Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

História školy

V školskom roku 2014/2015 oslavuje naša škola 30. výročie založenia.

 

Niekoľko faktov z histórie školy:

2015 – 2016

2.9.2015            Slávnostné otvorenie školského roka

3.9.2015             Integrácia 2015 

2.10.2015          Plavecká štafeta

6.10.2015          Cezpoľný beh 2015

7. 10. 2015        Jablkový deň

8.10 2015          Atletický štvorboj

23.10. 2015      Halloweenská zábava

23.10. 2015     Dni  detského  úsmevu

27.10.2015      Coca Cola Cup,naši žiaci sa zúčastnili 1. kola Coca Cola Cup-u vo veľkom futbale, umiestnili na 3. mieste

5.11. 2015        Predškoláci v škole

3.- 9.11.2015   Jesenné kreativity

10.11.2015      Nešporácky talent

26.11.2015      Pasovačka prvákov

4.12.-22.12.2015  Škola žila Vianocami, aktivity: Mikuláš so škôlkarmi, Mikuláš v škole, Mikulášske športovanie, Turnaj v stolnom tenise, Dni detského úsmevu, Vianočná burza, Vianočná besiedka v ŠKD, Silvester 2015,

18.1.-29.1.2015      Lyžiarsky výcvikový kurz

25. 1. 2016      Predškoláci u nás

28.1.2016        Karneval s ujom Lubom

29.1.2016        Beseda so spisovateľkou Markou Staviarskou a vydavateľkou Zuzkou Dušičkovou

25.2.2016        Floorball  2016, na obvodnom kole vo Floorballe starších žiakov základných škôl obsadili 3. Miesto

4.3.2016         Hviezdoslavov Kubín, v I. kategórii POÉZIA - 1. miesto: Dália Širotňáková 

15.3.2016        Turnaj okresného kola vo volejbale žiakov základných škôl, naši žiaci získali 3. miesto

23.3. 2015       Konala sa matematická súťaž KLOKANKO

marec 2016    Čitateľský maratón na 1. stupni

11.4. 2016      Exkurzia v ZOO, 5.C, 6.A, 6.B

20.4.2016        Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili DOD v priestoroch školy TU Hutníckej fakulty v Košiciach

18.4. – 22.4.    Environmentálne aktivity na 1. stupni ku Dňu Zeme

21.4.2016        Ekologický deň v Ružomberku

22.4.2016        Nie drogám

7.5.2016          Slávik Slovenska – okresné kolo, D. Gajdošová – 5.A,  obsadila 2. miesto

11.5.2016        Deň matiek v ŠKD

16.5.2016       Mensa pod Čiernou horou na ZŠ v Sedliciach, naši žiaci získali 3. miesto

23.5.– 27.5.2016  Škola v prírode – 3.roč.

30.5. – 3.6.2016   Škola v prírode – 4.roč.

2.6.2016       športovo-propagačné podujatie „Objav svoj šport“ pre 3. roč.

3.6.2016         MDD v Ekoparku Holá Hora – 1. stupeň, 2.stupeň - letisko

6.6.- 10.6.2016   Ozdravovací pobyt v Taliansku

8.6.2016      Kurz prvej pomoci pre 3. a 4. ročník

jún 2016        školské výlety tried

30.6.2016      Záver školského roka 2015/2016

 
1984/1985
1. - 4. r. 18 tried , 5. - 6. r. 5 tried ,ŠKD    12 oddelení
Riad. školy PaedDr. Marta Eškutová , Pedagogický  zástupca Viliam Knapčok Hospodársky zástupca Mária Labíková  
prípravy na Čs. spartakiádu 1985 – zapojených 50 % žiakov  
23 .- 30. 1. 85 – prvý zápis prváčikov (zapísaných 144 žiakov)  

Fotka: Niečo z histórie...naša škola pri slávnostnom otvorení 3. septembra 1984.

