Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Základné info

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE v šk. roku 2017/2018

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ AKO SÚČASŤ ZŠ MIRKA NEŠPORA 2, PREŠOV                           

 

Školský klub detí (ŠKD) je výchovno–vzdelávacie zariadenie pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Výchovno-vzdelávaciu činnosť sa riadi Výchovným programom a organizujú ju vychovávateľky. Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD sa pravidelne striedajú  oddychová, relaxačná, rekreačná, záujmová činnosť podľa tematických oblastí  výchovy / spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna, esteticko-výchovná, telovýchovná, zdravotná a športová oblasť /  a príprava na vyučovanie v rámci zabezpečenia psychohygieny detí .

O prijatí dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy na základe podania písomnej žiadosti o prijatie do ŠKD.  Zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa zo ŠKD na základe písomnej žiadosti.

 

Personálne zabezpečenie

 

ODDELENIE

 KMEŇOVÁ TRIEDA ODDELENIA

VYCHOVÁVATEĽKA

POČET  DETÍ

 

 

             TRIEDY

 
 

     I. oddelenie

I.A

Bc. Iveta Lokajová

28

I.A , III.B, IV.B

 

II. oddelenie

I.B

Dagmar Košútová

29

I.B, III.B, V.A, V.B

 

III. oddelenie

I.C

Mgr. Mária Andrejková

32

I.C, III.A, V.A

 

IV. oddelenie

II.A

Mgr. Zuzana Holéczyová

27

II.A, IV.B

 

V. oddelenie

II.B

Bc.Zuzana Olejníková

31

II.B, IV.A

 

VI. oddelenie

III.C

Danka Jankovichová

31

III.C, III.A

 

 

1.    Mesačný príspevok na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD.

Výšku mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD určuje riaditeľ školy na základe všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa – mesta Prešov.                                                                               Výška príspevkuje12 eur /mesiac. ( na základe VZN zriaďovateľa mesta Prešov, sa suma môže meniť)                                                                                                                                                           Poplatok je zákonný zástupca povinný uhradiť vždy od 1. do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Uhrádza sa najviac 1 platba mesačne.                                                                                                                                                 

POPLATOK SA UHRÁDZABANKOVÝM PREVODOM NA ÚČET ŠKOLY :

Bankové spojenie školy:    

Banka : UNI KREDIT BANK                                                                                                Účet / IBAN : SK4511110000001179599037                                                                               SWIFT/BIC :UNCRSKBX                                                                                                      Konštantný symbol : 0308 

Variabilný symbol: 20172018                                                                                                                     Do správy pre prijímateľa zadať: MENO, PRIEZVISKO A TRIEDU DIEŤAŤA !!!

Zriaďovateľ mesto Prešov môže znížiť príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka ak predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa zákon č. 245/2008 Z. z. Príslušné tlačivo žiadosti je umiestnené na internetovej stránke  školského úradu: http://www.skolskyurad.presov.sk/portal/?c=12&id=35 (Príloha č. 7).

 

Mesačný príspevok sa uhrádza bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. V prípade, že zákonný zástupca ukončí dochádzku dieťaťa do ŠKD v priebehu zaplateného obdobia, nevzniká mu nárok na vrátenie príspevku ani alikvotnej čiastky.

 

2. PREVÁDZKA ŠKD

ŠKD je v prevádzke počas celého školského roka počas pracovných dní v týždni v čase mimo vyučovania, t. j. v ranných a popoludňajších hodinách od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Stravovanie                                                                                                                            Prihlasovanie obedov a odhlasovanie obedov zabezpečujú rodičia podľa usmernenia vedúcej školskej jedálne.

Harmonogram dňa                                              

6.30 – 7.30          Služba pri rannom schádzaní, Zamestnanie podľa záujmov detí

7.30 – 7.45          Úprava miestnosti, presun detí s vychovávateľkou do tried

11.40 – 12.00     Ukončenie vyučovania, osobná hygiena

12.00 – 13.00      Obed, oddychová, relaxačná činnosť

13.00 – 14.00     Rekreačná činnosť

14.00 – 15.00     Pravidelné striedanie tematických oblastí výchovy

15.00 – 15.10       Osobná hygiena, olovrant

15.10 – 15.45     Príprava na vyučovanie ( písomná a ústna)

15.45 – 16.00     Úprava triedy, odchod detí domov

 16.00 – 17.00     Záujmová činnosť detí, ktoré odchádzajú domov v sprievode rodičov. Rozchádzanie

                                                                                                                                                         Dochádzka dieťaťa do ŠKD

Rozsah dennej dochádzky dieťaťa a spôsob jeho odchodu, je na základe informácie zákonného zástupcu, uvedený v osobnom spise dieťaťa. Akékoľvek odchýlky v dochádzke resp. o spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke písomným spôsobom. Sprostredkované odkazy prostredníctvom detí, alebo na základe telefonátu sú neprijateľné a v žiadnom prípade nebudú akceptované.Za príchod  dieťaťa do ŠKD a odchod dieťaťa z ŠKD zodpovedá zákonný zástupca, aj v prípade, že dieťa prichádza resp. odchádza so starším neplnoletým súrodencom.

                                                                                                                                                        Preberanie detí    

Dieťa preberá zo ŠKD zákonný zástupca alebo osoba poverená zákonným zástupcom osobne, pokiaľ nie je v osobnom spise dieťaťa uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne.

Pri záujmovej/krúžkovej činnosti organizovanej inou inštitúciou ako škola (napr. ZUŠ, športový oddiel ap.) zodpovednosť za prechod dieťaťa preberá zákonný zástupca, rovnako tak zákonný zástupca zodpovedá za príchod dieťaťa na ranné schádzanie do ŠKD a odchod dieťaťa z ŠKD.

Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôže dieťa svojvoľne odísť.

Pri nevyzdvihnutí dieťaťa do 17.00 hod. je rodič, alebo zákonný zástupca telefonicky upozornený.

                                                                                  

Neodporúča sa, aby dieťa malo pri/na sebe šperky, cennosti (mp3 prehrávač, mobil ap.) resp. vysokú sumu finančnej hotovosti – len na vlastnú zodpovednosť/ zákonného zástupcu dieťaťa.

 

 

Vedúca ŠKD, D.Jankovichová