Pracovné pozície

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

    ZŚ Mirka Nešpora

Adresa

    Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

Kontakt

    Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

   nespora2@gmail.com

   051/7710957

Kategória

    Učiteľ

Podkategória

    učiteľ pre primárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady

    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

     učiteľ pre primárne vzdelávanie + kvalifikovanosť pre výučbu ANJ pre 1.stupeň ZŠ a špeciálna pedagogika vítaná.

Požadované doklady

 • Žiadosť
 • Životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • motivačný list
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej  atestácii)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • u úspešných uchádzačovsa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

    1.9.2019

Iné požiadavky

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC
 • schopnosť viesť záujmový útvar, ktorý rozvíja nadanie a talent žiakov
 • prax vítaná
 • flxibilita
 • komunikatívnosť
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú – do 31.8.2020

 

Platové podmienky

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 759 €.

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 12.8.2019 na adresu školy alebo emailom na adresu nespora2@gmail.com.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

    ZŚ Mirka Nešpora

Adresa

    Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

Kontakt

    Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

   nespora2@gmail.com

   051/7710957

Kategória

    vychovávateľ

Podkategória

    Vychovávateľ/ka ŠKD

Kvalifikačné predpoklady

    ÚSV pedagogického smeru, VŠ I. alebo II. st. zameraná na vychovávateľstvo

Požadované doklady

 • Žiadosť
 • Životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • motivačný list
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej  atestácii)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • u úspešných uchádzačovsa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

    1.9.2019

Iné požiadavky

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC
 • schopnosť viesť záujmový útvar, ktorý rozvíja nadanie a talent žiakov
 • prax vítaná
 • flxibilita
 • komunikatívnosť
 • zavádzanie inovatívnych metód do výchovného procesu

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú – do 31.8.2020

 

Platové podmienky

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 678,50 €.

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 12.8.2019 na adresu školy alebo emailom na adresu nespora2@gmail.com.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

    ZŚ Mirka Nešpora

Adresa

    Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

Kontakt

    Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

   nespora2@gmail.com

   051/7710957

Kategória

    Učiteľ

Podkategória

    učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady

    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

     aprobácia  telesná výchova v aprobácii s ďalším všeobecnovzdelávacím predmetom

Požadované doklady

 • Žiadosť
 • Životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • motivačný list
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej  atestácii)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • u úspešných uchádzačovsa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

    1.9.2019

Iné požiadavky

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC
 • schopnosť viesť záujmový útvar, ktorý rozvíja nadanie a talent žiakov
 • prax vítaná
 • flxibilita
 • komunikatívnosť
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú – do 31.8.2020

 

Platové podmienky

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 759 €.

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 12.8.2019 na adresu školy alebo emailom na adresu nespora2@gmail.com.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

    ZŚ Mirka Nešpora

Adresa

    Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

Kontakt

    Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

   nespora2@gmail.com

   051/7710957

Kategória

    Učiteľ

Podkategória

    učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady

    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

     kombinácia aprobácii  Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Informatika, Technická výchova

Požadované doklady

 • Žiadosť
 • Životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • motivačný list
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej  atestácii)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • u úspešných uchádzačovsa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

    1.9.2019

Iné požiadavky

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC
 • schopnosť viesť záujmový útvar, ktorý rozvíja nadanie a talent žiakov
 • prax vítaná
 • flxibilita
 • komunikatívnosť
 • zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú – do 31.8.2020

 

Platové podmienky

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 759 €.

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 12.8.2019 na adresu školy alebo emailom na adresu nespora2@gmail.com.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.