :-) Mgr. Zuzana Vargová

8. ABC na ľade 17.1. 2019 20.01.2019, Nedeľa

Druháci na snehu 18.01.2019, Piatok

Tohtoročná zima nám dovolila užiť si niektoré hodiny telesnej výchovy vonku na snehu a na čerstvom vzduchu. Žiaci II. A a pani učiteľka Eva Čopová

Zlatý Ámos 18.01.2019, Piatok

Pozrite si, upútavku na 13. ročník Zlatého Ámosa

ZIMNÁ ŠKOLA V PRÍRODE 2019 15.01.2019, Utorok

ZIMNÁ ŠKOLA V PRÍRODE 2019 Zimná škola v prírode sa tohto roku konala v nádhernom lyžiarskom stredisku Dedinky – Mlynky v termíne od 8.1. -11.1.2019. Zúčastnilo sa jej 39 žiakov 1.stupňa a 5 inštruktorov našej školy – Mgr. Magáč, PaedDr. Cisková, Mgr. Jankovichová, Mgr. Dolinská a p. riaditeľ Mgr.Bizub. K dispozícii bola zjazdovka, ktorá spĺňala v maximálnej miere podmienky pre pohybové zimné aktivity a základy zjazdového lyžovania. Cieľom ZŠvP okrem pohybových aktivít na čerstvom vzduchu bolo zvládnuť základy lyžovania, čo sa aj vo veľkej miere podarilo, pretože skoro všetci žiaci v závere prešli jazdou zručnosti, ktorá bola vyhodnotená a odmenená sladkými odmenami. Počasie nám prialo. Všetci účastníci ZŠvP dorazili domov v zdraví a plní zážitkov a nadšenia. Ďakujem všetkým inštruktorom a hlavne p. riaditeľovi za možnosť realizovať tak skvelú akciu. Dolinská

Soľ nad zlato 14.01.2019, Pondelok

Žiaci záujmového útvaru Pátranie po minulosti, v sobotu 12.1.2019, navštívili Národnú kultúrnu pamiatku Solivar. A po čom pátrali tentoraz? Zaujímala ich história ťažby soli, ako sa na Solivare našla soľ, ako sa ju podarilo vyťažiť a spracovať. Vedeli ste, že za sud soli sa v minulosti dala kúpiť celá osada aj s jej dušami? Staré známe soľ nad zlato sa opäť potvrdilo.

Zasnežený pozdrav zo zimnej školy v prírode žiakov 1.stupňa z Dediniek zasielajú účastníci pobytu.

PF 2019 30.12.2018, Nedeľa

Všetkým nešporákom /deťom, rodičom, pedagógom, zamestnancom a priateľom/, krásny nový rok 2019.

Technická olympiáda 27.12.2018, Štvrtok

29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska v Prešove. Súťaž mala dve časti – teoretickú (žiaci si preverili svoje teoretické vedomosti z oblasti techniky) a praktickú (prezentovanie svojich pracovných zručností a schopností pri výrobe výrobku.) V kategórií A, v ktorej súťažilo 17 základných škôl sme získali nádherné 1. miesto a tým aj postup na krajské kolo. Žiakom deviateho ročníka, Alexandrovi Lukáčovi a Alexovi Ivankovi, držíme prsty v ďalšom kole. V kategórií B bolo zastúpených 14 základných škôl. Rastislav Imrich, žiak siedmeho ročníka, obsadil krásne 7. miesto. Chlapcom ďakujeme a srdečne blahoželáme !!!

Pytagoriáda 21.12.2018, Piatok

Aj naša škola usporiadala v dňoch 12. a 13. 12. Celoškolské kolo v Pytagoriáde. Zúčastnilo sa ho 65 žiakov 3. až 8.ročníka. Na riešenie zaujímavých úloh mali žiaci hodinu. V tomto roku sme mali úspešných riešiteľov v každom ročníku za tretí ročník sa stal víťazom M. Motýľ, štvrtý ročník A. Kačmárik, z piatakov to bol M. Kuštinský. V druhej kategórii zo šiestakov sa stal viťaz V. Dzurenda U siedmakov P. Kundrík a A. Kačmárová z ôsmych ročníkov. Veľmi pekný výsledok dosiahol A. Kačmárik, ktorý vyriešil všetkých 15 úloh za neuveriteľných 28 minút. Žiaci boli odmenení peknými vecnými cenami. Verím, že na okresnom kole nás budú tiež úspešne reprezentovať a dosiahnu pekné výsledky. Mgr. D. Kvašňáková, Mgr. K. Mullerová

Členovia záujmového útvaru Štvorlístok navštívili v tomto predvianočnom čase prešovské vianočné trhy. Okrem prehliadky vianočných stánkov si niektorí zamaškrtili na skalickom trdelníku, iní si zas pochutili na chutnom langoši. V parku na zvončekoch vykúzlili pekné melódie, nakúpili darčeky pre svojich blízkych a na koniec sa zahriali výborným vianočným punčom. Ostáva im už len tešiť sa z blížiacich sa sviatkov. Krásne Vianoce všetkým! Mgr. Jaroslava Ďuricová

To, že žiaci 4.C radi čítajú, je už všetkým známe. Minimálne jeden krát mesačne navštevujú pobočku Centrum v Prešove za účelom výpožičky kníh alebo zážitkových hodín čítania a literárnej výchovy. Tento krát ich cesta do knižnice viedla za iným účelom. V utorok, 4.12. 2018 popoludní, sa spolu so svojou triednou učiteľkou zúčastnili Mikulášskej burzy, na ktorej sa im ozaj páčilo. Šikovné pani knihovníčky ponúkali k predaju knihy, vianočné dekorácie, ľudové výrobky, nechýbalo ani pohostenie či vianočný punč. Nevšedným zážitkom pre štvrtákov určite bolo aj stretnutie s pani spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorú žiaci poznajú z textov z čítanky i mimočítankovej literatúry. Spokojní, s nakúpenými darčekmi pre svojich blízkych odchádzali po príjemne strávených chvíľach domov. A ešte jedna vec ich v tomto vianočnom čase hriala pri srdci – dobrý pocit, že nákupom výrobkov prispeli na správnu vec. Výťažok z ich nákupu bude totiž použitý na zakúpenie kníh pre prešovské rodiny, ktorým pomáha aj

V dejepisnej súťaži Moje mesto pred 100 rokmi si súťažný tím v zložení - B. Balážová, D. Hovančáková, A. Kačmariková, L. Rojáková a T. Tall (všetci IX.B) otestoval svoje vedomosti z dejín nášho mesta. Súťaž mala dve časti. Vedomostný test žiaci písali v Mestskej galérii v Caraffovej väznici. Bádateľskú časť absolvovali v prešovských uličkách. Ocenenie si prevzali z rúk zástupcov Oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ Prešov a usporiadateľskej školy ZŠ Československej armády 22 v Prešove. Za pekné 4. miesto našim žiakom ďakujeme a srdečne blahoželáme

Vianočné vystúpenie 2019. 15.12.2018, Sobota

Mikulášsky kaleidoskop 09.12.2018, Nedeľa

Padá sniežik, vietor fúka, Mikuláš nám dary núka. Poďte, deti, detičky, rozbaľte si balíčky. Kto poslúchal mamku, ocka, na každého darček počká. Kto bol samá nezbeda, tomu beda, prebeda.

ZÁCHRANA SOM JA 09.12.2018, Nedeľa

Projekt ZÁCHRANA SOM JA vracia tému prvej pomoci do základných škôl Začiatok školského roka však so sebou prináša viacero nástrah a to nielen v oblasti bezpečnej cesty detí do a zo školy, ale aj priamo v škole. O to dôležitejšie je, aby prvú pomoc ovládali tak deti, ako aj ich učitelia. Preto Nadácia Allianz a Falck nezisková organizácia prichádzajú s projektom ZÁCHRANA SOM JA. Sme jednou z 50 najlepších škôl a vyhrali sme automatický externý defibrilátor, kurz prvej pomoci pre pedagógov a ukážky prvej pomoci pre deti.

Kúzlo vianoc 06.12.2018, Štvrtok

Vianočné kúzlo 01.12.2018, Sobota

Škola sa počas noci 1. decembra, akoby mávnutím čarovného prútika zmenila na rozprávkové kráľovstvo. Pozrite si video, ako to u nás vyzerá...

Všetkovedko 29.11.2018, Štvrtok

Aj žiaci našej školy sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Vsetkovetko. Príklady boli zaujímavé a pre žiakov lákavé. Teraz netrpezlivo budú očakávať výsledky. Verím že aj táto súťaž v nich vzbudí záujem o matematiku. D . Kvašnáková

Žiaci 4.A, 4.B a 4.C navštívili v stredu 21.11. 2018 prešovskú hvezdáreň. Hlavným cieľom tejto návštevy bolo upevniť a doplniť si vedomosti a poznatky z témy Vesmír, ktorej štvrtáci venovali na hodinách prírodovedy nemálo času. Prvá časť exkurzie bola realizovaná v prednáškovej sále, kde bol pre žiakov pripravený vzdelávací audiovizuálny program „Rozprávanie o slnečnej sústave“. Neskôr sa presunuli pod kupolu planetária, kde im šikovné zamestnankyne hvezdárne za pôsobenia príjemnej hudby ukázali astronomické pozorovanie s názvom „Pohľady na oblohu“. Žiaci na tomto „nevšednom výlete“ názorne videli, ako sa na oblohe prejavujú pohyby Zeme okolo osi a okolo Slnka. Zistili, aký je rozdiel medzi letným a zimným dňom. Prezreli si ukážky najznámejších súhvezdí a niektorých planét na nočnej oblohe. Dozvedeli sa tiež, prečo sa Mesiac zobrazuje v jednotlivých fázach a čo sú to kométy a meteory. Už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu tohto zaujímavého miesta. Mgr. J. Ďuricová

Ani sychravé počasie nás v sobotu - 24.11.2018 neodradilo od ďalšieho pátrania po našej histórii. Tentoraz sme spoznávali Dom remesiel a Miklušovu väznicu vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Navštívili sme výstavu stredovekých kamenných ľadníc a unikátnej stredovekej keramiky. Prešli sme sa katovým bytom a vo väznici sme si vyskúšali stoličku pre odsúdencov. Počítačová vizualizácia nám pomohla urobiť si predstavu o stavebnom vývoji lokality. Viac si pozrite vo fotogalérii... Žiaci z krúžku Pátranie po minulosti

Konzultačné hodiny 26.11.2018, Pondelok

Konzultačné hodiny, alebo triedne aktívy /podľa informácií triednych učiteľov/ sa uskutočnia 27.11. 2018 od 16.00 do 17.30 hod.

Náboj 2018 25.11.2018, Nedeľa

Źiaci našej školy sa dňa 23.11 zúčastnili matematicko-fyzikálnej súťaži Náboj. Súťaž prebiehala na gymnáziu J.A.Raymana . Súťažili štvorčlenné družstvá a našu školu reprezentovali T.Tall, M. Štefanko, A. Kačmáriková a E.Tuptová . Súťažilo sa zaujímavým spôsobom. Žiaci riešili jednotlivé úlohy a postupne odnášali správne výsledky. Mali tri pokusy na vypočítanie správnej odpovede. Potom dostali ďalšie zadanie. Vyhralo družstvo, ktoré za 120 minút vyriešilo najviac úloh. Súťaž prebiehala na celom Slovensku súčasne. V Prešove sa jej zúčastnilo 20 družstiev a naši žiaci obsadili krásne 7. Miesto. Chcem sa im poďakovať za úspešnú reprezentáciu našej školy. Mgr. D. Kvašňáková

Vo štvrtok 22.11.2018 navštívil naše mesto spisovateľ Jozef Banáš. Prijali sme pozvanie na besedu s ním a spolu so žiakmi ďalších základných škôl sme si vypočuli pútavé rozprávanie o hrdinovi – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Besedy sa zúčastnila skupina žiakov 7. a 9. ročníka. Žiaci zasypali pána Banáša množstvom zvedavých otázok, na ktoré s ochotou a aj veľmi vtipne odpovedal takmer hodinu. Ďakujeme za krásny zážitok! Mgr. Sylvia Jančová

Pasovačka prvákov. /foto+video/ 22.11.2018, Štvrtok

Deň 22.11. 2018 bol pre našich prvákov z 1.A, 1.B a 1.C triedy ,, veľkým dňom ". Boli pasovaní p. riaditeľom za ozajstných žiakov našej školy. Svojím vystúpením sa predviedli v tento deň dvakrát. Doobeda pre našich žiakov 1.stupňa a predškolákov z MŠ Mirka Nešpora a poobede pre svojich rodičov. Prváci tento deň zvládli na ,,veľkú jednotku " a ich rodičia môžu byť na nich právom hrdí. Darček a certifikát prváka ktorý dostali, im bude pripomínať tento prvácky slávnostný deň. Ako dopadol, sa môžete pozrieť vo fotogalérii. D.Jankovichová.

Korčuliari 19.11.2018, Pondelok

15.11. 2018 sa naši Nešporáci z 2.A, 2.B a 3.A zúčastnili korčuliarskeho výcviku v PSK Aréne. Inštruktori sa im naplno venovali, deti na ľade súťažili, hrali hry a predvádzali rôzne korčuliarske techniky. Všetci si tento deň perfektne užili. Mgr. I. Mikovičová

KUBA – DVE TVÁRE SLOBODY 19.11.2018, Pondelok

Žiaci 8.B a 9.B si dňa 8.11.2018 s veľkým záujmom pozreli ďalšiu projekciu z cyklu vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. V prešovskom kine Scala spoznávali najväčší ostrov Veľkých Antíl, krajinu s bohatou históriou, krajinu kontrastov a farieb a jednu z posledných bášt komunizmu ... Kubu. V diskusii s cestovateľmi, ktorí v krajine prežili dva mesiace, sa dozvedeli zaujímavosti zo života jej obyvateľov. Presvedčili nás o tom, že stojí za to, poznávať svet. Mgr. S. Jančová

Úspešní na Bibliotéka 2018 18.11.2018, Nedeľa

8.11.2018 sa naši úspešní žiaci Timotei Taiš a Tadeáš Taiš, žiaci šiesteho ročníka, zúčastnili knižného veľtrhu Bibliotéka - Pedagogika v bratislavskej Inchebe, kde si prevzali ocenenia. Mladý filmový tvorca bola celoslovenská súťaž v ktorej mali svoje súťažné video na tému „Bezpečne do školy“ Chceme im zablahoželať pretože vo svojej vekovej kategórií osadili nádherné druhé miesto. Veríme, že chlapci budú aj naďalej napredovať a budeme o nich ešte počuť. Držíme im palce.

Viedeň 2018 12.11.2018, Pondelok

V novembri sme sa so žiakmi 8. - 9. ročníka zúčastnili exkurzie, kde sme navštívili a spoznali krásy Bratislavy a Viedne. V našom hlavnom meste sme navštívili bratislavský hrad a tiež hrad Devín. Na spomínaných hradoch sme si vypočuli nielen naše dejiny a ich „perličky“ no tiež sme zistili, ako dlho padá voda z 55 metrovej výšky do studne (z toho sme boli dosť prekvapení :). V Bratislave sme ešte navštívili Bibianu – medzinárodný dom umenia pre deti a tiež sme vstúpili do Národnej rady SR. Vo Viedni na námestí Márie Terézie sme navštívili prírodovedné múzeum (naturhistorisches Museum Wien), kde sme mali možnosť poznať rôzne minerály, meteority, antropológiu, digitálne planetárium, mikroorganizmy, koraly, pravek v životnej veľkosti a pod. V klenotnici sme si prezreli vzácne korunovačné klenoty, drahokamy a predmety nevyčísliteľnej historickej hodnoty, ktoré pochádzajú z rozsiahlej rodinnej zbierky Habsburgovcov.

Pasovačka prvákov 11.11.2018, Nedeľa

Bazén opäť v prevádzke 09.11.2018, Piatok

Začíname!!! Bazén v prevádzke od soboty 10. novembra. Bazén otvorený sobota a nedeľa od 14.00 do 20.00 . Verejnosť: dospelí: 2,50 €/ 1 hod. deti do 15 rokov a dôchodcovia: 1,50 €/1 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu návštevu

Testovanie žiakov 5. ročníka 05.11.2018, Pondelok

Testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie žiakov z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z matematiky sa uskutoční 21.novembra 2018 (streda). Na vypracovanie 30 úloh budú mať žiaci v obidvoch predmetoch vyčlenených po 60 minút. Za správnu odpoveď žiaci získajú 1 bod, za žiadnu, respektíve nesprávnu odpoveď bod nezískajú. Cieľom testovania je získať objektívne informácie a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú testovania môžete nájsť na stránke http://www.nucem.sk.

Kolektívy tried Základnej školy Mirka Nešpora v Prešove sa v mesiaci október zapojili do 2. ročníka celoslovenského projektu s názvom "ZÁCHRANA SOM JA", ktorého vyhlasovateľom je nezisková organizácia Falck.

MOSKVA, PREŠOV. Iba trinásťročný slovenský juniorský reprezentant, Prešovčan Kristián Mrva, vybojoval bronzovú medailu na MS hráčov do 17 rokov v pool biliarde v Moskve. V hre č. 9 prehral až v semifinále s o tri roky starším Američanom Mahkealom Parrisom 7:9. Kristián predtým zdolal súperov zo Saudskej Arábie, Chorvátska a Holandska. Na finálovom turnaji štartovalo na základe priamych nominácií kontinentálnych federácií a kvalifikácií 24 najlepších športovcov z celého sveta. Podujatie organizovala Ruská biliardová federácia a World Pool-Billiard Association. Informovala o tom tlačová správa Slovenského biliardového zväzu.

Tekvičkové učenie 02.11.2018, Piatok

Dňa 25.10.2018 sa naši žiaci prvého ročníka učili trošku netradične. Tekvičkové učenie bolo plné zábavy ale aj učenia. .Atmosféra bola skvelá, deti pracovali v skupinách, súťažili a vyrábali rôzne zaujímavé tekvičky Vyrobili si svoju prvú knižku s motívom tekvice. Nemohol chýbať tanec a sladká odmena na konci vydareného dňa.

Pozrite sa, aké sme pripravili podujatia v rámci Halloween 2018.

V mesiaci október naši najmladší žiaci prešli na hodinách telesnej výchovy povinným testovaním pohybových predpokladov. Spracované výsledky testovania by mali ukázať, v čom jednotliví žiaci vynikajú a na aký druh športu majú predpoklad. Išlo o týchto 9 testov: Skok do diaľky z miesta, Ľah – sed, Kotúľanie 3 lôpt, Výdrž v zhybe nadhmatom, Vlajková naháňačka, Člnkový beh 4x10m, Hĺbka predklonu, Opakovaná zostava s tyčou, Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov. Žiakom sa testovanie páčilo, súťažili medzi sebou, porovnávali si výsledky a čo je najdôležitejšie – tešili sa z aktívneho pohybu, ktorého majú v súčasnej dobe počítačov málo. Jana Dolinská

Štvrtáci na ľade 30.10.2018, Utorok

Štvrtáci na ľade Kolektívy 4.A a 4.C strávili štvrtkové dopoludnie na ľade. Namiesto školských povinností ich triedne učiteľky vzali na korčuľovanie do PSK Arény. Cieľom tohto netradičného „výcviku“ bolo zdokonaľovanie korčuliarskych zručností, prekonanie obáv z ľadu a nácvik korčuliarskej techniky. Šikovní inštruktori štvrtákov učili chôdzu po ľade, rovnováhu, korčuľovanie vpred i vzad, odraz i brzdenie. Bonusom na záver (a to už nezvládol hocikto...) bolo zvládnuť oblúčiky a jazdu na jednej nohe. Veselú náladu nepokazili ani pády, ktorých bolo v tomto roku omnoho menej ako minule. Jedno však vedia malí korčuliari s istotou – v korčuľovaní sa opäť o kúsok zlepšili. Mgr. J. Ďuricová a Mgr. I. Grejtáková

Nevšedná výstava 24.10.2018, Streda

Interaktívna zážitková výstava Leonardium zaujme všetkých, ktorí sa chcú preniesť do doby a mysle Leonarda da Vinci. 18. októbra sa žiaci siedmeho ročníka nechali inšpirovať týmto talianskym renesančným architektom, vynálezcom, sochárom a maliarom. Jedinečná výstava inšpirujúca deti aj dospelých im dala príležitosť zoznámiť sa s Leonardovými vynálezmi, umením a vedeckou prácou hravou a pútavou formou. Koncept výstavy je inovatívny a prezentuje informácie o Leonardovi da Vinci vo forme zábavných hier. V Leonardiu tak mohli žiaci manipulovať s modelmi vynálezov a dozvedieť sa, ako príroda inšpirovala túto známu osobnosť. Zážitkom bolo postaviť Leonardov prenosný most a vyskúšať jeho pevnosť vlastnou váhou. Páčilo sa im aj digitálne manipulovať a premietať obraz Mony Lisy často do zábavných a fantazijných podôb. Otestovali si taktiež svoje pozorovacie schopnosti v kvíze o maliarstve či reprodukovali Leonardove výkresy. Mimoriadne všetkých zaujala aj nová technika kreslenia – ana

Jeseň sa už tradične nesie v znamení školského kola olympiády z domáceho jazyka. Aj v tomto roku si 23. októbra zmerali sily v slovenčinárskom trojboji, ako obrazne môžeme nazvať túto olympiádu, žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Súťažilo sa v troch disciplínach, v prvej sa súťažiaci popasovali s vedomostným testom zameraným aj na čítanie s porozumením. Po krátkej pauze ukázali svoje zručnosti v transformácii textu na zadaný žáner. Ako najťažšiu zložku hodnotili žiaci nielen tvorbu rečníckeho prejavu , ale najmä jeho správny prednes spĺňajúci kritéria dobrej rétoriky. Súťažiaci v jednotlivých skúškach obstáli výborne a teší nás, že okrem dostatku vedomostí dokážu aj kreatívne pracovať a postaviť sa čelom k náročným úlohám. Tretiu priečku obsadil Michal Frank z 8. B a na druhom mieste sa umiestnil Mário Kirkov z 9. A triedy. Pomyselné vavríny si odnáša za 1. miesto Ema Tuptová z 9.A. Víťazka nás zároveň bude reprezentovať aj v obvodnom kole súťaže. Všetkým srdečne blahoželáme a

Československý deň 24.10.2018, Streda

Dňa 19.10.2018 sme v našej škole zorganizovali Československý deň. Spoločne sme oslávili 100. rokov od vzniku Československej republiky. Pripravili sme výstavu starožitností a projekty o udalostiach prvej republiky. Atmosféru nám spríjemnila dobová hudba a film o Slovensku v medzivojnovom období. Usporiadali sme aj Československú súťaž, v ktorej uspeli: J. Jakubko (IX.C), E. Repaská (IX.A), N. Petričová (IX.A), V. Dzurenda (VI.A) a Š. Onofrej (IX.B). Srdečne blahoželáme! Žiaci z krúžku Pátranie po histórii

Na „jesennej“ návšteve 24.10.2018, Streda

Žiaci prvého ročníka strávili pondelkové dopoludnie v priestoroch Materskej školy Mirka Nešpora, kde čarovala pani Jeseň. Viacerým prváčikom bolo prostredie škôlky známe, nakoľko ju predtým niekoľko rokov navštevovali. Priestor areálu priam žiaril jesennými motívmi. Malých nešporáčikov čakali krásne výrobky z jesenných plodov – tekvičiek, šípok, gaštanov a žaluďov, krásne aranžmá z listov a sušených kvetín, i rôzne edukačné hry a zábavky. Stretli sa svojimi bývalými učiteľkami, kamarátmi, uvideli zvieratká a vtáky. Aj slniečku sa táto vydarená akcia páčila, lebo v ten deň sa na všetkých krásne usmievalo. Mgr. J. Ďuricová

Život je dnes uponáhľaný, náročný. Musíme pracovať, chodiť do školy, platiť účty...Stále zrýchľujúci sa kolobeh. Ale i tak by sme nemali zabúdať na tých, ktorí nám vytvorili podmienky pre život, ktorí nás vychovali, na všetkých tých, ktorí sú starší ako my. Veď staroba je tiež jednou z etáp ľudského života. Čaká každého z nás... Pri príležitosti mesiaca októbra ako Mesiaca úcty k starším žiaci III. B triedy pozvali dňa 22. 10. 2018 svojich starých rodičov na malú slávnosť, ktorej hlavnou témou bola oslava života starkých, ktorá je hudbou zaznievajúcou a vyžadujúcou obdiv a úctu. Vyučovanie nahradilo príjemne strávené dopoludnie v kruhu starých mám a otcov. Ako prejav úcty, vďaky a lásky si žiaci pre svojich starkých pripravili pekný program s básničkami, piesňou a tancom. Úsmev na tvárach vyčarili vtipy o starkých. Po programe žiaci svojich starkých obdarili darčekom zhotoveným z lásky a každý predstavil svoju babku, či dedka a pripomenul, prečo si svojich starých rodičov ctí a miluj

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna. Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje , že dňa 29.10.2018 udeľuje v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 žiakom 1. až 9. ročníka z organizačných a prevádzkových dôvodov na tento deň riaditeľské voľno. V tomto termíne nebude v prevádzke Školská jedáleň a činnosť nebude zabezpečovať ani ŠKD. Mgr. Jaroslav Bizub - riaditeľ školy

Noc v škole 24.10.2018, Streda

V mesiacoch september a október sa kolektívy tried 2.A, 2.C, 3.A a 4.C pod vedením svojich triednych učiteliek zapojili do celoslovenského projektu s názvom "ZÁCHRANA SOM JA", ktorého vyhlasovateľom je nezisková organizácia Falck. Cieľom 2. ročníka projektu bolo priblížiť tému prvej pomoci, naučiť deti dbať na svoju bezpečnosť, myslieť dopredu a predchádzať tak úrazom. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť publikácie vytvorené z príbehov, rozprávok, básní a okrášliť ich ilustráciami. Následne uzreli svetlo sveta originálne a krásne „detské dielka“, ktorých spoločným znakom bola téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Odoslané práce si vybojovali úspech medzi mnohými slovenskými školami a malí „nešporáci“ vyhrali pre svoju školu to najcennejšie: AED – automatický externý defibrilátor - prístroj, ktorý dokáže zachrániť ľudský život. Okrem tejto hlavnej výhry získali navyše aj bonus - ukážky prvej pomoci pre žiakov celého 1. stupňa a kurz prvej pomoci pre pedagógov. Súťažné tímy po vyhl

Jablkovo a Kráľovstvo zdravia 22.10.2018, Pondelok

V týždni od 15. 10. – 19. 10. sa celý prvý stupeň ocitol v Kráľovstve zdravia a Kráľovstve jabĺk. Všetci sme ochutnávali jabĺčkové dobroty, tvorili, zapájali sa do aktivít súvisiacich so zdravou výživou, tancovali, naučili sa všetko o jablku a všetkom, čo nám blahodárne prispieva k zdravému životnému štýlu. Každá trieda sa zmenila na Kráľovstvo zdravej výživy, v ktorom sa tradičné vyučovanie zmenilo na plnenie rozmanitých úloh, na vyrábanie krásnych výrobkov... Atmosféra v duchu zdravia bola príjemná, plná detského úsmevu, vzájomnej pomoci, spolupatričnosti a priateľstva. Mgr. Adamkovičová

Práce na bazéne finišujú 19.10.2018, Piatok

Práce na bazénových úpravách finišujú a tak už čoskoro /veríme, že do 1 týždňa) sa kúpeme. Informácie o otváracích hodinách zverejníme na našej www stránke, FB a na vchode do bazéna Šťuka ihneď ako to budeme vedieť.

Dňa 17. októbra 2018 nás opäť navštívili naši milí škôlkari z MŠ na ulici Mirka Nešpora. Radosť zo stretnutia bola na oboch stranách. Deti sa tešili na prvé stretnutie so školou a my na nových budúcich prváčikov. Po úvodnom zoznámení sme sa porozprávali o škole, čo zaujímavé a vzrušujúce ich v škole čaká a o jeseni – ročnom období, ktoré okolo nás hýri krásnymi farbami.

Halloween s Wolfim 11.10.2018, Štvrtok

Svetový deň úsmevu 09.10.2018, Utorok

Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. V našej škole si v piatok 5.10.2018 všetci prváci pripomenuli dôležitosť úsmevu na našich tvárach.

