Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Rada školy

 

Členovia Rady školy pri ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov 

 

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

PaedDr. Radoslava Levická                                

Mgr. Tatiana Kandráčová                                                

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov

Katarína Majerová                          

                                                           

Zástupcovnia rodičov žiakov

Mgr. Gejza Kišš                                          

Ing. Martina Roškaninová                         .                      

Ing. Miroslav  Petruš                                                          

Ing. Andrea Kačmaríková, PhD.             

 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

PaedDr. Slávka Čorejová                                     

RNDr. Zuzana Bednárová                                                

Lukáš Anderko                                            

Mária Tejiščáková

PLÁN ZASADNUTÍ

RADY ŠKOLY PRI ZŠ MIRKA NEŠPORA 2, PREŠOV

NA ROK 2019

 

 

FEBRUÁR  

 

Správa o činnosti školy za 1. polrok 2018/2019

Hospodárenie školy v roku 2018

Návrh rozpočtu školy na rok 2019

 

APRÍL

Spôsob a priebeh výberového konania, kritéria

 

???

Výberové konanie

 

MÁJ

Organizácia školského roka 2019/2020 (informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie)

Zápis budúcich prvákov

Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy

 

 

SEPTEMBER

 

 

Hospodárenie školy v 2. polroku 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 2. polrok 2018/2019

Plán práce na školský rok 2019/2020

 

Vypracovala: PaedDr. Radoslava Levická, predsedníčka RŠ                           

 

Výročná správa rady školy 2018

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 28.2. 2019

 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy október 2018       

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy jún 2018                               

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy marec 2018

Výročná správa Rady školy 2017

 Výročná správa Rady školy 2016           

 

Štatút Rady školy

Výročná správa rady školy za rok 2014

Výročná správa rady školy za rok 2015