Školský poriadok

Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov

 

Školský poriadok

 

Január 2016

Preambula

 

Poslanie Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov  je vyjadrené v materiáli

„Koncepcia a profilácia školy“:

 

Docieliť, aby profil absolventa školybol nositeľom týchto vlastností, vedomostí, schopností, hodnôt :

 

1. Schopný vyhľadávať relevantné informácie a efektívne s nimi pracovať, vedieť          
      pracovať  s internetom.

2. Schopný racionálne sa učiť, poznávať, tvoriť, mať počítačovú gramotnosť, 
      komunikatívne zručnosti aj v cudzích jazykoch.

3.   Mať komunikačné schopnosti a spôsobilosti  ( vedieť sa ústne a písomne

      vyjadrovať, vysvetľovať, čítať s porozumením, vyhľadávať, uchovávať a používať,

      tvoriť  informácie,  a to aj v cudzích jazykoch).

4.  Schopný racionálne a samostatne sa celý život vzdelávať, učiť sa kontrolovať,    
      regulovať svoje správanie.

5.    Schopný tvorivo a kriticky riešiť problémy.

6.    Schopný pracovať s modernými informačnými technológiami ( zručnosť pracovať   
s osobným počítačom , internetom, využívať rozličné informačné zdroje    a informácie  v pracovnom aj v mimopracovnom čase).

7.    Schopný prispievať na miestnej, štátnej, európskej  i globálnej úrovni k rozvíjaniu  
demokratického systému spoločnosti.

 

Článok 1
Základné ustanovenia.

1.   Riaditeľ Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov ( ďalej len „škola“ ) vydáva na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) podľa §11 písm. t)  Školský poriadok pre žiakov školy.

2.  Školský poriadok pre žiakov školy je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi , v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote je základnou povinnosťou každého žiaka školy.

3.   Školský poriadok pre žiakov školy je verejne prístupný v každej učebni.
Prílohy Školského poriadku sú prístupné v odborných učebniach.

Článok 2
Práva žiakov.

Žiaci školy majú právo :  

1.    Na kvalitný a im zrozumiteľný výchovno–vzdelávací proces v príslušnom ročníku
a podľa platných učebných osnov.

2.    Na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno–vzdelávacom procese.

3.    Na dodržiavanie základných psycho–hygienických noriem vo výchovno–vzdelávacom   
 procese.

4.    Byť rešpektovaní ako suverénne osobnosti.

5.    Možnosť aktívneho a otvoreného dialógu s triednym učiteľom, prostredníctvom triedneho  
 učiteľa s riaditeľom školy.

6.    Každý žiak má právo :

§  na zdôvodnenie klasifikácie a na analýzu chýb v písomných a grafických prácach        

§  informáciu o termíne plánovanej písomnej práce, ktorej príprava zahŕňa opakovanie  tematického celku

§  v jednom dni písať najviac dve veľké písomné práce

§  poznať známku z písomnej práce

§  na rovnosť podmienok zo strany vyučujúcich

7.    V primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.

8.    Poznať kritériá hodnotenia vedomostí, zručností a návykov vo všetkých predmetoch.

9.    Na objektívne hodnotenie a posúdenie študijných a pracovných výsledkov a na analýzu 
 chýb pri písomných odpovediach, ústnych odpovediach a manuálnych zručnostiach.

10.  Na zdôvodnenie hodnotenia svojich vedomostí, zručností a návykov.

11.V odôvodnených prípadoch prostredníctvom svojich zákonných zástupcov požiadať
  o   komisionálne preskúšanie.

12.  Stanoviť si zasadací poriadok, pokiaľ svojím správaním nerušia  
 výchovno–vzdelávací proces.

13.  Na taktné a ohľaduplné zaobchádzanie zo strany spolužiakov,  pedagogických a 
 ostatných zamestnancov školy.

14   Zapojiť sa do mimoškolskej či záujmovej činnosti v škole i mimo   nej.

15.  Voliť a byť volení do triednej samosprávy.

16. Vybrať si z ponuky školy nepovinný predmet.

17. Na celý rad ďalších individuálnych práv, ktoré upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( uvoľňovanie žiakov z vyučovania, postup do vyššieho ročníka, opakovanie ročníka, hodnotenie a klasifikácia, celkové hodnotenie, opravné skúšky, komisionálne skúšky atď. ), Deklarácia, práv dieťaťa,  Dohovor o právach dieťaťa a Občiansky zákonník.