Krajské športové centrum Prešov v spolupráci so ZŠ Šmeralova ul. Prešov usporiadali dňa 27.9.2018 okresné kolo v cezpoľnom behu. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách žiačok a žiakov. Naša škola obsadila kategóriu chlapcov v zložení, Alexander Szuč, Adam Horvát, Samuel Šuľák a mimo súťaž bežal Matej Magda. Bežala sa trať okolo Torysy v dĺžke 4 km. Po celkovom spočítaní umiestnení, sa naši chlapci v súťaži družstiev umiestnili na peknom 3. mieste. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme.

„ Znalosť jazykov je bránou múdrosti.“ Roger Bacon 26. september bol v roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti a rozmanitosti krajín Európy. Hlavným cieľom je podpora bohatého lingvistického a kultúrneho dedičstva Európy, ako aj príležitosť zdôrazniť dôležitosť jazykového vzdelávania k učeniu nových jazykov, ktorými si zvyšujeme šance na štúdium, prácu a lepší život.

Účelové cvičenie OŽAZ. 18.09.2018, Utorok

V dňoch 13. – 14. septembra žiaci ZŠ Mirka Nešpora 2 absolvovali účelové cvičenie OŽAZ. Preverili si teoretické a aj praktické poznatky z oblasti civilnej ochrany – riešenie mimoriadnych situácií, pohybom a pobytom v prírode a základov zdravotnej prípravy. Absolvovali sme pochod, ktorý bol zakončený streleckou súťažou – vzduchová puška a predstavením činnosti vojenskej polície, ktorá žiakov oboznámila z poslaním a úlohami ozbrojených zložiek SR.

Biela pastelka 18.09.2018, Utorok

Aj žiaci našej školy sa môžu zapojiť do zbierky Biela pastelka v piatok 21.9.2018

Žiak našej školy Kristián Mrva sa v dňoch 19. -31.júla 2018 zúčastnil na Majstrovstvách Európy v pool biliarde v holandskom mestečku Veldhoven. V kategórii U17 sa stal vicemajstrom Európy a tým si zabezpečil účasť na Majstrovstvách Sveta, ktoré sa budú konať 30.10 až 04.11.2018 v Moskve. Kristián je iba druhým juniorom, ktorý takéto niečo dosiahol a čakalo sa na to dlhých 23 rokov. Je to pre Slovensko a pre Prešov veľký úspech. Nehovoriac o tom že finále prehral s nemcom Denisom Laszkowskim najtesnejším rozdielom 6:7.

Triedne aktívy 6.9. 2018 05.09.2018, Streda

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne zasadnutie Rady rodičov a triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 6. 09. 2018 od 16, 30 v školskej jedálni a kmeňových triedach.

Fotoreportáž zo začiatku školského roka 2018/2019

FAREBNÉ LETO – august 2018 04.09.2018, Utorok

V pondelok 27.8.2018 sme boli vo Fundilande. Zažili sme veľa zážitkov so svojimi najlepšími kamarátmi. Boli tam rôzne tobogany, šmýkačky a prekážky. Dokonca, keď sme sa šmykli na tigrovanej šmýkačke, spadli sme rovno do farebných loptičiek. Modrá šmýkačka bola veľmi rýchla a prudká. Tešíme sa na ďalší deň. Dnes je utorok a boli sme v Krajskom múzeu v Prešove. Chvíľku trvalo, kým sme sa dostali do múzea, ale nohy nás stále neboleli. V múzeu bolo veľa krásnych artefaktov z histórie Prešova. Keď sme prešli celé múzeum, tak sme išli na zmrzlinu a späť do školy na autobuse. Bol to skvelý zážitok.

Prihlasovanie na stravu - zápisný lístok do ŠJ - Vážení rodičia prosíme o vyplnenie a podpísanie zápisného lístka. Podpísaný a vyplnený zápisný lístok odovzdať osobne v ŠJ v termíne od 20.08.2018 do 31.08.2018. Alebo elektronicky na emailovú adresu katarina.majerova@pobox.sk

My 2017 / 2018 30.07.2018, Pondelok

Prááááázdniny 27.06.2018, Streda

Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora 2, týmto oznamuje rodičom, že vyučovanie sa končí dňa 29.6. 2018 o 10.00 hod. Školský klub detí a školská jedáleň nebudú v tento deň v prevádzke. Letné prázdniny začínajú v pondelok 2. júla a vyučovanie sa začína 3.9. 2018.

Pozdrav z Talianska 18.06.2018, Pondelok

Srdečný pozdrav zo slnkom zaliateho Talianska posielajú žiaci ZŠ Mirka Nešpora a ZŠ Šmeralová.

ŠPORTOVÝ DEŇ MATEJA TÓTHA. 12.06.2018, Utorok

ňa 12.6.2018 sa naši žiaci I. stupňa zúčastnili ŠPORTOVÉHO DŇA MATEJA TÓTHA. Oplatilo sa nám prísť, pretože sme si v atletických disciplínach vybojovali skvelé I.MIESTO v 1. kategórii a to z 15 zúčastnených základných škôl. Naši najmladším žiaci 1. a 2. ročníka – Martinka Malá 1.B, Marko Lipták 1.C, Jakub Fuchs 1.C, Karolína Chromá 2.A, Romana Orinčáková 2.B a Erik Marcin 2.B si právom odniesli zlaté medaile, vecné ceny a podpis kartu od samotného olympionika Mateja Tótha, ktorý tam s nami bol a na všetko dozeral. Víťazom blahoželáme a tešíme sa s nimi!

Klokanko 11.06.2018, Pondelok

Aj žiaci našej školy boli odmenení v matematickej súťaži Klokanko, tak ako 67 000 úspešných riešiteľov na 1453 školách na Slovensku. Medzi najlepšími bola aj žiačka prvého ročníka - 1.C Laura Nováková. Vyriešila všetkých 20 úloh, ktoré boli pre prvý ročník. Jej úspešnosť bola 100 % a zaradila sa na popredné miesto. Stala sa školským šampiónom. Za svoj úspech bola odmenená vecnými cenami. Srdečne blahoželáme a veríme, že sa budeme stretávať na matematických súťažiach. Mgr. D. Kvašňáková

Základná škola M. Nešpora pravidelne každý rok v lete i v zime organizuje pre svojich žiakov školu v prírode. Tento rok sa žiaci I.A, I.C, II.A a III.C spoločne so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili 5-dňového netradičného vyučovania na Liptove. Samotná škola v prírode sa nachádzala v hoteli Spojár v Žiarskej doline. Nádherné prostredie plné zelene, detské ihrisko s preliezkami a šmykľavkami, pekné počasie a mnoho zážitkov – to všetko priniesol týždeň, na ktorý sa žiaci tešili celý rok. Okrem hier, prechádzok, vedomostných kvízov a športových aktivít priniesol každý deň deťom nové aktivity. Jeden deň sa niesol v pirátskom duchu, ďalší bol indiánsky či olympijský. Cestou domov malí školáci absolvovali exkurziu v skanzene Pribylina, kde ich okrem prehliadky múzea čakal chutný obed a nakupovanie suvenírov. Po príchode domov na nich zasa netrpezlivo čakali rodičia a zvítanie po päťdňovom odlúčení nemalo konca kraja. Mgr. J. Ďuricová

Dňa 11.júna 2018 začínajú na školskom bazéne Šťuka rekonštrukčné práce. Posledný deň plávanie je nedeľa 10.jún 2018. Predpokladaný termín ukončenia prác je 10. september 2018. V čase rekonštrukcie bude bazén ZATVORENÝ Všetky zakúpené permanentky platia do 31.12. 2018.

Vážení rodičia! 08.06.2018, Piatok

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame s ponukou projektu FAREBNÉ LETO, ktorý je určený pre Vaše deti, ktoré sú v CVČ. Našim cieľom je organizovať aktivity v rámci Centra voľného času aj počas letných prázdnin, aby si užili detské kolektívy a aby sme Vám pomohli s organizáciou voľného času detí počas letných prázdnin.

ATLETIKA – 23. 5. 2018. 07.06.2018, Štvrtok

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Dňa 6. 6. 2018 sa žiaci II. B triedy stretli v knižnici P. O. Hviezdoslava na sídlisku III so spisovateľkou Gabrielou Futovou. Pani spisovateľka predstavila svoju tvorbu a porozprávala deťom svoje zážitky z detstva, hlavne zážitky s najobľúbenejšou knihou „Malá bosorka“ od spisovateľa Ottfrieda Preusslera, ktorá ju inšpirovala v ďalšej tvorbe. Žiaci sa rozohriali pri aktivitách s knihami a básňou od Daniela Heviera. Napokon pani Futová čítala úryvky z knihy „Malá bosorka“ a pri jej čarovnom a napínavom prednese žiaci ani nemukli. V závere príjemného stretnutia rozdala deťom podpísané kartičky a ako správna „bosorka“ s metlou sa s nami rozlúčila. Takáto „iná“ hodina čítania sa nám veľmi páčila. M. Adamkovičová

Jar v sade 07.06.2018, Štvrtok

Jar v sade je „Školský program“ európskej únie, ktorého sme sa zúčastnili a podporili myšlienku výsadby ovocných stromčekov. Veríme, že nám stromček časom prinesie množstvo zdravého a šťavnatého ovocia a tiež radosť pri starostlivosti o neho.

Od 28. 5. – do 1. 6. 2018 sa žiaci II. B, III. A a III. B triedy zúčastnili Školy v prírode vo Veľkom Slavkove. Čas strávený v krásnom prostredí v nás zanechal krásne zážitky, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. Užívali sme si krásy tatranskej prírody, čistý vzduch a priaznivé počasie. Navštívili sme Ždiarsky dom, v ktorom sme sa dozvedeli o živote našich predkov. Exkurzia v Čističke odpadových vôd nás obohatila o ďalšie vedomosti v oblasti environmentálnej výchovy. Túra na Štrbské pleso a Hrebienok nám síce trošku potrápila svaly, ale krásne unavení a nadýchaní čerstvého vzduchu sme si obohatili naše zážitky z krás okolitej prírody.

Deň detí “v športom šate“ 04.06.2018, Pondelok

Deň detí “v športom šate“ Žiaci 1.A, 1.C, 2.A a 3.C oslávili Deň detí športom. Na ihrisku základnej školy pre ne šikovné pani učiteľky nachystali zábavno-súťažné aktivity, slniečko im pripravilo krásne počasie. Po spoločnom súťažení ich ako prekvapenie čakala sladká odmena a medaila. Na záver si všetci malí oslávenci pochutnali na zmrzline. Triedne učiteľky Jana, Evka, Ivka a Jarka Deň detí “v športom šate“

4.A a 4.B - škola v prírode 01.06.2018, Piatok

Triedy 4.A a 4.B sa od 28.5. do 1.6. "rekreovali" v rámci Školy v prírode....

Deň matiek 2018 24.05.2018, Štvrtok

Deň matiek v ŠKD. Je krásne poďakovať svojej mamke za jej lásku a starostlivosť akýmkoľvek spôsobom. Dňa 24.5.2018 sme s radosťou privítali v škole naše mamky, oteckov a starých rodičov, ktorí sa prišli pozrieť na vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek. Deti si pripravili poďakovanie v podobe básničiek, tančekov a pesničiek. Vlastnoručne vyrobili darčeky, kvety a srdiečka, ktoré určite potešili každú mamičku. Všetkým mamkám, oteckom a starým rodičom patrí za ich lásku veľké ĎAKUJEME. D.Jankovichová

Hádzanársky turnaj 22.05.2018, Utorok

V rámci hádzanárskeho krúžku sme sa boli pozrieť na zápas prešovských žien, v ktorom bojovali o tretie miesto v slovenskej lige. Bol to pre nás nový zážitok, z ktorého sme si odniesli nielen pozitívne dojmy, ale aj novú chuť byť lepšími a lepšími „malými“ hádzanármi a hádzanárkami.

Deň mlieka vo videu 17.05.2018, Štvrtok

Deň mlieka vo fotografii 15.05.2018, Utorok

Pozrite si, ako prebiehal Deň mlieka 2018, ktorý pripravovala naša škola.

Riaditeľské voľno 11.05.2018, Piatok

Oznámenie o poskytnutí riaditel'ského vol'na. Riaditel'stvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje, že dňa 15.5.2018 udeľuje riaditel'ské vol'no. Dňa 15.5.2018 sa uskutoční v budove školy 10. ročník Dňa mlieka v spolupráci s MsÚ Prešov. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. §150 ods. 5 poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka z organizačných a technických dôvodov na tento deň riaditel'ské vol'no. Školská jedáleň nebude v prevádzke a ŠKD nebude zabezpečovat' v tomto termíne činnosť.

Deň matiek 10.05.2018, Štvrtok

Deň Európy. 10.05.2018, Štvrtok

4. mája 2018 oslavovali Prešovčania na Hlavnej ulici 68. narodeniny Európskej únie. Tieto oslavy sa na území mesta Prešov konali po prvýkrát. V bohatom sprievodnom programe nechýbali rôzne hudobné a tanečné vystúpenia, interaktívne hry či káva s europoslancami. Svoj talent na tomto významnom dni prezentovali žiaci niektorých prešovských základných, stredných a umeleckých škôl. Medzi účinkujúcimi samozrejme nechýbali ani zástupcovia tej našej. Pozrite si aj video z vystúpenia.

Prelistujte si najnovšie číslo školského časopisu, ktoré sme venovali Dňu mlieka .

Viacerým ľuďom je známy fakt, že Florián je patrónom hasičov. Aj preto sa každoročne v našom meste 4. mája konajú slávnosti pripominajúce si túto „odvážnu“ profesiu, pre niektorých dokonca dobrovoľnú činnosť. Sviatok profesionálov, ktorí zasahujú nielen pri požiaroch, ale aj pri dopravných nehodách, haváriách, kalamitách, či živelných pohromách.

Ukážky prvej pomoci 30.04.2018, Pondelok

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď bude musieť poskytnúť prvú pomoc. Vieme to? Vieme to urobiť správne? Študenti tretieho ročníka Strednej zdravotníckej školy v Prešove pod vedením pani učiteľky Goreckej si prepravili pre žiakov druhého stupňa názorné ukážky poskytovania prvej pomoci na štyroch stanovištiach. 1. Kardiopulmorálna resuscitácia s použitím AED (automatického externého defibrilátora) 2. Prvá pomoc pri aspirácii cudzieho telesa dospelého a dieťaťa 3. Prvá pomoc pri otvorenej zlomenine 4. Použitie autoinjektora pri anafylaktickom šoku po uštipnutí hmyzom

Úspešný mladý biológ 30.04.2018, Pondelok

Filip Čajka , žiak 8. ročníka, nás úspešne reprezentoval v celoštátnom kole biologickej olympiády, kde v silnej vedeckej konkurencii obsadil 8. miesto. V projektovej časti, v kategórii C zaujal svojím projektom„ Cesta za mineralogickou zbierkou“, v ktorej vypracoval poster, odbornú prácu a prezentáciu, zameranú na poznávanie vzácnych minerálov Slovenska. Odbornú porotu zaujal množstvom preskúmaných nálezísk, opísaním vlastných prístupov na tieto lokality, zaznamenaním lokalít do mapy Slovenska, dokumentovaním minerálov – foto a mikrofoto, vytvorením vlastnej zbierky minerálov a vypracovaním vlastných praktických postupov pozorovania minerálov, ale tiež snahou dostať všetky dostupné informácie medzi spolužiakov a všetkých záujemcov o túto krásnu časť našej prírody.

„My bez zdravej zemegule nebudeme môcť žiť, ale zemeguľa bez nás bude vedieť existovať.“ Dňa 24. apríla 2018 sa naša škola zmenila na krásny „priestor“ venovaný našej krásnej, no čím ďalej, tým viac znečistenej prírode. Žiaci 1. stupňa si prostredníctvom zaujímavých aktivít na rozmanitých stanovištiach pripomenuli tento významný deň venovaný našej krásnej Zemi. V týždni od 16. 4. – 20. 4. sa v rámci vyučovania venovali environmentálnym činnostiam spojených s čitateľskou gramotnosťou.

Dňa 16.4.2018 sme sa konečne dočkali a prvý krát sme navštívili knižnicu. Čakala nás tam pani knihovníčka, ktorá mala pre nás pripravenú prednášku, „Ako vzniká kniha“. Tiež sme sa dozvedeli, ako sa máme v priestoroch knižnice orientovať, ako sa v knižnici požičiavajú knihy, aké tam platia pravidlá. Všetci sa už tešíme na ďalšiu akciu, ktorá nás čaká v knižnici a to je PASOVAČKA, kde budeme pasovaní na ozajstných čitateľov, dostaneme čitateľské preukazy a môžeme si požičiavať knihy!

Zo zákulisia Babadla. 25.04.2018, Streda

Dňa 23. 4. 2018 naši prváci z I. A a I. C triedy spolu so svojimi pani učiteľkami navštívili Babadlo. Nebola to však obyčajná návšteva . Chcete vedieť prečo? My sme dnes v Babadle videli veci, ktoré len tak nevidíte! Mali sme možnosť nahliadnuť do zákulisia, pohrať sa s bábkami a na vlastnej koži sme zažili prácu zvukára a osvetľovača. Navštívili sme aj šatňu hercov a vyskúšali si všetky kostýmy - boli naozaj nádherné! V závere našej návštevy nechýbali ani tvorivé dielne, kde sme si mohli vyrobiť papierové bábky. Ďakujeme pani riaditeľke a zamestnancom Babadla za pútavé rozprávanie a čas, ktorý nám venovali. Mgr. Eva Čopová a Mgr. Jana Dolinská

Do čarovného sveta kníh dnes, 19. 4. 2018, vstúpili naši prváci z I. A, ktorí boli v Knižnici P. O. Hviezdoslava slávnostne pasovaní za čitateľov knižnice. Najprv museli splniť niekoľko úloh, no potom im už nič nestálo v ceste k tomu, aby svojim podpisom do pamätnej knihy zvečnili túto udalosť a aby im pani knihovníčka Miška odovzdala čitateľské preukazy. Deti odchádzali z knižnice už s prvými knižkami, ktoré si budú čítať a so sľubom, že sa ku knihám budú slušne správať, nebudú ich ničiť, trhať, čarbať do nich a načas ich vrátia. Verme, že svoj sľub, čítať knihy pre radosť i poučenie, dodržia ! Mgr. Eva Čopová

V nedeľu, 22. 4. 2018, žiaci z I. A spolu s pani učiteľkou Čopovou a s pani vychovávateľkou Ivetou Lokajovou navštívili výstavu LEGA Bricklandia a Košiciach. Výletu sa zúčastnili nielen naši prváci, ale aj ich rodičia a súrodenci. Do Košíc sme sa odviezli vlakom a zo stanice potom prešli pešo na Hlavnú ulicu, kde výstava prebiehala. To Vám bola nádhera! Toľko LEGA pokope ešte nikto z účastníkov nevidel. Obrovské LEGO scenérie uchvátili každého. Výstava tiež ponúkla priestor na hranie a tak sa deti mohli s „hračkou storočia“ aj pohrať. Bol to naozaj skvelý zážitok! Osviežujúca zmrzlina a nádherné jarné počasie len umocnili čaro dňa, ktorý sme spolu prežili. Mgr. Eva Čopová

Milí rodičia budúcich prváčikov, Slávnostný zápis do 1. ročníka sa uskutoční 4. apríla 2018. Prosíme Vás, ak máte možnosť, aby ste prihlášku Vášho dieťaťa vyplnili elektronicky doma. (Ak túto možnosť nemáte, prihlášku vypíšete v škole). Vytlačenú prihlášku je nutné podpísať obidvoma zákonnými zástupcami a priniesť so sebou na zápis. Svoje dieťa môžete zapísať od 3. do 30. apríla v čase od 7:45 do 15:00 v kancelárii školy. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa (len k nahliadnutiu).

Naša planéta 24.04.2018, Utorok

Naša planéta v ŠKD 22. apríla naša planéta už niekoľko desaťročí oslavuje celosvetový Deň Zeme. V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť krehkosť našej planéty. Dňa 19.4.2018 sme si Deň Zeme pripomenuli celoklubovou enviromentálnou aktivitou. Keďže nám počasie prialo, uskutočnili sme ju vonku -v prírode. Deti našej planéte dali jasný odkaz, že im na nej záleží a to v podobe svojich spoločných prác. Svojimi kresbami vyjadrili, čo našej planéte škodí a naopak, čo jej prospieva a ako sa k nej máme správať. Aj oni si uvedomujú, aké cenné dary nám poskytuje naša Zem. D.Jankovichová

Galéria najlepších 2017/2018 18.04.2018, Streda

Pozrite si, ako obstála naša škola v porovnaní s celoslovenským priemerom Testovania 5.

Logická olympiáda 18.04.2018, Streda

Logická olympiáda Naši najlepší žiaci sa zúčastnili 11. Apríla celoslovenského kola v logickej olympiáde, ktoré sa konalo na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to žiaci 1. Stupňa, kde nás reprezentovali Šimon Staňa a Jakub Manko. Druhú kategóriu tvorili žiaci 2. Stupňa Ema Tuptová a Pavol Kundrík . Súťažilo sa v dvoch kolách, kde súťažiaci riešili rôzne logické úlohy. Naši nádejní matematici sa v silnej konkurencii nestratili a dosiahli pekné umiestnenie. Šimon Staňa žiak štvrtého ročníka skončil na 23. Mieste . Získal 16 bodov. Ich úspech je o to zaujímavejší, že tejto súťaže sa zúčastnili žiaci len z dvoch základných škôl prešovského okresu. Srdečne blahoželáme všetkým zúčastneným a prajeme veľa úspechov v ďalších matematických súťažiach. Mgr. Daniela Kvašňáková

Zber papiera 17.04.2018, Utorok

Filip Čajka, žiak 8.A, nás úspešne reprezentoval na Krajskom kole biologickej olympiády . So svojou projektovou prácou „ Cesta za mineralogickou zbierkou“ na ktorej pracoval niekoľko rokov,získal úžasné prvé miesto v silnej konkurencii a postúpil na celoslovenské kolo , ktoré prebehne v apríli. Pri prezentácii projektu žiakov zaujali najmä špeciálne metódy pozorovania a dokumentovania minerálov, vytvorená zbierka, ale tiež vlastné popisy trás k náleziskam. Filipovi blahoželáme a držíme palce v súťaži i ďalšom výskume.

... a takto sme zapisovali

Zápis prvákov vo fotografii 06.04.2018, Piatok

...a takýto bol Slávnostný zápis budúcich prváčikov...

Meskáčik na škole 27.03.2018, Utorok

Príslušníci Mestskej polície Prešov prišli našich najmladších o zásadách správneho správania sa na komunikáciách a jazde zručnosti na kolobežkách a bicykloch. Pozrite si naše video...

Vážení rodičia a milí predškoláci! Pozývame Vás na SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v stredu 4. 4. 2018 o 16.00 hod. Tešíme sa na Vás! Tu nájdete aj online zápisný lístok !!!

22. marec - Deň vody 26.03.2018, Pondelok

Vo štvrtok 22.3. 2018 bolo na našej škole ozaj rušno. V rámci Dňa otvorených dverí nás navštívili predškoláci, rodičia, ale aj starí rodičia našich žiakov. A ešte jedna vzácna návšteva tu bola.... Keďže v tento deň na celom svete slávi svoj sviatok voda, prišla do niektorých tried v rámci tematického vyučovania na návštevu „VODNÁ KVAPKA“. Malá, priehľadná a bezfarebná kvapôčka putovala so žiakmi 3.C, 2.A a 1.A po rôznych miestach Slovenska i sveta po celý vyučovací deň. Vysvetlila im svoju dôležitosť, naučila ich mnoho nových informácií a navyše im ukázala, ako si z nej žiaci môžu pripraviť chutné a zdravé nápoje. Žiaci sa o vode v tento deň veľa naučili, no najdôležitejšie je, aby pochopili jej význam a nenahraditeľnosť pre náš život. Mgr. J. Ďuricová

Aj v tomto školskom roku reprezentovali žiaci našu školu v tejto súťaži, ktorá prebiehala v dvoch kategóriách, zvlášť pre 3. a 4. ročník ZŠ. Pozostávala z obvodového kola v novembri 2017, ktorého sa zúčastnili: Eliška Kandráčová 3.B, Nina Stašáková 3.B, Matúš Roškanin 3.C, Michal Helou 3.C, Ján Pulík 3.A, Filip Gondžur 4.A, Martin Grobarčík 4.A, Jakub Manko 4.A, Nina Dorošová 4.A a Daniela Šomská 4.A. Žiaci individuálne riešili predložené úlohy- test, krížovky, hlavolamy, skladačky a praktické úlohy v priestoroch ABC – Centum voľného času v Prešove. Súčet bodov z jednotlivých úloh bol rozhodujúci pre postup do finálového kola v marci 2018. Do finále sa prebojovali a získali: Ján Pulík 3.miesto, Martin Grobarčík 4.miesto, Filip Gondžur 5.miesto a Matúš Roškanin 10.miesto. Blahoželáme všetkým za ich šikovnosť a za odvahu, že si zmerali sily s ostatnými školami okresu Prešov. D.Jankovichová

Baví nás matematika 21.03.2018, Streda

Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády sa zúčastnili v dňoch 13. a 14.marca na ZŠ Šmeralova obvodného kola. Naši žiaci sa v silnej konkurencii nestratili. Tretiaci M. Franková a A. Kačmárik obsadili 11.a 12. Miesto. Š. Staňa žiaka štvrtého ročníka vyriešil správne 12 úloh a skončil na ôsmom mieste. Aj D. Širotňáková z 5.B bola úspešná riešiteľka a skončila na 35.mieste. Ďalší úspešný riešiteľ P. Kundrík je z 6.A a v svojej kategórii skončil na výbornom 12.mieste. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme im ešte veľa úspechov v ďalších matematických súťažiach, ktoré nás ešte čakajú. Mgr. Daniela Kvašňáková

Deň otvorených dverí 19.03.2018, Pondelok

Vážení rodičia! Radi by ste vedeli ako prebieha vyučovanie na našej škole? Ako vyzerajú priestory našej školy? Kde Vaše deti trávia svoj čas? Príďte sa na to všetko pozrieť. Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 22.3.2018. Dopoludnia 8:00 - 12:40 – ukážky vyučovacích hodín. Popoludní 14:00 – 15:00 – ukážka práce ŠKD, CVČ.

Testovanie 9 19.03.2018, Pondelok

V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutoční 21. marca 2018 (streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok). Podrobnejšie informácie sú uverejnené na stránke NÚCEM.

V knižnici so Šarišanom 18.03.2018, Nedeľa

V knižnici so Šarišanom O marci ako mesiaci kníh sa toho na našich stránkach už popísalo veľa. Ale kto sa môže pochváliť tým, že by sviatok kníh oslávil „na ľudovú nôtu“? Tretiaci z 3. C takýto zážitok veru majú. Aj keď sú v Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove často a cítia sa tu ako doma, tento krát mala návšteva celkom iný charakter: absolvovali netradičné vyučovanie pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského, najväčšieho zberateľa ľudových rozprávok na Slovensku. Deti a rozprávky patria odjakživa k sebe. No tento krát k nim tety knihovníčky, odeté v ľudovom kroji, pridali aj štipku folklóru. Malým návštevníkom robili spoločnosť okrem kníh aj členovia folklórneho súboru Šarišan – speváci, hudobníci i tanečníci. Ľudové boli preto v tento deň nielen rozprávky, ale aj piesne, tance a tradície, o ktorých sa veľa rozprávalo...

Dňa 15. 3. nás opäť navštívili naši milí predškoláci z materskej školy na ulici Mirka Nešpora. Keďže marec je mesiacom knihy, pripravili sme si pre nich zaujímavé popoludnie práve na túto tému. Po úvodnom rozhovore o obľúbených knihách, o ich dôležitosti v našom živote, sa predškoláci prostredníctvom prezentácie dozvedeli ako vzniká kniha.

FINÁLE – BAVME DETI ŠPORTOM 15.03.2018, Štvrtok

Dňa 9.3.2018 sa konalo finále „BAVME DETI ŠPORTOM“ na základnej škole Sibírskej v Prešove. Naši žiaci získali krásne tretie miesto. Odniesli si domov bronzovú medailu a množstvo iných cien. Zvládli náročné disciplíny : skok do diaľky štafetovou formou : štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky : odhod plnou loptou z kolien spoza hlavy : prekážková dráha ,,Formula“ : 3 – minútový vytrvalostný beh : skoky cez švihadlo

Matematika stále prítomná 15.03.2018, Štvrtok

Naši deviataci si 13. 3. Vyskúšali cvičný monitor a 21.3 preverí ich vedomosti Monitor 2018 a my im budeme držať prsty, aby ich výsledky boli výborné. Žiaci, pre ktorých je matematika záľuba sa budú v pondelok 19.3 zabávať na súťaži Klokanko.

