Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Školský klub detí

... Školský klub je pre deti miestom mnohých aktivít, ktoré počas roka realizujeme ....

 

Školský klub detí dáva priestor a príležitosť pre sebarealizáciu dieťaťa, pre rozvoj priateľských vzťahov s rovesníkmi a kooperáciu s nimi, podnecuje deti k samostatnosti, zodpovednosti, tolerancii a prosociálnemu správaniu.  Aktivity ŠKD  sú zamerané na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa – po stránke kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej. Pri ich výbere sú zohľadnené individuálne dispozície dieťaťa a jeho osobné záujmy. Dôraz je kladený na kreatívnosť, rozmanitosť a hrový charakter edukačných činností, prostredníctvom ktorých sú deti motivované k aktívnemu využívaniu voľného času a rozvíjaniu svojich vedomostí, zručností, postojov a hodnôt. Jednotlivé činnosti sú realizované v súlade so základnými princípmi psychohygieny. Jadrom je pravidelné striedanie oddychovej (relaxačnej) činnosti s činnosťou záujmovou a prípravou na vyučovanie, pričom sa samozrejme rešpektujú individuálne potreby a jedinečnosť dieťaťa.

Naše vychovávateľky majú veľmi dobrý citlivý prístup k žiakom, prejavujú empatiu a starostlivosť. Ich pracovnú dobu tvoria 60 min. hodiny – nepretržite, bez prestávky sa venujú deťom. Vytvárajú dobrú atmosféru v oddeleniach, oplývajú nápadmi, tvorivosťou, organizačnými schopnosťami, vedia detí motivovať na rôznu záujmovú i rekreačnú činnosť a poradia pri príprave na vyučovanie