ZŠ Mirka Nešpora v deň slávnostného otvorenia 1. školského roku 1984/1985

 

1985/1986  
Založený spevácky zbor (pod vedením p. A. Dadejovej)  
December 1986 dokončená príprava prevádzky ŠB  
     
 1986/1987  
6. 1. 87 začiatok prevádzky ŠB
január 1987 návšteva učiteľov z družobného mesta Mukačevo  
jún 1987 mestská oslava MDD na Sídlisku III (pod Bikošom)    
 
 1987/1988  
otvorenie prvej futbalovej triedy (žiaci absolvovali turnaje v Nemecku, Francúzsku, Poľsku a Taliansku
Spevácky zbor získal Diplom za vzorný prednes  
 
 1988/1989  
Televízna súťaž EKOHRA – víťazné družstvo okresu Prešov  
Chemická olympiáda- (pp. A. Basárová, K. Ontková)  
Biologická olympiáda (S. Kubeková, S. Uličná)  
 
 1989/1990  
Nežná revolúcia zasiahla aj do života našej školy  
11. 12. vzniklo UF- členovia UF: F. Fortuna, A. Janíková, D. Kvašňáková, T. Ľachová, D. Magurová, K. Paľová, E. Stupáková.  
4. 1. 1990 pôvodne vedenie školy nezískalo dôveru, po voľbách  
nové vedenie školy v tomto zloení: riad. školy: Jaroslav Valaštiak, zást. riad. šk. PhDr. Anna Böhmerová, Katarína Paľová  
pevácky zbor získal Čestné uznanie v prehliadke speváckych zborov  
Aj po prevratných zmenách chod školy nebol narušený a škola dosiahla znova veľmi pekné výsledky v každej oblasti.  
    
 1990/1991  
V tomto šk. roku bola svojpomocne zriadená posilňovňa a šatne pre športové triedy.  
prvé stretnutie ped. pracovníkov s Radou rodičov  

 

 1991/1992  
400. výročie narodenia J. A. Komenského – slávnostná akadémia, ako hosť vystúpila tanečná škola FORTE  

 

 1992/1993  
začína sa výuka cudzích jazykov aj na I.stupni  
 novootvorená trieda so zameraním na plávanie (tr.uč.Hošovská)  
obnova a rozšírenie priestorov pre počítač.klub, pribudli nové počítače  
vystúpenie učiteľ.zboru MOYZES na našej škole  
 23.1.1993 návšteva poľských učiteľov  
4.6.1993 vystúpil na našej škole DFS Jadlovček z Margecian  
        
 1993/1994  
  
26.2.1994 po prvý raz sa uskutočnilo stretnutie rodičov budúcich prvákov, spojené s prehliadkou školy a kultúrnym programom  
25.4.1994 vyvrcholili oslavy k 10.výročiu školy slávnostnou akadémiou pod názvom „Deň Zeme“ – „Sen o Zemi budúcnosti“ (scenár vypracovali pp. D. Vrábľová, M. Doležalová, A. Dadejová, T. Gerková ). Program bol uvedený v DJZ. Predstavenie bolo natočené aj na video kazetu.  
 
 1994/1995 - 10. výročie založenia
začínajú pracovať alternatívne triedy  
otvára sa trieda pre pohybovo nadané deti s rozšíreným vyučovaním Tv (2.roč. tr.uč. R. Oriňák)  
19.1.1995 pri príležitosti 50.výr. oslobodenia Prešova sa konala na ŠB športová súťaž o putovný pohár. Víťazom sa stala naša škola.  
Hitparáda Zlatej brány – súťažilo družstvo žiakov našej školy pod vedením pp. Vrábľovej a Doležalovej – vysielala to Košická Tv.  
6.-7.6.návšteva učiteľov z Malaciek – zaujímali sa o triedu s rozšíreným vyučovaním Tv  
Dospeláci deťom – Rada rodičov k Dňu detí pripravila aj tentoraz zábavné podujatie spojené s táborákom 1995/1996  
Tv súťaž „Talentárium“ zapojených 130 žiakov – 24.2.1996
Deň detí – pripravila Rada rodičov, vystúpil súbor Romathan, skupina historického šermu, hasičský zbor  
„Úsmev za úsmev“ – našu školu v tomto programe reprezentovali žiaci tried s rozšíreným vyuč.Tv 
                       
