Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Informatika

Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov

Prevádzkový poriadok v počítačovej učebni

1. Žiak vstupuje do učebne len so súhlasom učiteľa a sadne si na miesto, ktoré mu určí
    učiteľ. Počítač zapne i vypne len na pokyn učiteľa. Počas vyučovacej hodiny miesto
    nemení a pracuje len na počítači, ktorý mu bol pridelený.


2. Ak žiak zistí, že prístroj (zariadenie), s ktorým má pracovať je poškodený alebo
    nefunguje, je povinný okamžite o tom informovať učiteľa.


3. Vzhľadom k dodržaniu bezpečnosti a čistoty pracovného prostredia je vstup do učebne
    povolený len v predpísaných prezuvkách, v učebni je zakázané jesť a piť. Do učebne je     zákaz nosiť školské tašky a bundy.


4. Prístroje v učebni sú nastavené na optimálnu prácu, a preto žiadny žiak nesmie zapínať,
    vypínať alebo akokoľvek inak nastavovať prístroje a zariadenia, pokiaľ mu to vyslovene
    nepovolí učiteľ.


5. Je zakázané dotýkať sa kabeláže a elektroinštalácie.


6. Pred odchodom z učebne žiak skontroluje pracovisko a zanechá po sebe poriadok.

 

 V učebni je prísne zakázané:

 

1.      Používať vlastné prenosné médiá (disketa, CD, DVD, flash disk...), pokiaľ prácu s nimi nepovolí učiteľ.

 

2.      Inštalovať alebo kopírovať na pevný disk počítača akýkoľvek program (hru) z akéhokoľvek média (disketa, CD, DVD, flash disk, iný počítač v sieti). Týka sa to aj inštalácie programov (hier) stiahnutých z internetu.

 

3.      Sťahovať bez povolenia učiteľom akékoľvek dáta z internetu , ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom na danej vyučovacej hodine.

 

4.      Sťahovať z internetu nelegálny softvér (programy, fotografie, hudbu, video a podobne).

 

5.      Prezeranie alebo sťahovanie súborov s neslušným alebo vulgárnym obsahom.

 

6.      Kopírovať z pevného disku počítača akékoľvek dáta, pokiaľ prácu nepovolí učiteľ.

 

7.      Pripájať, odpájať alebo spájať káblami (vodičmi) akékoľvek prístroje (zariadenia) v učebni, napríklad pripájať/odpájať myš, klávesnicu, monitor, kameru, mikrofón, vlastný fotoaparát, vlastný mobilný telefón, sieťový kábel a podobne.

 

 

Porušenie ktoréhokoľvek pravidla v tomto bode sa bude považovať za hrubé porušenie školského poriadku.
Ak žiak svojou nedbalosťou a nedodržaním uvedených pokynov spôsobí v učebni škodu, bude náhrada škody vymáhaná od jeho zákonného zástupcu (rodiča). 

 

zdroj www.datakabinet.sk

V mesiacoch september a október sa kolektívy tried 2.A, 2.B, 3.A a 4.C pod vedením svojich triednych učiteliek zapojili do celoslovenského projektu s názvom "ZÁCHRANA SOM JA", ktorého vyhlasovateľom je nezisková organizácia Falck. Cieľom 2. ročníka projektu bolo priblížiť tému prvej pomoci, naučiť deti dbať na svoju bezpečnosť, myslieť dopredu a predchádzať tak úrazom. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť publikácie vytvorené z príbehov, rozprávok, básní a okrášliť ich ilustráciami. Následne uzreli svetlo sveta originálne a krásne „detské dielka“, ktorých spoločným znakom bola téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Odoslané práce si vybojovali úspech medzi mnohými slovenskými školami a malí „nešporáci“ vyhrali pre svoju školu to najcennejšie: AED – automatický externý defibrilátor - prístroj, ktorý dokáže zachrániť ľudský život. Okrem tejto hlavnej výhry získali navyše aj bonus - ukážky prvej pomoci pre žiakov celého 1. stupňa a kurz prvej pomoci pre pedagógov. Súťažné tímy po vyhl