Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Projekt Vzdelávanie

Naša škola je zapojená v projekte Ministerstva školstva Slovenskej republiky v rámci Operačného Programu vzdelávanie

 

Viac o projekte sa dozviete ak kliknete na odkaz "Škola" v hornom menu a potom na "Projekt vzdelávanie" .

 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie
 
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

 

    Projekt začína 1. 10. 2012
 

Stratégia a vízia

Škola chce v súlade s novým školským zákonom, ale aj v súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania v SR inovovať metódy výučby, prostredníctvom inovácie a transformácie obsahu učebných tematických plánov, vypracovaním doplňujúcich učebných a metodických materiálov, a teda vytvorením variabilných vzdelávacích programov.  Modernizáciou výučby a kvalitným pedagogickým personálom zvyšovať kvalitu budúcej pracovnej sily pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Víziou školyje vybudovať konkurencieschopnú školu, ktorá si udrží svoje prioritné postavenie v sieti škôl Mesta Prešov.

Strategickým cieľomje zapracovať do školského vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 inovačné metódy vzdelávania zo zameraním na využitie IKT vo vyučovacom procese, aplikovať nové formy a metódy vzdelávania, vytvoriť nové učebné materiály, texty, pedagogické dokumenty k rozvoju kľúčových kompetencií a zvýšiť úroveň vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk s podporou využívania IKT.