 1995/1996  
 
26.2.1994 po prvý raz sa uskutočnilo stretnutie rodičov budúcich prvákov, spojené s prehliadkou školy a kultúrnym programom  
25.4.1994 vyvrcholili oslavy k 10.výročiu školy slávnostnou akadémiou pod názvom „Deň Zeme“ – „Sen o Zemi budúcnosti“ (scenár vypracovali pp. D. Vrábľová, M. Doležalová, A. Dadejová, T. Gerková ). Program bol uvedený v DJZ. Predstavenie bolo natočené aj na video kazetu.  
    
 1996/1997  
Bolo vydané 0-té číslo časopisu Nešporáčik.  
Darčeky k Vianociam pre deti z Osobitnej internátnej školy na Vodárenskej ulici – zo zbierok detí našej školy.  
24. 6. 1997 vyvrcholili oslavy 750. výročia Prešova – akcia „Reťaz života“  
            
 1997/1998  
vedenie školy v novom zložení:  riad. šk. Mgr. Š.Tkáč, ped. zást. PaedDr. E. Bilišňanská, hosp .zást. Mgr. M. Jakubík  
zostavuje sa redakčná rada časopisu Nešporáčik  
Apríl 1998 - futbalisti sa zúčastnili na turnaji v Taliansku  
             
 1998/1999  
končí sa transformácia ZŠ s prechodom na 9. ročník  
vznik divadielka NON STOP DŽUZO – pod vedením P. Belejovej a 17. 12. 1998 pripravilo pre žiakov vtipné pásmo s rozprávaním a piesňami  
Deň detí v pevnosti Boyard  
                                                    
 1999/2000  
dramatický krúžok pripravil pre deti MŠ a žiakov ZŠ muzikál „Zlo nie je pre deti“  
Ekohliadka našej školy bola za svoje aktivity ocenená týždenným pobytom v Chtelnici.  
27. 4. 2000 ocenenie spotrebiteľského časopisu Hromozvod (celoslovenská akcia)  
 začiatok spolupráce s políciou v projekte „Správaj sa normálne“  
II. ročník suťaže Boyard k Dňu detí
 
 2000/2001  
Projekt   Prevencia drogových závislosti – garantom je Krajské    riaditeľstvo PZ Prešov  
19. 9. 2000 návšteva holandskej delegácie – odovzdali učebné materiály pod názvom ZDRAVÁ ŠKOLA A NÁVYKOVÉ LÁTKY - kultúrny program pripravili žiaci ŠKD pod vedením p. Gerkovej  
nový obsah  a grafika časopisu Nešporáčik  
novinka na našej škole RÁDIO FORMULA  vysiela 5 x do týždňa cez veľkú prestávku
dramatický krúžok uvádza premiéru Kabaretu 2000  
súťaž pre žiakov: I. ročník Malibu show  
II. ročník suťaže Boyard k Dňu detí
 výstava pohyblivého betlehemu, ktorý svedčí o šikovnosti p. uč.Bencúra  
 
 2001/2002
17. – 18. 11. 2001 Vianočný pohár plaveckého klubu ORCA (naši úspešní plavci – S. Kozák, R. Pittnerová a V. Tkáčová)  
II.ročník Malibu show  
 23. - 24. 2. 2002 PREŠOV CUP 2002 v Mestskej hale na turnaji sa zúčastnili aj futbalisti našej školy  
návšteva zástupcov holandskej polície -12. 3. 2002  
Dni detského úsmevu 4. 4. - 7. 4. 2002  
Projekt Bezpečne do školy  – pešia zóna  
3. 6. 2002 Ekohliadka našej školy získala stojan na bicykle, ten bol umiestnený v átriu školy za účasti združenia Kostitras  
           