18.Ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred začiatkom hodiny zo 
 závažného dôvodu.

19. Požiadať od  školského psychológa, výchovného poradcu a koordinátora prevencie 
 drogových závislostí poskytnutie odborno–poradenskej, metodickej, a informačnej
 pomoci.

20. Stravovať sa v školskej jedálni a navštevovať školský klub detí.
      Podľa vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania § 3 ods. (5): „Organizáciu   

      v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je

      najmä a) prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedál a nápojov“.

Článok 3
Právne postavenie žiakov.  

      Všetkých žiakov školy zastupujú pri naplnení práv ich zákonní zástupcovia.

Článok  4
Povinnosti žiakov.

Žiaci školy majú povinnosť :

1.    Osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a ďalšie štúdium na stredných školách. Žiak je zodpovedný za svoje študijné výsledky počas celého štúdia.

2.  Dochádzať do školy pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu hodín alebo pokynov zodpovedného vyučujúceho a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných aj nepovinných predmetov, na ktoré sa prihlásili.

3.   Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy a správať sa v škole aj mimo nej tak, aby robili česť sebe i škole.

4.   Chrániť vlastné zdravie, zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí. Dodržiavať vnútorné poriadky v odborných učebniach, laboratóriách, dielňach, telocvični a ostatných priestoroch školy, športového ihriska a pozemku.

5.   Ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý, aj drobný úraz alebo zdravotnú indispozíciu. Oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu ohrozovať zdravie, bezpečnosť, majetok jednotlivca a školy. Zvlášť ohľaduplne sa správať k telesne postihnutým spolužiakom a byť im vždy nápomocní, ak to potrebujú.

6.   Byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení. Vo všetkých odborných učebniach, na hodinách telesnej výchovy, technickej výchovy musia žiaci nosiť oblečenie  a obuv podľa pokynov vyučujúceho.

7.   Šetriť školský majetok a zariadenie, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.
Zákonný zástupca žiaka uhradí vzniknutú škodu na majetku (uhradí jeho opravu, alebo zakúpi nový) v prípade:
- úmyselného poškodenia školského majetku,
- ak ku škode na majetku došlo porušením vnútorného školského poriadku pre žiakov,
- ak žiak konal nesprávne, nebezpečne alebo neuvážene

8.   Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny Vnútorného poriadku školy.

9.   Uviesť na každom zošite čitateľne a na viditeľnom mieste : názov predmetu, názov školy, školský rok, triedu, svoje meno a priezvisko.

10. Navštevovať lekára a vybavovať neodkladné záležitosti mimo vyučovania. V mimoriadnych prípadoch vybavovanie vyššie uvedených záležitostí je možné vykonať aj v čase vyučovania, ak :
a)  žiak nepríde do školy od 1. vyučovacej hodiny
b) žiak odchádza na lekárske vyšetrenie, vybavenie neodkladných záležitostí v priebehu  
      vyučovania  V takomto prípade do školy pre žiaka príde jeho zákonný zástupca.
Poznámka :
1. 
V obidvoch prípadoch žiak svoju neprítomnosť ospravedlní potvrdením lekára (kde 
      lekár uvedie, odkedy dokedy bol žiak na ošetrení), potvrdením inej inštitúcie, alebo
      žiaka ospravedlní jeho zákonný zástupca.   
2.  V obidvoch prípadoch za bezpečnosť žiaka zodpovedá jeho zákonný zástupca.

11.  Zúčastňovať sa triednických hodín.

12.  Zúčastňovať sa školských akcií .   

13.  Do školy nosiť učebné pomôckyna vyučovanie, vhodné prezuvky, na 
       vyučovanie TV vopred dohodnutý odev a obuv. 

14.  Žiak je povinný dať si zapísať od vyučujúceho všetky výsledky klasifikácie 
       z jednotlivých  predmetov do žiackej knižky.

15.  Za priestupok sa považuje úmyselné a opakované narúšanie vyučovacej hodiny zo              
       strany žiaka, ako aj jeho nevhodné vystupovanie voči učiteľovi alebo spolužiakovi.        

Článok 5
Zákazy pre žiakov.

 Žiakom školy je zakázané:

1.   Fajčiť počas vyučovania, ako aj pri všetkých činnostiach organizovaných školou, ale aj mimo priestorov školy.  Platí všeobecný zákaz fajčenia.

