27.12.2018

29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska v Prešove. Súťaž mala dve časti – teoretickú (žiaci si preverili svoje teoretické vedomosti z oblasti techniky) a praktickú (prezentovanie svojich…

29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska v Prešove. Súťaž mala dve časti – teoretickú (žiaci si preverili svoje teoretické vedomosti z oblasti techniky) a praktickú (prezentovanie svojich pracovných zručností a schopností pri výrobe výrobku.) V kategórií A, v ktorej súťažilo 17 základných škôl sme získali nádherné 1. miesto a tým aj postup na krajské kolo. Žiakom deviateho ročníka, Alexandrovi Lukáčovi a Alexovi Ivankovi, držíme prsty v ďalšom kole. V kategórií B bolo zastúpených 14 základných škôl. Rastislav Imrich, žiak siedmeho ročníka, obsadil krásne 7. miesto. Chlapcom ďakujeme a srdečne blahoželáme !!!

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Projekt Vzdelávanie

Naša škola je zapojená v projekte Ministerstva školstva Slovenskej republiky v rámci Operačného Programu vzdelávanie

 

Viac o projekte sa dozviete ak kliknete na odkaz "Škola" v hornom menu a potom na "Projekt vzdelávanie" .

 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie
 
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

 

    Projekt začína 1. 10. 2012
 

Stratégia a vízia

Škola chce v súlade s novým školským zákonom, ale aj v súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania v SR inovovať metódy výučby, prostredníctvom inovácie a transformácie obsahu učebných tematických plánov, vypracovaním doplňujúcich učebných a metodických materiálov, a teda vytvorením variabilných vzdelávacích programov.  Modernizáciou výučby a kvalitným pedagogickým personálom zvyšovať kvalitu budúcej pracovnej sily pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Víziou školyje vybudovať konkurencieschopnú školu, ktorá si udrží svoje prioritné postavenie v sieti škôl Mesta Prešov.

Strategickým cieľomje zapracovať do školského vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 inovačné metódy vzdelávania zo zameraním na využitie IKT vo vyučovacom procese, aplikovať nové formy a metódy vzdelávania, vytvoriť nové učebné materiály, texty, pedagogické dokumenty k rozvoju kľúčových kompetencií a zvýšiť úroveň vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk s podporou využívania IKT.