 2002/2003
10. 10. 2002 –II. ročník plaveckej štafety o putovný pohár Konta nádeje STV – 1.miesto Prešov  
Projekt „Správaj sa normálne realizuje Mestská polícia – p. Fečová na základe ponuky holandského policajného inštitútu  
25. 10. 2002 vystúpenie žiakov pod vedením pp. Gerkovej a Hošovskej v PKO na vyhlásení víťazov „Babička a dedko roka 2002 .  
Ja a môj bicykel – teoretická a praktická cyklistická inštruktáž – koordinátorka p. Sejková  –  Kostitras  
2. 12. 2002 ocenenie Ekohliadky predstaviteľmi mesta
23. 1 - 26. 1. 2003 Dni detského úsmevu (krst CD Nešporáčik 2, Malibu show, turnaj v PC hrách, diskotéka, bazénová show)  
Tvorivý biológ – výstavka žiackych prác zo slaného cesta  
Otvorenie učebne Infoveku  
Diplom mladého zdravotníka – získali žiaci I. stupňa pod vedením p. I. Grejtákovej  
22. 5. 2003 – futbalový turnaj o Pohár Záhradníčka – žiaci 3. a 4. roč. pod vedením p. Raševa, obsadili 1. miesto  
 Memoriál Jána Danča – turnaj mladších žiakov vo futbale – 2. miesto
Družstvo 9 FT na Majstrovstvách SR obsadilo 3. miesto  
Sova snežná – adoptívny rodič - sponzor ZŠ a Ekohliadka  
           
 2003/2004  
Dni detského úsmevu (Malibu show, Bazénová show, Majstrovstá v PC, Diskotéka)  
I. Nešporácke majstrovstvá v plávaní  
karneval ŠKD  
I. školský ples Rady rodičov  
Vianočný program v telocvični školy  
Zmena vo vedení školy:  p. zást. PaedDr. Evu Bilišňanskú vystriedala p. uč. Mgr. Monika Doležalová  
v priestoroch školy sa konalo okresné kolo zemepisnej olympiády  
žiaci futbalovej triedy 5. ročník – sa zúčastnili na turnaji       Tatran CUP 92  
28. máj 2004 – oslavy 20. výročia založenia školy  
jún 2004 Mgr. Tkáč bol radou školy opätovne do funkcie riaditeľa

 

 2004/2005  20. výročie založenia
2. september 2004 - otvorený 21. školský rok
24. september 2004 IV. Bazénová show
13. november 2004 školská diskotéka
6. december 2004 Mikulášske vysielanie rádia Formula
22. december 2004 Silvester 2004 zábavný program v SOU stavebné
15. január  2005 zápis prváčikov - /sobota/ zábavné dopoludnie pre budúcich prvákov - hry a súťaže /triedy, počítačová učebňa, bazén.../
2.2. Monitor  pre deviatakov
   
 2005/2006  
5. september 2005 - otvorený 22. školský rok
9. 10. VII. Bazénová show
24.11. 2005 Koncert s protidrogovou tématikou
21.12. 2005Zábavný program SILVESTER 2005 - v kinosále SOU Stavebmého
21.1. 2006 - Zápis do I. ročníka
27.1. 2006 Karneval ŠKD
20.-24. 2. 2006 Lyžiarsky zájazd 7. ročník
27. 2. 2006 Prihláška do projektu Digitálni štúrovci

 

 

2006/2007  

5.9.2006 Otvorenie nového školského roka

Vedenie  školy:       Mgr. Štefan Tkáč, riaditeľ školy

                             Mgr. Miloš Jakubík, zástupca riaditeľa školy

                             Mgr. Monika Doležalová, zástupkyňa riaditeľa školy

 

15.1.2007  Slávnostný zápis do 1. ročníka

31.1.2007  Detský karneval

9.2.2007    Fašiangové posedenie pre rodičov a priateľov školy

28.3.2007 - Za záslužnú prácu boli ocenení: PaedDr. G.Pittnerová, Mgr. R. Hersteková, M. Vokálov

11.5.2007 Školská akadémia ku Dňu matiek máj 2007, 2. miesto v hudobnodramatickom vystúpení  BOLO NEBOLO , BUDE NEBUDE celoslovenskom v projekte  SUPERTRIEDA, vyhlasovateľom projektu bolo Ministerstvo školstva SR