NEŠPORÁCKY TALENT 15.03.2018, Štvrtok

Tradične sa už so Základnou školou Mirka Nešpora spája súťaž Nešporácky talent. Tohto roku sa v utorok 13. marca 2018 konal už jej 8. ročník. Organizátorka Mgr. Zuzana Vargová každoročne dodáva súťaži nový nápad a šmrnc. Akcia, v ktorej sa aj ten najmenší žiačik premení na herca, speváka, maliara, či tanečníka je realizovaná s jediným cieľom: poukázať na nadanie, výnimočnosť a originalitu „nešporáčikov“.

„ Izba bez kníh je ako telo bez duše.“ M. T. Cicero Dňa 12. 3. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. V I. kategórii súťažili žiaci 2. - 4. ročníka. Všetci súťažiaci sa na svoje prednesy krásne a zodpovedne pripravili a porota mala naozaj ťažkú úlohu spravodlivo rozhodnúť.

Hviezdoslavov Kubím 12.03.2018, Pondelok

Táto tradičná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnila 8. 3. 2018. Školskému kolu predchádzali triedne kolá. Trojčlennej komisii sa predstavilo 21 žiakov 5. – 8. ročníka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 2. kategória – 5. a 6. ročník, 3. kategória – 7., 8. a 9. ročník. Poďakovanie patrí všetkým recitátorom, ktorí ukázali odvahu, výbornú pamäť a hlavne lásku k materinskému jazyku.

MINIHÁDZANÁ 09.03.2018, Piatok

ZŠ Mirka Nešpora vs. ZŠ Šmeralova Výsledok v tomto zápase nebol vôbec dôležitý, dôležitá bola radosť zo svojho prvého „hádzanárskeho“ zápasu, zo svojho prvého streleného gólu.

Prípravy na MDŽ 07.03.2018, Streda

Štvrtáci prostredníctvom pracovného vyučovania absolvovali mesačný mini kurz vyšívania, kde sa naučili pracovať s ihlu, niťou, osvojili si prerušovaný, retiazkový a krížikový steh. Svoju šikovnosť zavŕšili malou výšivkou a vyšitým textom. Celú výšivku dotvorili prišitím gombíkov. Veru niekomu sa darilo viac, niekomu menej, niekto to aj vzdával, no všetci pracovali s veľkým srdiečkom a láskou, pretože ich práce si zajtra nájdu svoje majiteľky. Krásne MDŽ.

"Lyžiarak" 2018 04.03.2018, Nedeľa

Lyžiarsky výcvikový kurz sa tohto roku konal v lyžiarskom stredisku SKI Centrum Mraznica v obci Hnilčík v dvoch termínoch 12.2.2018 – 16.2.2018 a 19.2.2018 – 23.2.2018. Zúčastnili sa ho žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Počasie nám prialo dostatok snehu a mínusové teploty, ktoré si žiaci mohli bohato užiť. Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti a na záver pobytu si otestovali svoje schopnosti v disciplíne slalom, ktorá bola vyhodnotená a najlepší z najlepších získali ocenenia a vecné ceny. Užili sme si dostatok lyžovania, zábavy, voľnočasových aktivít a tiež aj zopár zranení ktoré veríme, že sa čoskoro zahoja. Všetkým zúčastneným blahoželáme k podanému výkonu a veľa síl do nasledujúcich dní v školských laviciach.

Predškoláci v škole 23.02.2018, Piatok

V piatok 23. 2. 2018 sme v našej škole privítali predškolákov z MŠ M. Nešpora v Prešove. Naši „veľkí“ prváci sa kamarátov ochotne ujali, usadili ich do svojich lavíc a požičali im pomôcky, aby si škôlkari mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole a učiť sa. Budúci školáci písali, počítali a kreslili, za čo si vyslúžili veľkú pochvalu od pani učiteliek. Dúfame, že sa deťom táto vyučovacia hodina páčila a že sa na svoj nástup do školských lavíc budú tešiť. My ich zasa radi uvidíme na slávnostnom zápise do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční 4. apríla 2018. Mgr. Eva Čopová

Zimná škola v prírode 22.02.2018, Štvrtok

Zimná škola v prírode sa tohto roku konala opäť v lyžiarskom stredisku Drienica v termíne od 29.1.2018 – 1.2.2018. Prihlásilo sa do nej 44 žiakov. K dispozícii bola zjazdovka vhodná práve pre začiatočníkov , čo nám vyhovovalo, pretože sme mali 14 žiakov, ktorí nikdy nestáli na lyžiach. A práve to spĺňalo v maximálnej miere podmienky pre základný lyžiarsky výcvik. Ubytovacie zariadenie hotel Javorná spĺňal hygienické požiadavky, poskytol nám 10 izieb vybavených sociálnym zariadením.

Štvorlístok v knižnici 18.02.2018, Nedeľa

Medzi aktivity záujmového útvaru Štvorlístok nepochybne patria aj čitateľské dielne. A to, že „štvorlístkari“ radi čítajú, je ozaj pravda. Aj preto ich kroky minimálne raz mesačne vedú do blízkej pobočky mestskej knižnice, kde si vypožičiavajú knihy, hrajú sa alebo sa učia zážitkami. 15. februára navštívili Knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove, kde strávili zaujímavé hravé popoludnie. Zábavná hra s názvom „Z rozprávky do rozprávky“ pre hráčov dvoch tímov pripravila množstvo pútavých, vtipných, ale najmä poučných chvíľ. Veď posúďte sami.... Mgr. J. Ďuricová

Regionálna súťaţná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2018 – 26. ročník Prešov - 15. 2. 2018 1. miesto - postup na krajskú súťaž Petrovi Berezovskému, Jakubovi Kuchárovi, Samuelovi Šujetovi, Dávidovi Jančušovi, Mariánovi Andrašimu a Máriovi Duţdovi Štúdio Nešpora, ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov kategória - animovaný film za film BEZPEČNE NA CESTE

ÚSPEŠNÉ ŠPORTOVKYNE 16.02.2018, Piatok

Zatiaľ čo si niektoré deti užívali polročné prázdniny na snehu, naše dve žiačky – Timea Hudáková a Nela Vehecová, žiačky VI.B triedy, nás úspešne reprezentovali na medzinárodnom hádzanárskom turnaji v Michalovciach. O konečné 2. miesto sa pričinili nemalou mierou. Sú to nielen výborné žiačky, ale aj úspešné mladé hádzanárky. Veľká gratulácia !

Prvý februárový deň zažili žiaci 3.C ŠKOLU NAOPAK. Pred polročnými prázdninami ich navštívili chobotničky „Zelená“ a „Modrý“ zo známeho televízneho filmu. Počas „školy naopak“ sa veru diali veci: žiaci učili pani učiteľku, čarovalo a kúzlilo sa, niektorí sa hrali s chobotničkami na obchod, iní postavičky maľovali či modelovali z plastelíny. V tento deň nechýbalo kino, diskotéka, Legománia i spoločenské hry. A keďže bolo nedávno polročné hodnotenie, odmenili tretiaci na konci vyučovacieho dňa svoju triednu pani učiteľku vysvedčením, ktoré sami vyrobili. A čo na ňom bolo? Predsa SAMÉ JEDNOTKY! Mgr. J. Ďuricová

Pozvánka na Bazén Šťuka 03.02.2018, Sobota

Poďte sa s nami prejsť po vynovených priestoroch bazéna šťuka.

Vianočný kalendár 03.02.2018, Sobota

Pani Zima ešte nekončí. Aj v minulých dňoch ukázala svoju moc. Pripomeňme si celý vianočný program, ktorý sa niesol pod názvom Vianočný kalendár.

ŠALIANSKY MAŤKO – OKRESNÉ KOLO Dňa 30. 1. 2018 sa konal 25. ročník oblastnej súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Našu školu na okresnom kole reprezentovali Sofia Sedláková z 5.A a Alica Bavoľárová zo 7.B triedy. Alica nie je žiadna začiatočníčka v prednese povestí a v silnej konkurencii sa svojím skvelým výkonom umiestnila na vynikajúcom 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

Na mestskej www.presov.sk o nás napísali: O Základnej škole Mirka Nešpora v Prešove je známe, že svojim „zverencom“ vo veľkej miere ponúka aktivity smerujúce k rozvoju športových schopností a podpore zdravia. Popri plávaní a futbale, ktoré škola žiakom celoročne poskytuje, upriamila svoju pozornosť aj na ďalšie športy – tentoraz zimné – lyžovanie a korčuľovanie. S lyžovaním od 1. ročníka sa začalo na škole už v minulom roku, kedy sa okrem žiakov druhého stupňa zúčastnili lyžiarskej zimnej školy v prírode aj prvostupniari. Ani teraz tomu nebude inak – lyžovanie sa vďaka zvýšenému počtu prihlásených žiakov zrealizuje v troch kurzoch v mesiacoch január a február.

Korčuľovanie 2. A 31.01.2018, Streda

25.1.2018 žiaci 2.A triedy si do školy namiesto kníh priniesli korčule. Autobus ich doviezol rovno pred PSK Arénu na sídlisku Sekčov v Prešove. Pod vedením inštruktorov žiaci zvládli náročný tréning. Nechýbali ani hry na ľade, dobroty a horúca čokoláda z bufetu. Vrátili sa unavení, no plní zážitkov. Mgr.Mikovičová

Karneval pre 1.stupeň v ŠKD 26.01.2018, Piatok

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej škole. Naši najmenší sa predstavili v plnej paráde . Tým dňom bol 25.január 2018. Deti sa na tento deň tešia a rozmýšľajú, akú masku si zvolia. Tento rok si pre deti pripravili program naše praktikantky z PaSA v Prešove. Zabavili naše masky divadielkom , súťažami, hrami a samozrejme nesmela chýbať diskotéka a sladké odmeny, na ktorých si pomaškrtili pre všetky masky. Ďakujeme všetkým za vytvorenie veselej karnevalovej atmosféry. D. Jankovichová

18. 1. 2018 vymenili tretiaci z 3.C školské lavice za klzisko. Namiesto aktoviek sa vyzbrojili korčuliarskym výstrojom a „šup“ na ľad. Dvadsaťjeden malých športovcov malo jasný smer – tréningová hala PSK Arény na sídlisku Sekčov v Prešove, ktorá svoje služby poskytuje školám, širokej verejnosti i profesionálnym športovcom od roku 2016. Aréna ponúkla školákom okrem prenájmu ľadovej plochy aj dopravu a skúsených a ochotných inštruktorov pri samotnom korčuliarskom výcviku. Korčuľovanie žiakov nesmierne bavilo, okrem tréningu zažili aj kopec zábavy, radosti z pohybu a vtipných situácií. Bolo to také malé „ľadové osvieženie“ pred blížiacim sa polročným hodnotením.

Karneval 25.1. 2018 17.01.2018, Streda

Školský časopis 2. 16.01.2018, Utorok

Prelistujte si najnovšie číslo nášho školského časopisu.

Detské ihrisko Žihadielko 15.01.2018, Pondelok

Mesto Prešov sa aj v tomto roku zapojilo do súťaže o detské ihrisko Žihadielko... Táto informácia je propagovaná na mediálnych kanáloch mesta, no je tiež na každom z nás, aby pomohol svojim hlasom, resp. aby šíril túto informáciu vo svojom okolí, medzi svojimi priateľmi, rodičmi, žiakmi ale aj v rámci organizácií. Prosíme o hlasovanie za tento projekt - v rámci Vašich možností denne, až do konca februára 2018.

Zápas hviezd Východu a Západu. 14.01.2018, Nedeľa

Naši žiaci sa zúčastnili tretieho ročníka zápasu hviezd Východu a Západu v St. Nicolaus 1. Hokejovej lige. Zápas sa konal 13.1.2018 na zimnom štadióne ICE Arena v Prešove. Svojou návštevou sme podporili hokejový tím Západu, hrajúcich v bielych dresoch. Hralo sa 3 x 15 minút a hra bola doplnená o súťaže zručností jednotlivých tímov. Obom tímom blahoželáme k podanému výkonu.

Búdky 12.01.2018, Piatok

Drobné spevavce a ostatné vtáky, ktoré u nás zimujú, je potrebné intenzívne prikrmovať, predovšetkým keď je sychravo, sneží, praští mráz a často ani človeku sa nechce von. A naopak, menej im treba dávať do kŕmidiel, ak je mierne zima, príjemné počasie a svieti slniečko. Preto sme sa aj my, žiaci siedmeho ročníka v rámci predmetu technika, rozhodli zhotoviť a osadiť niekoľko takýchto krmelcov a búdiek pre operence :-) Veríme, že si v nich nájdu chutnú potravu..

Pozrite sa, ako postupujú práce na školskom bazéne Šťuka. Otvorili sme 4.1. 2018

Video ohliadnutie sa za niekoľkými uplynulými mesiacmi školského roka...

Posunutie otvorenia bazéna 01.01.2018, Pondelok

Ospravedlňujeme sa cteným zákazníkom, ale pre neočakávané technické problémy na technologickom zariadení, sme nútení posunúť otvorenie bazéna najskôr na 4.1. 2018.

Na mesiac december sa každý človek nesmierne teší. A aj keď sa december pomaly končí, ľudia sa tešia ešte viac – blížia sa predsa Vianoce. Vianoce - sviatky pokoja, radosti a lásky. A s nimi ruka v ruke prichádzajú aj prekrásne ľudové zvyky a obyčaje, ktorých je v každom slovenskom regióne veru neúrekom. Náš Vianočný kalendár si všimol aj web mesta Prešov

PF 2018 a Vianočné prázdniny 21.12.2017, Štvrtok

Počas VIANOČNÝCH PRÁZDNIN od 23.decembra 2017 do 7. januára 2018 bude prevádzka ŠKD a Školskej jedálne PRERUŠENÁ.

Vianočný kalendár 20.12.2017, Streda

Videozáznam nášho Vianočného kalendára.

Tichá noc, svätá noc! Všetko spí, všetko sní, sám len svätý bdie dôverný pár, stráži Dieťatko, nebeský dar. Sladký Ježiško spí, sní, nebesky ticho spí, sní.

Vianočný kalendár 13.12.2017, Streda

V rámci projektu zameraného na podporu športovania detí navštívili v piatok 8. decembra našu školu hádzanári Tatrana Prešov.

Hľadal sa Mikuláš 07.12.2017, Štvrtok

V dnešný krásny Mikulášsky deň prežili žiaci 1. stupňa zaujímavé dopoludnie plné zábavy a príjemných chvíľ. Na prvej hodine sa dozvedeli veľa nových informácií o sv. Mikulášovi, o jeho histórii a legende. Na druhej hodine sme všetci hľadali Mikuláša, v každej triede žiaci vytvárali časti Mikuláša rôznymi výtvarnými technikami a dokonca vymysleli aj krásnu báseň o Mikulášovi. Mikuláša sme našli, bol krásny, pretože ho vyrobili žiaci svojimi šikovnými rúčkami.

Pracovná pozícia - plavčík 07.12.2017, Štvrtok

Základná škola Mirka Nešpora 2 , Prešov príjme do pracovného pomeru plavčíka. Uchádzač o pracovnú pozíciu musí byť držiteľ platného preukazu „Vodnej záchrannej služby“. Nástup od januára 2018. V prípade záujmu volajte na telefónne čísla 051/7710957 e-mail: nespora2@gmail.com

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí. Mikuláš je kúzelník, darčeky nám vykúzli. Ale iba pre takých, čo neboli cez rok zlí.

Pasovačka prvákov - video 04.12.2017, Pondelok

Pozrite si ako to vyzeralo na pasovačke našich najmladších.

Mikuláš 04.12.2017, Pondelok

Malá finančná akadémia 04.12.2017, Pondelok

Piatok 24. 11. bol v znamení finančnej gramotnosti na prvom stupni našej ZŠ. Žiaci strávili príjemné dopoludnie plnom financií, príjmov a výdavkov formou zážitkového vyučovania, ktoré pozostávalo z prednášky, finančných aktivít a kvízu, na ktorom si žiaci prvýkrát vyskúšali prácu s hlasovacími zariadeniami. Že to bol vskutku zaujímavý deň sa presvedčte v našej foto galérii.

Pasovačka prvákov 30.11.2017, Štvrtok

Dňa 30.novembra 2017 sa na našej škole uskutočnila veľká udalosť v živote našich prváčikov. Naši najmladší zažili ,, Pasovačku prvákov". Ich rodičia môžu byť na nich hrdí... 1.A trieda si zaspievala po anglicky, 1.B nám si zacvičila a 1.C nám dokázala ako ovláda abecedu. Všetci zložili sľub prváka a nasledovalo ,,pasovanie" pánom riaditeľom. Každý prvák si odniesol domov certifikát pravého školáka, darček a nezabudnuteľný zážitok z tohto dňa. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pripravovali túto akciu. D. Jankovichová

Komparo 2017 28.11.2017, Utorok

Dňa 16.11.2017 si žiaci 9.A a 9.B vyskúšali testovanie Komparo 2017. Testovanie bolo z predmetov matematika a slovenský jazyk. Výsledky testovanie budú známe 13.12.2017.Žiaci zistia, čo majú zvládnuté a na ktorom učive, ešte treba do Monitoru 9 popracovať. Mgr. Műllerová

Dňa 14.11.2017 triedy 6.A a 6.B navštívili výstavu Včelársvo v Košiciach. Pán včelár ich oboznámil, ako to v úli funguje a mali možnosť vidieť aj presklený úľ. Z vosku si mohli vyrobiť drobné ozdoby a nejaké si aj zakúpiť. Samozrejme ochutnať rôzne medy, dokonca aj čokoládový. Keďže sme už boli v Botanickej záhrade, využili sme príležitosť a boli sme sa pozrieť aj v skleníkoch a vonkajších záhradách.

Pasovačka prvákov 28.11.2017, Utorok

Bavme deti športom 26.11.2017, Nedeľa

Slovenský atletický zväz v spolupráci s mestom Prešov zorganizoval športové podujatie - "BAVME DETI ŠPORTOM", Podujatia, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.11.2017 na základnej škole Síbirskej v Prešove, sa zúčastnili aj naši žiaci 1.stupňa.

Aj v tomto školskom roku dňa 16. a 23.11. naši žiaci reprezentovali školu v súťaži Šikovný chlapec, šikovné dievča, ktorú organizuje ABC - CVČ v Prešove spolu s PF-PU, katedrou prírodovedných a technických disciplín v Prešove. Obsahom súťaže bolo riešenie rôznych typov úloh – krížovky, hlavolamy, skladačky a praktické úlohy. Naši žiaci si zmerali sily so žiakmi ostatných škôl okresu Prešov. Veľká pochvala za vedomosti, zručnosti a odvahu patrí týmto našim žiakom: Ján Pulík 3.A, Eliška Kandráčová 3.B, Nina Stašáková 3.B, Matúš Roškanin 3.C, Mical Helou 3.C, Martin Grobarčík 4.A, Filip Gondžur 4.A, Jakub Manko 4.A, Nina Dorošová 4.A a Daniela Šomská 4.A . Finálové kolo tejto súťaže sa uskutoční v marci 2018. D.Jankovichová

Exkurzia Budapešť 21.11.2017, Utorok

Dňa 16.11.2017 žiaci 6. – 8. ročníka v počte 44 zúčastnili exkurzie do Budapešti. Cestovali sme objednaným autobusom ráno o 5:30 a návrat bol o 22:00. Exkurzia sa týkala predmetov: Geografia, Dejepis a Biológia. Ešte počas cesty nám pani Janka rozprávala o histórii a geografii Maďarska. Ako prvé sme v Budapešti navštívili Tropikárium, kde sme si s veľkým záujmom pozerali ryby, krokodíly, vtákov, hmyz , opičky a iné prevažne vodné živočíchy. Potom sme sa vybrali pozrieť si historické časti Budapešti sprevádzané výkladom opäť pani Jankou. K večeru sme sa poprechádzali vianočnými trhmi, kde si žiaci mohli nakúpiť suveníry pre seba a svojich blízkych. Na záver sa s nami lúčila krásne osvetlená Budapešť.

Testovanie 5 20.11.2017, Pondelok

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/18. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci 6. - 8. ročníkov sa zúčastnia akcie Ekotopfilm. Žiaci 1. stupňa sa učia podľa rozvrhu.

„MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“ 19.11.2017, Nedeľa

Dňa 12.11.2017 sa naši žiaci zúčastnili odovzdávania cien v bratislavskej Inchebe na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky v súťaži amatérskej filmovej tvorby „MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“.

Turistický krúžok v Kysaku 13.11.2017, Pondelok

11. - 12. 11 2017 bol náš turistický krúžok na výlete v tábore Kysak - Brezie.

Pomôžte pri hlasovaní 10.11.2017, Piatok

Hlasujte do konca novembra za kmeňovú hráčku PBA Prešov a slovenskú reprezentantku Miu Tarcalovú, ktorá je členkou Juniorského olympijského tímu a zvýšte tak jej a aj svoju šancu na výlet na zimnú olympiádu 2018 v juhokórejskom Pjongčangu!

Zbierka Hodina deťom 07.11.2017, Utorok

V piatok 10.11. 2017 sa v našej škole uskutoční zbierka Hodina deťom. Preto prosíme všetkých, ktorí chcú prispieť na dobrú vec vhodením ľubovoľnej sumy do pokladničky, aby tak urobili v piatok pretože v iné dni zbierka nebude prebiehať.

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 06.11.2017, Pondelok

Predmet PRACOVNÉ VYUČOVANIE je pre štvrtákov v tomto školskom roku nový. Najprv sme s našou výrobou začali pozvoľna. Mosty a domy sme vyrábali z papiera a kartónu. No neskôr sme trošku pritvrdili a vrhli sme sa na výrobu z dreva. Pozrite sa, čo všetko vedia vyrobiť žiaci, ak skĺbia fantáziu so zručnosťou.

Triedim, triediš, triedime 06.11.2017, Pondelok

Naša škola sa zapojila do pilotného environmentálneho programu „Triedim, triediš, triedime“ , ktorý odštartovalo Ministerstvo životného prostredia SR, prostredníctvom Technických služieb mesta Prešov. Každá trieda na prvom stupni bola v týchto dňoch vybavená setom troch farebných tašiek (zelená - sklo, žltá - plasty, modrá - papier) a informačnou tabuľou, ktorá primeraným spôsobom naviguje žiakov ako správne svoj odpad roztriediť. Cieľom tejto myšlienky je podporiť separovanie odpadu v školách a efektívne zvýšiť informovanosť detí v tejto oblasti. Naše tašky sa začali plniť od prvého dňa a my už teraz vidíme, že triedenie odpadu sa pre nás stáva prirodzenou každodennou aktivitou.

Plavecká štafeta 06.11.2017, Pondelok

Štartuje tradičná Plavecká štafeta mesta Prešov. Do jej prvej časti sa môžete zapojiť už v stredu 8.novembra 2017. Plavecká štafeta miest je tradičná národná korešpondenčná súťaž zameraná na rekreačné a kondičné plávanie. Vytvára priestor, aby sa v bazéne stretli v rovnakom čase všetky generácie a propagovali celoročne využiteľné pohybové aktivity. Vstup na štafetu je voľný. Povinná výbava plavky a kúpacia čapica.

Úcta k starším v 2. B triede 31.10.2017, Utorok

Slovo úcta sa vytráca z našich úst i z nášho srdca. Zabúdame naň a nie je to dobré... Ak zabudneme na úctu k našim starým ľuďom, raz sa zabudne aj na nás... Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami.

Halloween s Wolfim - VIDEO 30.10.2017, Pondelok

Pozrite si ako nás kúzelník Wolf zabával. Ozaj vedeli ste, že :Kúzelník Wolf pretavil svoje schopnosti pracovať s deťmi, ktoré mu v roku 2007 v ankete Zlatý Amos vyniesli titul najobľúbenejší učiteľ Slovenska, do predstavení plných gagov a zábavy. Kúzelník sa v ňom zároveň snaží o interaktívny prístup, deti sa do vystúpenia neustále zapájajú čarovaním, hrou a rôznymi zaklínadlami.

Halloweenska noc v škole 29.10.2017, Nedeľa

Spať v škole ... tancovať...ísť na bazén...vyhrávať ceny...jesť kopeeec pizze a buchiet... pozerať filmy... hrať stolný futbal...vrieskať... behať po tmavých chodbách ...je dovolené iba raz v roku a to na Halloweensku noc v škole.

V školskom roku 2017/2018 olympiáda zo slovenského jazyka slávi už jubilejný X. ročník. Teší nás, že aj žiaci našej školy sa každoročne snažia o získanie titulu úspešný riešiteľ. S náročnými úlohami sa popasovali aj 25.10.2017 a zmerali si sily v troch kategóriách. Po vypracovaní testu, v ktorom preukázali nielen vedomosti, ale aj čitateľskú gramotnosť, sa potrápili s transformáciou textu. Jazykové i mimojazykové zručnosti preukázali v ústnom prejave na zadanú tému .

Ahojte! 25.10 sme sa zúčastnili besedy so spisovateľkou Gabrielou Futovou v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Bol tam s ňou aj jej syn Maroš a ich pes Blacki. Porozprávala nám o svojom detstve, začiatkoch písania, o svojej rodine a o živote so zvieratkami. Blacki nám ukázal, ako vie robiť ťap, ťap, ťapušky a jej syn prezradil, že písala aj o ňom a o jeho huncútstvach. Po milých slovách nasledovala autogramiáda, kto chcel, mohol si kúpiť knihu priamo od autorky aj s venovaním. Na záver už len posledné fotky s našou obľúbenou autorkou a hor sa do čítania! Bolo tam super. Ďakujeme našej pani učiteľke, že nás tam zobrala a dúfame, že nás aj nabudúce zoznámi s tými, ktorí pre nás vymýšľajú nové a nové príbehy. Ela Gajdošová a Nina Nedoroščíková, 5. B

Karneval s Wolfim 28.10.2017, Sobota

Halloween s kúzelníkom Wolfim. Dňa 26.10.2017 sa v našej škole zišli strašidielka z prvého stupňa. Zabávali sme sa s Kúzelníkom Wolfim, ktorý pre naše strašidielka pripravil perfektný program plný kúziel a zábavy. Rozosmiala nás Sranda banda – veselá skupina zvieratiek svojím humorom, nesmeli chýbať zázračné kúzla, poriadna diskotéka a malá sladkosť všetkým strašidielkam. Na všetkých dohliadali naše čarodejnice - p. vychovávateľky a p. učiteľky 1.stupňa, …….. veď si pozrite fotky. D. Jankovichová

Halloweenske ovládnutie školy 26.10.2017, Štvrtok

Školu ovládli príšerky a duchovia. Niektoré z nich ostali uväznené v budove školy. Príďte sa na nich pozrieť od 18.00 do 21.00 každý večer až do 1. novembra 2017

Deň jablka na I. stupni 24.10.2017, Utorok

Jablko je odjakživa spájané so zdravím, zdravou životosprávou, s obdobím jesene. V týždni od 16. 10. – 20. 10. 2017 si triedne učiteľky na prvom stupni pripravili pre svojich žiakov vyučovanie v duchu jabĺčka. Vyučovanie vo vybraný deň bolo jabĺčkové, hravé a hlavne venované zdravej výžive. Počas celého dopoludnia žiaci ochutnávali prinesené jabĺčka a chutné koláče. Jablkový deň sa začal besedou o zdravej výžive, o dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny a predovšetkým o samotnom jablku, ktoré má na náš organizmus blahodárny vplyv.

Noc v škole 20.10.2017, Piatok

Halloween v škole 17.10.2017, Utorok

10. októbra 2017 sa na našej škole uskutočnilo testovanie prvákov k identifikácii ich športového talentu. Do pilotného projektu zameraného na testovanie pohybových predpokladov sa zapojili všetky prvácke triedy - I.A, I.B a I.C – spolu 61 prvákov. Koordinátorom pre realizáciu testovania na škole bola učiteľka 1. stupňa Mgr. Jana Dolinská. Na testovaní spolupracovalo Národné športové centrum, Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výber a MŠ VVaŠ SR. V rámci Slovenska sa ho zúčastnilo 24 škôl, z každého kraja boli vybrané tri školy.

