Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Projekt Vzdelávanie

Naša škola je zapojená v projekte Ministerstva školstva Slovenskej republiky v rámci Operačného Programu vzdelávanie

 

Viac o projekte sa dozviete ak kliknete na odkaz "Škola" v hornom menu a potom na "Projekt vzdelávanie" .

 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie
 
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

 

    Projekt začína 1. 10. 2012
 

Stratégia a vízia

Škola chce v súlade s novým školským zákonom, ale aj v súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania v SR inovovať metódy výučby, prostredníctvom inovácie a transformácie obsahu učebných tematických plánov, vypracovaním doplňujúcich učebných a metodických materiálov, a teda vytvorením variabilných vzdelávacích programov.  Modernizáciou výučby a kvalitným pedagogickým personálom zvyšovať kvalitu budúcej pracovnej sily pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Víziou školyje vybudovať konkurencieschopnú školu, ktorá si udrží svoje prioritné postavenie v sieti škôl Mesta Prešov.

Strategickým cieľomje zapracovať do školského vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 inovačné metódy vzdelávania zo zameraním na využitie IKT vo vyučovacom procese, aplikovať nové formy a metódy vzdelávania, vytvoriť nové učebné materiály, texty, pedagogické dokumenty k rozvoju kľúčových kompetencií a zvýšiť úroveň vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk s podporou využívania IKT.