18 -22.7.2007 1. miesto v súťaži Detských olympijských hier základných škôl v Prešove pod záštitou Mestského úradu v Prešove a ABC centra voľného času

5.12.2006  Vianočný jarmok

19.12.2006 - 1. miesto 6-členného družstva pedagógov v súťažno- zábavnej show Silvester 2006, ktorú usporiadalo ABC centrum voľného času v Prešove

 

 

2007/2008  

3.9.2006               otvorenie školského roka

Vedenie  školy:      Mgr. Štefan Tkáč, riaditeľ školy

                             Mgr. Miloš Jakubík, zástupca riaditeľa školy

                             Mgr. Monika Doležalová, zástupkyňa riaditeľa školy

17.11.2007 Bazénová show

december 2007 Predvianočné aktivity: Vianočný jarmok, Vianočné besiedky ŠKD pre rodičov, Vianočný turna vo volejbale,  učitelia – žiaci, Pyramída hra

15.1.2008 Slávnostný zápis budúcich prvákov pod názvom AKO DAŤ      RADOSŤ     16.5.2008 ŠTVORYLKA – 90 žiakov našej školy sa zúčastnilo    projektuEuropean Quadrille Dance Festiva

22.-24.6.2008  Majstri Slovenska v malom futbale, žiaci 9.A, KALOKAGATIA 2008, Olympiáda detí a mládeže v Trnave

 

 

2008/2009  

1.9.2008 Naštartovala REFORMA ŠKOLSTVA s novým Štátnym vzdelávacím programom  a Školským vzdelávacím programom

Vedenie  školy:       Mgr. Štefan Tkáč, riaditeľ školy

                               Mgr. Jaroslav Bizub, zástupca riaditeľa školy

                                Mgr. Ľubomír Magda, zástupca riaditeľa školy

29.9 – 3.10.2008    Škola v prírode – IV.A, IV.B v Tatrách

20.10-24.10.2008   3.miesto v súťaži MESTSKÁ OLYMPIÁDA NAŠKOLÁCH

24.11.2008   3.miesto tretiaka Jonáša Havadeja v speváckej súťaži KYTIČKA DOMOVINE

Predvianočné aktivity – Mokrý Mikuláš, Vianočný jarmok, Vianočné besiedky v ŠKD, Silvester 2008

15.1.2009 Slávnostný zápis do 1. ročníka

5.5.209 Primátor mesta Prešov, JUDr. Pavel Hagyari odučil hodinu občianskej výchovy v 9. ročníku

7.5.2009 MALIBU SHOW – 9. ročník

15.5.2009 ŠTVORYLKA – 120 žiakov našej školy sa zúčastnilo na medzinárodnom festivale  mladých tanečníkov -  European Quadrille Dance Fest

19.5.2009 ŽIME ZDRAVO – II.etapa, zapojili sa žiaci 1. a 2.stupňa našej školy

19.5.2009 Slávnostná akadémia ku Dňu matiek

29.5.2009 Voľby riaditeľa školy, zriaďovateľom, MsÚ Prešov bol s účinnosťou od 1.7.2009 do funkcie riaditeľa Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov zvolený Mgr. Jaroslav Bizub

5.6.2009 Deň detí žiaci školy oslávili na letisku vrámci Dňaotvorenýchdverína leteckejzákladniv Prešove

 

 

2009/2010  

2009 – 2010

2.9.2010                 Otvorenie nového školského roka

Vedenie  školy:      Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

                            Mgr. Jozef Muránsky, zástupca riaditeľa školy

                            Mgr. Ľubomír Magda, zástupca riaditeľa školy

Od 1.9.2009 - pokračuje REFORMA ŠKOLSTVA

- zriadilo sa Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Mirka Nešpora

- bazén spravuje mesto Prešov

16.9.-22.9.2009 3.miesto - Medzinárodný atletický míting žiakov ZŠ „Citius-Altius-Fortius“ Detský cyklomaratón, in-line korčuľovanie

