Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Rada školy

 

Členovia Rady školy pri ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov 

 

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

PaedDr. Radoslava Levická                                

Mgr. Tatiana Kandráčová                                                

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov

Katarína Majerová                          

                                                           

Zástupcovnia rodičov žiakov

Mgr. Gejza Kišš                                          

Ing. Martina Roškaninová                         .                      

Ing. Miroslav  Petruš                                                          

Ing. Andrea Kačmaríková, PhD.             

 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

PaedDr. Slávka Čorejová                                     

RNDr. Zuzana Bednárová                                                

Lukáš Anderko                                            

Mária Tejiščáková

PLÁN ZASADNUTÍ

RADY ŠKOLY PRI ZŠ MIRKA NEŠPORA 2, PREŠOV

NA ROK 2019

 

 

FEBRUÁR  

 

Správa o činnosti školy za 1. polrok 2018/2019

Hospodárenie školy v roku 2018

Návrh rozpočtu školy na rok 2019

 

APRÍL

Spôsob a priebeh výberového konania, kritéria

 

Výberové konanie

 

MÁJ

Organizácia školského roka 2019/2020 (informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie)

Zápis budúcich prvákov

Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy

 

 

SEPTEMBER

 

 

Hospodárenie školy v 2. polroku 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 2. polrok 2018/2019

Plán práce na školský rok 2019/2020

 

Vypracovala: PaedDr. Radoslava Levická, predsedníčka RŠ     

Výročná správa RŠ 2019

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 28.2. 2019

 

 

 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy október 2018       

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy jún 2018                               

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy marec 2018

Výročná správa Rady školy 2017

 Výročná správa Rady školy 2016           

 

Štatút Rady školy

Výročná správa rady školy za rok 2014

Výročná správa rady školy za rok 2015