2.   Šíriť a prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, užívať ich v škole alebo na činnostiach organizovaných školou. Zároveň je zakázané tieto látky ponúkať spolužiakom.

3.   Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou :
a) veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných 
     žiakov pri vyučovaní
b) nosiť časopisy a predmety ohrozujúce mravnosť spolužiakov.

4.   Vstupovať do priestorov odborných učební, telocvične, ŠB,  dielní, pokiaľ v nich nemajú v tom čase vyučovanie.

5.   Vstupovať do priestorov zborovne, kancelárií školy a kabinetov bez dovolenia a prítomnosti vyučujúceho.

6.   Svojvoľne presúvať zariadenia,  nábytok a iné predmety z miestností a spoločných priestorov.

7.   Brať mimo školy prístroje a iné predmety bez súhlasu riaditeľa školy.

8.   Počas vyučovania a prestávok mobilné telefóny musia byť vypnuté. So súhlasom triedneho učiteľa je možné vo výnimočných prípadoch použiť mobilný telefón počas prestávky. Ak žiak mobilný telefón používa v rozpore s týmto pravidlom, vyučujúci má právo mobilný telefón žiakovi zobrať a uložiť v príslušnom kabinete. Telefón bude vydaný zákonnému zástupcovi žiaka. (Mobilné telefóny môže žiak nosiť iba na vlastnú zodpovednosť.)

9.  Počas vyučovania žiak má vypnuté prehrávače hudby. (Prehrávače hudby môže žiak nosiť iba na vlastnú zodpovednosť.)

10. Vykláňať sa z okien, zdržiavať sa pri nich počas vetrania, vyhadzovať z nich akékoľvek  
      predmety a odpadky, vysedávať na nich a otvárať ich bez zabezpečenia. Otváranie
      veľkých okien je zakázané.

11.  Manipulovať so žalúziami. Obsluhuje ich žiak, určený   triednym  učiteľom.

12.Vykláňať sa cez zábradlia na schodištiach, šmýkať sa po   nich, sadať na nich,          vysedávať  na schodoch, radiátoroch a   podlahách.

13.  Zdržiavať sa po skončení vyučovania v priestoroch školy.

14.  Žiakom je zakázané opúšťať budovu školy bez  sprievodu dospelej osoby.
       (Učiteľa, rodiča, zákonného  zástupcu, trénerov a pod.)

Článok  6
Organizácia vyučovania.

1.   Do školskej budovy o 7.45 h. vchádzajú žiaci 2. stupňa vchodom č. 02,  žiaci 1. stupňa vchodom 01.

2.   Základným dokladom, ktorý oprávňuje žiakov na vstup do školy, je žiacka knižka. Žiaci sú povinní nosiť ju so sebou a na vyzvanie zodpovedných osôb v priestoroch školy sa ňou preukázať. Žiacka knižka je opečiatkovaná obdĺžnikovou pečiatkou školy a podpísaná triednym učiteľom. Pod podpisom triedneho učiteľa sú vzorové podpisy zákonných zástupcov žiaka. Poškodenie či stratu žiackej knižky sú žiaci bezodkladne povinní hlásiť triednemu učiteľovi. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť novú žiacku knižku.

3.   Všetci žiaci sa prezúvajú vo vestibule školy, resp. na chodbe TV do hygienicky nezávadných prezuviek so svetlou podrážkou a topánky si uložia do úložných skriniek. Podobne si tam odkladajú aj všetok  odev.

4.   Po 6. vyuč. hodine žiaci odchádzajú na obed bez tašiek. Po obede sa po ne vrátia a v šatni sa prezujú a oblečú.  Za veci, ktoré boli odložené v neuzavretej skrinke alebo v šatni škola nepreberá zodpovednosť, ani sa za ne neposkytuje náhrada. Za poriadok, čistotu a uzatváranie úložných skriniek zodpovedajú žiaci, ktorým bola pridelená.

5.   Na začiatku každej hodiny musia byť žiaci na svojich miestach, určených zasadacím poriadkom, s pripravenými učebnými pomôckami, zošitmi, učebnicami a pokojne očakávať príchod vyučujúceho.

6.   Žiaci vstupujú do odborných učební, dielní, telocviční len v prítomnosti vyučujúceho a dodržiavajú vnútorný prevádzkový poriadok týchto priestorov.