5.10.- 9.10. 1. miesto v súťaži MESTSKÁ OLYMPIÁDA NAŠKOLÁCH

18.11.2009 Deň otvorených dverí pre škôlkarov

26.11.2009 Šantenie budúcich prvákov v bazéne Šťuka

Predvianočné aktivity – Mokrý Mikuláš, Vianočný jarmok, Vianočné besiedky v ŠKD, Silvester 2009, volejbalový turnaj – žiaci, učitelia, diskotéka, filmové predstavenie

15.1.2009 Slávnostný zápis do 1. ročníka pod názvom TVORIVÁČIK

28.1.2010 Karneval zvieratiek v ŠKD

13.5.2010 Deň matiek, školská akadémia

18.5.2010 Športový deň        

20.5.2010 11.miesto z 90-tich v celoslovenskom projekte ENERGIA V DOPRAVE, projekt našej školy: CESTA AUTA DO ROKU 2199

7.6.-11.6.2010 Škola v prírode, tatranskú prírodu obdivovali žiaci 1.A, 1.B, 1.C

23.6.2010 MALIBU SHOW – 10. ročník

30.6.2010 Slávnostné ukončenie školského roka, spojené s oceňovaním najúspešnejších žiakov

 

 

2010/2011  

2.9.2010                 Otvorenie nového školského roka

Vedenie  školy:       Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

                               Mgr. Jozef Muránsky, zástupca riaditeľa školy

                                Mgr. Ľubomír Magda, zástupca riaditeľa školy

20.9.-24.9.2010 MESTSKÁ OLYMPIÁDA NAŠKOLÁCH

22.10.2010 HALLOWEEN, Noc strašidiel

19.10.-22.10.2010  DNI DETSKÉHO ÚSMEVU, Turnaj v počítačových hrách, Diskotéka, Bazénová show, divadelné predstavenie Traja tučniaci        

6.12.2010  Mikulášska zábava, diskotéka, volejbal, bazénová show

10.12. 2010 Deň otvorených dverí

Pred Vianocami -  Korčuľovanie na zimnom štadióne pre I. a II. stupeň, Vianočný jarmok,  Vianočné besiedky ŠKD, Školský SILVESTER 2010

17.1.2011 Slávnostný zápis do 1. ročníka

31.1.-4.2.2011 Lyžiarsky výcvikový kurz

23.3.2011 Prezentácia školy v PKO

11.4-15.4.2011 Anglický projektový týždeň

9.5.2012 Deň matiek, slávnostná akadémia

1.6.2011 Deň detí,žiaci 2.st. sa zúčastnili Dňaotvorenýchdverína leteckejzákladniv Prešove, mladší žiaci športovali na školskom ihrisku

30.6.2011 Slávnostné ukončenie školského roka a oceňovanie úspešných žiakov 

 

 

2011/2012  

5.9.2011 Slávnostné otvorenie nového školského roka

Vedenie  školy:         Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

                               Mgr. Ladislav Klein, zástupca riaditeľa školy

                                Mgr. Ľubomír Magda, zástupca riaditeľa školy

3.10.2011 Prehliadka dravých vtákov na školskom ihrisku

11.10.2011 5.miesto v športovom podujatí KINDERIÁDA

17.-21.10.2011  3.miesto v súťaži MESTSKÁ OLYMPIÁDA NAŠKOLÁCH

25.10.2011 PASOVAČKA PRVÁKOV, premiérový prvý ročník slávnostného uvítania prvákov do cechu žiackeho

27.11.2011 HALLOWEEN, zábavná party pre žiakov 1.stupňa

18.-21.11.2011  DNI DETSKÉHO ÚSMEVU, Turnaj v počítačových hrách, Diskotéka, Bazénová show

28.11.2011  Začala sa súťaž o „Naj webovú stránku základných škôl mesta Prešov“

12.-15.12.2011       NEŠPORÁCKY TALENT, premiérový prvý ročník súťaží v speve, tanci, prednese, výtvarných prácPred Vianocami      Mikuláš v škole, Deň otvorených dverí, Korčuľovanie na zimnom štadióne, Vianočné besiedky ŠKD pre rodičov, Školský Silvester 2011