Deň mlieka 16.10.2017, Pondelok

Ponúkame Vám recepty jedál, ktoré pripraví naša školská jedáleň v rámci podujatia Deň mlieka. Napriek rôznym reklamám o význame mlieka a mliečnych výrobkov máme na Slovensku stále ešte veľký deficit a stále viac a viac sa musíme učiť lepšie využívať a viac konzumovať práve mliečne výrobky. Pre zaujímavosť je treba uviesť, že u nás je spotreba všetkých mliečnych výrobkov po prepočte na mlieko iba 163 kg na osobu a rok, kým vo vyspelých štátoch je táto spotreba cca 300 kg.

Krajské kolo v cezpoľnom behu sa konalo 12.10.2017 v prekrásnej prírodnej scenérii v Stredovekom vojenskom tábore pod Ľubovnianskym hradom. Už sa snáď stalo tradíciou, že organizátorom cezpoľného behu bolo Centrum voľného času v Starej Ľubovni. Súťaž prebiehala v pretekoch jednotlivcov a trojčlenných družstiev základných a stredných škôl. Za krásneho slnečného jesenného počasia štartovalo 144 pretekárov z dvanástich okresov Prešovského kraja. Našu školu opäť reprezentovali Adam Horvát, Alexander Szuč a Samuel Šuľák a v silnej konkurencii sa vôbec nestratili. Práve naopak, po sčítaní dvoch najlepších umiestnení, skončili chlapci na nádhernom 3. mieste. Veľká gratulácia..!

Osviečim - Krosno 16.10.2017, Pondelok

V súčasnosti sa o túto pamiatku stará Múzeum koncentračného tábora Osvienčim. Ľudia ho navštevujú s veľkou obľubou. Posledné roky je pravidlom, že návštevnosť múzeá presahuje magickú hranicu 1 milión turistov. Posledný rok ho navštívilo až neuveriteľných 1,4 milióna ľudí. Zaspomínať na druhú svetovú vojnu sem chodia ľudia z celého sveta.

Prevencia proti pedikulóze 10.10.2017, Utorok

Oznamujeme rodičom, že sa v tomto období vyskytujú vo väčšej miere vši. Žiadame rodičov, aby prezreli deťom vlasy častejšie. O liečbe zo zavšivenia a dočasnom vyradení dieťaťa z kolektívu rozhoduje príslušný lekár. Dieťa sa môže do kolektívu vrátiť až po predložení lekárskej správy o ukončení liečenia na pedikulózu. Hlavnú zodpovednosť za odstránenie vzniknutého problému má zákonný zástupca žiaka.

OKRESNÉ KOLO CEZPOĽNÝ BEH 09.10.2017, Pondelok

Krajské športové centrum Prešov v spolupráci so ZŠ Šmeralova ul. Prešov usporiadali dňa 5.10.2017 okresné kolo v cezpoľnom behu. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách žiačok a žiakov. Naša škola obsadila kategóriu chlapcov – Alexander Szuč, Adam Horvát, Samuel Šulák, Mikuláš Demjanovič a René Tobiaš. Bežala sa trať okolo Torysy v dĺžke 4 km. Aj keď sme nemali víťazného jednotlivca, po celkovom spočítaní umiestnení, sa naši chlapci v súťaži družstiev umiestnili na 1. mieste. Týmto 1. miestom si zabezpečili postup do krajského kola v Starej Ľubovni dňa 12.10.2017. Držíme im palce v ďalšom zápolení.

Deň mlieka 09.10.2017, Pondelok

27. september 2017 je Svetovým dňom mlieka v školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Naši prváci tento deň oslávili tematickým vyučovaním „O mliečku“. Rozprávali sa o tom, prečo je mlieko tak veľmi potrebné pre naše zdravie a tiež sa dozvedeli mnohé zaujímavé informácie o tejto bielej pochúťke.

DEŇ PREŠOVSKÉHO KRAJA 06.10.2017, Piatok

5.10.2017 sa trieda 6.A zúčastnila Dňa PSK 2017 na Úrade PSK. Na jednotlivých poschodiach bol pripravený rôzny program o prešovskom kraji. Predstavila sa ľudová hudba aj rôzni remeselníci. Mohli sme čosi ochutnať, dozvedieť sa niečo o cezhraničnej spolupráci s Poľskom a Chorvátskom, „vidieť očami nevidiacich“, vyskúšať život na vozíku, spoznať osobnosti PSK v školských laviciach. Najviac sme si to užili na 3. poschodí, ktoré bolo premenené na kadernícky salón. Dievčatá odchádzali nádherné a chlapci farební. Nakoniec sme sa dostali aj na titulku špeciálneho vydania Prešovských novín v kostýmoch DJZ. Mgr.Katarína Műllerová

Zber papiera 03.10.2017, Utorok

· 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov · papier tvorí 20% hmotnosti v celkovom množstve KO · celková ročná produkcia papiera je 800kg/obyv. SR · papier je možné recyklovať veľmi dobre (5–8-krát) a následne kompostovať · pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a následne opäť spracováva · z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky · recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov

Deň ozbrojených síl 02.10.2017, Pondelok

V mesiaci september sme sa zúčastnili „Dňa ozbrojených síl SR“ v prápore ISTAR, kde sme si pozreli statické ukážky zbraní a techniky, dynamické ukážky (boj z blízka, manipulácia so zbraňou tzv. „Weapon handling“). Okrem toho sme si vyskúšali aké je to letieť padákom  a tiež sme boli zamaskovaní na tvári maskovacími farbami. Neunikli sme ani 1.pomoci a za branno-športové hry sme obdŕžali darček od vojakov (pexeso, vlajky a pod.). Mgr. Z. Vargová

V rámci 12. ročníka festivalu „Prešov číta rád“ sa žiaci zo záujmového útvaru Štvorlístok zapojili do podujatia Piknikové čítanie, ktoré vyhlásila Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Vo štvrtok 28. septembra 2017 po vyučovaní si deti vzali deky, piknikové košíky s „hamkami- mňamkami mňamóznymi“, dobrú náladu a samozrejme KNIHY. Rozprávky, príbehy, encyklopédie, bájky, i knižky s básničkami spríjemnili malým čitateľom krásne slnečné chvíle, ktoré prežili neďaleko školského areálu. Na čítanie si vybrali miesto, kam sa chodia veľmi radi hrávať - detské ihrisko na ulici M. Nešpora. A že sa im tam dobre čítalo je vidieť aj z fotografií. Veď posúďte sami!

„Sovičkovo“ – návšteva predškolákov Dňa 28. 9. 2017 nás navštívili predškoláci z MŠ Mirka Nešpora. V našom „Sovičkove“ ich privítali pani učiteľky Mgr. Dolinská, Mgr. Adamkovičová a Mgr. Mikovičová, ktoré si pre ne pripravili pekný program. V úvode si škôlkari prezreli priestory školy a privítali sa so svojimi kamarátmi prvákmi. Do krajiny „Sovičkovo“ ich vniesla rozprávka „Rexík a sovička“, ktorá deti zaujala hlavne vzájomnou pomocou jeden druhému a deti vďaka nej pochopili, že nie nadarmo sa hovorí „mudrý ako sova“. Po krátkom oddychu pri rozprávke sa deti pustili do vyrábania sovičky z papiera, pri ktorom nám ukázali svoju šikovnosť a chuť pracovať. Pomoc zo strany nás učiteliek bola minimálna, pretože predškoláci to zvládali samostatne, čím nás len presvedčili o tom, že budúci naši prváci budú veľmi šikovní a už teraz sa na nich veľmi tešíme.

BEZPEČNE NA CESTE 29.09.2017, Piatok

V piatok - 29.9.2017 sa pre žiakov 1. stupňa našej základnej školy uskutočnil projektový deň „Bezpečne na ceste“. Všetkých čakala zábava, učenie -„trochu inak“, overovanie a upevňovanie vedomostí z prierezových tém dopravnej výchovy a ochrany života a zdravia. Pre žiakov boli pripravené aj dopravné hry, jazda zručnosti a mnoho iných pútavých a poučných aktivít.

Unikátny zážitok majú za sebou mladí futbalisti z Mirka Nešpora a 1. FC Tatran Prešov U14.

Dotkni sa hviezd 26.09.2017, Utorok

Začiatok posledného septembrového týždňa odštartovali tretiaci našej školy zaujímavou športovou akciou. V pondelok, 25.9. 2017, sa kolektívy tried 3.A, 3.B a 3.C v sprievode svojich triednych učiteliek stali účastníkmi podujatia s názvom Dotkni sa hviezd, ktoré sa konalo v športovej hale Hotelovej akadémie na Baštovej ulici. Výchovno–vzdelávacie podujatie bolo realizované v rámci Európskeho týždňa športu. Stretnutie so známymi športovcami, olympionikmi, audiovizuálne predstavenie na tému Šport a olympijské hodnoty, sprievodné športové súťaže pre deti, kultúrne a edukačné aktivity – to je len zlomok toho, čo pre našich školákov pripravili organizátori v spolupráci so Slovenským olympijským výborom a ďalšími inštitúciami.

Hádzanárske talenty 22.09.2017, Piatok

V dňoch 15. – 17. 9. 2017 sa naše dve žiačky Nela Vehecová a Timea Hudáková – žiačky 6. B triedy - zúčastnili hádzanárskeho turnaja v poľskom Krasniku...Po ťažkých súbojoch turnaj ukončili najlepšie ako sa len dalo – 1. miestom. Gratulujeme !

Škola v Ekoparku 22.09.2017, Piatok

Ekopark Holá Hora je medzi malými i veľkými Prešovčanmi čoraz viac obľúbený a navyše známy svojimi skvelými environmentálnymi aktivitami. Aj naša škola sa rozhodla využiť jeho septembrovú ponuku a „učenie v prírode“. Tentokrát išlo o bezplatné vzdelávanie, ktoré Ekopark zrealizoval v spolupráci s OZV NATUR-PACK a mimovládnou organizáciou Eviana. Prváci z 1.A boli účastníkmi rozprávky O víle Lesanke, ktorej pomáhali vyčistiť rozprávkovú krajinu, rozoznať rôzne druhy odpadu a správne ho vytriediť. Vzdelávací program Odpadkovo – nová dimenzia bol určený tretiakom z 3.C.

Ponuka krúžkov CVČ 08.09.2017, Piatok

Aj v tomto školskom roku pre Vás otvárame nové krúžky (záujmové útvary), ktoré sa budú venovať rôznym činnostiam – od športu, cez tvorivosť, jazyky až po prípravu na monitor a prijímacie skúšky. Ak máte záujem, vyberte si z našej ponuky. Uvedené dni a časy môžu byť podľa záujmu a potrieb žiakov (rodičov) po dohode pozmenené.

Triedne aktívy 06.09.2017, Streda

Vážení rodičia! Riaditeľstvo školy, Vás pozýva na plenárnu schôdzu a triedny aktív, ktorý sa uskutoční dňa 7.09.2017 o 16,30 hod. v jedálni a triedach 1.-9. ročníka.

Opäť v škole (Elena Čepčeková) Stíchlo pole, zavial vietor, škola brány otvára. Všetkých žiakov veľkých, malých, do náručia zvoláva. Vôňu poľa, šelest lesov nesieme si v pamäti. Teraz zas nám do lavice jasné slnko zasvieti. A pre pánov učiteľov pozdrav z našej záhradky. To sú kvietky, čo sme z jari sami siali na hriadky. Zazvoň krajom, naša pieseň, nech zvie mesto, dedina, že pre všetky šťastné deti školský rok dnes začína.

Podporte svoju školu... 03.09.2017, Nedeľa

Podporte našu školu v projekte: Gesto pre mesto....Za celý finančný dar zriadime na našej škole trampolínkové centrum. Zrkadlovú miestnosť vybavíme zakúpením trampolín. Budú slúžiť našim žiakom v krúžkových a tréningových aktivitách. Skákanie na trampolínach je v dnešnej dobe populárne vzhľadom na jeho hravú, nenáročnú, ale zato silne motivujúcu povahu. Centrum chceme sprístupniť aj verejnosti – pozývať žiakov z okolitých MŠ a ZŠ na popoludňajšie trampolínkové aktivity, vo večerných hodinách organizovať podujatia skákaniachtivej verejnosti. Tieto aktivity bude viesť certifikovaná jumping inštruktorka, pedagogička našej školy.

ŠKD 27.08.2017, Nedeľa

Informácia o školskom klube detí ( ŠKD ) v šk. roku 2017/ 2018 !!! Školský klub detí začína svoju činnosť dňa 5.septembra 2017 ( utorok). Pre deti, ktoré budú navštevovať ŠKD:  ranné schádzanie detí začína o 6.30 h. v 3.A triede.  po vyučovaní popoludňajšia činnosť končí o 16.00 h.  rozchádzanie detí bude v zbernej triede – 3.A od 16.00 – 17.00 h.  žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD, informácie o výške a úhrade poplatku za ŠKD, ako aj ďalšie dôležité informácie Vám poskytneme na začiatku šk. roka .

Farebné leto 27.08.2017, Nedeľa

Ako po iné roky, aj tento rok naša škola v čase prázdnin 21. – 25. 8. organizuje prázdninovú aktivitu Farebné leto. Prvý deň sme strávili v Lanovom centre na sídlisku III. Mali sme zabezpečený program, ktorý niesol názov Doba ľadová. Absolvovali sme hry v átriu a maľovanie na telo.

NOVINKA !!! Odhlasovanie stravy v ŠJ je možné uskutočniť deň vopred do 14h telefonicky 051/7710602, osobne v ŠJ , alebo prostredníctvom inrenetu Užívateľ : priezvisko a meno stravníka spolu malými písmenami bez diakritiky ( vzor:majerovakatarina) Heslo : to isté ako užívaťeľ ( vzor:majerovakatarina), po uskutočnení prihlásenia si musíte heslo zmeniť / v opačnom prípade nebudú reklamácie uznané/.

Slávnostné otvorenie školského roku: 8.15 -– zraz žiakov pred základnou školou 8.30 – slávnostné otvorenie školského roka 9.15 -10.00 – triednické hodiny (organizačné pokyny na nasledujúci deň) Školský klub detí, školská jedáleň 4.9.2017 nie sú v prevádzke.

Letná športová olympiáda sa stala obľúbeným podujatím medzi deťmi a tak má trvalé miesto v činnosti ŠKD. Dňa 22.6.2017 na školskom ihrisku sme spoločne s našimi športovcami privítali aj predškolákov z Materskej školy Mirka Nešpora, ktorí sa si zašportovali spolu s nami. Nechýbal sľub športovcov, olympijský oheň, vlastnoručne vyrobené vlajky a pokriky družstiev. Úlohou športovcov bolo úspešne splniť štyri disciplíny: beh okolo školského ihriska, skok do diaľky z miesta, hod loptičkou na cieľ a prekážkovú dráhu. Radosť zo splnenia disciplín bolo vidieť na tvári každého malého športovca. Všetci odchádzali domov s medailou úspešného športovca a sladkosťou, obohatené o nové športové skúsenosti. Bol to pre nás deň plný radosti a zdravej súťaživosti. D. Jankovichová

Prvá pomoc 27.06.2017, Utorok

Nikdy nevieme, kedy bude v našich rukách zachrániť to najvzácnejšie – ľudský život. Každý z nás si uvedomuje, aké je dôležité vedieť správne poskytnúť prvú pomoc. Ale naozaj to vieme? Študentky - druháčky Strednej zdravotníckej školy pod vedením pani profesorky Doľackej si 23. júna pripravili štyri stanovištia: 1. resuscitácia, 2. aspirácia, 3. krvácanie a zlomeniny a 4. polohovanie a transport. Na týchto stanovištiach študentky vysvetľovali a žiaci si prakticky skúšali poskytovanie prvej pomoci. Bolo to veľmi užitočné a prospešné. V takýchto aktivitách budeme určite pokračovať aj na budúci školský rok.

Pozdrav z Talianska 22.06.2017, Štvrtok

Srdečný, krásny a slnečný pozdrav z Talianska strediska Riccione zasielajú účastníci ozdravovacieho pobytu...

Posledný školský deň 21.06.2017, Streda

30.6 2017 - vyučovanie končí odovzdaním vysvedčení o 10.00. V tento deň nebude v prevádzke Školský klub a Školská jedáleň.

Náš žiak v Teleráne 20.06.2017, Utorok

16. júna 2017, v piatok, žiak II. C triedy Kristián Jendruš zažil nezvyčajný zážitok. Malý „Ronaldo“ (tak ho spolužiaci v triede pre jeho futbalové nadanie volajú ) spolu so svojím trénerom navštívil televíziu Markíza a zúčastnil sa živého nakrúcania relácie Teleráno. Okrem toho, že v nej predviedol svoje futbalové znalosti, stretol sa tam s mnohými zaujímavými ľuďmi i známymi postavami zo slovenského showbiznisu. Tr. uč. J. Ďuricová

Biblia – kniha kníh 20.06.2017, Utorok

Dňa 15.6.2017 sa žiaci 4.A.,4. B a 5.A triedy zúčastnili besedy, ktorú organizuje Detská misia z Košíc. Zopakovali sme si poznatky o Biblii, ktoré už vieme, ale tiež sme sa dozvedeli aj nové informácie a niektoré boli pre nás až prekvapujúce. Zahrali sme si hru, videli sme, ako sa Božie slovo šíri v iných krajinách a dokonca sme si aj zasúťažili. Bol to super zážitok :-)

Žiaci našej školy sa v rámci turistického krúžku zúčastnili skvelej akcie v lanovom centre, kde si mohli skúsiť svoje lezecké schopnosti. Prežili plno zábavy pri aktivitách, ktoré sme tam spoločne absolvovali.

Turistický krúžok sa konal v dňoch 10.-11.6.2016. Išli sme vlakom a následne pešo do tábora Kysak Brezie 7,5km. Deti to zvládli bez akýchkoľvek problémov. S veľkým hladom sme uvítali super obed, ktorý nám veľmi chutil. Keďže nám bolo málo vybrali sme sa po obede na ďalšiu túru na Skalku. Po túrach sme mali super diskotéku. Zahrali sme si futbal, ping-pong a stolný futbal. V prírode sa im spalo skvelo. Deti boli nadšené s pobytu v prírode a krásneho prostredia v tábore. Na ďalší deň sme išli domov porozprávať zážitky rodičom s vynikajúceho výletu

Bardejovské kúpele 19.06.2017, Pondelok

14.6.2017 boli 2.A a 2.B na školskom výlete v Bardejovských kúpeľoch. Naša prvá zastávka bola v parku pri soche cisárovnej Alžbety. Deti sa oboznámili s jej pobytom v kúpeľoch. Deťom sa veľmi páčilo v skanzene , kde si poobzerali drevené domčeky, mlyn, kostol a pracovné náradie. Ľudové remeslá a kroje nás zasa zaujali v múzeu. Zastavili sme sa aj pri liečivých prameňoch, kde si deti nabrali liečivú vodu, ktorá im však veľmi nechutila. Nemohli sme obísť ani nákup oblátok a suvenírov. Domov sme si odniesli pekné zážitky z prežitého dňa.

Polícia 16.06.2017, Piatok

Polícia

Finančná správa 16.06.2017, Piatok

Dnes 15.6.2017 nás navštívili zamestnanci finančnej a colnej správy. Pripravili si pre nás veľmi zaujímavé prezentácie a ukážky, ktoré našich najmladších žiakov veľmi zaujali. Videli naháňačku áut, zásah a zneškodnenie zlodeja. Následne im bola sprostredkovaná ukážka vycvičeného psa ako zasahuje a hľadá v aute drogy. Žiaci si mohli prezrieť všetky veci, ktoré môžu colníci na hraniciach zadržať ( kožušiny, kabelky z hadej a krokodílej kože, panciere korytnačiek...).

Dňa 30. 5. 2017 sa všetci prváci zúčastnili školského výletu v krásnom prostredí Červeného Kláštora. Všetci sme sa už nemohli dočkať krásnych zážitkov a konečne si trošku oddýchnuť od školských povinností. Programom výletu bola „Veľká hra v Červenom Kláštore“, ktorú pre žiakov zabezpečila nezisková organizácia SAPS, n. o.

Sabi viečka 16.06.2017, Piatok

Odmeňovali sme najlepších zberačov - Sabi viečok

Betliar 15.06.2017, Štvrtok

V utorok ráno 13. 6. 2017 stál pred našou školou veľký biely autobus. Viezol tretiakov na školský výlet do kaštieľa Betliar. Žiaci absolvovali krásnu prehliadku veľkolepého kaštieľa, v tvorivých dielňach si zhotovili šerpy a vejáre, aké sa v kaštieli nosili v minulosti. Nakoniec zdolali malú túru po parku v okolí kaštieľa. Veríme, že na tento výlet budú žiaci dlho spomínať a snáď sa tam ešte vrátia.V utorok ráno 13. 6. 2017 stál pred našou školou veľký biely autobus. Viezol tretiakov na školský výlet do kaštieľa Betliar. Žiaci absolvovali krásnu prehliadku veľkolepého kaštieľa, v tvorivých dielňach si zhotovili šerpy a vejáre, aké sa v kaštieli nosili v minulosti. Nakoniec zdolali malú túru po parku v okolí kaštieľa. Veríme, že na tento výlet budú žiaci dlho spomínať a snáď sa tam ešte vrátia.

Blahoželáme 15.06.2017, Štvrtok

V rámci 770. výročia mesta Prešov bola vyhlásená výtvarná súťaž RODINA – moje mesto v ornamentoch. Našej žiačke BIABKE PASIERBOVEJ z 1.C triedy sa podarilo uspieť. Bola pozvaná a slávnostne ocenená na vernisáži, ktorá sa konala v knižnici P.O. Hviezdoslava pod záštitou pani primátorky. Srdečne jej blahoželáme.

Srdečne Vás pozývame na vystúpenie a prezentovanie našej školy, ktoré sa uskutoční dňa 16.6.2017 o 15:15hod. v Centrume na Sídlisku III. Veľmi sa tešíme a veríme, že nás prídete podporiť Vašou účasťou. ...žiaci ZŠ Mirka Nešpora....

Žiaci 2. C triedy absolvovali v dňoch 5.6. – 9.6. 2017 spolu s triednou učiteľkou Jarkou Ďuricovou a pani vychovávateľkou Dankou Jankovichovou školu v prírode v Tatranskej Lomnici. Pobyt sa konal v hoteli Morava, kde strávili príjemných päť dní. Pekné počasie, priestranné priestory hotela, obrovský areál k športovému vyžitiu, fantastická strava, či vynikajúci program v podobe súťaží, hier a zábavných aktivít – to je len zlomok toho, čoho boli malí školáci účastníkmi. Každý deň sa niesol v inom duchu, napr. : Indiánsky deň, Deň pátračov, Pirátsky deň, Olympijský deň, a navyše bol doplnený o ďalšie aktivity ako diskotéka, pyžamová párty, pohybové hry, či vedomostné a zábavné kvízy. Škola v prírode nebola len o zábave, ale aj o poznávaní našich veľhôr – Tatier. Deti sa zoznámili s Tatranskou Lomnicou, absolvovali prechádzku po Tatranskej kalvárii v Starom Smokovci, celodenný výlet na Štrbské Pleso, prehliadku múzea TANAP-u i filmové predstavenie „História Tatier“.

Škola v prírode Huty 4. ročníky

Nešporáci 2016/2017 12.06.2017, Pondelok

Fotogaléria Nešporákov.

Dňa 26.5.2017 sme sa zúčastnili poznávacej geografickej exkurzie, kde sme spoznávali krásy stredného Slovenska. Do Liptovského Mikuláša sme sa dopravili vlakom. Jazdu nám spríjemňoval výhľad na okolitú krajinu. Ako prvú sme navštívili Demänovskú jaskyňu slobody. Pri úžasnej kvapľovej výzdobe sa nám miestami až zatajoval dych. Po prehliadke nás čakal obed v reštaurácii, ktorú obklopovali Nízke Tatry. Plní síl sme sa vybrali na rozhľadňu Ostredok, kde sme obdivovali štíty našich hôr. Z rozhľadne naše kroky smerovali na prechádzku okolo Vrbického plesa.

V sobotu sa v bowlingovom centre Bowling Mirage Žilina uskutočnili Majstrovstvá SR jednotlivcov 2016/2017 v kategórii juniorov. Celkovo sa predstavilo 22 juniorov a junioriek v štyroch vekových kategóriách rozdelených na samostatnú súťaž chlapcov a dievčat. V dvojici Klocáň Matej a Marek Šinglár sa o postupujúcom rozhodlo až v tretej finálovej hre, kde napokon pevnejšie nervy ukázal Marek Šinglár a záverečnou hrou 158:149 si vybojoval postup do finále v ktorom sa stretol s Timotejom Kožíkom. Marek Šingľár obsadil 2. miesto.

Nie drogám 07.06.2017, Streda

Dňa 26.5.2017 sme sa s tímom našej školy zúčastnili zábavno – súťažného podujatia „Nie drogám,“ ktoré sa konalo na ZŠ Československej armády v Prešove. 6-členný tím tvorili chlapec a dievča zo 6.,7. a 8. roč. Žiaci si toto podujatie vychutnali a umiestnili sa na vybojovanom 2. mieste, kde získali krásne ceny (prenosné nabíjačky pre každého). Blahoželáme :-)

Slávik Slovenska 07.06.2017, Streda

Dňa 6.6.2017 sa naša žiačka Danielka Gajdošová zo 6.B triedy zúčastnila krajského kola v súťaži "Slávik Slovenska" v PKO Prešov. V súťaži si zaspievala dve piesne, s ktorými získala nádherne vyspievané 1.miesto a tak postupuje na celoslovenské kolo, ktorej garantom je Peter Dvorský. Gratulujeme a prajeme veľa šťastia na reprezentácii Prešovského kraja a našej školy :-)

Pozdrav z Tatranskej Lomnice 07.06.2017, Streda

Krásny pozdrav z Tatranskej Lomnice Vám zasielajú žiaci 2.C, Jarka a Dana

Posielame pozdrav z 1. dňa

Festival dievčenského futbalu 05.06.2017, Pondelok

Dňa 26.5.2017 sa uskutočnil Festival dievčenského futbalu vo vekovej kategórii 2006 a mladšie v areále Bowlingu pri trati. Festival bol organizovaný Slovenským futbalovým zväzom v spolupráci s klubom 1. FC Tatran Prešov. Program festivalu bol rozdelený na dve časti – turnaj na malom ihrisku a stanovištia s cvičeniami, kde si dievčatá vyskúšali svoje futbalové a pohybové schopnosti s možnosťou vyhrať pekné ceny. Celým turnajom prechádzali dievčatá bez prehry, premožiteľky našli až vo finále. Nešťastná prehra na pokutové kopy nás odsunula na smutné 2. miesto.

Dopoludnie so šmýkalkami, skákacím hradom, súťažami, cukrovou vatou... Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje vo veľa krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého Východného bloku) sa oslavuje od roku 1952.

Štvorylka 31.05.2017, Streda

Dňa 19.5. 2017 si spoločne zatancovali žiaci prešovských škôl štvorylku. Nechýbali ani tí naši. V tomto roku bola do tanca pridaná i novinka –piata časť- s názvom Koňare, ktorá bola venovaná k 770.výročiu mesta Prešov. Päť tanečných choreografií, ktoré poctivo nacvičovali, predviedli s nadšením a radosťou.

Move week 28.05.2017, Nedeľa

29. máj – 4. jún 2017 31.5. 2017 Vás čakáme na školskom bazéne, kde môžete v čase od 7.00 - 20.00 podporiť Prešov a zaplávať jednu dĺžku bazéna. MOVE WEEK / TÝŽDEŇ V POHYBE Školský týždeň pohybových aktivít Vážení športoví priatelia, budúci týždeň sa bude niesť v znamení pohybu. Naplánovali sme pohybové aktivity pre žiakov a zamestnancov školy na dni od 29. 5 (pondelok) - do 2. 6. (piatok) 2017. Čo plánujeme? Potešilo by nás, keby žiaci aj pedagógovia jazdili do práce / školy na bicykli, alebo by chodili peši, ak im to dovoľuje vzdialenosť od bydliska. V čase veľkých prestávok by sme uvítali, ak by žiaci skákali cez švihadlo. Individuálne výsledky budeme zaznamenávať a na konci týždňa zrátame počet preskokov celkovo. Pobavilo by nás, keby sa tejto aktivity zúčastnili aj učitelia. Touto aktivitou chceme podporiť kampaň Slovenskej rope skippingovej asociácie – 250000 skokov pre zdravie. Zrealizujeme: ➢ cvičenie na hudbu pre zamestnancov, ➢ zápasy vo futb

Detská športová olympiád 25.05.2017, Štvrtok

Dňa 23.5.2017 sa už po desiaty krát konala Detská športová olympiáda, ktorej organizátormi sú Olympijský klub Prešov, ABC – Centrum voľného času, ZŠ Šmeralova a ZŠ Mirka Nešpora. Súťažno – športové podujatie je organizované pre žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ mesta Prešov. Ako po minulé roky, aj tentoraz sa tohto podujatia zúčastnila aj naša škola. Chlapci a dievčatá si počínali úspešne, v jednotlivých disciplínach sme obsadili popredné miesta.

