Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

12.06.2020, Piatok

Voľby do Rady školy na ZŠ M. Nešpora 2, Prešov - 18.6. 2020 viac tu

Vážení rodičia !

Voľby do Rady školy na ZŠ M. Nešpora 2, Prešov sa mali konať v čase 10.3.2020 – voľby zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 12.3.2020  –  voľby zástupcov rodičov.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a následné vyhlásenie núdzového stavu sa voľby uskutočnili len 10.3.2020 – pre zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Voľby 12.3.2020 sa pre zástupcov rodičov nekonali.

V súvislosti s ukončením núdzového stavu, kedy bolo v platnosti prechodné ustanovenie, vo vzťahu k orgánom školskej samosprávy, je našou povinnosť ustanoviť nový orgán školskej samosprávy a v čo najbližšom možnom termíne uskutočniť voľby pre zástupcov rodičov.

Vo volebnom poriadku zo dňa 20.2.2020  nastala zmena v Časti VII. Bod 1,2  Voľba zástupcov rodičov v organizácii volieb.

Voľba zástupcov rodičov do Rady školy ZŠ M. Nešpora 2, Prešov sa uskutoční nasledovne:

  1. Triedni učitelia na základe záujmu zákonných zástupcov do 16.6.2020 do 10:00 navrhnú kandidátov.
  2. Na základe navrhnutých kandidátov bude zostavená kandidátska listina.
  3. Krátka charakteristika kandidátov bude od 16.6.2020 z ich súhlasom uverejnená na stránke školy /prístup k týmto informáciám budú mať len rodičia školy – prihlásení do edupage/.

Priebeh volieb:

Voľby budú prebiehať vo štvrtok 18.6.2020 v čase od 6:30 -17:00 v priestoroch školy nasledovne:

  • pri vstupe do školy sa rodič preukáže mandátovej komisii preukazom totožnosti a podpíše prezenčnú listinu;
  • rodič si vo vyznačenej volebnej miestnosti od volebnej komisie prevezme hlasovací lístok s menami kandidátov;
  • na hlasovacom lístku vyznačí zakrúžkovaním poradového čísla najviac 4 kandidátov;
  • hlasovací lístok následne vhodí do hlasovacej urny;
  • ak mandátová komisia vyhlási platnosť volieb*, volebná komisia skontroluje platnosť hlasovacích lístkov a sčíta platné hlasy;
  • členmi rady školy sa stávajú prví štyria kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov.

O výsledkoch volieb budú zákonní zástupcovia informovaní písomne cez edupage.

* Voľby nadobúdajú platnosť, ak sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, o ktorej budete informovaní.

Poznámka:

Pri vstupe do školy prosíme o dodržiavanie aktuálnych opatrení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.

V Prešove 12.6.2020                                                                 Mgr. Jaroslav Bizub

riaditeľ školy