16.1.2012 Slávnostný zápis do 1. ročníka

30.1.1012 Karneval ŠKD

31.1.2012 1.miesto: ZŠ M. Nešpora, VYHODNOTENIE SÚŤAŽE "NAJ WEBOVÁ STRÁNKA ZŠ MESTA PREŠOV

20.-22.2.2012  2.miesto vo FLORBALOVOM TURNAJI starších žiakov o Pohár viceprimátora mesta Prešov            

20.-24.2.2012  Lyžiarsky výcvikový kurz

18.4.2012  1.miesto, GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ, obvodové kolo

8.5.2012    1.miesto – Adam Durkáč v pretekoch Večerný beh Prešovom

14.5.2012  Deň matiek, školská akadémia

23.5.2012  1.miesto – Daniel Bečaver, skok do diaľky v obvodovom kole ATLETIKA 2012, v celkovom hodnotení družstvo chlapcov a družstvo dievčat zhodne na 5. mieste

24.5.2012 Deň otvorených dverí

21.-25.5.2012 Škola v prírode,  žiaci 3.A, 3.B, Slnečný majer

1.6.2012 Deň detí – deň plný športu, hier, zábavy

29.6.2012 Slávnostné ukončenie školského roka

20.8. - 24.8.2012    FAREBNÉ LETO

 

 

2012/2013  

2012 – 2013

3.9.2012                 Otvorenie školského roka

Vedenie  školy:       Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

                              Mgr. Ladislav Klein, zástupca riaditeľa školy

                              PaedDr. Ľubomíra Mišenková, zástupkyňa riaditeľa školy

15.-19.10.2012  2. miesto v súťaži MESTSKÁ OLYMPIÁDA NAŠKOLÁCH

26.10.2012  HALLOWEENSKÁ NOC

30.10.2012  PASOVAČKA PRVÁKOV

23.-25.11.2012 DNI DETSKÉHO ÚSMEVU, Turnaj v PC hrách, Diskotéka, Bazénová show

Pred Vianocami      Mikuláš, čert a anjel v škole, Deň otvorených dverí, Jarmok na Luciu, Vianočné pastorále  pre rodičov, Školský Silvester 2012

15.1.2013  Slávnostný zápis do 1. ročníka so Šaškom a Šašulienkou

január2013 Lyžiarsky výcvikový kurz

1.3.1013 Lyžiarske preteky v OBROVSKOM SLALOME PRETEKOV OPOHÁR PRIMÁTOA MESTA

11.3.2013 2.miesto – mladšie žiačky, Turnaj vo vybíjanej

15.4.2013 NEŠPORÁCKY TALENT, súťaž talentov školy v speve, 2.ročník

15.4.2013 1.miesto – chlapci, 2.miesto – dievčatá, GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ, obvodové kolo

16.5.2013 Deň matiek, školská akadémia

3.6.2012  Deň detí s Thomasom Puskailerom v zábavnom programe S NAMI RECYKLUJ

17.-21.6.2013 ŠKOLA V PRÍRODE, 1.-4.ročník v letnom tábore Kysak – Brezie

17.-26.6.2013 OZDRAVOVACÍ POBYT V TALIANSKU, žiaci 2.stupňa

28.6.2013 Slávnostné ukončenie školského roka

19.-23.8.2013 FAREBNÉ LETO

 

 

2013/2014  

2.9.2013                 Otvorenie školského roka

Vedenie  školy:       Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

                               Mgr. Ladislav Klein, zástupca riaditeľa školy

                               PaedDr. Ľubomíra Mišenková, zástupkyňa riaditeľa školy

10.10. 2013 Plavecká štafeta mesta Prešov s primátorom mesta v školskom bazéne Šťuka