Deň detí v meste Prešov 23.05.2017, Utorok

Mesto Prešov Vás pozýva na podujatia v rámci MDD 1. júna 2017

Slávik Slovenska 22.05.2017, Pondelok

Dňa 10.5.2017 sa naša žiačka Danielka Gajdošová zo 6.B triedy zúčastnila okresného kola v súťaži „Slávik Slovenska.“ Umiestnila sa na 1. mieste a postúpila do krajského kola, ktoré sa bude konať dňa 6.6.2017 v PKO. Gratulujeme a držíme palce!!!

Turnaj v minihádzanej v Bardejove 22.05.2017, Pondelok

Dňa 20. 5. 2017 sme sa zúčastnili na kvalitne obsadenom turnaji v minihádzanej v Bardejove. Konečné 4. miesto – z jedenástich družstiev - je veľkým úspechom, no medailová pozícia nám ušla naozaj len o vlások, v sedmičkovom rozstrele sme nakoniec ťahali za kratší koniec a jediný gólik nás delil od 3. miesta...

Deň matiek 11.05.2017, Štvrtok

Je skvelé, že máme Deň matiek! Je to príležitosť poďakovať mamkám za ich lásku a starostlivosť, ktorou nás celé roky zahŕňajú. 11. máj 2017 bol tým dňom, kedy sme pozvali do školy naše mamky a príbuzných a pripravili sme si pre nich program plný úcty, lásky a vďaky. Každá mamka si odniesla domov darček v podobe srdca, pretože mama je len jedna a určite si to zaslúži. Veľká vďaka patrí aj všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na príprave programu. Ďakujeme. D Jankovichová

10. mája v priestoroch našej školy zaznelo veľa anglických slov. Bol to deň, ktorý bol vyvrcholením anglického projektového týždňa. Žiaci prvého stupňa si pre svojich spolužiakov a kamarátov pripravili zaujímavé piesne, vtipné scénky a pekné hovorené slovo. Okrem pár zaujímavostí o anglickom jazyku tu odzneli rôzne témy – farma a zvieratká, rodina, anglická abeceda, dni v týždni, ročné obdobia, malé príšerky či mladí raperi. Naše heslo je - SPEAK ENGLISH .....

Deň Zeme ( Rozveseľme Zem ) 11.05.2017, Štvrtok

Kedy a prečo je Zem smutná? Ako ju rozveseliť? Ako správne triediť odpad? Nielen odpovede na tieto otázky, ale aj ekohry, tvorivé dielne, enviroaktivity pre deti a výstavy si pripravili učiteľky 1. – 4.roč. pri príležitosti Dňa Zeme 2017. Veríme, že ak si deti osvoja zásady a princípy správania, ktoré povedú k znižovaniu spotreby energie, neznečisťovaniu a ochrane našej planéty - Deň Zeme potom budeme môcť oslavovať každý deň.:) I. Paličková

Metodický deň 10.05.2017, Streda

Dňa 4. 5. 2017 sa v našej základnej škole uskutočnilo stretnutie pedagógov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra. Naše pozvanie prijalo 25 učiteľov z 12 základných škôl mesta Prešov. Cieľom metodického dňa bolo spoločné stretnutie pedagógov, výmena skúseností, poznatkov, zručností. Súčasťou akcie bolo aj nadobudnutie nových metodických informácií a poznatkov v oblasti inovatívnych vzdelávacích postupov. K tomu prispela aj prednáška Mgr. Lucie Ološtiakovej, PhD., didaktičky slovenského jazyka na ISMŠ FF PU na tému: Kognitívno-komunikačný model vyučovacej hodiny slovenského jazyka.

Deň 23. apríl organizácia UNESCO vyhlásila za Medzinárodný deň anglického jazyka. Aj žiaci našej školy si pripomenuli tento deň a hlavne dôležitosť a miesto anglického jazyka v ich živote. Celý týždeň od 24. – 28. apríla bol vyhlásený za anglický projektový týždeň. Hodiny angličtiny sa premenili na tvorivé dielne, kde žiaci pripravili obsažné prezentácie v anglickom jazyku. Témou týždňa bolo svetu predstaviť našu krajinu - jej kultúru, architektúru, prírodné bohatstvo, významné a slávne osobnosti, zvyky a tradície. V závere žiaci svojim rovesníkom predstavili krásne prezentácie, podelili sa o nové skúsenosti a hlavne preukázali komunikačné schopnosti a znalosti anglického jazyka.

Metodický deň 03.05.2017, Streda

Z dôvodu celomestského Metodického dňa učiteľov 4.5. 2017, vyučovanie na 1. a 2. stupni končí 4. vyučovacou hodinou. Školská jedáleň a ŠKD v tento deň sú v prevádzke podľa normálneho režimu.

Deň Zeme 02.05.2017, Utorok

22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v  prospech našej planéty. A tak aj my v ŠKD sme venovali tento deň našej Zemi. Naša škola si adoptovala kúsok Zeme na našej planéte, vytvorili sme prírodný ateliér na školskom dvore a v tvorivých aktivitách sme dokázali, že aj nepotrebný odpadový materiál nemusí skončiť v kontajneri, ale dajú sa z neho vytvoriť zaujímavé veci. Atmosféru nášho dňa Zeme si môžete pozrieť aj vo fotogalérii.

Deň matiek 2017 02.05.2017, Utorok

Pozvánka pre všetky mamičky.

Návšteva predškolákov 02.05.2017, Utorok

Dňa 27. 4. 2017 nás opäť navštívili predškoláci z MŠ M. Nešpora. Tentokrát sa stretnutie nieslo v duchu blížiaceho sa sviatku mamičiek. V úvode sa deti primeranou formou dozvedeli ako bábätko príde na svet, koho prvého v živote uvidí. Všetci škôlkari vedeli, že sú to láskavé mamine oči a jej objatie. Po prezentácii nám každé dieťa porozprávalo, čo má na svojej mame najradšej, čo si na nej najviac váži. Odpovede boli úprimné a plné lásky...

Viem čo zjem 26.04.2017, Streda

Milí priatelia, Prinášame Vám zaujímavé a zdravé recepty, ktorými sme reprezentovali našu školu v projekte „Viem,čo zjem“, v súťaži „ Môj zdravý recept“. Ďakujeme, že ste sa podelili so svojimi nápadmi na zdravé a chutné nátierky, šaláty a iné pochúťky, ktoré sú u Vás doma obľúbené. Veríme, že budú inšpiráciou aj pre ďalších. Na stránke www.viemcozjem.sk nájdete ďalšie super nápady, podporujúce zdravú výživu.

  Žiaci I.A, I.C a II.C zavítali v pondelok 24.4. 2017 do centra mesta Prešov, kde sa na pešej zóne konal už VI. ročník lesníckych dní. Po slávnostnom otvorení si v informačnom stánku vyzdvihli kartičky k súťažiam a aktivitám z lesnej pedagogiky a formou zážitkového učenia „spoznávali les“. Mohli pozorovať, ako sa zostrojuje vtáčia búdka, zúčastnili sa hmatovej poznávačky, sledovali pílenie polienok, sekanie sekerou na presnosť, hrali sa s drevenými skladačkami, hádzali šišky do terča, sledovali obrázky zveri, parožia, rozlišovali pečiatky stopy zveri, vyrábali lesnícky papierový klobúk.

Škola v múzeu 26.04.2017, Streda

V pondelok, 24.4. sa žiaci I.A, I.C a II.C našej školy zúčastnili vyučovania v múzeu. Prváci absolvovali dejepisno-výtvarnú tému „Poklady depozitárov“, kde sa dozvedeli, čo sa ukrýva v múzeu a na čo slúžili staré premety kedysi. Druhákom zasa zamestnanci múzea sprostredkovali výtvarnú problematiku „Ľudové zvyky a obyčaje“.

Dopravná súťaž 26.04.2017, Streda

Druháci z II.C sa v mesiaci apríl zapojili do dopravnej súťaže „Kamil a Emil“, ktorú usporiadala a organizovala spoločnosť LIDL Slovenská republika. Súťaž prebiehala celý mesiac apríl, bola určená druhákom a tretiakom základných škôl na Slovensku a spočívala vo vypracovaní testu z oblasti dopravnej výchovy. Test obsahoval 5 súťažných otázok s možnosťou výberu z troch odpovedí a druhákom nespôsobil žiadne ťažkosti – s dopravnou výchovou sú kamaráti, v rámci nej absolvovali už aj niekoľko teoretických a praktických aktivít – v triede, či na dopravnom ihrisku.

Náčuvová prax 26.04.2017, Streda

V týždni od 20. do 23. marca 2017 sa študenti a študentky 3. ročníka bakalárskeho štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii na Prešovskej univerzite v Prešove po prvý raz dostali do kontaktu s vyučovacím procesom prostredníctvom náčuvovej praxe. Prvý kontakt s prácou, ktorú si vybrali ako svoje celoživotné povolanie, sa tak pre 19 študentov a študentiek stal realitou práve na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove, kde mali možnosť navštíviť 16 vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry, ale aj angličtiny, dejepisu a občianskej výchovy na druhom stupni a sledovať tak bežnú výučbu učiteľov školy

V mesiaci marec - žiaci 1. stupňa venovali svoj čas zaujímavému projektu "S knihou nás baví svet". Počas neho zvládli veľa zaujímavých aktivít. Jednou z nich bolo napísať báseň o svojom meste - Prešov. Žiaci to zvládli famózne - posúďte sami - prečítajte si ich aj vy v našej knihe.

Naša prvá návšteva knižnice 20.04.2017, Štvrtok

Dňa 11. 4. 2017 žiaci I. B triedy so svojou triednou pani učiteľkou prvýkrát navštívili mestskú knižnicu P. O. Hviezdoslava. Marec - mesiac knihy síce skončil, no čas na knihy si treba nájsť po celý rok. Prváci sa do knižnice veľmi tešili, pretože už ovládajú všetky písmenká a chceli si to vyskúšať aj mimo školského prostredia a knižnica je najlepším miestom na čítanie aj iných kníh ako je šlabikár, či čítanka.

Aj tohto roku Vám ponúkame možnosť vyplniť online zápisný lístok vopred. Pozrite si naše krátke propagačné video, ktoré Vás počas niekoľkých minút prevedie našou základnou školou.

Žiaci tretiaci pracovali celý mesiac marec na projekte MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA. Naučili sa veľa nových termínov a poznatkov o dôležitosti peňazí, ako s nimi rozumne narábať, ako správne míňať , ako sporiť no a aké ťažké je ich zarobiť si vyskúšali na vlastnej koži. Štyri tímy si zarábali plnením rôznych úloh od interaktívnych cvičení na www.kozmix.sk ku krásnym úlohám z každodenného života. Neskôr zarobené peniažky investovali do kúpy nehnuteľností. Z nich tvorili svoju vlastnú mestskú štvrť, ktorú potom spoločne pomenovali a vytvorili centrum mesta. Pozrite sa , ako prebiehala naša práca a ako to nakoniec dopadlo 

Zber papiera 11.04.2017, Utorok

Milí žiaci, vážení rodičia, Naša škola sa v termíne 3.4. – 28.4. 2017 zapája do zberu papiera. Pokiaľ máte doma staré noviny, alebo použitý papier, ktorý Vám zavadzia prineste ho do školy. Zber prebieha od 7.30 - 8.00 pri váhe /pri kuchyni... Chystajte balíky a krabice, vypratajte triedy, povaly a pivnice

Čitateľský maratón 11.04.2017, Utorok

Čitateľský maratón V týždni od 3.4. do 7.4. 2017 prebiehal vo všetkých triedach na prvom stupni „ Čitateľský maratón“ . Žiaci si priniesli do školy svoju obľúbenú knihu, z ktorej úryvky čítali svojim spolužiakom. Zaujali ich nielen rozprávkové knihy, ale aj príbehy o zvieratách, či veselé príbehy svojich rovesníkov. Čitateľskú gramotnosť sme zlepšovali aj vymenovaním autorov kníh, ilustrátorov, či hľadaním slov a rozhovorom o obľúbenej knihe. Všetci mali radosť z prezentácie svojej knihy. Mgr. I. Grejtáková

Deň narcisov 11.04.2017, Utorok

DEŇ NARCISOV V piatok 7.4. žiaci 1.stupňa vyjadrili podporu chorým a ich blízkym, ktorí bojujú so zákernou chorobou- rakovinou. Vyrobili papierové narcisy a prilepili ich v priestoroch školy. Každá trieda vytvorila z narcisov obrázok. Zároveň sa obliekli do farieb kvetu, a tým ešte viac vyjadrili súcit s chorými. Mgr. Mikovičová

Zapisovali sme ...1. apríla 11.04.2017, Utorok

ZÁPIS do 1. ročníka „AKO Z ROZPRÁVKY“... V sobotu 1. apríla 2017 sa na Základnej škole M. Nešpora v Prešove uskutočnil zápis do 1. ročníka. Zúčastnili sa ho malí predškoláci so svojimi rodičmi, niektorých sprevádzali i starí rodičia a súrodenci. Škola – inokedy v sobotu obyčajná a tichá - sa zrazu premenila na jednu rozprávku: spočiatku síce popletenú, no ako to už v rozprávkach býva: všetko sa na dobré obrátilo. Rozprávkovými postavičkami sa to v krásnu a slnečnú prvoaprílovú sobotu len tak hemžilo: budúcich školákov už pri vstupe vítala Pippi Dlhá Pančucha, navštíviť ich prišli: kráľovná, Červená Čiapočka, šašo a čarodejnica, nechýbali princezná, či mačka Mica. Dokonca i Hviezdička z oblohy v ten deň zavítala do školských tried a dívala sa na toľkú „rozprávkovú“ krásu. Malí predškoláci spoločne s rozprávkovými postavičkami navštívili rozprávkové komnaty, kde plnili rôzne úlohy. Zlatým kľúčikom vyslobodili popletené rozprávky z čarovnej truhličky, zúčastnili sa kráľovsk

Veľkonočné prázdiny 10.04.2017, Pondelok

Veľkonočné prázdniny 13. apríl 2017 - 18. apríl 2017. V čase prázdnin nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub. Vyučovanie začína 19. apríla

READ ME 05.04.2017, Streda

READ ME .....this is the great time for you to grab your  favourite book  and dive right in.......    Už tradične má  marec  prívlastok  mesiac  knihy. A práve teraz nastal  ten správny čas uchmatnúť svoju obľúbenú knihu a ponoriť sa do jej tajomstiev. 

S KNIHOU NÁS BAVÍ SVET 04.04.2017, Utorok

S KNIHOU NÁS BAVÍ SVET Nie je výnimkou, že sa mesiac marec každoročne spája s knihami. Knihami ako studnicami poznatkov, múdrostí, ponaučení. Knihami, ktoré človeka sprevádzajú životom od útleho detstva až po starobu. Rozprávky, príbehy, encyklopédie, učebnice.... Knihy, ktoré pobavia, naučia, vyplnia voľný čas. Žiaci Základnej školy Mirka Nešpora v Prešove oslávili sviatok kníh ozaj netradične. Celý mesiac im venovali takmer všetok svoj školský i voľný čas. Celomesačný projekt s názvom „S knihou nás baví svet“ prilákal malých i veľkých čitateľov a ponúkol im viacero čitateľských a vedomostných aktivít. V 1. marcovom týždni zažila školská knižnica Sovička nevídaný nápor – žiaci si vypožičali takmer 300 kníh.

PREŠOV – MESTO V NÁSv 04.04.2017, Utorok

Prešov oslavuje, Nešporáčikovia s ním! Jubilejné 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste Prešov bolo podnetom k zrealizovaniu školského projektu s názvom Prešov – mesto v nás. Počas jeho priebehu boli žiaci Základnej školy Mirka Nešpora v Prešove účastníkmi množstva aktivít a tvorivých činností týkajúcich sa rodného mesta. Práve nimi si chceli pripomenúť jeho dôležitosť a význam.

Žiaci 6.A a 6.B triedy na exkurzii na fakulte Výrobných technológii Technickej univerzity v Prešove.

2 % z daní 04.04.2017, Utorok

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole skvalitnenie vybavenia školy

Predškoláci na návšteve u nás 27.03.2017, Pondelok

Dňa 23. 3. 2017 navštívili naše prvé ročníky predškoláci z MŠ M. Nešpora. Triedne učiteľky 1. A, 1. B a 1. C triedy si so svojimi prváčikmi pre nich vo svojich triedach pripravili zaujímavú vyučovaciu hodinu. Predškoláci si na vlastnej koži vyskúšali školské prostredie so všetkým, čo k tomu patrí. Sedeli v školských laviciach, písali na tabuľu, hlásili sa, odpovedali, naučili sa správne sedieť, no predovšetkým sa oboznámili s priebehom dopoludnia každého školáka. Prváci im ukázali, čo všetko od septembra zvládli, čo všetko sa naučili, ale hlavne, že v škole je fajn a nemusia sa ničoho obávať...

Práca v DEKORATÍVNOM KRÚŽKU I 13.03.2017, Pondelok

Našim najmladším žiakom sa v Dekoratívnom krúžku veľmi darí. Sú veľmi húževnatí, tvoriví a šikovní. Patrí im uznanie a pochvala za množstvo kreatívnych výrobkov, ktoré týždeň čo týždeň pribúdajú. Mnohé z nich boli ponúkané aj na Vianočnej burze. Na krúžku vládne pohoda a príjemná pracovná atmosféra. Však posúďte sami:-) Dolinská

Lyžiarsky výcvik - Video 05.03.2017, Nedeľa

Pozrite si naše video, ako nám bolo super na Lyžiarskom výcviku 2017

Deň otovrených dverí 05.03.2017, Nedeľa

Aj naša škola sa v tomto roku rozhodla zapojiť do súťaže, v ktorej si žiaci 2.-4. ročníkov vyskúšali nielen svoje výtvarné, ale aj čitateľské zručnosti. Z veľkého počtu prác, boli vybrané aj práce našich žiakov. BLAHOŽELÁME!

Spoznávame divadelné zákulisie V utorok 21.2.2017 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili exkurzie a workshopu v bábkovom divadle Babadlo, a tak si na vlastnej koži mohli vyskúšať , ako to funguje v naozajstnom bábkovom divadle. Bábkoherci pre nich pripravili čarovné dopoludnie, počas ktorého deti nielen spoznali marionety, javajky a maňušky, ale na pripravenom javisku aj skúsili hru s jednotlivými bábkami. Zoznámili sa taktiež s prácou zvukára a osvetľovača. V archíve sa pomocou kostýmov a parochní menili na rozprávkové postavy , a tak sa zrazu stretávali Danka a Janka, piráti, Gevenducha a mnohí ďalší. Dostali sa aj do dielne, kde sa najmä chlapcom páčila práca s náradím na výrobu kulís. Neobišli ani kanceláriu. V závere si s pomocou výtvarníka vyrobili bábky z papiera. Domov odchádzali plní zážitkov s vďakou na perách. Mgr. Tatiana Kandráčová

Zjazd 2017 02.03.2017, Štvrtok

Dňa 2.3.2017 sa v lyžiarskom stredisku DRIENICA konali LYŽIARSKE PRETEKY V OBROVSKOM SLALOME žiakov a žiačok. Do tejto skvelej súťaže sa zapojili aj naši žiaci, ktorí zabodovali a priniesli našej škole 3 medaile. Nemali to jednoduché, pretože súťažilo 44 pretekárov. V kategórii mladších žiakov obsadil 3. miesto Plančár Marko, v kategórii starších žiakov 3.miesto obsadil Rečičár Kamil a taktiež 3.miesto vybojovala v kategórii staršie žiačky aj Michaela Bartošová. Tešíme sa s ich úspechov a blahoželáme.

Dňa 22.2.2017 našu školu navštívili budúci prváčikovia, deti z MŠ Mirka Nešpora, pre ktorých sme si pripravili tanečné popoludnie. Hneď na začiatku sa deti tanečne rozcvičili. Po tanečnej rozcvičke, ktorú bravúrne zvládli , nasledoval tanec žiakov našej školy. Škôlkari sa s úsmevom a radosťou pripojili k žiakom a pod vedením p. učiteľky Petrufovej a p. učiteľky Mikovičovej sa naučili tancovať havajské tance, hip-hop, rock and roll, orient, disko. Očká im zažiarili , keď každý za svoj výkon dostal medailu a sladkú odmenu. Deťom sa na našej škole veľmi páčilo. Domov odchádzali dobre naladení a s úsmevom na tvári. Mikovičová, I.

Hviezdoslavov Kubín 27.02.2017, Pondelok

„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ Ján Ámos Komenský

Čo povedali naši lektori... 26.02.2017, Nedeľa

I had a wonderful time in Mirka Nešpora Elementary School. During the week I felt very welcomed by the teachers. I had also a marvelous time with the students. They are very well-behaved and we had no problems with them whatsoever. The greatest thing about the week was the last day, because they gave us so many sweet gifts for us to remember them during our way back home................

Talent regiónu Šariš 26.02.2017, Nedeľa

Dňa 23.2. sa na mestskom úrade uskutočnilo finále súťaže Talent regiónu Šariš . Našu školu reprezentoval Peter Manko z 9.a a Alex Ivanko z 7.c. Pri účasti 35 žiakov z celého regiónu Šariš veľmi dobre obstál P. Manko , ktorý obsadil krásne 10 miesto .Za odmenu si môže vybrať niektorý pobyt z ponuky pre nadané deti. Akcia sa žiakom páčila a odniesli si veľa nových vedomosti.

Global Village – Educate Slovakia Dňa 16.2.2017 sa žiaci 7.,8. a 9. ročníka zo ZŠ Mirka Nešpora vybrali do Maxu na Global Village. Global Village je oslavou rôznych kultúr, z rôznych kútov sveta . Organizácia AIESEC spojila dokopy mladých ľudí z Číny, Ukrajiny, Indonézie, Taiwanu, Srí Lanky či Brazílie. Každý z nich nám predstavil svoju krajinu prostredníctvom prezentácií a stánkami zaujímavých tradičných vecí a tradičného oblečenia. Mali sme možnosť ochutnať ich tradičné jedlá a vyskúšať si kroje. Najviac nás zaujala Ukrajina s ich chutným borščom. Taktiež sme mali možnosť ochutnať rôzne sladkosti, lúčnych koníkov, ryžu z Indonézie alebo jesť paličkami. Na záver si pre nás pripravili ich tradičné súťaže, v ktorých sme mali možnosť vyhrať rôzne ceny. Najväčším prínosom okrem spoznávania krajín z celého sveta bola komunikácia v anglickom jazyku. Radi by sme sa takýchto akcií zúčastňovali častejšie.

Na našej škole sa 15.2.2017 uskutočnilo školské kolo Talent základných škôl regiónu Šariš. Zúčastnilo sa ho 20 žiakov 6. až 9. ročníka. Všetci žiaci dosiahli výborné výsledky a boli úspešní riešitelia čiže mali viac ako 5 bodov z 18 možných bodov. Najlepší riešiteľ postupuje na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 23.2.2017 v zasadačke MsÚ v Prešove. Našu školu bude reprezentovať žiak 9.A triedy Peter Manko.

Karneval s Ujom Ľubom 15.02.2017, Streda

Karneval s Ujom Ľubom pre 1.stupeň. Dňa 15.2. 2017 sme sa rozhodli navodiť tú správnu fašiangovú atmosféru. Deťúrence, p. vychovávateľky a p. učiteľky vystrojení v maskách od výmyslu sveta to roztočili na karnevalovom programe, ktorý si pre nás pripravil Ujo Ľubo. Deti sa zabávali, tancovali, súťažili a v priestoroch školy sa šíril smiech a radosť. Na záver si všetky masky pomaškrtili na sladkej odmene. A vďaka aj rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich ratolestí. Tak sme všetci prežili jedno čarovné popoludnie plné radosti, obohatené o krásne zážitky, s ktorými sa chceme s Vami podeliť. Fotky a video nájdete vo fotogalérii. D Jankovichová

AIESEC Projekt EDUCATE SLOVAKIA 14.02.2017, Utorok

AIESEC Projekt EDUCATE SLOVAKIA je organizovaný pod záštitou Ministerstva školstva. Už tretí rok sa naša škola zapojila do tohto projektu, ktorý pozostáva z týždenného učebného plánu, v rámci ktorého lektori z rôznych krajín sveta vedú prednášky moderným a neformálnym spôsobom v anglickom jazyku. Žiakov oboznamujú so svojimi rodnými krajinami a vytvárajú medzi-kultúrne spoznávanie slovenskej mládeže s rôznymi národmi. Projektu v našej škole sa zúčastnilo osem tried druhého stupňa.

Drogy sú cesta do tmy 14.02.2017, Utorok

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké to je byť závislý na drogách? Aké dôsledky majú tieto návykové látky? Aké to je byť v ich zajatí? My sme mohli spoznať príbeh bývalého drogovo závislého Martina. V pondelok 13. 2. 2017 sa dve ôsmacké triedy zúčastnili divadelného predstavenia Drogy sú cesta do tmy. Martin porozprával a zahral svoj príbeh. Ukázal nám, aké následky majú drogy; podelil sa s nami o svoje skúsenosti a dal nám užitočné rady. Zistili sme, že drogovanie nie je prechádzka ružovou záhradou, ako sa zdá. Od jeho prvej drogy, počnúc začiatkom závislosti až po takmer tragický koniec.

Lyžiarsky kurz 2017 14.02.2017, Utorok

V termíne 23.1.2017 - 27.1.2017 sa 63 žiakov 7.-9.ročníka zúčastnilo lyžiarskeho kurzu. Kurz sa uskutočnil v príjemnom prostredí obce Hnilčík v okrese Spišská nová Ves v SKI centre Mraznica. Ubytovaní sme boli v novo zrekonštruovanej turistickej ubytovni kde sme mali zabezpečenú aj stravu a pitný režim. Vedúcim kurzu bol Mgr. Jaroslav Bizub a inštruktormi lyžovania boli PaedDr. Gabriela Pittnerová, Mgr. Jana Dolinská, Mgr. Michal Magáč, Miroslav Jakubek, PaedDr. Michal Bilišňanský, ktorý vykonával aj zdravotnú starostlivosť.

Beseda s mestskou políciou 10.02.2017, Piatok

Dňa 8.februára sa na našej škole uskutočnila beseda s pracovníkmi mestskej polície zameraná na kriminalitu mládeže. Zúčastnili sa na nej žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

Čo vieš o Prešove.... 10.02.2017, Piatok

Čo vieš o Prešove ? V rámci pripomenutia si 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove, sa dňa 8.2.2017 v ŠKD uskutočnil kvíz s názvom „ Čo vieš o Prešove ? “. Svoje vedomosti o meste Prešov si preverili žiaci 2. ročníka. S otázkami si hravo poradili a domov si odniesli diplom ,, úspešného riešiteľa“. Všetkým blahoželáme. D Jankovichová

Oznam školskej jedálne 08.02.2017, Streda

Oznam V mesiaci február je potrebné zaplatiť poplatok za obedy na nasledujúci mesiac najneskôr v termíne do 17.02.2017. Poštové poukážky sa už nebudú používať. Platbu je možne uskutočniť trvalým príkazom v banke, internet banking , alebo priamym vkladom v banke. Prosím rodičov o nahlásenie čísla účtu, aby bolo možné po ukončení školského roku vrátiť preplatok za stravu. Poplatok žiaci 1.stupňa 23€ mesačne Poplatok žiaci 2.stupňa 24€ mesačne

Súťaž Čitateľský oriešok 06.02.2017, Pondelok

V mesiaci november 2016 sa približne 160 žiakov 2., 3. a 4. ročníka našej školy za pomoci svojich triednych učiteliek prihlásilo do 3. ročníka celoslovenskej čitateľsko - výtvarnej súťaže s názvom „Čitateľský oriešok 3“, ktorú do slovenských škôl prináša odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko. Tvárou tohtoročného “lúskania príbehov“ sa stala známa slovenská moderátorka Adela Banášová.

