Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Pracovné pozície

 

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

    ZŚ Mirka Nešpora

Adresa

    Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

Kontakt

    Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

   nespora2@gmail.com

   051/7710957

Kategória

    Pedagogický asistent

Podkategória

   Asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady

    Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh

  a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o

  pedagogických zamestnancoch a odborných

  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých

  zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky

  MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú

  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné

  požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických

  zamestnancov a odborných zamestnancov v znení

  neskorších predpisov.

Požadované doklady

-          žiadosť

-          podpísaný štruktúrovaný životopis  (Europass – povinný formát)

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

-          motivačný list

-          fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej  atestácii)

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

-          u úspešných uchádzačovsa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

-          potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

    1.9.2018

Iné požiadavky

-          bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

-          ovládanie štátneho jazyka

-          znalosť práce s PC (Microsoft Word, Excel, Power Point, práca s internetom)

-          schopnosť viesť záujmový útvar, ktorý rozvíja nadanie a talent žiakov

-          prax vítaná

-          flxibilita, ochota pomáhať

-          komunikatívnosť

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú – do 31.8.2019

 

Platové podmienky

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 556,50 €/mesiac.

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 30.8.2018  do 10,00 hod. na adresu školy alebo emailom na adresu nespora2@gmail.com.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

    ZŚ Mirka Nešpora

Adresa

    Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

Kontakt

    Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

   nespora2@gmail.com

   051/7710957

Kategória

    Špeciálny pedagóg

Podkategória

 

Kvalifikačné predpoklady

    Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

-          žiadosť

-          podpísaný štruktúrovaný životopis  (Europass – povinný formát)

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

-          motivačný list

-          fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej  atestácii)

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

-          u úspešných uchádzačovsa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

-          potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

    1.9.2018

Iné požiadavky

-          bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

-          ovládanie štátneho jazyka

-          znalosť práce s PC (Microsoft Word, Excel, Power Point, práca s internetom)

-          schopnosť viesť záujmový útvar, ktorý rozvíja nadanie a talent žiakov

-          prax vítaná

-          flxibilita, ochota pomáhať

-          komunikatívnosť

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú –do 31.8.2019

 

Platové podmienky

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 690 €/mesiac.

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 30.8.2018 do 10,00 hod. na adresu školy alebo emailom na adresu nespora2@gmail.com.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

    ZŚ Mirka Nešpora

Adresa

    Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

Kontakt

    Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

   nespora2@gmail.com

   051/7710957

Kategória

    Učiteľ

Podkategória

    učiteľ pre primárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady

    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

     učiteľ pre primárne vzdelávanie + kvalifikovanosť pre výučbu ANJ pre 1.stupeň ZŠ a špeciálna pedagogika vítaná.

Požadované doklady

-          Žiadosť

-          Životopis

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

-          motivačný list

-          fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej  atestácii)

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

-          u úspešných uchádzačovsa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

-          potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

    1.9.2018

Iné požiadavky

-          bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

-          ovládanie štátneho jazyka

-          znalosť práce s PC

-          schopnosť viesť záujmový útvar, ktorý rozvíja nadanie a talent žiakov

-          prax vítaná

-          flxibilita

-          komunikatívnosť

-          zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú –do 31.8.2019

 

Platové podmienky

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 753 €.

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 15.8.2018 na adresu školy alebo emailom na adresu nespora2@gmail.com.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

    ZŚ Mirka Nešpora

Adresa

    Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

Kontakt

    Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

   nespora2@gmail.com

   051/7710957

Kategória

    vychovávateľ

Podkategória

    Vychovávateľ/ka ŠKD

Kvalifikačné predpoklady

    ÚSV pedagogického smeru, VŠ I. alebo II. st. zameraná na vychovávateľstvo

Požadované doklady

-          Žiadosť

-          Životopis

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

-          motivačný list

-          fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej  atestácii)

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

-          u úspešných uchádzačovsa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)

-          potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

    1.9.2018

Iné požiadavky

-          bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

-          ovládanie štátneho jazyka

-          znalosť práce s PC

-          schopnosť viesť záujmový útvar, ktorý rozvíja nadanie a talent žiakov

-          prax vítaná

-          flxibilita

-          komunikatívnosť

-          zavádzanie inovatívnych metód do výchovného procesu

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú –do 31.8.2019

 

Platové podmienky

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 690 €.

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 15.8.2018 na adresu školy alebo emailom na adresu nespora2@gmail.com.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľ

    ZŚ Mirka Nešpora

Adresa

    Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

Kontakt

    Mgr. Jaroslav Bizub, riaditeľ školy

   nespora2@gmail.com

   051/7710957

Kategória

    Učiteľ

Podkategória

    učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady

    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

     aprobácia  Dejepis v aprobácii s ďalším všeobecnovzdelávacím predmetom

Požadované doklady

-          Žiadosť

-          Životopis

-          súhlas so spracovaním osobných údajov

-          motivačný list

-          fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej  atestácii)

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

-          u úspešných uchádzačovsa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

-          potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti

Termín nástupu

    1.9.2018

Iné požiadavky

-          bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

-          ovládanie štátneho jazyka

-          znalosť práce s PC

-          schopnosť viesť záujmový útvar, ktorý rozvíja nadanie a talent žiakov

-          prax vítaná

-          flxibilita

-          komunikatívnosť

-          zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu

Pracovné podmienky

Pracovný pomer na dobu určitú –do 31.8.2019

 

Platové podmienky

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 753 €.

Ďalšie informácie

Žiadosti zasielať do 15.8.2018 na adresu školy alebo emailom na adresu nespora2@gmail.com.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.