Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

27.05.2020, Štvrtok

Obnova vyučovania pre 1.-5. ročník od 1.6. 2020

Oznámenie

Vážení rodičia žiakov 1.-5.ročníka,

riaditeľstvo školy oznamuje, že  na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov obnoví prevádzku školy pre 1. - 5. ročník od 1.6.2020.

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná, no škola musí dodržať prísne bezpečnostné opatrenia viď: /Príloha - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1.6.2020 do 30.6.2020 šk. roka 2019/2020/ - prosíme o dôsledné preštudovanie materiálov.

Žiaci budú zaradení do skupín s max. počtom 20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky školy neboli v spoločnej triede. Skupina sa môže zmeniť  na začiatku nasledujúceho týždňa.

Žiaci jednotlivých ročníkov budú mať vyhradený čas na príchod do školy:

 

ČAS

HL. VCHOD

BAZÉN

TV

7:30

3B

5A

1A

7:40

1C

5B

1B

7:50

2B/2A

5C

3A

8:00

2C/2A

5D

3C

8:10

4B

 

4A

 
  • Do školy  ráno vstupujú len žiaci /bez doprovodu/– celá skupina v stanovenom čase s učiteľom
  • Pri vstupe do školy musí byť každému žiakovi odmeraná teplota, na ruky použitá dezinfekcia /zabezpečuje služba/
  • Žiaci vstupujúci – hlavným vchodom a vchodom pri bazéne svoj príchod čipom zaznačia do dochádzkového systému. Žiakom vstupujúcim vchodom TV – príchod označí vyučujúci – naraz celej skupine.
  • Vyučujúci vedie presnú evidenciu prítomných žiakov /v edupage zaznamenávame len prítomných žiakov – neprítomný žiaci majú ospravedlnenú neúčasť/
  • Žiaci sa počas pobytu v škole nesmú pohybovať bez svojej skupiny

Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa rozvrhu jednotlivých skupín od 8:00 – 11:40

Obed -Pre žiakov, ktorí sú prihlásení pre stravovanie, bude zaistený teplý obed. Žiak je na obed prihlásený na základe písomného prihlásenia žiaka. Odhlásenie z obeda je možné deň vopred t.č. 0910 437 771. Neodhlásený obed nie je možné odobrať do obedára.

 

ČAS

1. skupina

2.skupina

11:00

5A

5B

11:20

5C

5D

11:40

4A

4B

12:00

3A

3B

12:20

3C

2B/2A

12:40

2C/2A

1A

13:00

1B

1C

Výchovná činnosť v ŠKD  pre žiakov 1.-4. ročníka podľa záujmu, bude zabezpečená  v čase od 11:40 hod. – 16:00 hod. bez ranného schádzania.      

Odchod  žiaka  z ŠKD je možný len v stanovenom čase – podľa rozpisu skupiny.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).

Pri ceste do školy, zo školy a v škole sa na žiakov vzťahujú všeobecné pravidlá správania stanovené krízovými opatreniami v súlade s aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR a RÚVZ.

Ak žiak bude počas vyučovania vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti a budú kontaktovaní zákonní zástupcovia žiaka s ohľadom na okamžité vyzdvihnutie žiaka

Škola žiakovi neumožní vstup do školy v prípade:

  • nedodržanie určeného času príchodu,
  • pri príznakoch  akéhokoľvek ochorenia (kýchanie, kašľanie, zvýšená teplota nad 37°C a pod.)
  • ak žiak nebude mať každý deň so sebou 2ks ochranné rúška a jednorázové  hygienické vreckovky.

V prípade neúčasti žiaka na vyučovaní, je potrebné informáciu o dôvodoch neprítomnosti a o tom, či bude žiak naďalej do skupiny dochádzať, bezodkladne odovzdať triednemu učiteľovi.

 

 

 

 

 

      V Prešove, 27.05.2020                                                              Mgr. Jaroslav Bizub

                                                                                                                 riaditeľ školy

 

Organizácia vyučovania

Vyhlásenie

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1.6. 2020 do 30.6. 2020