Chrípkové prázdniny 31.01.2017, Utorok

Vec : Oznámenie Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove z dôvodu zvýšenia výskytu respiračných chorôb, na základe Metodického usmernenia č. 15/2005 – R MŠ SR, čl. 5 z 31.10.2005 a odporúčania RÚVZ so sídlom v Prešove prerušuje vyučovací proces a vyhlasuje chrípkové prázdniny od 1.2.2017 (streda) do 2.2.2017 (štvrtok). Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu 6.2.2017 (pondelok). Školský klub detí a školská jedáleň budú v čase chrípkových prázdnin zatvorené. Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ budú zo stravy vyhlásení. Mgr. Jaroslav Bizub

ZIMNÁ ŠKOLA V PRÍRODE 201 30.01.2017, Pondelok

ZIMNÁ ŠKOLA V PRÍRODE 2017 sa konala od 16.1. do 20.1.2017 v lyžiarskom stredisku Drienica. Zúčastnilo sa jej 41 žiakov 1. stupňa, kde prevažovali prváci a druháci a 6 pedagógov, p. uč. Pittnerová, p.uč. Magáč, p.uč. Dolinská, p. vych. Košútová, p. vych. Jankovichová a pán riaditeľ J. Bizub. Ubytovaní sme boli v horskom hoteli JAVORNÁ, kde sme mali vynikajúcu stravu a nadštandardné ubytovanie. Žiaci si užili prekrásne zimné prostredie a aj počasie nám prialo. Takmer všetci žiaci sa naučili základom lyžovania , používať lyžiarsky vlek a zdokonalili sa aj v sánkovaní. Nechýbala ani zábava a relax. Veríme, že si účastníci ZŠvP odniesli množstvo zážitkov a pozitívnych spomienok. Naši najmladší žiaci si zaslúžia velikánsku pochvalu hlavne za preukázanú odvahu a bezproblémové správanie. Na základe vydarenej akcie a dobrých ohlasov sa už teraz tešíme na budúci ročník ZŠvP 2018.Dolinská

Šaliansky Maťko 2017 26.01.2017, Štvrtok

Šaliansky Maťko Dňa 17. januára 2017 som sa už druhýkrát zúčastnila okresného kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Súťaž prebiehala v prešovskej knižnici Slniečko. Spolu so mnou súťažila za našu školu Nina Kolačkovská z 5.A a sprevádzala nás pani učiteľka Levická. Na začiatku súťaže nás milo privítala riaditeľka knižnice a predstavila nám porotu. Rozdelili sme sa do skupín podľa ročníkov. Súťažiacich bolo veľmi veľa. Za svoj prednes sme pre školu získali diplomy. Jedným z najväčších zážitkov bolo stretnutie so známou spisovateľkou Gabrielou Futovou Alica Bavoľárová (6.B)

Pozdrav 26.01.2017, Štvrtok

Pozdrav z lyžiarskeho kurzu zasielajú žiaci 7 až 9. ročníka

Oznam 26.01.2017, Štvrtok

Dňa 27.1.2017 z organizačných dôvodov vyučovanie na 2. stupni končí o 10:30. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu - 3 vyučovacie hodiny. Obed majú žiaci zabezpečený od 10:30.

Karneval s Ujom Ľubom 25.01.2017, Streda

Princeznička na bále, potratila korále. Nahneval sa tatko král, Kuba k sebe zavolal. Kubo, Kubo, beda ti ak sa s nimi nevrátiš! Kubo, ten sa nezľakol naryl v poli zemiakov. Rozsypal ich po sále, tu máte tie korále. Väčšie tam už neboli, zjedli ich aj bez soli.

Snehuliak s horúcim srdcom 23.01.2017, Pondelok

Snehuliak s horúcim srdcom Žiaci 2.A si svoju čitateľskú gramotnosť rozširujú pravidelnou návštevou knižnice. 13.1.2017 sme sa zúčastnili na zážitkovom čítaní „ O snehuliakovi s horúcim srdcom „. Príbeh nás prinútil zamyslieť sa nad nezištnou pomocou medzi ľuďmi. Žiaci si odniesli pekný zážitok – počúvali príbeh a zároveň kreslili snehuliaka, ktorý pomáhal druhým. Odchádzali sme s dobrým pocitom. Už sa tešíme na ďalšiu návštevu knižnice.

Matematickká olympiáda 20.01.2017, Piatok

Na našej škole sa uskutoční 66. Ročník matematickej olympiády pre 5. a 9. Ročník. Zúčastní sa ho 62 žiakov piatych ročníkov a 35 deviatakov. Prídu žiaci a ich učitelia z 25 škôl z celého okresu. Piataci budú riešiť svoje úlohy dve hodiny a deviataci štyri hodiny. Škola sa na ich účasť pripravuje a to zabezpečením jednotlivých tried, kde žiaci budú riešiť zložité matematické úlohy. Naša škola bude mať tiež svoje želiezka v ohni a to troch žiakov z piatych ročníkov a jedného deviataka. Tešíme sa na bohatú účasť mladých matematických talentov a prajeme im úspešné riešenie matematických úloh. Spracovala Mgr. D. Kvašňáková

Pozdrav 17.01.2017, Utorok

Pozdrav zo zasneženého lyžiarskeho svahu Drienice posielajú žiaci a učitelia zimnej školy v prírode.

Bazén Šťuka 11.01.2017, Streda

Školský bazén Šťuka opäť v prevádzke od 19.1. 2017.

Plánované rekonštrukčné práce úspešne napredujú...

Šťastné a veselé 22.12.2016, Štvrtok

Hurá, už je sneh, rozlieha sa smiech. Deti kričia, zvonček znie, biele mámenie. Sneh je vôkol nás, svetu dáva jas. Rozlieha sa zvonenie, zima je tu zas. Roľničky, roľničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličký a či Mikuláš? Roľničky, roľničky, prinášajú sneh, piesne našej mamičky, Vianoce a smiech. Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2017 všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom a priaznivcom našej školy preje vedenie ZŠ M.Nešpora

Vianočné prázdniny 21.12.2016, Streda

Vianočné prázdniny - Vianočné prázdniny. 23. december 2016 – 8. január 2017. V čase prázdnin nebude v prevádzke ŠKD ani školská jedáleň.

Pásli ovce valasi, valasi, Pásli ovce valasi, valasi, pri betlémskom salaši, salaši hajdon hajdon tidlidon hajdon hajdon tidlidon Anjel sa im ukázal, ukázal, so Betléma ísť kázal, ísť kázal. hajdon hajdon tidlidon hajdon hajdon tidlidon Vstaňte hore a poďťe, apoďte, Pána Krista nájdete, nájdete. hajdon hajdon tidlidon hajdon hajdon tidlidon Nájdete ho v jasličkách, v jasličkách, zavitého v plienočkách, v plienočkách. hajdon hajdon tidlidon hajdon hajdon tidlidon Mária ho kolembá, kolembá, a Jozef mu tak spieva, mu tak spieva. Na husličkách tu, tu, tu, tu, tu, tu a na gajdách du, du, du, du, du, du.

Hodina deťom 16.12.2016, Piatok

Dobrý deň, rád by som sa Vám v mene celej Hodiny deťom srdečne poďakoval za Vašu pomoc pri zbierke v uliciach Hodina deťom 2016. Spoločne sme počas tohto dňa vyzbierali 61 365,73€, ktoré budú použité na pomoc a podporu detí a mladých ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska. Vašu pomoc si veľmi vážime. Touto cestou si Vás zároveň dovoľujeme pozvať na sledovanie TV šou Hodiny deťom už túto sobotu (17.12) večer o 20:25 na Jednotke RTVS. Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu. Matej Višňovec

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v rámci projektu PREŠOVSKÁ ŠKOLPARÁDA s Pierottom – úspešní naši žiaci Dňa 28. 11. 2016 sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ, Česloslovenskej armády 22, v Prešove vyhodnotenie výtvarnej súťaže v rámci projektu Prešovská školparáda. Zúčastnilo sa jej 16 základných škôl. Súťažilo sa v 3 kategóriách 1.-3.ročník, 4.-6.roč. a 7.-9.roč. Témou výtvarných prác bola“ Prešovské dominanty a zákutia“. Do prvej kategórie sa zapojilo 58 žiakov, do druhej 63 žiakov a do tretej 52 žiakov. Všetky výtvarné práce, ktoré porotu zaujali, sú víťazné a budú ocenené a víťazi odmenení na koncerte 21. 12. 2016 v hale na Baštovej ulici. Týmto ďakujeme našim trom víťazom, ktorí pri účasti až 16 škôl krásne reprezentovali našu školu a potvrdili, že našu školu navštevuje veľa talentovaných žiakov. Víťaznými žiakmi sú v 1.kategórii Karolína Chromá a Jakub Koľ a v 2. kategórii je to Natália Špirengová. Víťazom srdečne blahoželáme!!! Adamkovičová

Bratislava Viedeň 14.12.2016, Streda

30.11. - 2.12.2016 sa konala exkurzia v spolupráci so ZŠ Šmeralová zameraná na fyziku a biológiu. Žiaci navštívili: Arborétum v Mlyňanoch Atlantis v Leviciach Prírodovedné múzea, vianočné trhy a prehliadku miest Viedeň a Bratislava.

Zdravé zuby 14.12.2016, Streda

Starať sa o svoje zuby je veľmi dôležité. V piatok 2. decembra sa v našej škole konali prednášky o stavbe zuba, technikách čistenia zubov a o pomôckach na ich čistenie. Študentky odboru zubný asistent Strednej zdravotníckej školy v Prešove pod vedením pani učiteľky Doľackej na modeloch zubov učili žiakov, ako si správne čistiť zuby. Žiaci, ktorí sa zúčastnili prednášok, dostali detekčnú tabletu na určenie plaku (zubného povlaku) a tak mohli zistiť, ako si ráno vyčistili svoje zúbky... V tomto školskom roku naši žiaci absolvujú ešte ďalšie prednášky zamerané na túto tému.

Šaliansky Maťko 14.12.2016, Streda

Dňa 13. decembra 2016 sa konala súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Školského kola sa zúčastnilo 11 žiakov v dvoch kategóriách. Z piatakov sa na prvom mieste umiestnila Nina Kolačkovská (5.A). V kategórii 6. a 7. ročník zvíťazila Alica Bavoľárová (6.B). Dievčatá postupujú do okresného kola, v ktorom im prajeme veľa úspechov.

Malému chlapcovi prišlo na zastávke autobusu veľmi zle. Bolo okolo neho veľa ľudí, ale ani jeden z nich sa ho neopýtal, čo sa deje. Ktovie, ako by sa tento skutočný príbeh skončil, ak by v správnom čase na správnom mieste nestálo aj jedno mladé dievča a to strčilo všetkých dospelých do vrecka. Pozrite si dojímavý príbeh, v ktorom deti ukázali, ako má vyzerať pomoc blížnemu. Bol to na pohľad celkom obyčajný pracovný deň. Desaťročný chlapec smeroval zo školy. Už vtedy mal silné kŕče. Mal sa stretnúť s babkou. Na frekventovanej autobusovej zastávke v centre Prešova mu prišlo veľmi zle. Prepadli ho silné bolesti žalúdka a zvracal. Hoci ľudí tam bolo veľa, našlo sa medzi nimi iba jedno jediné 14-ročné dievča, ktorému osud chlapca v núdzi nebol ľahostajný.

Vianočná rozprávka 13.12.2016, Utorok

Pozvánka pre všetkých žiakov a rodičov čo milujú vianočnú atmosféru a rozprávky...

Turnaj v minihádzanej 12.12.2016, Pondelok

V Športovej hale Mier v Bardejove sa 7. decembra 2016 uskutočnil druhý ročník minihádzanej. Turnaja sa zúčastnili chlapci a dievčatá (roč. nar. 2006 a mladší) z Bardejova a Prešova. Domáci MHC Bardejov postavil dva tímy, jeden celok tvorili dievčatá z klubu Bardejovské osy. Dve družstvá (dievčatá a mix tím) postavil aj Prešov - dievčatá ŠŠK Prešov a žiaci zo ZŠ Mirka Nešpora. Turnaj dopadol veľmi dobre. Zahrali si všetky družstvá každý s každým, turnaj bol vyrovnaný.Na turnaji sa najviac darilo áčku Bardejova, druhý skončil Prešov ZŠ Mirka Nešpora a tretie miesto získali Bardejovské osy. Našu školu reprezentovali títo žiaci a žiačky : Martin Motýľ, Emma Helou, Martin Tabačko, Nela Vehecová, Timea Hudáková, Adam Kožuško, Adam Zubrický a Dominik Marcin. Za najlepšiu hráčku tímu bola vyhlásená Nela Vehecová. Turnaj mal veľmi dobrú úroveň, pochvala za výkony patrí všetkým hráčkam a hráčom. Aj keď sme hrali proti klubovým družstvám, ktoré hrajú počas roka svoje ligy, nestratili sme sa, o čo

Školský časopis 08.12.2016, Štvrtok

Prelistujte si najnovšie číslo školského časopisu nájdete ho v hornej časti našej stránky v sekcii FUN.

Učili sme sa a hrali s budúcimi učiteľmi Krásne dopoludnie na pôde PdF v Prešove prežili žiaci 3.A triedy dňa 30. 11. 2016, keď prijali pozvanie od budúcich učiteliek, ktoré si pre nich pripravili naozaj atraktívne úlohy. Nechýbali ani malé milé darčeky a prekvapenia. Ako dôkaz pripájame časť fotografií, ktoré si všetci uložíme pre spomienku na tento deň

Taký bol Mikuláš 07.12.2016, Streda

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí. Mikuláš je kúzelník, darčeky nám vykúzli. Ale iba pre takých, čo neboli cez rok zlí. Príď, Mikuláš, príď aj k nám, nemusíš však chodiť sám. Vezmi si aj priateľov, privíta vás celý dom!   Padá sniežik, vietor fúka, Mikuláš nám dary núka. Poďte, deti, detičky, rozbaľte si balíčky.

Oznámenie o zatvorení bazéna. 05.12.2016, Pondelok

Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora 2, v Prešove oznamuje , že v dňoch 12.12.2016 - dňa 15.1.2017 bude školský bazén Šťuka z dôvodu rekonštrukčných prác uzavretý.

Talenty 2016 - Filip Merta 02.12.2016, Piatok

Každý rok ABC CVČ vyberá spomedzi žiakov základných škôl výnimočné talenty v rôznych kategóriách. V kategórii šport bol tohto roku ocenený žiak našej školy Filip Merta (8.A). Bicyklovať sa naučil v piatich rokoch a cyklistike sa intenzívne začal venovať ako 12-ročný. Ku cyklistike ho priviedla mama. Jeho veľkým vzorom je Chris Frome. Filip členom Športového klubu velodromu v Prešove. V roku 2016 vyhral mnoho súťaží, za ktoré dostal aj ďakovný list mesta Prešov.

Pasovačka prvákov 01.12.2016, Štvrtok

Pasovačka prvákov. Dňa 30.11.2016 naši najmladší žiaci z 1.A, 1.B a 1.C triedy nám predviedli svoju šikovnosť, statočnosť a múdrosť. Pánom riaditeľom boli veľkou ceruzkou pasovaní za právoplatných žiakov našej školy. Svoj pasovací deň zvládli na jednotku a pomohli im v tom aj žiačky K.Špirengová, D.Širotňáková, S.Doničová zo 4.B a D.Olejníková zo 4.A , ktoré ich sprevádzali celým slávnostným programom. Z milej akcie si prváci odniesli certifikát prváka, darčeky ale aj nezabudnuteľné zážitky na tento deň. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zrealizovaní tejto akcie. Ďakujeme. D.Jankovichová

V utorok, 6.12. 2016 sa uskutoční pre žiakov 1. stupňa akcia s názvom Mikulášska nádielka. Počas zábavného dopoludnia čaká žiakov Mikulášske šantenie v podobe súťaží, hier a aktívít na viacerých stanovištiach, Mikulášska tombola s peknými cenami, Mikulášsky jarmok

Nešporácky talent 29.11.2016, Utorok

Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili školskej akcie „Nešporácky talent.“ Táto akcia má svoju tradíciu a tento rok sme zahájili už 6. ročník. Nešporácky talent sa koná pod vedením pani učiteľky Zuzany Vargovej a stále, ako každý rok tu vystúpili tie najlepšie talenty aké inde nenájdete. Tohtoročný Nešporácky talent bol predsa len o niečo zvláštny... Prečo? Pretože jeho témou boli Vianoce, rozprávka a zima.

Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ. 8. 11. 2016 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili okresného kola vo vybíjanej. Turnaja sa zúčastnilo 9 škôl. Zápasy sa uskutočnili v dvoch telocvičniach na ZŠ Československej armády. Víťazi skupín bojovali o postup do krajského kola, družstvá z druhého miesta v skupinách sa pobili o 3. – 4. miesto v celkovom poradí. Naši žiaci celý turnaj húževnato bojovali a aj napriek drobným chybám sa im podaril dobrý výkon, z ktorého máme všetci radosť. Aj keď sa niekedy na ich sklamaných tvárach objavili slzičky, nakoniec ich rozjasnili pekné úsmevy. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy a zaslúžené 3. miesto. Školu reprezentovali: A. Zubrický, A. Korž, M. Mitra, M. Vidumský, T. Kuba, M. Valigura, M. Motýľ, N. Nedoroščíková, N, Maľcovská, S. Doničová, S. Grejtáková, K. Špirengová. Ved. družstva G. Pittnerová

Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje , že dňa 23.11.2016 udeľuje riaditeľské voľno. Dňa 23.11.2016 sa uskutoční Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2016. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje žiakom 6. až 9. ročníka z organizačných a technických dôvodov na tento deň riaditeľské voľno. Vyučovanie na 1. stupni bude prebiehať podľa rozvrhu. Školská jedáleň a ŠKD budú v prevádzke.

Hodina deťom 20.11.2016, Nedeľa

Hodina deťom. V tomto školskom roku sa naša škola poprvýkrát zúčastnila zbierky Hodina deťom. Žiakom a zamestnancom školy sa podarilo vyzbierať 61,21 €. Ďakujeme všetkým, ktorí aj touto cestou pomohli deťom v núdzi.

Testovanie KOMPARO 2016 20.11.2016, Nedeľa

Dňa 16. 11. 2016 sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenského testovania KOMPARO. 33 žiakov 9. ročníka si dobrovoľne preverilo svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Prvý test obsahoval 20 úloh z matematiky (10 otvorených a 10 uzavretých). Druhý test obsahoval 25 uzavretých otázok zo slovenského jazyka a literatúry. Na vypracovanie každého testu mali žiaci 60 minút čistého času.

24.11. 2016 sa uskutoční Deň otvorených dverí na ZŠ Mirka Nešpora pre rodičov a priateľov školy.

Nešporácky talent 14.11.2016, Pondelok

Pozývame Vás na Nešporácky talent 2016

Jesenné kreativity 2016 14.11.2016, Pondelok

Jesenné kreativity 2016 Jesenná príroda, to nie je len pastva pre oči, ale aj príjemné prechádzky do lesov a parkov s rodičmi, starými rodičmi... Žiaci 1. až 4. ročníka na vychádzkach zbierali dary jesene: listy, gaštany, šípky..., plody jesene si priniesli do školy a v dňoch 7. až 13.11.2016 z nich vyrábali figúrky, obrázky a dekorácie sami alebo za pomoci rodičov, starých rodičov a učiteľov. Výsledkom boli nielen krásne práce, ale hlavne príjemný pocit z vydarených dekorácií. Mgr. J. Onderová

“ Do you speak English??? 12.11.2016, Sobota

“ Do you speak English??? “ Dňa 8. 11. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci 2. stupňa si porovnali svoje vedomosti a zručnosti z angličtiny v dvoch častiach ( písomný a ústny prejav).

Pasovačka prvákov 10.11.2016, Štvrtok

Včelárstvo 09.11.2016, Streda

November je prvý chmúrny zimný mesiac. Príroda značne pociťuje toto ročné obdobie, lebo slnko už nemá takú silu. Rastliny pozastavili svoj rast a veľa zvierat sa utiahlo do svojich zimných brlohov. Aké vládne teraz počasie môže byť včelám v podstate jedno... a ešte veľa ďalších informácií o chove včiel, výrobe medu a sviečok sa naučili žiaci 6.B a 7.A v Botanickej záhrade v Košiciach na výstave Včelárstvo.

Beseda o histórii Prešova 08.11.2016, Utorok

Beseda o histórii Prešova 7.11.2016 si žiaci 2.A a 2. B spestrili vyučovanie besedou s p. Darinou Petranskou z Mestského informačného centra. Pútavou formou a prezentáciou o Prešove sa žiaci dozvedeli viac o histórii nášho mesta. Hodina prvouky sa žiakom páčila, bola pútavá a zaujímavá. V jarných mesiacoch sa zúčastníme prehliadky historickej časti Prešova. Mgr. I. Grejtáková

Halloweenske prespanie v škole 30.10.2016, Nedeľa

Super skoro Halloweenska noc v škole. Najskôr sme sa zabávali, ako strašidlá na diskotéke, neskôr sme si dali super pizzu, buchty čajík. Neskôr sme si urobili polnočné kúpanie. Mnohí z nás sa tak trochu báli na nočnej strašidelnej prechádzke školou. Pri nočnom filme sme ani nedýchali. Zaspali sme neskoro večer...vlastne skoro ráno...

Úcta k starším v I. B triede 26.10.2016, Streda

Úcta k starším v I. B triede Slovo úcta sa vytráca z našich úst i z nášho srdca. Zabúdame naň a nie je to dobré... Ak zabudneme na úctu k našim starým ľuďom, raz sa zabudne aj na nás... Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti boli 25. októbra pozvaní starí rodičia žiakov I. B triedy. Účelom tohto stretnutia bola oslava tejto krásnej udalosti a strávenie spoločnej chvíle žiakov so svojimi starými rodičmi aj na pôde školy. Vyučovanie nahradilo príjemne strávené dopoludnie v kruhu starých mám a otcov. Ako prejav úcty, vďaky a lásky si žiaci pre svojich starkých pripravili pekný program s básničkami, pesničkami...

Halloween s kúzelníkom 26.10.2016, Streda

Pozrite si fotogalériu a video s úžasného popoludnia s kúzelníkom Wolfiem 26.10. 2016 Halloween s kúzelníkom Wolfim pre 1.stupeň. 26.október 2016 - deň ako každý iný, až na to, že naši žiaci z prvého stupňa sa premenili na strašidielka. Privítali sme medzi nami Kúzelníka Wolfiho, ktorý nám pripravil program plný kúziel, hudby, tanca a zábavy. Do jeho kúziel sme sa zapojili aj my - strašidielka, rozosmiali nás rozprávajúce zvieratká , vyhlásili sme najlepšie tancujúce strašidielko a nálada bola výborná. Chcete vidieť ako sme sa zabávali? Stačí sa preklikať fotkami z nášho halloweenskeho popoludnia. D. Jankovichová

Medzinárodný deň školských knižníc Medzinárodný deň školských knižníc bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou, prezidentkou Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) v roku 1999. Odvtedy si ho každoročne pripomíname každý štvrtý októbrový pondelok. Školská knižnica má nezastupiteľné miesto vo vzdelávaní žiakov. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ku knihám, k čítaniu a k poznávaniu nového. Jej ďalšou úlohou je „znovuspriatelenie“ detského čitateľa s literatúrou, na ktorú sa, bohužiaľ, v tejto rýchlej a uponáhľanej dobe akosi zabúda. Žiaci 1. stupňa našej školy oslávili sviatok školskej knižnice zaujímavými podujatiami s rozprávkovým podtónom. Niekde putovali rozprávkami, iní čítali a ilustrovali, ďalší dramatizovali rozprávky. Štvrtáci zo IV. A si ku prečítaným knihám z knižnice vyrobili krásne záložky do kníh. Druháci z II. C dokonca „slávili“ medzi knihami – v knižnici, kde si vypožičali zaujímavé knihy. Veď nie nadarmo sa vraví: „Kniha – priateľ človeka“. Mgr

Finančná gramotnosť 20.10.2016, Štvrtok

Na našej škole prebieha týždeň finančnej gramotnosti. Naše pozvanie prijala Bc. B. Pavlovičová , riaditeľka pobočky Raiffeisen Bank v Prešove. Žiakom ôsmych ročníkov veľmi pútavo a zaujímavo vysvetlila produkty banky. Oboznámila ich aj so všetkými nástrahami internetového bankovníctva. Načrtla im aj ako hospodáriť s vreckovým, ktoré dostávajú od rodičov.

Dňa 19. 10. 2016 nás navštívili predškoláci z MŠ Mirka Nešpora. V našom „Gaštankove“ ich privítali pani učiteľky Mgr. Dolinská a Mgr. Adamkovičová, ktoré si pre ne pripravili pekný program...

Jesenné prázdniny 20.10.2016, Štvrtok

Jesenné prázdniny 28. október 2016 - 1. november 2016. V čase prázdnin nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub. Vyučovanie začína 2. novembra

Poďakovanie 18.10.2016, Utorok

Prečítajte si, aký pekný e-mail sme dostali na adresu nášho pána riaditeľa.... Vážený pán riaditeľ, oslovujem Vás so žiadosťou o udelenie pochvaly pre žiačku Vašej školy Ľudmilu Sirikovú z 9.A triedy. Menovaná žiačka v piatok 14.10.2016 poskytla pomoc môjmu 10- ročnému vnukovi, ktorý mal veľké zdravotné problémy pri ceste zo školy v MHD... čítajte ďalej

Slovenčinárske semináre 13.10.2016, Štvrtok

My, študenti učiteľstva slovenského jazyka na Prešovskej univerzite, sme sa prvýkrát v úlohe učiteľa ocitli práve na ZŠ Mirka Nešpora. Uskutočnila sa tam totiž praktická časť nášho predmetu didaktika slovenského jazyka pod vedením našej pani doktorky L. Ološtiakovej.

Jablkový deň 12.10.2016, Streda

Obľúbený JABLKOVÝ DEŇ vo forme projektového vyučovania prebiehal na našej škole v týždni zdravej výživy na celom I. stupni v každej triede. Pani učiteľky si pripravili veľmi lákavé a zaujímavé aktivity pre žiakov a zase žiaci ich prekvapili kreativitou, tvorivosťou a chuťou pracovať na takomto netradičnom vyučovaní. Deň bol plný jablkových výrobkov, ochutnávok rôznych druhov jabĺk a jablkových koláčikov. Zato vďačíme nielen žiakom, ale aj Vám milí rodičia.

Hokejbalový turnaj 12.10.2016, Streda

Dňa 10.10.2016 sa konal HOKEJBALVÝ TURNAJ v rámci projektu ŠKOLPARÁDA na ihrisku pri ZŠ Československá armáda. Zapojili sa aj naši žiaci a to v dvoch kategóriách. Mladší žiaci 5.-6.ročníka a najmladší žiaci 1.-3.ročníka. Práve najmladším žiakom sa podarilo po tvrdých bojoch umiestniť na peknom 3.mieste. Blahoželáme im a tešíme sa s nimi. Mladší žiaci sa umiestnili na 4. mieste. Bronzové medaile sa budú slávnostne odovzdávať na veľkolepej akcii ŠKOLPARÁDA v decembri.

Jedna ľudová múdrosť vraví: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Akcie mesiac október 10.10.2016, Pondelok

Na našej škole sa uskutoční v dňoch 17. - 21.10. týždeň Finančnej gramotnosti. Žiaci sa oboznámia ako správne narábať s peniazmi, aké sú finančné inštitúcie. Príde im v tom poradiť zamestnankyňa Raifaisen banky. Žiaci piatych ročníkov sa naučia správne nakupovať a orientovať vo veľkom množstve reklamných letákov. Pozrite si aj ďalšie pripravované podujatia....

Halloween s Wolfim 07.10.2016, Piatok

26. október 2016 - Halloween s Volfim. Zábavné popoludnie s kúzelníkom.

