Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

12.06.2020, Piatok

Organizácia vyučovania od 15.6. 2020 - Viac tu

Vážení rodičia žiakov 1. - 5. ročníka, riaditeľstvo školy oznamuje, že nazáklade Rozhodnutia ministra o otváraní škôl, školských zariadení s účinnosťou od 15.6.2020v zmysle aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020“ upravujeme pravidlá a podmienky prevádzky.

Oznámenie

Vážení rodičia žiakov 1. - 5. ročníka,

riaditeľstvo školy oznamuje, že nazáklade Rozhodnutia ministra o otváraní škôl, školských zariadení s účinnosťou od 15.6.2020v zmysle aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR „Organizácia  a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020“ upravujeme pravidlá a podmienky prevádzky.

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná, škola musí dodržať opatrenia viď: /Príloha - Organizáciaa podmienky výchovy a vzdelávania – aktualizácia od 15.6.2020.

Žiaci budú zaradení do skupín /zväčša žiaci triedy dvoria skupinu/ - ak počet žiakov triedy klesne pod 10, môžu byť žiaci spojení s inou triedou. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky školy neboli v spoločnej triede. Skupina sa môže zmeniť  na začiatku nasledujúceho týždňa.

ROZPIS - príchod žiakov do školy

ŠKD – schádzanie

/len pre žiakov, ktorí sú prihlásený do ŠKD a majú zaplatený poplatok/

od 6:30 – 7:30 – hlavným vchodom

ČAS

HL. VCHOD

BAZÉN

ŠKD – schádzanie

6:30 – 7:30

Dozor- vychovávateľky

len pre žiakov, ktorí sú prihlásený do ŠKD a majú zaplatený poplatok

 

Vstup do tried možný

od 7:30

Dozor- tr. učitelia pridelení do skupiny

 

3B

5A

1C

5B

2B/2A

5C

2C/2A

5D

4B

3A

1A

3C

1C

4A

 
 • Vstup do budovy školy je umožnený len žiakom, nie sprevádzajúcim osobám, v čase od 6:30 do 7:30 – hlavným vchodom; v čase od 7:30 do 8:00 hlavným vchodom a vchodom na bazén – podľa rozpisu.
 • Pri vstupe si všetci dezinfikujú ruky, obuv, teplota sa meria len náhodne.
 • Rúška nie sú povinné.
 • Každý žiak sa pri príchode do školy prezuje. Žiaci sa budú prezúvať a prezliekať pri triedach. Vyučujúci vedie presnú evidenciu prítomných žiakov /v edupage zaznamenávame len prítomných žiakov – neprítomný žiaci majú ospravedlnenú neúčasť/

Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa rozvrhu jednotlivých skupín od 8:00 – 11:40

 • Žiakom, ktorí pokračujú v dištančnej forme vzdelávania a teda nebudú osobne prítomní na školskom vyučovaní v škole, školská jedáleň obedy od 01.06.2020 poskytovať NEBUDE z personálnych dôvodov.
 • Pre žiakov prítomných osobne na vyučovaní v škole, ktorí sú prihlásení na stravovanie sa obedy poskytujú od 01.06.2020 v školskej jedálni s nasledovnými pravidlami:
  • Obed sa pre prípad neprítomnosti na vyučovaní odhlasuje deň vopred v čase od 8:00 do 14:00 hod. telefonicky na tel. čísle 0910 437 771.
  • V prípade nesplnenia vyššie uvedeného postupu pre odhlásenie obedu, bude obed účtovaný v plnej sume bez dotácie. Tento obed si môže zákonný zástupcavyzdvihnúť v čase od 13:30 do 14:00 hod. pri služobnom vchode do školskej jedálne. Obed sa poskytuje v jednorazovej nádobe, ktorú zabezpečí škola.
 • Pred vstupom do jedálne si každý žiak umyje ruky v triede a pred jedálňou použije dezinfekciu na ruky.
 • Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov.
 • Obed sa žiakom vydáva po skupinách.
 • Každá skupina má určený presný čas na obed /viď. tabuľka/.

ČAS

1. skupina

2.skupina

11:00

5A

5B

11:20

5C

5D

11:40

4A

4B

12:00

3A

3B

12:20

3C

2B/2A

12:40

2C/2A

1A

13:00

1B

1C

Výchovná činnosť v ŠKD  pre žiakov 1.-4. ročníka podľa záujmu, bude zabezpečená  v čase:

 • 6:30 – 7:30- ranné schádzanie ŠKD - vstupujú len žiaci /bez sprevádzajúcej osoby/– vstup do školy možný od 6:30 – žiaci vchádzajú hlavným vchodom a presunú sa do svojich tried, v ktorých pokračujú aj vo vyučovaní.
 • 11:40 – 16:30 – popoludňajšia činnosť.

Odchod  žiaka  z ŠKD je možný len v stanovenom čase – podľa rozpisu skupiny.

Činnosťv ŠKDsa riadia rovnakými hygienickými a organizačnými pravidlami ako dopoludňajšie aktivity.

Príspevok za mesiac jún 2020, ak žiak navštevuje ŠKD, sa uhrádza v zmysle platného  VZN č. 4/2019.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).

Pri ceste do školy, zo školy a v škole sa na žiakov vzťahujú všeobecné pravidlá správania stanovené krízovými opatreniami v súlade s aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR a RÚVZ.

Ak žiak bude počas vyučovania vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti a budú kontaktovaní zákonní zástupcovia žiaka s ohľadom na okamžité vyzdvihnutie žiaka

V prípade neúčasti žiaka na vyučovaní, je potrebné informáciu o dôvodoch neprítomnosti a o tom, či bude žiak naďalej do skupiny dochádzať, bezodkladne odovzdať triednemu učiteľovi. 

 

 

      V Prešove, 12.6. 2020                                                              Mgr. Jaroslav Bizub

                                                                                                                 riaditeľ školy

 

Viac tu:

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania –aktualizáciaod 15.6.2020

Organizácia vyučovania

Vyhlásenie