Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Pracovné pozície

MESTO PREŠOV 
 
 
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: 
 
 Základnej školy, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 
 
u zamestnávateľa: Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 
 
. 1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre základné školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,  najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
2. Iné kritériá a požiadavky:
 ovládanie štátneho jazyka,
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 zdravotná spôsobilosť,
 bezúhonnosť (údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov poskytne fyzická osoba zamestnávateľovi pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu
 organizačné a riadiace schopnosti, 
 znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia základnej školy,
 znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov. 
 
3. Zoznam požadovaných dokladov: 
 
 písomná vlastnoručne podpísaná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona  č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 potvrdenie o požadovanej dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca, 
 písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
4. Platové podmienky:  
 
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov je funkčný plat od 927,50 EUR. 
 
5. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 
 
Uzávierka prijímania žiadosti je 29.05.2019 (streda) o 15,45 hod. 
 
Upozornenie: rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky! 
 
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom: Výberové konanie – Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov – NEOTVÁRAŤ na adresu: 
 
Mestský úrad v Prešove odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu Hlavná 73 080 01 Prešov 
 
alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, Prešov. 
 
Na oneskorene doručené a neúplné  žiadosti o účasť na výberovom konaní  sa nebude prihliadať.