Zber Papiera 07.10.2016, Piatok

Milí žiaci, vážení rodičia, Naša škola sa v termíne 29.9. – 25.10. 2016 zapája do zberu papiera. Pokiaľ máte doma staré noviny, alebo použitý papier, ktorý Vám zavadzia prineste ho do školy. Chystajte balíky a krabice, Vypratajte triedy, povaly a pivnice

EKOFEST 04.10.2016, Utorok

V piatok 23. septembra 2016 sa žiaci 2.C spolu s triednou učiteľkou Mgr. Jaroslavou Ďuricovou zúčastnili podujatia EKOFEST 2016. Išlo o 3. ročník festivalu, ktorý sa konal v Ekoparku Holá hora. V rámci podujatia žiaci absolvovali viacero aktivít: čítanie v parku s Tiborom Hujdičom „Mrkvičkom“, ekohry, kŕmenie zvieratiek, besedu so spisovateľkou Oľgou Feldekovou, čítanie a rozprávanie spisovateľa Valentína Šefčíka. Zaujímavou „atrakciou“ bolo aj pozorovanie Slnka ďalekohľadmi, prehliadka zvieratiek v interiéri i samotná prehliadka vysadených rastlín a stromov v ekoparku. Mgr. J. Ďuricová

Záložka 04.10.2016, Utorok

Každoročne je mesiac október spojený so školskými knižnicami, knihami a čítaním. Ani v tomto roku tomu nie je inak. Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc už 7. ročník česko - slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá s názvom „Záložka do knihy spája školy“. Téma tohto ročníka je pre knihy ozaj príznačná: „Čítam, čítaš, čítame“ možno aj práve preto, že je školský rok 2016/2017 rokom čitateľskej gramotnosti. Do tohtoročného kola sa zapojilo spolu 744 slovenských a 239 českých škôl.

Prešov číta rád 03.10.2016, Pondelok

Prešov číta rád 21.-23.september 2016 Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa. Školský rok 2016/2017 bude Rokom čitateľskej gramotnosti a bude sa niesť pod heslom “Myslenie je pohyb“. Aj žiaci II.B tr. ZŠ M. Nešpora 2 v Prešove sa v rámci tohto projektu zúčastnili dňa 21.9.2016 besedy s pani spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou-Ševčíkovou v knižnici P. O. Hviezdoslava na Sídlisku III.

Prešovský kilometer 03.10.2016, Pondelok

Prešovský kilometer Naši žiaci, tentokrát žiaci 8.A, predviedli svoju šikovnosť na prešovskom velodróme.V súťaži "Prešovský kilometer" dokázali svoju odvahu a športové zanietenie.V kategórii kadetov obsadil krásne prvé miesto Filip Merta a o ôsmu priečku zabojoval Jozef Dzurenda. V kategórii kadetiek krásne tretie miesto obsadila Klára Dorková. .Blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu a tešíme sa na ďalšie úspechy našich žiakov. Galina Čajková

Vyhodnocovanie internetových stránok základných škôl v Prešove sa začalo sledovaním internetových prezentácií (stránok) od posledného augustového týždňa a pokračovalo až do prvého dňa stráveného v škole. Jeho súčasťou boli názory rodičov, starých rodičov, ale aj stredoškolákov a vysokoškolákov, bývalých žiakov základných škôl. Tri základné školy s najlepším hodnotením IQkids vyhrávajú knižné odmeny a DVD filmy, ktoré môžu využiť vo vyučovacom procese, príp. darovať svojim žiakom. Odmeny posielame v priebehu septembra.

Pozývame Vás na Plenárnu schôdzu Rady rodičov a triedne aktívy 8.9. 2016 o 16.30 v jedálni školy a kmeňových triedach /schvaľovanie plánu práce, rozpočtu a poplatkov RR.

Pozrite sa ako prebiehal úvod školského roka 2016 / 2017 vo fotografii

Farebné leto 2016 28.08.2016, Nedeľa

FAREBNÉ LETO Ako každý rok, aj v tomto roku žiaci našej školy mohli stráviť zaujímavý týždeň v škole – aj keď sú ešte prázdniny. V čase od 22.8 do 26. 8. sa zúčastnili prázdninovej aktivity Farebné leto. Počas tohto týždňa čakali deti veľa zaujímavých vecí: • prvý deň si zašportovali a zasúťažili, • druhý deň strávili v Lanovom centre a osviežili sa v školskom bazéne • tretí deň ich čakal výlet do Hanušoviec, kde navštívili múzeum a archeopark – kde si vyskúšali robenie hlinených predmetov, náramkov, drôtených prstienkov, strieľali z luku, mletie múky,.... • štvrtý deň patril kolieskam – bicyklom, kolobežkám, korčuliam a keďže bol horúci deň aj bazénu, • posledný deň deti navštívili Vlastivedné múzeum a hodinu archeológie. Celý týždeň rýchlo ubehol a to aj vďaka výborným obedom, ktoré deťom uvarili pani kuchárky a „suprovej“ starostlivosti pani vychovávateliek a pani učiteliek, ktoré sa o nich starali.

Zoznam novoprijatých žiakov a zoznam 3.A a 3.B

Školská jedáleň začína prevádzku 6.9. 2016 /Prihlášky a úhrady do 26.8. 2016 v kancelárii vedúcej školskej jedálne/. Tu nájdete aj prihlášku na stravovanie Prihlášky a poštové poukážky žiaci 1. ročníkov dostanú od triednych učiteľov 5.9. 2016

Žiaci, ktorí budú navštevovať školský klub detí dostanú prihlášky o prijatí do ŠKD, informácie o poplatku a všeobecné informácie o ŠKD dňa 5.9.2016 – prvý školský deň. Prosíme rodičov, aby vyplnené prihlášky doručili naspäť do školy hneď ráno na ďalší deň t.j. utorok 6.9.2016 triednej učiteľke ( osobne, alebo po žiakoch ) a dodržali termín úhrady poplatku za ŠKD ako bude uvedené vo informáciách. Prihlášku je potrebné doručiť z dôvodu spracovania údajov o počte žiakov.

Školský rok sa začína 5. septembra 8.30 - 9.00 slávnostným začiatkom v átriu školy. 9.00 - 10.00 Triednické hodiny /úvodné informácie o pomôckach a organizácii vyučovania/. 10.00 - ukončenie prvého dňa Školská jedáleň začína prevádzku 6.9. 2016 /Prihlášky a úhrady do 26.8. 2016 v kancelárii vedúcej školskej jedálne/.

Pozrite si zoznamy prvákov a zoznam pomôcok pre prvákov.

Ako v školskom roku 2016/2017 24.08.2016, Streda

Pomaly nastáva čas prípravy na nový školský rok 2016/2017. Radi by sme Vám priniesli informácie o organizácii školského roku 2016/2017.

Letné prázdniny 01.07.2016, Piatok

Letné prázdniny začínajú 30. júna 2016 a nástup do školy je 5. septembra 2016

Video z pobytu v Riccione 2016 29.06.2016, Streda

Pozrite sa ako sme sa mali SUPER !!!)

Naši ocenení 29.06.2016, Streda

Pokračujeme aj v tomto roku v oceňovaní talentov, tentoraz aj v spolupráci s našim rezortným ministerstvom. Detí ktoré dosiahol niečo mimoriadne je chvalabohu dosť. Dnes predstavujeme našich žiakov Filipa Mertu, ktorý na detskej Sagan tour obsadil v kategórii starších žiakov druhú priečku a Emu Repaskú, ktoré výtvarnú prácu ocenil štátny tajomník ministerstva školstva a bude vystavená v jeho priestoroch. Blahoželáme.

Práááááááázdniny 29.06.2016, Streda

Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora2, týmto oznamuje rodičom, že vyučovanie sa končí dňa 30.6. 2016 o 10.00 hod. Školský klub detí a školská jedáleň nebudú v prevádzke.

Letná športová olympiáda 2016. 27.06.2016, Pondelok

Koniec školského roka sa v ŠKD niesol v športovom duchu. Dňa 27.6. sa na školskom ihrisku konala Letná športová olympiáda 2016.

Lanáčik 2016 24.06.2016, Piatok

Koniec roka v lanovom centre Posledné dni školského roka prežívajú žiaci 1. C ozaj netradične. V dnešný športovo - branný deň spojili príjemné s užitočným a okrem návštevy športového ihriska strávili horúce letné dopoludnie v lanovom centre v Prešove. „Lanáčik“, ako ho domáci prezývajú, je areál, ktorý ponúka deťom zábavu a pohybové aktivity s istou dávkou adrenalínu. Ani teraz tomu nebolo inak – malí „mravčekovia“ si užili šťastnú hodinku skákania, preliezania a šmýkania. Extrémnu horúčavu druhého letného dňa im pomohla prekonať zmrzlina a voda, ktorá poslúžila nielen na pitie ale i ako studená sprcha. Mgr. Jaroslava Ďuricová

Naši na Dňoch mesta Prešov 24.06.2016, Piatok

Pozrite si video z vystúpenia našich detí na dňoch mesta Prešov

Plán akcií jún 2016 20.06.2016, Pondelok

Aj v mesiaci jún 2016 sme pripravili prehľad akcií a podujatí našej základnej školy.

V dopravnom kráľovstve 1.C 20.06.2016, Pondelok

Žiaci našej školy opäť prežili jeden nevšedný deň. Dvadsať prvákov z I.C absolvovalo v stredu 15. 6. 2016 praktický výcvik dopravnej výchovy. Výcvik s názvom „Dopraváčik“ je súčasťou projektu Centra voľného času Radosť v Občianskom združení Barlička. Názov projektu je „Bezpečne na cestách“ a jeho spustením chceli tvorcovia oboznámiť deti s pravidlami dopravnej výchovy, pretože si uvedomujú vysoký nárast dopravných nehôd, kde sú obeťami aj deti. Do tohto projektu sú zapojení aj prijímatelia sociálnych služieb v domove sociálnych služieb v OZ Barlička so zdravotným hendikepom, ktorí sú zároveň aj lektormi.

Riccione - 2016 17.06.2016, Piatok

Naši žiaci sa zúčastnili štvrtého ročníka ozdravovacieho pobytu v Taliansku za účelom načerpania nových síl po ťažkom školskom roku 2015/2016. Pobytu sa zúčastnilo 24 žiakov druhého stupňa, dvaja učitelia, zdravotník. Ubytovaní sme boli v nádhernom prostredí kempu Fontanelle, ktoré spĺňalo všetky základné podmienky na plnohodnotný pobyt. Stany boli štvormiestne s vlastnou predsieňou, dvomi spálňami a miestom pre osobné veci. Stravovanie bolo zabezpečené formou plnej penzie.

Peter Sagan v Prešove 10.06.2016, Piatok

dňa 25. júna 2016 (sobota) sa v Prešove uskutoční 5. kolo Detskej Tour Petra Sagana. Populárne cyklistické podujatie láka čoraz viac detí a preto veríme, že Prešov prekoná v počte zapojených Svätý Jur, kde sa do podujatia zapojilo 620 mladých cyklistov. Podujatie sa uskutoční v areáli prírodného kúpaliska Delňa, dňa 25. júna 2016. Prvý štart je naplánovaný na 11.00 hod. Už teraz je možné registrovať sa cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete na http://5kolo-detskatour-petrasagana.mtbiker.sk/

Prváci majú svoj „prvý“ spoločný výlet už za sebou! V stredu, 8.6. 2016 navštívili Základnú školu v Spišskom Hrhove za účelom absolvovania environementálneho programu „Na vlne poznania“. A poznávania tam bolo viac než dosť. Malí školáci spoznávali bylinky v školskej skalke, zoznámili sa s pestovaním zeleniny a ovocia v skleníku, pripravovali bylinné nápoje, varili čaje.

Pozdrav z Talianska 09.06.2016, Štvrtok

Pozdrav zo slnečného Talianska. Všetko je OK.

Skúšobná prevádzka sauny 07.06.2016, Utorok

Skúšobná prevádzka sauny počas víkendu 11.-12.6. 2016 11.6. sobota sauna ženy 16.00 – 19.00 /vstupné ženy 5€, muži len plávanie podľa obvyklého cenníka/ 12.6. nedeľa sauna muži 16.00 – 19.00 /vstupné muži 5€, ženy len plávanie podľa obvyklého cenníka/

Objav svoj šport 07.06.2016, Utorok

Naši žiaci 3.ročníkov sa dňa 2.6.2016 zúčastnili športovo-propagačného podujatia „Objav svoj šport“. Športové kluby si pripravili pre deti športovo-pohybové aktivity a ukážky. Deti si spolu so športovcami zatrénovali a vyskúšali až 11 športov, ale dozvedeli sa aj odpovede na zvedavé otázky. Deti ukázali svoje nadšenie pre šport, ale aj športový talent a odchádzali z podujatia nadšené. D. Jankovichová

MDD v Kolmanke 07.06.2016, Utorok

MDD v Ekoparku Holá Hora Prešov Žiaci 1., 2. a 3. ročníka našej školy oslávili svoj sviatok - Deň detí ozaj netradične: svoje brány im otvoril známy prešovský Ekopark Holá Hora. Zábavno-náučné dopoludnie bolo plné hier, zábavy a poznávania. Najväčší úspech mala u malých školákov prehliadka zvieratiek a ich kŕmenie. Záver podujatia patril športu a hrám na detskom ihrisku. Mgr. J. Ďuricová

Škola v prírode - foto kniha 02.06.2016, Štvrtok

V dňoch 23.5-27.5.2016 sa žiaci 3. ročníkov zúčastnili školy v prírode v Novom Smokovci. Zažili týždeň plný hier, zábavy, ale i učenia a testovania svojich schopností. Ak chcete vedieť viac - pozrite si našu Knihu o škole v prírode

MDD v škole 30.05.2016, Pondelok

Žiaci našej školy oslávia svoj sviatok 3.6. 2016 s týmto programom: 1. stupeň – Dopoludnie v EKO PARKU 2. stupeň – Letisko / vlastný program Prajeme pekný deň :-)

Škola v prírode 3. ročníky 30.05.2016, Pondelok

Detské dopravné ihrisko 20.05.2016, Piatok

V dňoch 16.5. a 17.5.2016 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku Autoškoly Delňa. Žiaci si doplnili doterajšie vedomosti a zručnosti v cestnej premávke ako chodci a cyklisti. Najviac sa im páčila praktická časť na dobre vybavenom dopravnom ihrisku pod vedením skúsených inštruktorov, ktorí dohliadali na bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

Naši žiaci a žiačky ZŠ Mirka Nešpora sa 18.5.2016 zúčastnili obvodného kola v Atletike na ZŠ Šmeralová. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších športových zážitkov.

Ktorú činnosť robí každý z nás dvakrát denne? Ráno a večer. Čistíme si zuby. Ale robíme to správne? Čo sa deje so zle vyčistenými zubami? Študentky Strednej zdravotníckej školy v Prešove, odbor zubný asistent, dňa 18. mája 2016 urobili pre žiakov prvého, druhého, piateho a siedmeho ročníka prednášky o správnych technikách čistenia zubov. Už ich len dodržiavať...

Vzdelávanie učiteľov 20.05.2016, Piatok

Naši učitelia zasadli do školských lavíc, aby sa vzdelávali v moderných technológiách. Program ALF patrí medzi tie programy, ktoré rada využíva väčšina našich pedagógov.

Súťažíme s Mensou 20.05.2016, Piatok

Dňa 16.5. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže Mensa pod Čiernou horou, ktorá sa uskutočnila v Základnej škole v Sedliciach pod záštitou Mensy. Mensa Slovensko je neziskovou medzinárodnou organizáciou združujúcou nadpriemerne inteligentných ľudí. Je súčasťou materskej organizácie Mensa International.

Deň matiek 12.05.2016, Štvrtok

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. V ŠKD sme dňa 11.5.2016 potešili naše mamičky programom, ktorý deti pripravili a predviedli s láskou a dúfame, že sa páčil. Ďakujeme všetkým, že si našli čas a prišli s nami stráviť príjemné popoludnie. Mamičkám a babičkám prajeme všetko najlepšie k sviatku !

Slávik Slovenska 12.05.2016, Štvrtok

Toho roku sme sa 1.-krát zúčastnili súťaže „Slávik Slovenska 2016“ – spev ľudových piesní. V 1. kategórii spievala Lea Tomaščinová z 1.A triedy s hudobným doprovodom Alexandry Kačmárovej z 5.A triedy. V 2. kategórii nám ľudové piesne zaspievala Daniela Gajdošová z 5.B triedy, ktorá sa v hodnotení umiestnila na krásnom 2. mieste. Blahoželáme!!! Mgr. Zuzana Vargová

Kráľovstvo umenia 12.05.2016, Štvrtok

V utorok, 10. 5. 2016, navštívili prváci našej školy Základnú umeleckú školu Jána Pöschla na Sídlisku III. Tá si svoje dvere otvorila pre žiakov okolitých materských a základných škôl s cieľom predstaviť im svoje umenie. Celá akcia sa s umením spájala – niesla názov „Kráľovstvo umenia“.

Plán akcií máj 2016 10.05.2016, Utorok

Plán akcií máj 2016

Konečne prestávka ... 05.05.2016, Štvrtok

Konečne sme sa dočkali... dvere do átria boli opäť po dlhej zime otvorené a my sme sa mohli vyšantiť na preliezkách, šmýkalke, zahrať si futbal, vyskákať sa na trampolíne, alebo len jednoducho si posedieť v prekrásnom altánku a pri jedle si aj zopakovať učivo na nasledujúcu hodinu. Tak nech je už len teplo, aby sme opäť mohli stráviť chvíle v átriu s príjemnou hudbou...

Nie drogám 02.05.2016, Pondelok

ABC – Centrum voľného času organizovalo dňa 22. Apríla 2016 súťažno-zábavné podujatie pre ZŠ, *NIE DROGÁM 2016*, ktoré sa uskutočnilo v telocvični ZŠ Čsl. Armády II. v Prešove.

Prijali sme pozvanie Liptovského múzeu v Ružomberku , kde nás čakal kopec zaujímavých chvíľ. 6.A. sa tešila z cesty rýchlikom, pokochali sme sa nádherným pohľadom na Tatry a našu krásnu krajinu. Necelé tri hodiny ubehli vo výbornej nálade a v Ružomberku nás už čakali s pútavou prednáškou o lese, poznávaním stôp zvierat a našich stromov. Po prehliadke našich prác, ktoré tu práve vystavujeme, sme si so záujmom prezreli celé múzeum a dozvedeli sa viac o histórii a prírode Liptova. A už nás čakali majstri, ktorí nám odhalili ako ručne a zručne vyrobiť papier – všetci sme skúsili a šlo nám to naozaj veľmi dobre! Po výbornom obede nás čakalo objavovanie tajomstiev mesta Ružomberok. Z historicky pútavého Námestia A.Hlinku sme si poobzerali slnkom zaliate Nízke Tatry a Veľkú Tatru a plní zážitkov sme podvečer odchádzali domov po jednom z mnohých ružomberských schodísk.

Hľadá sa sovička... 25.04.2016, Pondelok

...prírodovedno-enviromentálna aktivita v ŠKD bola aj tento rok plná radosti, keď sme súťažili v hľadaní sovičiek, ktoré sa ukryli na našom školskom ihrisku. Samozrejme nie tie naozajstné, ale vlastnoručne vyrobené. Aj keď boli pred nami poriadne ukryté, o to väčšia radosť bola, keď sa nám ich podarilo všetky nájsť. Hravou formou sme si pripomenuli Deň Zeme a dôležitosť spojenia človeka s prírodou. Vychovávateľky ŠKD.

22.apríl – Deň Zeme 25.04.2016, Pondelok

Aj tento rok sme v ŠKD venovali tento deň našej Zemi. Besedou sme si pripomenuli, že ochrana prírody je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty a skupinovou aktivitou sme zasa vytvorili výtvarné diela našej Zeme. Takto sme dali našej modrej planéte vedieť, že jej osud nám nie je ľahostajný. Vychovávateľky ŠKD

... a sme o niečo múdrejší 25.04.2016, Pondelok

Dňa 20.4.2016 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili DOD v priestoroch školy TU Hutníckej fakulty v Košiciach.

Deň matiek v ŠKD 22.04.2016, Piatok

Divadelné predstavenie 20.04.2016, Streda

OZNAM Dňa 3.5.2016 sa žiaci 2. stupňa zúčastnia divadelného predstavenia: JANA Z ARKU. Vstupné: 6 eur bude hradené: • kultúrnymi poukazmi hradené 2 € Doplatok • žiaci /členovia CVČ/ platia: 2 € • žiaci /nečlenovia CVČ/ platia: 4 €

15.apríl- Deň narcisov 19.04.2016, Utorok

15.apríl- Deň narcisov Narcis je symbol nádeje pre ľudí trpiacich onkologickým ochorením. Tento deň si pripomenuli aj naši žiaci 1. stupňa. Vyrobili množstvo narcisov, ktoré sme vystavili v priestoroch školy. Takto sme aj my symbolicky podporili tento deň- Deň narcisov.

Čitateľský maratón 18.04.2016, Pondelok

Počas marca prebiehal v každej triede na 1. stupni „ Čitateľský maratón“. Žiaci si priniesli svoje obľúbené knihy, z ktorých čítali úryvky textov. Prváci zavŕšili svoje čitateľské zručnosti vstupom medzi čitateľov. Boli pasovaní za čitateľov v knižnici P. O. Hviezdoslava. Mgr. I. Grejtáková

Jarné upratovanie 18.04.2016, Pondelok

Keďže jar už prišla, ani naši žiaci nelenili a pustili sa do jarného upratovania. Dňa 5. apríla 2016 sa všetci žiaci druhého stupňa, ihneď po filmovom predstavení, ktoré začínalo o 8.15, stretli pred školou, vytvorili jeden veľký pracovný tím a zapojili sa do brigády. Jej cieľom bolo vyčistiť okolie školy od odpadkov, suchých konárov a suchej trávy. Žiaci vyhrabovali, zametali a zbierali odpadky. Všetci mali určite dobrý pocit z vykonanej práce.

Zber papiera 14.04.2016, Štvrtok

Spokojné tváre detí a úsmev na tvárach svedčili o tom, že výlet do košickej ZOO sa vydaril a všetci sme si domov priniesli pekné zážitky a dojmy.

„Ani sme sa nenazdali, a už poznáme všetky písmenká! A kto pozná písmenká, môže začať čítať“, povedali si prváci z I. C triedy a 5. apríla 2016 sa oficiálne stali čitateľmi Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove.

Zápis prvákov 1. 4. 2016 03.04.2016, Nedeľa

Škola v múzeu. 01.04.2016, Piatok

Vzdelávanie je proces, v ktorom má nezastupiteľné, ale nie výlučné postavenie škola. Významným doplnkom v tomto procese sú kultúrne zariadenia, kde patria aj múzeá. Na Slovensku už dlhodobo funguje moderná edukácia vo forme zážitkového učenia. Medzi takéto múzeá sa právom radí aj Krajské múzeum v Prešove, ktoré ponúka školám ozaj netradičné podujatia pod názvom „Škola v múzeu“.

Milí spolužiaci, vážení rodičia V spolupráci s našou školskou jedálňou sa môžete zapojiť do kreatívneho projektu Receptúry v školských jedálňach očami detí. Projekt má za cieľ zozbierať recepty na bezmäsité , zeleninové a zemiakové pokrmy.

Dňa 21.3.2016 navštívili našu základnú školu predškoláci. Deti mohli vidieť ako to vyzerá na takejto pre nich už ,,veľkej´´ škole. Deti sa zahrali v telocvični spolu s paniami učiteľkami rôzne športové hry a tak mohli dokázať, že sú pripravené aj po tejto stránke od septembra navštevovať základnú školu. Predškoláci si zo školy odniesli množstvo zážitkov, pamätnú medailu. ale aj vstupenku pre seba a mamku, alebo ocka na školský bazén.

2 % z dane za rok 2015 11.03.2016, Piatok

2 % z dane 2015 Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole skvalitnenie vybavenia školy Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás tlačivá na stiahnutie: http://www.zsnespo.sk/sk/dokumenty/2-z-dane-2016/

Žiaci našej školy zúčastnili okresného kola súťaže, ktorú organizuje ABC – Centrum voľného času v Prešove spolu s PF – PU, katedrou prírodovedných a technických disciplín pre žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ pod názvom Šikovný chlapec – šikovné dievča. Súťaž sa konala v novembri 2015 a vo februári 2016 sa konalo finále súťaže.

Hviezdoslavov Kubín 08.03.2016, Utorok

Dňa 25. 2. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. V I. kategórii súťažili žiaci 2. - 4. ročníka. Všetci súťažiaci sa na svoje prednesy krásne a zodpovedne pripravili a porota mala naozaj ťažkú úlohu spravodlivo rozhodnúť.

3.3. 2016 BABADLO 07.03.2016, Pondelok

MAREC – MESIAC KNIHY Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha – priateľ človeka, patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladších či starších. Naša škola počas tohto mesiaca pripravuje viacero akcií.

Floorball 2016 05.03.2016, Sobota

Dňa 25.2.2016 sa naši žiaci ZŠ Mirka Nešpora zúčastnili Obvodného kola vo Floorbale starších žiakov Základných škôl. Turnaj sa uskutočnil na ZŠ Sibírska v Prešove. V skupine "A" sme nastúpili proti ZŠ Bajerov, ZŠ s MŠ Hrabkov ZŠ Mukačevská, ZŠ Petrovany. Súperi boli zdatní, ale aj napriek tomu sa nám podarilo obsadiť pekné tretie miesto.

Preteky v zjazdovom lyžovaní 01.03.2016, Utorok

Dňa 25.2.2016 sa uskutočnili lyžiarske preteky v obrovskom slalome O pohár riaditeľky ZŠ Československej armády z príležitosti 50. výročia založenia školy. Preteky sa konali v lyžiarskom stredisku Drienica. Súťaž sa konala na svahu s ťažkými podmienkami na hranici regulárnosti. Sneh bol zľadovateli miestami vydretí no my sme sa s týmito podmienkami vysporiadali vynikajúco.

Voľby do RŠ 29.02.2016, Pondelok

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy riaditeľ školy vyhlasuje voľby do Rady školy.

Vesmír očami detí 25.02.2016, Štvrtok

Vesmír očami detí v ŠKD. Vesmír to sú diaľky nekonečné, budú hviezdy svietiť večne?... Vesmír očami detí je farebný a hravý, preto sme sa ho rozhodli skúmať. Aktivita, v ktorej si deti overili svoje vedomosti, ale získali aj nové poznatky o vesmíre zaujala všetkých, čo sa jej zúčastnili. Prostredníctvom prezentácie deti spoznávali, aký je vesmír veľký a rozmanitý a nakoniec svojimi prácami nás presvedčili o tom, akí sú šikovní. Vychovávateľky ŠKD

Sporíme s Euráčikom 24.02.2016, Streda

Projektový týždeň „Sporíme s Euráčikom“ Finančná gramotnosť je dôležitá nielen pre dospelého človeka , ale aj pred dieťa. Aj preto sa jej témam v rámci projektového týždňa „Sporíme s Euráčikom“ prváci z 1.C dôsledne venovali. Počas piatich predprázdninových dní absolvovali viacero aktivít a činností, ktoré im priniesli nielen mnoho nových informácií , ale i kopec zábavy.

Novinky na bazéne 14.02.2016, Nedeľa

Aj naďalej sa snažíme spríjemniť Vám pobyt na našom školskom bazéne ŠŤUKA. Vymenili sme už dosť opotrebované sedačky na recepcii bazéna za nové, pohodlnejšie a čakanie na svojich známych Vám spríjemní televízia, ktorú sme umiestnili na stenu. Pridali sme dva nové vlasové fény, aby sa nestalo, že budete musieť čakať.

Lyžiarsky Hnilčík 2016 12.02.2016, Piatok

V termíne 18.1.2016 - 29.1.2016 sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho kurzu, kde si osvojili zručnosti v zjazdovom lyžovaní. Kurz sa uskutočnil v príjemnom prostredí obce Hnilčík v okrese Spišská n. Ves v SKI centre Mraznica. Ubytovaní sme boli v novozrekonštruovanej turistickej ubytovni. Stravovanie bolo zabezpečené formou plnej penzie. Lyžiarsky vlek sa nachádzal v tesnej blízkosti ubytovne.

Projekt správaj sa normálne 05.02.2016, Piatok

žiaci futbalovej triedy 5.C sa zúčastňujú projektu Správaj sa normálne. Každý mesiac absolvujú zaujímavú prednášku týkajúcu sa jednej z aktuálnych tém napr. Dopravno - bezpečnostná, protidrogová, slušné správanie a pod.

Týždeň s lektorkami AIASEC 05.02.2016, Piatok

...žiaci našej školy prežili zaujímavý týždeň s lektorkami AISEC Molly /Java/ a Shang /Taiwan/.