16.-17.10.2013  JABLKOVÝ DEŃ

29.10.2013  LANOVÉ CENTRUM, aktívna účasť žiakov špotovo-poznávacieho záujmového útvaru

29.10.2013  HALLOWEEN v škole

15.11.2013  KRÁĽOVSKÁ PASOVAČKA PRVÁKOV

15.11.2013  Deň otvorených dverí

15.12.2013 1.miesto – chlapci, 1.miesto – dievčatá, Olympijský odznak zdatnosti  

5.-8.12.2013 DNI DETSKÉHO ÚSMEVU

11.12.2013  NEŠPORÁCKY TALENT, súťaž talentov školy v speve, 3.ročník

17.12.2013 BOWLING, turnaj v bowlingu absolvovali žiaci Športovo poznávacieho a záujmového útvaru Posilňovanie

Pred Vianocami -  Mikuláš, čert a anjel v škole, Jarmok na Luciu, Vianočné pastorále pre rodičov, Školský Silvester 2013

15.1.2014 Slávnostný zápis do 1. ročníka SNEHUĽKOVO

30.1.2014 Karnevalové všeličo pred polročným vysvedčením

30.4.2014 1.miesto - chlapci, 1.miesto – dievčatá, GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ, obvodové kolo

6.5.2014  VOĽBY riaditeľa školy, zriaďovateľom, MsÚ Prešov bol s účinnosťou od 1.9.2014 do funkcie riaditeľa Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov znovu zvolený Mgr. Jaroslav Bizub

19.5. 2014 Ukončenie 3-ročného projektu „ Už vím čím budu“ v spolupráci so žiakmi z ČR z obce Jince

20.5.2014 Deň matiek, slávnostná akadémia

jún 2014 ŠKOLA V PRÍRODE, 1.-4.ročník v letnom tábore Kysak – Brezie

jún 2014 OZDRAVOVACÍ POBYT V TALIANSKU, žiaci 2.stupňa

27.6.2014 Záver školského roka

18.-22.8.2014 FAREBNÉ LETO

 

 

2014/2015  - 30. výročie založenia 

2.9.2014                 Otvorenie školského roka

Vedenie  školy:       Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

                               Mgr. Ladislav Klein, zástupca riaditeľa školy

                                PaedDr. Ľubomíra Mišenková, zástupkyňa riaditeľa školy

9.9.2014 Prehliadka dravých vtákov

23.9.2014 Stretnutie so spisovateľom Valentínom Ševčíkom

29.9.2014 TEKVICOVÝ DEŇ

2.10.2014 2.miesto získal Adam Durkáč v pretekoch CEZPOĽNÝ BEH, obvodové kolo

2.10.2014 Plavecká štafeta mesta Prešov

6.10.2014  JABLKOVÝ DEŃ

9.10.2014 5.miesto – Adam Durkáč, CEZPOĽNÝ BEH, krajské kolo, celkové umiestnenie družstva – 6.miesto

13.11.2014 Stretnutie s najmladším spisovateľom na Slovensku Christianom Ježíkom z Trenčína

19.11.2014 PASOVAČKA PRVÁKOV s názvom VESELÉ FARBIČKY, 4.ročník             

21.-23.11.2014 DNI DETSKÉHO ÚSMEVU

24.-26.11.2014 NEŠPORÁCKY TALENT, súťaž talentov školy v speve

27.11.2014  1.miesto získala D. Gajdošová /4.B/, v speváckej súťaži Svätoplukovi igrici

Pred Vianocami -  Zábava s Mikulášom v ŠKD, Mikulášske kino, divadelné predstavenie VIANOČNÁ KOLEDA, Vianoce s ujom Ľubom, Silvester 2014

15.1.2015 Slávnostný zápis do 1. Ročníka s témou HRAVÁ ABECEDA SO ZVIERATKAMI

12.1.-16.1.2015 Lyžiarsky výcvikový kurz

29.1.2015 SRDIEČKOVÝ KARNEVAL v ŠKD

25.-29.5.2015 Škola v prírode, tatranskú prírodu obdivovali žiaci 2.A a 2.B, ubytovaní  v penzióne BAĎO – Stará Lesná

5.6.2015  Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. VÝROČIA OTVORENIA  ŠKOLY

8.6.-17.6.2015 OZDRAVOVACÍ POBYT V TALIANSKU, kemp Fontanelle, Riccione,  žiaci 2.stupňa

30.6.2015 Záver školského roka