27.12.2018

29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska v Prešove. Súťaž mala dve časti – teoretickú (žiaci si preverili svoje teoretické vedomosti z oblasti techniky) a praktickú (prezentovanie svojich…

29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska v Prešove. Súťaž mala dve časti – teoretickú (žiaci si preverili svoje teoretické vedomosti z oblasti techniky) a praktickú (prezentovanie svojich pracovných zručností a schopností pri výrobe výrobku.) V kategórií A, v ktorej súťažilo 17 základných škôl sme získali nádherné 1. miesto a tým aj postup na krajské kolo. Žiakom deviateho ročníka, Alexandrovi Lukáčovi a Alexovi Ivankovi, držíme prsty v ďalšom kole. V kategórií B bolo zastúpených 14 základných škôl. Rastislav Imrich, žiak siedmeho ročníka, obsadil krásne 7. miesto. Chlapcom ďakujeme a srdečne blahoželáme !!!

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Rada školy

 

Členovia Rady školy pri ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov 2015/2016

Členovia Rady školy pri ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

PaedDr. Radoslava Levická – predsedníčka RŠ                  

Mgr. Tatiana Kandráčová  - podpredsedníčka RŠ      

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov

Katarína Majerová              

                       

Zástupcovnia rodičov žiakov

Ing. Monika Dorková                                 

Ing. Martina Roškaninová                        

Ing. Miroslav  Petruš                                 

Ing. Andrea Kačmariková, PhD.              

 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.            

Mgr. Martin Matejka, MBA                       

Mgr. Daniela Lenková                              

Mária Tejiščáková             

 

   

PLÁN ZASADNUTÍ

RADY ŠKOLY PRI ZŠ MIRKA NEŠPORA 2, PREŠOV

NA ROK 2017

 

 

FEBRUÁR  

Správa o činnosti školy za 1. polrok 2016/17

Hospodárenie školy v roku 2016

Návrh rozpočtu školy na rok 2017

JÚN

Organizácia školského roka 2017/2018 (informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie)

Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu

Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy

OKTÓBER 

Hospodárenie školy v 2. polroku 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 2. polrok 2016/2017

Plán práce na školský rok 2017/2018

                                               Vypracovala: PaedDr. Radoslava Levická, predsedníčka RŠ

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy marec 2018

Výročná správa Rady školy 2017

 Výročná správa Rady školy 2016           

 

Štatút Rady školy

Výročná správa rady školy za rok 2014

Výročná správa rady školy za rok 2015