Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Pracovné pozície

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre odborného  zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

Základná škola Mirka Nešpora 2

Adresa

Mirka Nešpora 2, 080 01  Prešov

Kontakt

051/771 09 57

nespora2@gmail.com

Kategória

Plavčík

Kvalifikačné predpoklady

Stredoškolské s maturitou, platné osvedčenie plavčíkapodľa platných európskych noriem. EN 15822-1., platné osvedčenie záchranár

Osobné predpoklady

Bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, dôslednosť, analytické a logické myslenie.

Požadované doklady

žiadosť

životopis

súhlas so spracovaním osobných údajov

motivačný list

fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);

Termín nástupu

začiatok 01/2018

Iné požiadavky

Znalosť práce s PC: Word, Excel. Práca s registračnou pokladňou.

Pracovné podmienky

Rozsah úväzku: 100 % - 37,5 h. týždenne

PP na dobu určitú: 1 rok

Náplň práce

Vykonáva kontrolu zariadení v bazénovej hale.

Vykonáva a dodržiava čistotu bazéna a okolia před a počas prevádzky.

Vykonáva dozor nad kúpajúcimi, dohliadá na poriadok a celkovú bezpečnosť v bazéne.

Zabezpečuje prípadnú odbornú prvú pomoc.

Zabezpečuje privolanie lekárskej pomoci, polície, požiarnej služby, sanitky.

Vedie evidenciu školských a pracovných úrazov.

Pravidelne sleduje a eviduje záznamy o akosti, teplote vody, o vlhkosti a teplote vzduchu, návštevnosti ŠB.

Udržuje prevádzku strojovne v čase svojej pracovnej doby.

Podľa pokynov riaditeľa a zástupcu riaditeľa ZŠ vykonáva ďalšie práce súvisiace s plnením úloh na ŠB a ZŠ podľa platných právnych predpisov.

Predaj doplnkového spotrebného tovaru.

Vystavovanie pokladničných dokladov za služby.

Prijímanie a vydávanie finančnej hotovosti.

Skontroluje a zodpovedá pred odchodom za uzavretie vody, el. energie, plynu, okien a uzamknutie dverí na zverenom úseku.                                                     Podávanie požadovanej štatistiky, ústnych i písomných správ vedeniu školy.                                               Zodpovedanie za bezproblémový chod zverenej prevádzky v rámci školy.
Získavanie spätnej väzby od klientov a ich tlmočenie vedeniu školy.                                                                Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.                                                        Zachováva mlčanlivosť o údajoch, o ktorých sa dozvedel/a/ pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v  záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.

Ďalšie informácie

1 pracovné miesto

 

Termín podania žiadosti: Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy do 28.12.2017.