Ekohry v školskom klube detí 05.02.2016, Piatok

Využitie odpadového materiálu môže byť aj zábava. Vrchnáky z plastových fliaš sme využili aj v dopravnej aktivite – Dopraváčik. K obrázkom dopravných prostriedkov sme dotvárali svoje vlastné diela. V tvorivej činnosti sme využili svoju fantáziu, kreativitu a predstavivosť. Pracovali sme v skupinkách, kde sme si navzájom pomáhali a radili, čo by sme mohli ešte vylepšiť. Napokon posúďte sami, ako sa nám to podarilo …. D. Jankovichová

Slávici z lavice 01.02.2016, Pondelok

Aj tento rok sa naši speváci zúčastnili výberového kolá "Slávici z lavice" v ABC centre v Prešove. Všetci sme postúpili do okresného kola ;-) súťažiacimi boli - Kika, Danielka, Kubo a Katka - veľmi sa tešíme a postupujúcim GRATULUJEME :-)

V piatok 29.1.2016 si žiaci I. stupňa neodnášali len vysvedčenia, ale aj pekný zážitok z besedy s autorkou knihy Marínka Somarinka-Ako nakrútiš film, aj keď nie si dospelák, s Markou Staviarskou a vydavateľkou Zuzkou Dušičkovou.

Minihádzanou za zdravím 28.01.2016, Štvrtok

V mesiacoch september, október,november sme boli účastníkmi troch kôl v mestskej lige v minihádzanej.Táto súťaž patrí do projektu „Minihádzanou za zdravím.“ Na dvoch minihádzanárskych ihriskách v hale Tatrana Prešove na Nábrežnej ulici súperilo medzi sebou turnajovým systémom v dvoch štvorčlenných skupinách 8 družstiev (aj zmiešané dievčatá s chlapcami) zo šiestich prešovských základných škôl. Keďže cieľom organizátorov bolo prilákať na palubovku čo najviac športujúcich detí, výsledky tento krát neboli pre nich až tak interesantné . Dôležité aj v tomto prípade bolo heslo „Zúčastniť sa!“

Karneval s ujom Lubom 28.01.2016, Štvrtok

Raz vo dverách stál poštár pre Nikolku vraj odkaz ma Prídi, prídi, prídi, prídi príď na Karneval Raz vo dverách stál poštár pre nikolku vraj odkaz ma Prídi, prídi, prídi, prídi príď na Karneval Stretnú sa tam všetky deti prezlečené za víly kvety. Podobať sa môžu líške, svoj kostým si nájdi v knižke. 28.január 2016 - naše deti sa dočkali dlho očakávaného dňa. Vyzdobená školská chodba a program Uja Ľuba nám dotváral atmosféru karnevalového šantenia. A tak sme šantili, súťažili, spievali, tancovali a ocenili najkreatívnejšie masky, na príprave ktorých si deti dali naozaj záležať. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby naše deti mali zase o jeden pekný zážitok naviac. D.Jankovichová

Predškoláci na návšteve u nás Dňa 25. 1. 2016 navštívili naše štvrté ročníky predškoláci z MŠ M. Nešpora. Triedne učiteľky 4. A a 4. B triedy si pre nich vo svojich triedach pripravili zaujímavú vyučovaciu hodinu. Predškoláci si na vlastnej koži vyskúšali školské prostredie so všetkým, čo k tomu patrí.

Minihádzanou za zdravím 26.01.2016, Utorok

V mesiacoch september, október,november sme boli účastníkmi troch kôl v mestskej lige v minihádzanej.Táto súťaž patrí do projektu „Minihádzanou za zdravím.“ Na dvoch minihádzanárskych ihriskách v hale Tatrana Prešove na Nábrežnej ulici súperilo medzi sebou turnajovým systémom v dvoch štvorčlenných skupinách 8 družstiev (aj zmiešané dievčatá s chlapcami) zo šiestich prešovských základných škôl. Keďže cieľom organizátorov bolo prilákať na palubovku čo najviac športujúcich detí, výsledky tento krát neboli pre nich až tak interesantné . Dôležité aj v tomto prípade bolo heslo „Zúčastniť sa!“

Príprava na karneval 24.01.2016, Nedeľa

Karnevalové masky. V ŠKD sa už tešíme na karneval s Ujom Ľubom. Šikovné ruky našich detí vytvorili krásne karnevalové masky, ktorými sme si vyzdobili našu školskú chodbu. Ešte si pripravíme tie naozajstné masky a karneval môže začať... D.Jankovichová

Beseda v školskej knižnici 24.01.2016, Nedeľa

Pozdrav z lyžiarskeho 19.01.2016, Utorok

Aj v mesiaci Január sme pre našich žiakov pripravili zaujímavé podujatia.

V termíne medzi 1. a 30. aprílom 2016 sa uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy. Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2016 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu. Tu nájdete súhrn informácií k zápisu detí do 1. ročníka.

Zápis do 1. ročníka 12.01.2016, Utorok

V termíne medzi 1. a 30. aprílom 2016 sa uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy. Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2016 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

PF 2016 31.12.2015, Štvrtok

Milí naši nešporáci, krásny nový rok 2016 Vám všetkým. Veríme, že rok 2016 bude pre nás všetkých ešte krajší, úspešnejší a šťastnejší, ako práve odchádzajúci rok. Máme Vás všetkých radi a preto robíme všetko preto, aby ste sa v našej a vo Vašej škole cítili čo najlepšie. (Dúfame, že už prvé prekvapenie roku 2016 nové okná v niektorých kabinetoch a v učebniach Vás poteší) a v blízkej dobe prídu určite ďalšie a ďalšie vylepšenia... Šťastný nový rok všetkým zamestnancom, žiakom, ich rodičom, starým rodičom... jednoducho všetkým čo radi a pyšne vyslovujú ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov.... :-)

Meníme sa .. k lepšiemu 28.12.2015, Pondelok

Počas vianočných prázdnin dostanú ďalšie triedy a kabinety nové plastové okná.

Vianočná kniha 28.12.2015, Pondelok

O tom, že o Vianociach deti nielen snívajú, ale vedia o nich aj niečo pekné napísať, ukázali žiaci školy v našej 1. Vianočnej knihe. Ak si chcete pripomenúť čaro Vianoc, prečítajte si ju.

Babadlo 21.12. 2015 28.12.2015, Pondelok

Deti z I. stupňa sa potešili vystúpeniu Babadla.

Silvester 2015 21.12.2015, Pondelok

Záver kalendárneho roka je už za dverami. Aj my sme si urobili svoj školský Silvester. Parádne sme to oslávili na školskom programe.

Vianočné prázdniny 21.12.2015, Pondelok

Termín vianočných prázdnin: 23.12. 2015 /streda/ - 8.1. 2016 Riaditeľ Základnej školy Mirka Nešpora 2, v Prešove oznamuje, že 8. 1. 2016 (piatok), udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. Riadne vyučovanie sa začne 11. 1. 2016 (pondelok). V čase vianočných prázdnin nebude v prevádzke ŠJ ani ŠKD.

Vianočná besiedka 19.12.2015, Sobota

Niekoľko dní pred zimnými prázdninami očakávali naše deti veľmi netrpezlivo. V ten deň sa konala Vianočná besiedka pre rodičov, starých rodičov a všetkých čo majú radi vianočný čas.

Mikuláš v škole 10.12.2015, Štvrtok

... aj tohto roku k nám prišiel Mikuláš. Navštívil väčších aj menších a všetkých obdaroval sladkosťami. Na veľkej školskej burze si prišli všetci na svoje a deň sme ukončili športovými turnajmi.

Dni detského úsmevu 2015 07.12.2015, Pondelok

Dni detského úsmevu 2015

Mikulášska burza 07.12.2015, Pondelok

Mikulášska burza 2015

Literárna súťaž 07.12.2015, Pondelok

Školská knižnica vyhlasuje literárnu súťaž

Podujatia - december 2015 03.12.2015, Štvrtok

Aj v mesiaci december sme pripravili zaujímavé akcie pre žiakov našej školy...

Pasovačka prvákov 29.11.2015, Nedeľa

Pasovačka prvákov.

Nešporácky talent 2 22.11.2015, Nedeľa

Nešporácky talent II. - Triedne kolektívy. Pozrite si video TV Formula ako im to išlo...

Mikuláš v meste 18.11.2015, Streda

Naše šikovné detičky spievali, tancovali a kreslili. Pozrite si 1. časť videa z našej súťaže.

Jesenné kreativity 15.11.2015, Nedeľa

Slnečná jeseň poskytla čas na vychádzky do lesa, parkov. Prírodu pokryli krásne sfarbené listy, popadali gaštany, žalude, šišky,...

Úcta k starším v 4. B triede 12.11.2015, Štvrtok

Slovo úcta sa vytráca z našich úst i z nášho srdca. Zabúdame naň a nie je to dobré... Ak zabudneme na úctu k našim starým ľuďom, raz sa zabudne aj na nás. Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami.

Predškoláci v škole 12.11.2015, Štvrtok

Dňa 5.11. 2015 zavítali do našej školy predškoláci z materskej školy Mirka Nešpora. Privítali ich naši prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice, aby si predškoláci mohli vyskúšať, aký je to pocit – učiť sa v škole. Spolu sa učili, hrali, spoznávali písmenká, vyfarbovali, spievali. Dúfame, že si deti odniesli zo školy nielen sladkosť, ale aj dobrý pocit, že aj oni raz budú školáci. Ľ. Mišenková

Plán podujatí november 2015 10.11.2015, Utorok

Plán podujatí školy na mesiac november.

Pasovačka prvákov 09.11.2015, Pondelok

Aj v tomto roku pripravujeme slávnostné privítanie prvákov na našej škole.

Monitor 5 - informácie 08.11.2015, Nedeľa

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl 2015/2016 Testovanie 5 - dôležité dokumenty

Coa - cola cup 02.11.2015, Pondelok

Dňa 27.10.2015 sa naši žiaci zúčastnili 1. kola Coca Cola Cup-u vo veľkom futbale, kde si zmerali svoje sily so súperiacimi školami o postup do druhého kola. O postup súperili ZŠaMŠ Tulčík, ZŠ Giraltovce, ZŠ Raslavice a usporiadateľ turnaja ZŠ Mirka Nešpora. Odohrali sme 3 zápasy. So ZŠ Giraltovce a ZŠ Raslavice sme prehrali, ale v poslednom zápase chlapci zabojovali a zaslúžene vyhrali nad ZŠaMŠ Tulčík. Celkovo sme sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Blahoželáme.

Halloweensky piatok 25.10.2015, Nedeľa

V piatok 23.10. 2015 bol na našej škole bohatý na udalosti. Pozrite sa čo sa u nás dialo. Diskotéka s ujom Ľubom, Halloweenska party pre II. stupeň, turnaj v stolnom futbale a hrali sa počítačové hry.

Atletický štvorboj 22.10.2015, Štvrtok

Na deň 8.10 2015 bola vyhlásená súťaž v atletickom štvorboji družstiev žiakov 4. a 5. ročníkov základných škôl. Viac foto vo fotogalérii.

Tlačová konferencia 15.10.2015, Štvrtok

Kráčajú s dobou. Základná škola Mirka Nešpora v Prešove rozširuje tradičné učenie o nové možnosti. Žiaci ich prijali s nadšením, viac sa zameriavajú na technológie, ktoré sú k životu i profesii nevyhnutné. Učitelia im pripravili jedinečné učebné materiály, reagujú na aktuálne potreby trhu práce. Všimli si nás aj denník Korzár, www.presov.sk a Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

Kedy : 23.október 2015 v škole Vstupné : 0,50 € O koľkej : 16.00 - 18.00 hod. Program: Halloweenske vystúpenie UJA ĽUBA, diskotéka Vstup len v maskách. Podrobnejšie informácie podajú žiakom tr. učitelia. Záujem o akciu je potrebné nahlásiť tr. učiteľom do 19. 10.2015.

OŽAZ 13.10.2015, Utorok

15. októbra sa na našej škole realizovala teoretická časť „Ochrany života a zdravia“ pre druhý stupeň v rozsahu piatich vyučovacích jednotiek.

Nešporácky talent 12.10.2015, Pondelok

Nešporácky talent Pravidlá súťaže: Súťaží sa v 2 vekových kategóriách -1. stupeň a 2. stupeň Kategórie: HUDOBNÁ 1. Spev – ľubovoľná pieseň zaspievaná v sprievode hudobného nástroja, alebo nahrávky. 2. Tanec - ľubovoľný žáner. 3. Pieseň triedy- ľubovoľná skladba, zaspievaná celou triedou. /sprievodné nahrávky na USB – kľúči/ Generálka: 10.11.2015 VÝTVARNÁ 1. Maľba ľubovoľnými farbami na ľubovoľnú tému. 2. Práca 3D LITERÁRNA 1. Báseň 2. Poviedka Vlastná tvorba, ľubovoľná téma, rozsah-max.1- A4. Práce je potrebné odovzdať do 10.11.2015 Prihlášky odovzdať do 28.10.2015 p. učiteľke Vargovej Informácie: Mišenková, Vargová, Belejová

Jablkový deň 12.10.2015, Pondelok

Teším sa, mamička, na chutné jabĺčka, každý deň jedno ja zjem, pretože, mamička, zdravý byť chcem... Jablko – také obyčajné slovo, s ktorým sa stretávame už v útlom veku. Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia, pretože obsahuje množstvo vitamínov, ktoré nám pomáhajú udržať sa fit, pomáhajú predchádzať chorobám a priaznivo pôsobia na celý náš organizmus.

Mesiac október v našej škole 11.10.2015, Nedeľa

Aj v mesiaci október sme pre žiakov našej školy pripravili niekoľko zaujímavých akcií a podujatí.

Coa - cola cup 08.10.2015, Štvrtok

7.10.2015 sa naši žiaci zúčastnili turnaja CocaCola cupu. Sily si zmerali so ZŠ Kúpeľná, nad ktorou zvíťazili 9:3. Týmto víťazstvom si zabezpečili postup na obvodné kolo. Blahoželáme.

Cezpoľný beh 2015 06.10.2015, Utorok

Po minuloročnom úspešnom roku, keď sme v kategórii žiakov obsadili 1. miesto sa dnes 6.10.2015 uskutočnilo opäť Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok Základných škôl. Pretekári a pretekárky si svoje sily zmerali v okolí rieky Torysa.

Biela pastelka 06.10.2015, Utorok

Vážený pán riaditeľ, milí žiaci, študenti ! Ďakujeme Vám za pomoc a spoluprácu pri podpore celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka 2015, ktorou ste pomohli slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom.

Plávali sme... 04.10.2015, Nedeľa

Dňa 2.10.2015 sa uskutočnila na našom bazéne plavecká štafeta mesta Prešov, kde súperili všetci plavci z nášho mesta proti iným plavcom v iných slovenských mestách. Do štafety sa zapojili všetci žiaci prvého až deviateho ročníka. Žiaci preukázali svoje plavecké schopnosti a chuť súťažiť.

Zber papiera 25.9. - 15.10. 2015 24.09.2015, Štvrtok

Základná škola vyhlasuje v termíne od 24.9.2015-15.10. 2015 ZBER PAPIERA

Integrácia 2015 14.09.2015, Pondelok

Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili charitatívneho programu Integrácia 2015, zažili sme neopakovateľnú atmosféru koncertu a aj nášho hlavného mesta Bratislavy.

Stretnutie RR 25.08.2015, Utorok

Dňa 10.9.2015 ( štvrtok ) o 16.30 hod. sa uskutoční plenárne zasadnutie Rady rodičov v jedálni školy. Po ukončení zasadnutia sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach. Tešíme sa na Vašu účasť.

Prázdniny pomaly ubiehajú... 10.08.2015, Pondelok

Prázdniny pomaly ubiehajú... a my Vás už čoskoro budeme na tejto stránke informovať o organizácií prvých školských dní a celého školského roku 2015/2016...

Ozdravovací pobyt Taliansko 24.06.2015, Streda

Naši žiaci sa zúčastnili už tretieho ročníka ozdravovacieho pobytu v Taliansku za účelom načerpania nových síl po ťažkom školskom roku 2014/2015.

Vyučovanie v dňoch 24.6. - 29.6, končí 4. vyučovacou hodinou. 30.6. vyučovanie končí o 9.30 slávnostným odovzdávaním vysvedčení.. Oznamujeme všetkým stravníkom. že dňa 30.6. 2015 školská jedáleň nie je v prevádzke. Stravníci budú v tento deň automaticky odhlásení a v tento deň / 30.6./ nebude v prevádzke ani ŠKD.

Dňa 5.6.2015 sme spolu s rodičmi a priateľmi školy oslávili 30. výročie založenia Základnej školy na ulici Mirka Nešpora v Prešove.

Škola v prírode 2015 11.06.2015, Štvrtok

Škola v prírode – Tatry 2015 Posledný májový týždeň žiaci 2. ročníkov vymenili školské lavice za krásne prostredie Vysokých Tatier. V penzióne BAĎO /Stará Lesná/ – prežili týždeň plný hier, ale i učenia. Učili sa napr. vydržať bez mamky, postarať sa o poriadok vo svojich veciach, pobaliť si sám, dohodnúť sa s kamarátom. Zároveň si overili všetko to, čo sa naučili na hodinách prírodovedy, alebo vlastivedy. Na výletoch na Štrbskom plese, v Tatranskej Lomnici i Kežmarku spoznávali krásy Slovenska a domov si odniesli kopec zážitkov.

Riaditeľské voľno 01.06.2015, Pondelok

Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje , že dňa 5.6.2015 udeľuje riaditeľské voľno. Dňa 5.6.2015 sa uskutoční Slávnostná akadémia pri príležitosti 30.výročia otvorenia školy. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje žiakom 5. až 9. ročníka z organizačných a technických dôvodov na tento deň riaditeľské voľno. Vyučovanie na 1. stupni bude prebiehať podľa rozvrhu do 11,00. Školská jedáleň bude v prevádzke od 11,00 do 12,15 hod. Činnosť ŠKD bude do 15,00 hod v zbernej triede.

30. výročie otvorenia školy 25.05.2015, Pondelok

Žiaci a pedagógovia ZŠ Mirka Nešpora 2 v Prešove Vás srdečne pozývajú na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 30. výročia založenia školy, ktorá sa uskutoční 5.6. 2015 o 16,30 hod. v sále PKO v Prešove.

Počas podujatia, v čase hodín pre verejnosť, vstup do bazéna bezplatný.

Babadlo 12.05.2015, Utorok

Babadlo V stredu pred prázdninami sme mali v škole voľnejšie a videli sme pekné predstavenie divadla – Babadla. Príbeh je o trpaslíkovi menom Ozík a dievčatku menom Klea. Klea chcela zasadiť strom, ale Ozík strom zasadiť nechcel. To, čo chcela Klea zasadiť, bolo semienko žaluďa. Potom, čo Klea zasadila semienko, bola veľmi unavená a zaspala. V sne ju navštívila lesná víla a povedala jej, že jej zajtra strom vyrastie. Keď sa Klea prebudila, priletel k nej vrabček. Rozpovedala mu, o čom sa jej snívalo. Vrabec sa zasmial a odletel preč. Keď vrabec odišiel, Klea sa otočila a na plátne uvidela púčik semienka. Od nadšenia zavolala Ozíka. Ozík však povedal, že sa mu nechce. Strom zrazu začal rásť vyššie a vyššie. Kým Ozík prišiel, zo stromu začali rásť konáre a na konároch sa zjavili listy.

Minihádzaná 12.05.2015, Utorok

1.kolo školskej ligy v minihádzanej chlapcov a dievčat základných škôl Prešovský krajský zväz hádzanej sa zapísal v stredu 29.apríla t.r.do hádzanárskej kroniky. Na podnet koordinátorov v minihádzanej v Prešovskom kraji Eduarda Schwarzbachera a Viliama Petka vznikla školská liga v minihádzanej. A to tu ešte nebolo!!!

Zber papiera do 29. 4. 2015 23.04.2015, Štvrtok

Medzi významné druhotné suroviny patrí zberový papier, ktorý je možné opätovne spracovať. Recyklovaním sa šetria lesy, energia, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vodných tokov. Zberový papier je vhodnou druhotnou surovinou na výrobu obalových a toaletných papierov, na výrobu kartónov a papiera, ktorý nevyžaduje vysokú kvalitu. Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapájajú do zberu tejto vzácnej druhotnej suroviny v jarnom zbere papiera.

Fotografovanie 23.04.2015, Štvrtok

27.4. 2015 bude na škole prebiehať fotografovanie žiakov /jednotlivci aj skupiny..

Riaditeľské voľno 13.04.2015, Pondelok

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna. Riaditeľstvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje , že dňa 15.4.2015 udeľuje riaditeľské voľno. Dňa 15.4.2015 sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9 – ročníkov. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje žiakom 5. až 8. ročníka z organizačných a technických dôvodov na tento deň riaditeľské voľno. Vyučovanie na 1. stupni a činnosť ŠKD bude prebiehať podľa rozvrhu. Školská jedáleň bude v prevádzke od 12,00 do 13,30 hod.

Čitateľský maratón 24.03.2015, Utorok

V týždni od 16.3. do 20.3. si každá trieda na 1. stupni pripomenula, aká je pre nich dôležitá kniha. Čitateľský maratón prebiehal počas dňa nielen čítaním úryvku z obľúbenej knihy, ale aj ilustráciou rozprávky, či návrhom obalu knihy. Všetky práce sme si vystavili.

ww.matematickyklokan.sk 24.03.2015, Utorok

24.3. 2015 sa konala matematická súťaž KLOKANKO.Je to celosvetová súťaž a nás teší, že sa do nej zapojili aj žiaci našej školy.Zúčastnili sa jej žiaci prvého až siedmeho ročníka. Spolu ich bolo 50. Výsledky budú zverejnené 13. apríla na stránke www.matematickyklokan.sk. Tí najlepší budú odmenení vecnými cenami. spracoval Mgr. D.Kvašňáková

Hviezdoslavov Kubín 24.03.2015, Utorok

Táto tradičná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnila 4. 3. 2015. Školskému kolu predchádzali triedne kolá. Trojčlennej komisii sa predstavilo devätnásť žiakov 2. a 3. kategórie (4. – 6. ročník a 7. – 9. ročník). Poďakovanie patrí všetkým recitátorom, ktorí ukázali odvahu, výbornú pamäť a hlavne lásku k materinskému jazyku.

Triedne aktívy 17.03.2015, Utorok

25.3. 2015 o 16.30 sa uskutočnia konzultačné hodiny, alebo triedne aktívy. * aktuálny prehľad dochádzky a správania * Aktuálne informácie o "živote školy" * Pripravované akcie a podujatia * 2 % z dane * 30. výročie školy

ZŠ Mirka Nešpora pokračuje v renovácií školského bazéna ŠŤUKA. Doposiaľ sa vykonali rekonštrukčné práce na technológií bazéna, ktorú návštevník nemá možnosť postrehnúť. Dňa 2.3.2015 sme vymenili šatňové skrinky v mužskej a ženskej šatni za nové, ktoré prinesú lepší komfort pri prezliekaní, keďže tie pôvodné už definitívne doslúžili. Veríme, že našich žiakov a širokú verejnosť táto zmena poteší. Porovnajte si tie staré a nové...

2 % z dane 20.02.2015, Piatok

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie.

Jarné prázdniny 19.02.2015, Štvrtok

JARNÉ PRÁZDNINY v školskom roku 2014/2015 pre Prešovský kraj začínajú v pondelok 23. februára 2015 a končia 27. februára 2015. Školské vyučovanie sa začne v pondelok 2. marca 2015. ŠKD a školská jedáleň v čase jarných prázdnin nebude v prevádzke.

Medzinárodný projekt 19.01.2015, Pondelok

EDUCATE SLOVAKIA 26.1.2015 – 30.1.2015 V tomto termíne sa naša škola zúčastní národného projektu organizovaný za účelom zlepšiť komunikačné a jazykové schopnosti žiakov. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť interkultúrne vedomosti žiakov prostredníctvom atraktívnych tréningov sprostredkovaných zahraničnými stážistami v anglickom jazyku. Výuky sa zúčastnia zahraniční študenti, hovoriaci po anglicky. Projekt organizuje AIESEC Prešov

Zápis prvákov vo fotografii. 18.01.2015, Nedeľa

Zápis prvákov vo fotografii a videu. V našich galériách nájdete obrázkový materiál zo Slávnostného zápisu.

Prajeme Vám veselé Vianoce a šťastný nový rok! Vianočné prázdniny sú od 20.12 2014 /sobota/ do 7. januára 2015. Nástup do školy je vo štvrtok 8. januára 2015. V termíne prázdnin nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí.

Podujatia na mesiac December 2014 01.12.2014, Pondelok

Pozrite sa čo pripravuje Základná škola pre žiakov, ale aj rodičov, Triedne aktívy, divadelné predstavenie, filmové predstavenie, súťaže a Silvester 2015. Kliknite a pozrite na decembrové podujatia na našej škole.

Talenty 2014 01.12.2014, Pondelok

Talent 2014 Dňa 28. novembra 2014 sa v PKO Prešov konala prehliadka a ocenenie talentovaných žiakov základných a stredných škôl a vynimočných učiteľov. Ocenení boli žiaci, ktorí v roku 2014 dosiahli výnimočné úspechy v rôznych oblastiach. Spev, prednes, šport, jazykové olympiády, matematické a chemické olympiády. Vyhlasovateľom talentov bolo ABC centrum voľného času. Medzi ocenenými bola aj žiačka našej školy Stela Levická (žiačka 9.B), ktorá získala ocenenie v kategórii šport. Stela sa už dlhé roky venuje kickboxu a dosiahla v ňom mnoho významných úspechov. V roku 2014 sa stala majsterkou Slovenska (už štvrtýkrát), obsadila tretie miesto na európskom pohári, druhé a tretie miesto na svetovom pohári a na Majstrovstvách sveta 2014 v Taliansku získala tretie miesto. Na prehliadke Talent 2014 predviedla ukážku kickboxu. V hľadisku ju podporili spolužiaci a dlhoročný tréner Jozef Koloszy.

Burza informácií 18.11.2014, Utorok

Dovoľujeme si Vás pozvať na BURZU INFORMÁCIÍ, ktorá sa bude konať dňa 9. decembra 2014 od 9:00 do 14:00 v priestoroch SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov. Program: - Prezentácia stredných škôl - Ukážky študijných odborov - Poradenstvo pre voľbu povolania - Informácie pre žiakov ZŠ a rodičov Vstup voľný!

Zber papiera 02.11.2014, Nedeľa

V uplynulých dňoch bol vyhlásený zber papiera. Nečakali sme, že žiaci a v mnohých prípadoch aj rodičia sa k tejto výzve postavia veľmi zodpovedne. Prinášame Vám výsledky zberu jednotlivých tried, ako aj najlepších jednotlivcov. OLIVER NOVICKÝ- 2.A- 3120 kg ADRIÁN BLAŠKO- 5.B- 466 kg GREGOR GREJTÁK- 8.B- 210 kg MATEJ PACHTA- 5.A- 170 kg MATEJ VIDUMSKÝ- 2.A- 150 kg VILIAM VIDUMSKÝ- 6.B- 150 kg Najlepšie triedy v zbere papiera celkovo 2.A- 3550 kg 5.B- 640 kg 5.A- 461 kg

Dňa 2.10.2014 sa uskutočnilo Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok Základných škôl. Pretekári si svoje sily zmerali v okolí rieky Torysa. Medzi 54 pretekármi zo 17 škôl sa nestratili ani naši žiaci a po výbornom výkone obsadili celkove v súťaži družstiev 1.miesto a postúpili na Krajské kolo, ktoré sa bude konať 9.10.2014 v okolí Stredovekého vojenského tábora pod Ľubovnianskym hradom.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, e

Dňa 17. októbra 2018 nás opäť navštívili naši milí škôlkari z MŠ na ulici Mirka Nešpora. Radosť zo stretnutia bola na oboch stranách. Deti sa tešili na prvé stretnutie so školou a my na nových budúcich prváčikov. Po úvodnom zoznámení sme sa porozprávali o škole, čo zaujímavé a vzrušujúce ich v škole čaká a o jeseni – ročnom období, ktoré okolo nás hýri krásnymi farbami.

JARNÉ PRÁZDNINY v školskom roku 2014/2015 pre Prešovský kraj začínajú v pondelok 23. februára 2015 a končia 27. februára 2015. Školské vyučovanie sa začne v pondelok 2. marca 2015. ŠKD a školská jedáleň v čase jarných prázdnin nebude v prevádzke.