Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Profilácia školy

Profil ŠKOLY

ZŠ M. Nešpora v Prešove je štátnou plnoorganizovanou základnou školou rodinného typu s právnou subjektivitou. Svoje brány otvorila v školskom roku 1984/1985. V štyroch pavilónoch projektovaná kapacita školy bola projektovaná na 13 kmeňových a 4 odborné učebne. Po rôznych úpravách a rekonštrukciách sa vyučuje v 20 kmeňových triedach a 8 odborných učebniach.  Škola sa nachádza v príjemnom prostredí plnom zelene a stromov. Vlastný areál pozostáva zo športového areálu s futbalovým a multifunkčným ihriskom, átriom. 

Súčasťou školy sú:

·         školský bazén, ktorý začal prevádzku v roku 1986

·         školská jedáleň,

·         centrum voľného času,

·         školský klub detí,

Momentálne navštevuje školu 444 žiakov /208 1.stupeň, 236 2.stupeň/ z toho 20 žiakov je začlenených a 20 žiakov, ktorým bolo povolené štúdium v zahraničí. Vyučovanie prebieha v 22 triedach /priemer na triedu je 20,13 žiaka/. Za posledné 3 roky stúpol počet žiakov o 86, čo je v porovnaní so školami, ktoré sú zateplené a opravené /s ktorými sme pri zápise na rovnakej štartovacej čiare/ vznikajúce číslo. V školskom klube detí je zapísaných 154 žiakov. V 25 záujmových útvarov pracuje 454 žiakov.

Edukačný proces zabezpečuje 37 pedagogických zamestnancov. O chod školy, školskej jedálne, školského bazéna sa stará 18 technicko-hospodárskych pracovníkov. 

Prehľad benefitov

ZŠ, M. Nešpora  ponúka Školský vzdelávací program, ktorý bol vytvorený tak, aby spĺňal potreby všetkých našich žiakov.

 

PRIORITY - HLAVNÉ VZDELÁVACIE CIELE ŠKOLY:

·         Inovatívne formy a metódy vzdelávania

·         Vyučovanie cudzích jazykov

·         Vyučovanie predmetov s podporou IKT

·         Športové triedy so zameraním na futbal 

·         Bazén

·         ŠKD

·         Bohatá záujmová činnosť - CVČ

·         Individuálne začlenenie žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami

 

ZÁLEŽÍ NÁM NA:

·          vedomostiach žiakov;

·          tvorivosti, logickom myslení a samostatnosti žiakov;

·          slušnom správaní žiakov v škole aj  mimo nej;                        

·          dobrej atmosfére v škole;

·          dobrej príprave žiakov na stredné školy i do života.

Prostredie školy je zamerané na všestranný rozvoj dieťaťa a snaží sa sformovať zo žiaka osobnosť:

- aktívnu

(hovorí, spolupracuje, načúva,  je zvedavý, veselý...)

- samostatnú

(adaptabilný, vie sa rozhodnúť,  vie čo urobí ...)

- tvorivú

(hľadá nové riešenia pre dobro vecí, má radosť ...)

- zodpovednú

(vytrvá na svojom úsilí, dodržiava pravidlá,  je spoľahlivý váži si priateľstvo ...)

Škola poskytuje príležitosť k osobnému rastu každého dieťaťa. Škola chce naučiť žiakov vedieť zaujať stanovisko, vynájsť sa, zvládať konfliktnú situáciu a vedieť riešiť problémy.

Primárne vzdelávanie

V rámci primárneho vzdelávania vyučujeme v súlade so ŠVP ISCED 1  - primárne vzdelávanie pre 3. a 4. ročník a inovovanom ŠVP (IŠVP) pre 1. a 2. ročník
V ŠkVP  vyučujeme voliteľné hodiny:
    - v 1. ročníku - Anglický jazyk a Plavecká príprava;
    - v 2. ročníku - Anglický jazyk, Plavecká príprava a Informatika;
    - v 3. a 4. ročníku - Slovenský jazyk, Matematika a Plavecká príprava.

Nižšie sekundárne vzdelávanie

V rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania vyučujeme v súlade so ŠVP ISCED 2  - nižšie sekundárne vzdelávanie  pre 7. až 9. ročník a inovovanom ŠVP ISCED 2  (IŠVP) pre 5. a 6. ročník.     
V ŠkVP vyučujeme voliteľné hodiny:
  - v 5. ročníku - Anglický jazyk a Matematika;
  - v 6. ročníku - Anglický jazyk, Matematika, biológia, dejepis;
  - v 7. ročníku - Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Informatika, chémia, biológia;

   - v 8. ročníku - Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Informatika, chémia, dejepis;    

   - v 9. ročníku - Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Informatika, fyzika, geografia.

Škola sa zapája do rôznych projektov (Modernizácia vzdelávania, Zdravá škola, Zober loptu nie drogy, Digi projekt, Infovek, Moja prvá škola, Nech sa natúlajú, projekty v oblasti získavania počítačovej a jazykovej gramotnosti, enviroprojekty...).

Významnú pozornosť venujeme zapájaniu žiakov do rôznych vedomostných, výtvarných, literárnych, športových súťaží, olympiád, školských projektov, organizovaniu kultúrnych vystúpení, besiedok, výchovných koncertov, eko- programov a výstav prác žiakov. Snažíme sa o formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k životnému prostrediu.

Neustále pracujeme na tom, aby vyučovanie bolo čo na najvyššej úrovni a zároveň pracujeme i na technickom zveľaďovaní budov školy a areálu, aby naši učitelia i žiaci žili v podnetnejšom prostredí.