Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Informatika

Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov

Prevádzkový poriadok v počítačovej učebni

1. Žiak vstupuje do učebne len so súhlasom učiteľa a sadne si na miesto, ktoré mu určí
    učiteľ. Počítač zapne i vypne len na pokyn učiteľa. Počas vyučovacej hodiny miesto
    nemení a pracuje len na počítači, ktorý mu bol pridelený.


2. Ak žiak zistí, že prístroj (zariadenie), s ktorým má pracovať je poškodený alebo
    nefunguje, je povinný okamžite o tom informovať učiteľa.


3. Vzhľadom k dodržaniu bezpečnosti a čistoty pracovného prostredia je vstup do učebne
    povolený len v predpísaných prezuvkách, v učebni je zakázané jesť a piť. Do učebne je     zákaz nosiť školské tašky a bundy.


4. Prístroje v učebni sú nastavené na optimálnu prácu, a preto žiadny žiak nesmie zapínať,
    vypínať alebo akokoľvek inak nastavovať prístroje a zariadenia, pokiaľ mu to vyslovene
    nepovolí učiteľ.


5. Je zakázané dotýkať sa kabeláže a elektroinštalácie.


6. Pred odchodom z učebne žiak skontroluje pracovisko a zanechá po sebe poriadok.

 

 V učebni je prísne zakázané:

 

1.      Používať vlastné prenosné médiá (disketa, CD, DVD, flash disk...), pokiaľ prácu s nimi nepovolí učiteľ.

 

2.      Inštalovať alebo kopírovať na pevný disk počítača akýkoľvek program (hru) z akéhokoľvek média (disketa, CD, DVD, flash disk, iný počítač v sieti). Týka sa to aj inštalácie programov (hier) stiahnutých z internetu.

 

3.      Sťahovať bez povolenia učiteľom akékoľvek dáta z internetu , ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom na danej vyučovacej hodine.

 

4.      Sťahovať z internetu nelegálny softvér (programy, fotografie, hudbu, video a podobne).

 

5.      Prezeranie alebo sťahovanie súborov s neslušným alebo vulgárnym obsahom.

 

6.      Kopírovať z pevného disku počítača akékoľvek dáta, pokiaľ prácu nepovolí učiteľ.

 

7.      Pripájať, odpájať alebo spájať káblami (vodičmi) akékoľvek prístroje (zariadenia) v učebni, napríklad pripájať/odpájať myš, klávesnicu, monitor, kameru, mikrofón, vlastný fotoaparát, vlastný mobilný telefón, sieťový kábel a podobne.

 

 

Porušenie ktoréhokoľvek pravidla v tomto bode sa bude považovať za hrubé porušenie školského poriadku.
Ak žiak svojou nedbalosťou a nedodržaním uvedených pokynov spôsobí v učebni škodu, bude náhrada škody vymáhaná od jeho zákonného zástupcu (rodiča). 

 

zdroj www.datakabinet.sk