7.   Každý žiak má v triede svoje miesto. Zodpovedá za poriadok a čistotu tohto miesta, za školský nábytok, ktorý používa. Poškodenie školského majetku nahrádzajú žiaci v primeranej hodnote, pokiaľ škodu sami spôsobili.

8.   Žiaci na vyučovaní sedia slušne, pozorne sledujú učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne pracujú, nenašepkávajú, neodpisujú a nevyrušujú.

9.  Žiaci neopúšťajú v priebehu vyučovacích hodín a prestávok bez súhlasu vyučujúceho alebo triedneho učiteľa učebňu alebo budovu školy.

10.Cenné predmety a väčšie sumy peňazí nosia žiaci do školy iba na vlastnú zodpovednosť. Ak žiaci zistia stratu svojej veci, oznámia to okamžite triednemu učiteľovi (vyučujúcemu daného predmetu), ktorý urobí ďalšie opatrenia.

11. Žiaci prestávky využívajú na oddych, na presun do tried, odborných učební a telocvične. Po presune vyčkajú na príchod vyučujúceho. Počas malých prestávok sa zdržiavajú v učebniach s výnimkou nutných hygienických potrieb. Veľká prestávka slúži na regeneráciu síl žiakov aj učiteľov.

13. Pobyt žiakov v priestoroch školy je možný iba v dobe  vyučovania podľa rozvrhu hodín, počas záujmových činností alebo pri činnostiach organizovaných školou.

14. Každý presun žiakov mimo budovy školy v čase vyučovania musí byť uskutočnený pod dozorom vyučujúceho.

15. Obed v školskej jedálni sa podáva od 11,40  do 14,00 h.

16. Žiakom sa obed vydáva na základe platnej čipovej karty alebo čípu. Vydanie obeda je povinný elektronicky zaevidovať na zariadení pri výdajovom okienku. V školskej jedálni sa žiaci správajú disciplinovane, nepokrikujú na seba, dodržiavajú pokyny služby, dbajú o
 hygienu a kultúru stravovania. Po skonzumovaní jedla dajú miesto do náležitého
 poriadku a uvoľnia ho pre ďalšieho stravníka.

17.  Žiaci dodržiavajú obsahový a časový plán školou organizovaných podujatí ( exkurzie,  
 výlety, školy v prírode, účelové cvičenia....).

18. Žiaci úradné a neodkladné záležitosti vybavujú na sekretariáte školy len prostredníctvom
 triedneho učiteľa cez prestávky. S ostatnými učiteľmi individuálne alebo pred 
 vyučovacou hodinou v triede. Do kabinetov, zborovne a úradných miestností bez
 vyzvania nevstupujú.

19. Základné informácie o žiakovi získava zákonný zástupca prostredníctvom žiackej  
 knižky, prípadne osobne po dohovore s triednym učiteľom alebo príslušným vyučujúcim
 v čase mimo vyučovania, alebo kolektívnou formou v rámci triednych aktívov
 a konzultácií, prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.                                                  

Článok  7
 Absencia žiakov na vyučovaní.

1.   Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodov vopred známych, požiada zákonný  
      zástupca písomne, napr. aj prostredníctvom žiackej knižky vyučujúceho alebo triedneho
      učiteľa o uvoľnenie z vyučovania.

Ø  Vyučujúci je oprávnený uvoľniť žiaka z jednej vyučovacej hodiny.

Ø  Triedny učiteľ je oprávnený uvoľniť žiaka z vyučovania zo závažných dôvodov na dobu najviac  dvoch dní.

Ø  Ak je predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia, je zákonný zástupca žiaka povinný požiadať o uvoľnenie písomne riaditeľa školy, a to po predchádzajúcom súhlase triedneho učiteľa.

2.   Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný oznámiť do dvoch dní triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti.

3.  Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe písomného ospravedlnenia, napr. v žiackej knižke, z dôvodu choroby podpísaného lekárom aj rodičom. Ospravedlnenie neprítomnosti je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi v deň nástupu do školy po predchádzajúcej absencii. Ak tak žiak neurobí do troch dní po svojom nástupe do školy, jeho neprítomnosť sa hodnotí ako neospravedlnená. Každé ospravedlnenie žiaka musí byť podpísané jeho zákonným zástupcom. Triedny učiteľ v prípade pochybností má právo tieto zápisy v žiackej knižke verifikovať.

