Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Pracovné pozície

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

    ZŚ Mirka Nešpora

Adresa

    Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

Kontakt

    Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

   nespora2@gmail.com

   051/7710957

Kategória

    Pedagogický zamestnanec

Podkategória

    učiteľ pre primárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

     Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 učiteľ pre primárne vzdelávanie + kvalifikovanosť pre výučbu ANJ pre 1.stupeň ZŠ a špeciálna pedagogika vítaná.

Požadované doklady

 • Žiadosť
 • Životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • motivačný list
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej  atestácii)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

    Od 1.9.2020

Iné požiadavky

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC
 • schopnosť viesť záujmový útvar, ktorý rozvíja nadanie a talent žiakov
 • prax vítaná
 • flexibilita
 • komunikatívnosť
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú počas dlhodobej PN

 

Platové podmienky

Zákonom č. 224/2019 Z. z., nariadením vlády č. 388/2018 Z. z. a č. 338/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Výška funkčného platu od 815,50 €.

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 15.8.2020 na adresu školy alebo emailom na adresu nespora2@gmail.com.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

    ZŚ Mirka Nešpora

Adresa

    Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

Kontakt

    Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

   nespora2@gmail.com

   051/7710957

Kategória

    Pedagogický zamestnanec

Podkategória

   Asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Požadované doklady

 • žiadosť
 • podpísaný štruktúrovaný životopis  (Europass – povinný formát)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • motivačný list
 • fotokópie dokladov o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

Od 1.9.2020

Náplň práce

Pomáhať prekonávať zdravotné a sociálne problémy žiakov so ŠVVP, ktorý bez asistencie nedokážu samostatne pracovať. Pomáhať pri vých. a vzdel. žiakov so ŠVVP, ktorí vzhľadom na stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov. Pomáhanie pri príprave učebných pomôcok. Vedenie a/alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít.

Iné požiadavky

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC (Microsoft Word, Excel, Power Point, práca s internetom)
 • schopnosť viesť záujmový útvar, ktorý rozvíja nadanie a talent žiakov
 • prax vítaná
 • flexibilita, ochota pomáhať
 • komunikatívnosť

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2021.

Platové podmienky

Zákonom č. 224/2019 Z. z., nariadením vlády č. 388/2018 Z. z. a č. 338/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Výška funkčného platu od 738,50 €.

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 15.8.2020  na adresu školy alebo emailom na adresu nespora2@gmail.com.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

    ZŚ Mirka Nešpora

Adresa

    Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

Kontakt

    Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

   nespora2@gmail.com

   051/7710957

Kategória

    Pedagogický zamestnanec

Podkategória

    Špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Požadované doklady

 • Žiadosť
 • Životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • motivačný list
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej  atestácii)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

    Od1.9.2020

Náplň práce

Vykonávať odborné činnosti v rámci špeciálno- pedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s postihnutím.

Poskytovať špeciálnopedagogické poradenstvo a

konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a

pedagogickým zamestnancom.

V spolupráci s MŠ, ZŠ a komunitnými centrami a

príslušným centrom pedagogicko psychologického

poradenstva a prevencie (CPPPaP) realizovať a

vyhodnocovať depistážne screeningové vyšetrenia

Realizovať individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní.

Kompletizovať dokumentáciu individuálne začlenených žiakov.

Pravidelne realizovať špeciálno-pedagogické intervencie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia.

Iné požiadavky

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC
 • prax vítaná
 • flexibilita
 • komunikatívnosť
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2021

Platové podmienky

Zákonom č. 224/2019 Z. z., nariadením vlády č. 388/2018 Z. z. a č. 338/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Výška funkčného platu od 872,50 €.

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 15.8.2020 na adresu školy alebo emailom na adresu nespora2@gmail.com.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

    ZŚ Mirka Nešpora

Adresa

    Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

Kontakt

    Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

   nespora2@gmail.com

   051/7710957

Kategória

    Nepedagogický zamestnanec

Podkategória

 Personálný/ná a mzdový/vá referent/ka

Kvalifikačné predpoklady

 Stredoškolské s maturitou alebo vysokoškolské   

 ekonomického smeru

Požadované doklady

 • Žiadosť
 • Životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • motivačný list
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

    Od1.9.2020

Náplň práce

Komplexné vedenie celej agendy školy, personálnej, mzdovej, štatistika, výkazníctvo, účtovníctvo sledovanie a aplikácia mzdových, účtovných, daňových a školských zákonov a zákonov verejnej správy, vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie agendy AsC

Spracovanie miezd, vyhotovovanie pracovných zmlúv, dodatkov,  zaraďovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov do platových taríf, spracovanie podkladov k projektom, komunikácia, vyhotovenie výkazov  a dokumentov pre inštitúcie, štatistické vykazovanie, sledovanie legislatívnych zmien a následná aplikácia do dokumentov, ich aplikácia pre potreby školy, príprava mesačných mzdových uzávierok a reportov, spracovávanie ID, vydávanie potvrdení, spracovanie ročného zúčtovania dane, archivácia administratívnej práce, spracovávanie osobných údajov, sledovanie školení a ich platností.

Spracovanie a evidencia dodávateľských faktúr, vystavovanie odberateľských faktúr, spracovávanie platobných príkazov.

Iné požiadavky

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC
 • zodpovednosť, samostatnosť, dôslednosť, analytické a logické myslenie, komunikatívnosť
 • prax v odbore vítaná

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie počas MD a RD.

 

Platové podmienky

Zákonom č. 224/2019 Z. z., nariadením vlády č. 388/2018 Z. z. a č. 338/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Výška funkčného platu od 830,50 € (platová trieda 5).

 

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 15.8.2020 na adresu školy alebo emailom na adresu nespora2@gmail.com.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.