Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Projekt Vzdelávanie

Naša škola je zapojená v projekte Ministerstva školstva Slovenskej republiky v rámci Operačného Programu vzdelávanie

 

Viac o projekte sa dozviete ak kliknete na odkaz "Škola" v hornom menu a potom na "Projekt vzdelávanie" .

 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie
 
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

 

    Projekt začína 1. 10. 2012
 

Stratégia a vízia

Škola chce v súlade s novým školským zákonom, ale aj v súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania v SR inovovať metódy výučby, prostredníctvom inovácie a transformácie obsahu učebných tematických plánov, vypracovaním doplňujúcich učebných a metodických materiálov, a teda vytvorením variabilných vzdelávacích programov.  Modernizáciou výučby a kvalitným pedagogickým personálom zvyšovať kvalitu budúcej pracovnej sily pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Víziou školyje vybudovať konkurencieschopnú školu, ktorá si udrží svoje prioritné postavenie v sieti škôl Mesta Prešov.

Strategickým cieľomje zapracovať do školského vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 inovačné metódy vzdelávania zo zameraním na využitie IKT vo vyučovacom procese, aplikovať nové formy a metódy vzdelávania, vytvoriť nové učebné materiály, texty, pedagogické dokumenty k rozvoju kľúčových kompetencií a zvýšiť úroveň vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk s podporou využívania IKT.