4.   Ak ochorie žiak alebo osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti na infekčnú chorobu, oznámi to rodič žiaka riaditeľovi školy. Takýto žiak sa môže zúčastniť vyučovania len so súhlasom príslušného lekára.

5.   Riaditeľ školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania v predmete, ktorý si vyžaduje telesné úkony, len na základe vyjadrenia príslušného lekára. Vyjadrenie lekára predkladá zákonný zástupca riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa do 15. septembra. Návrh lekára na oslobodenie od telesnej výchovy, resp. návrh lekára na zaradenie žiaka do zdravotnej telesnej výchovy predloží žiak vyučujúcemu telesnej výchovy.

6.   Žiak, ktorý je na základe rozhodnutia riaditeľa oslobodený od telesnej výchovy, sa na písomnú žiadosť zákonného zástupcu nemusí zúčastňovať na vyučovaní telesnej výchovy, pokiaľ je táto v rozvrhu prvou alebo poslednou hodinou príslušného dňa. Ak je hodina telesnej výchovy inak časovo zaradená, žiak oslobodený od telesnej výchovy sa jej musí zúčastniť. Miesto zdržiavania počas tejto hodiny určí tomuto žiakovi vyučujúci telesnej výchovy.

Článok 8
Povinnosti týždenníkov.

1.   Žiaci plnia povinnosti týždenníka podľa pokynov triedneho učiteľa.

2.   Týždenníci prichádzajú do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, vedú spolužiakov k dodržiavaniu poriadku, dbajú o čistotu tabule, triedy a učebné pomôcky, hlásia neprítomnosť vyučujúceho po 5 minútach po začiatku hodiny na sekretariáte školy, vetrajú, polievajú kvety v triede, bez vyzvania hlásia vyučujúcemu mená neprítomných žiakov, hlásia zistené nedostatky na začiatku hodiny vyučujúcemu, prípadne triednemu učiteľovi.

3.   Pri sťahovaní z učebne dbajú o zachovanie poriadku. Po skončení vyučovania skontrolujú učebňu, poutierajú tabuľu, prezrú lavice, dbajú o vyloženie stoličiek na lavice, pozatvárajú okná, zhasnú svetlá, skontrolujú uzávery vody a odchádzajú z triedy poslední.    

Článok 9
Hodnotenie a klasifikácia. 

1.  V jednotlivých vyučovacích predmetoch sú žiaci klasifikovaní týmito stupňami:
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 –  nedostatočný.

2.   Správanie žiakov sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – veľmi dobré
2 – uspokojivé
3 – menej uspokojivé
4 – neuspokojivé.

3.  Pre klasifikáciu výchovných predmetov môže byť po schválení na pedagogickej rade použité aj slovné hodnotenie.

4.   Ak nie je možné žiaka klasifikovať v prvom polroku pre závažné objektívne príčiny, určí riaditeľ školy náhradný termín skúšok, a to spravidla tak, aby klasifikácia za 1. polrok mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu klasifikácie za 1. polrok.

5.   Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno  klasifikovať žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ školy určí na jeho klasifikáciu náhradný termín a to tak, aby sa klasifikácia žiaka mohla vykonať najneskôr do 15. októbra,. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník.

6.   AK žiak  alebo zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. a 2. polroka, môže do troch dní, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa školy o komisionálne skúšanie. Ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie možno požiadať orgán štátnej správy, ktorý školu odborne riadi. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v danom klasifikačnom období z tohto predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na svoj podnet.

Článok 10
Pravidlá hodnotenia a klasifikácie

1.    Každý učiteľ je povinný poskytnúť žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi plnohodnotnú informáciu o jeho prospechu a správaní.
 

2.    O priebežnej klasifikácii žiaka sa vedie evidencia v pedagogickej dokumentácii.
 

3.    O klasifikácii žiakov sú v priebehu školského roka rodičia informovaní:
-  zápismi známok do žiackej knižky, resp. výpismi známok- počas štvrťročných
    konzultácii s učiteľmi – v čase konzultačných hodín ( triednych aktívov) u jednotlivých
    vyučujúcich

-       Internetovou žiackou knižkou.
 

