Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Školský psychológ

Konzultačné hodiny školskej psychologičky v roku 2017/2018

ZŠ Mirka Nešpora – konzultačný deň pre rodičov

Utorok: 8:00- 15:00

Školská psychologička Mgr. Eva Trojanovičová:

 • sa zaoberá diagnostikou problémového a poruchového správania detí, problémov v učení, emocionálnych problémov, osobnosti žiaka, školskej úspešnosti, tiež diagnostikou školskej spôsobilosti a profesionálnej orientácie žiakov ZŠ;
 • pracuje so žiakmi s problémami a poruchami v správaní, so sklonom k agresívnemu správaniu a šikanovaniu, záškoláctvu a neprospievaniu, prípadne delikventnému správaniu;
 • pracuje so žiakmi s problémami v učení a poruchami v učení, dáva návrhy na špeciálne výchovno-vzdelávacie pôsobenie u týchto detí;
 • poskytuje konzultačno-poradenskú činnosť rodičom, učiteľom a žiakom s výchovne problémovým správaním, hyperaktivitou a impulzivitou a diagnostikuje a eliminuje  emocionálne problémy žiakov;
 • v spolupráci s triednymi učiteľmi sa podieľa na realizácii intervenčných programov na modifikáciu nežiaduceho správania a šikanovania;
 • zapája žiakov do programov rozvoja sociálnej komunikácie, sociálnych zručností a sociálnej kompetencie, tréningov rozvoja prosociálneho správania, tolerancie a riešenia konfliktov, asertivity, empatie a rozvoja emocionálnej inteligencie, napr. „Srdce na dlani“;
 • diagnostikuje sociálnu atmosféru, sociálnu klímu a sociálne vzťahy v triedach, pracuje pri náprave narušených vzťahov medzi žiakmi, vzťahov medzi žiakom a učiteľom, medzi učiteľmi a rodičmi a pri riešení vzťahov v učiteľskom zbore;
 • spolupracuje pri riešení problémov žiakov v učení, žiakov učiacich sa pod svoje možnosti, pasívnych, nemotivovaných žiakov a žiakov s pomalým pracovným tempom, zisťuje úroveň kognitívneho vývinu žiakov, schopností, myslenia a riešenia problémov a možné problémy a ťažkosti v učení – v písaní, čítaní, počítaní, učení sa cudzím jazykom;
 • v spolupráci s CPPaP a CŠPPaP a inými článkami systému výchovného poradenstva sa podieľa na psychologickej starostlivosti o žiakov s problémami v učení a správaní, poruchami v učení a správaní, dysharmonickým vývinom a inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
 • v pozícii výchovného poradcu sa podieľa na procese profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov stojacich pred I. smerovou voľbou, realizuje programy profesionálnej orientácie a voľby povolania, diagnostikuje predpoklady žiakov z hľadiska vybranej profesie, pracuje so žiakmi z hľadiska voľby povolania problémovými;
 • pracuje s deťmi zo sociálne a kultúrne menej podnetného prostredia;
 • poskytuje poradenstvo učiteľom pri riešení ich profesionálnych problémov, zvyšuje ich psychologickú spôsobilosť prednáškami na vybrané psychologické témy, ako aj výcvikmi na rozvíjanie sociálnej kompetencie a sociálnych zručností učiteľov;
 • poskytuje poradenstvo rodičom v oblasti optimalizácie štýlov výchovy detí;
 • dáva návrhy na optimalizáciu psychohygienických podmienok učenia a vyučovania.