4.    Podľa závažnosti previnenia voči vnútornému školskému poriadku pre žiakov školy môže byť žiakovi uložené :
a.) výchovné opatrenie    - napomenutie triednym učiteľom
                                        -  pokarhanie triednym učiteľom
                                        -  pokarhanie riaditeľom školy
b.) znížená známka zo správania
 

5.    O výchovných opatreniach informuje triedny učiteľ rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka.
 

6.    Z dôvodu neospravedlnenej absencie, na návrh triedneho učiteľa a po prerokovaní v pedagogickej rade môže riaditeľ školy znížiť hodnotenie správania.

Článok 11
Opravné a komisionálne skúšky.

1.   Žiak, ktorý má na konci 2. polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku.

2.   Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby boli vykonané najneskôr do 31. augusta.  Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra.

3.   Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

4.   Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:
a)   keď je skúšaný v náhradnom termíne
b)   keď žiak, alebo zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie žiaka, alebo keď sa
      preskúšanie koná na podnet  riaditeľa školy.
c)   keď koná opravné skúšky
d)   keď je dlhodobo chorý alebo je talentovaný a má individuálny študijný plán
e)   v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

5.   Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná, Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy, alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

Článok 12.
Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka.  

1.    Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.

2.   Ak žiak v niektorom ročníku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, opakuje príslušný ročník.

Článok 13
Výchovné opatrenia a kritériá udeľovania.  

1.  Pochvaly a iné ocenenia:

Pochvala od triedneho učiteľa:

§   za výborný prospech a vzorné správanie  (priemer známok do 1,20)

§   za reprezentáciu školy ( úspešný riešiteľ v obvodových kolách súťaží )

Pochvala od riaditeľa

Ø  za výborný prospech a vzorné správanie ( priemer známok do 1,00 )

Ø  za reprezentáciu školy ( úspešný riešiteľ v okresných, regionálnych a vyšších kolách súťaží)

Ø  za záslužný alebo statočný čin

2.  Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov:

Napomenutie od triedneho učiteľa:

ü  za tri po sebe idúce menej závažné priestupky  ( neskorý príchod do školy, neplnenie si týždenníckych povinností, neprezúvanie sa, nenosenie učebných pomôcok, nevypracovanie domácej úlohy  a pod. )

ü  za 1neospravedlnené hodiny        

      Pokarhanie od triedneho učiteľa

§   za závažnejší priestupok ( podvádzanie, falšovanie úradných dokladov, sústavné vyrušovanie na hodinách, používanie vulgarizmov, ničenie školského majetku a pod.)

§   opakujúce sa menšie priestupky po napomenutí

§   2-3 neospravedlnených hodín              

Pokarhanie od riaditeľa školy:

  • opakujúce sa závažnejšie priestupky
  •  4-5 neospravedlnených hodín
  • vydieranie a šikanovanie spolužiakov            

3.   Výchovné opatrenia sa udeľujú po predchádzajúcom vyčerpaní základných výchovných prostriedkov. Bilancujú sa na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia.

4.  Správanie žiaka sa klasifikujeso zreteľom na vekové  osobitosti podľa týchto 
      požiadaviek :

      Stupeň 1 (veľmi dobré)
     
Žiak uvedomene dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného školského   
      poriadku. Ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

      Stupeň 2 (uspokojiv0)
     
Žiak sa závažnejšie previní alebo opakovane menej závažne previní, neprispieva ku  
      korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa 
      svoje chyby napraviť. Žiak v hodnotenom období má od 11 - 25 neospravedlnených 
      hodín.          

      Stupeň 3 (menej uspokojivé)
     
Správania žiaka v škole(mimo školy) je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami  
      vnútorného školského poriadku. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa 
      ďalších previnení. Žiak v hodnotenom období má od 26 - 60 neospravedlnených 
      hodín.          

      Stupeň 4 (neuspokojivé)
     
Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný školský poriadok. Zámerne
      narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných 
      spolužiakov. Žiak v hodnotenom období má od 61 a viac neospravedlnených hodín.          

Článok 14

Vnútorný režim školy

 

Povinnosti učiteľov, vychovávateliek a ostatných zamestnancov školy vyplývajú z pracovného poriadku pre výchovných a ostatných pracovníkov škôl a školských zariadení.

Povinnosti učiteľov a vychovávateliek:

 

1.    Pri vyučovaní pracuje učiteľ podľa schválených učebných osnov a používa schválené učebnice a doplňujúci materiál.

2.    Všetci pedagogickí pracovníci sa na vyučovanie a výchovnú činnosť pripravujú, formu prípravy si každý zvolí sám. Písomné prípravy zhotovujú začínajúci učitelia povinne počas dvoch rokov.

3.    Učitelia a vychovávateľky ŠKD vykonávajú všetky povinnosti vyplývajúce z ustanovení vnútorného poriadku školy. Dozor vykonávajú podľa osobitných pokynov. Dozor nad žiakmi začína o 7.45 h a končí 10 minút po poslednej vyučovacej hodine. Pri popoludňajšom  vyučovaní dozor vykonáva vyučujúci učiteľ. Hlavný dozor začína o 7.45 a končí o 14.00 hod.

Pracovná doba učiteľov:

 

a/ učiteľ prichádza do školy najneskôr 15 minút pred začatím vyučovania – ráno o 7.45 hod., a zaeviduje svoj príchod do zamestnania. Učiteľ odchádza o 14,00 hod. ak nemá poobedňajšie vyučovanie, respektíve krúžkovú činnosť.

b/ povinnosťou učiteľa je zaujímať sa o nové informácie na tabuli oznamov pred zborovňou školy. Ostatný čas využije na prípravu pomôcok a kontrolu triedy, ktorej je   triednym učiteľom

c/ Ped. pracovník je povinný na príkaz riaditeľa zastupovať prechodne neprítomných ped. zamestnancov.

d/ pri zabezpečovaní a plnení mimoriadnych úloh môže byť pracovná doba pedagogických pracovníkov riaditeľom školy upravená.

 

Vyučovací proces:

a/ na vyučovaciu hodinu prichádza učiteľ načas. Po príchode do triedny učiteľ skontroluje stav učebne. Zistené nedostatky zapíše do zošita závad.

b/ po ukončení hodiny učiteľ neukracuje žiakov o prestávku.

c/ pri vyučovaní dohliadať na šetrné zaobchádzanie so školským majetkom, na čistotu a poriadok, rozvíjať u žiakov estetické cítenie.

d/ pri individuálnom alebo frontálnom skúšaní známku z odpovede verejne a stručne zhodnotiť, zapísať do klasifikačného hárku, ŽK a v určenom termíne do IZK.

e/ učiteľ denne zaznamenáva v triednej knihe chýbajúcich žiakov, zapisuje obsah vyučovacej hodiny, denne zapisuje učebnú látku aj vyučujúci I. stupňa. Kontroluje ospravedlnenia žiakov v žiackej knižke.

f/ učiteľ v plnom rozsahu je povinný rešpektovať osobnosť žiakov, neurážať ich nevhodnými urážlivými výrazmi. Telesné tresty je  zakázané používať.

g/ učiteľ vyučujúci v triede poslednú hodinu zabezpečí:

v  vyloženie stoličiek na žiacke stoly

v  uzatvorenie okien

v  pozberanie papierov a iných odpadkov v triede

v  zamknutie triedy

v  vyvedenie žiakov do priestorov na prezúvanie

po prezutí počká, kým  žiaci odídu z budovy školy. Žiaci stravujúci sa v ŠJ odchádzajú disciplinovane na obed.

h/ Žiakov, ktorí sú v ŠKD, preberajú vychovávateľky.

i/ Po skončení vyučovania vyučujúci uloží triednu knihu a klasifikačný hárok na určené miesto. Za správne uloženie TK je zodpovedný učiteľ, ktorý v triede vyučuje poslednú vyučovaciu hodinu.

j/ Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, uvoľnenie z niekoľkých dní povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodičov.

k/ Každý pedagogický pracovník je povinný dodržiavať časovo-tematické plány.

l/ Učiteľ je povinný monitorovať zmeny v správaní, fyzickom a psychickom stave dieťaťa.

m/ Výchovné opatrenia udeľuje triedny učiteľ po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom riaditeľa školy. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade. Napomenutie sa udeľuje pred kolektívom  triedy. O výchovných opatreniach triedny učiteľ písomnou formou informuje zákonného zástupcu žiaka a udelenie výchovného opatrenia vyznačí v triednom výkaze.

m/ v prípade   výhražného telefonátu /o uložení bomby/ a následnej strate vyučovacích hodín budú všetky vyučovacie hodiny odučené v náhradnom termíne v plnom rozsahu /napr. cez víkend/.

 

 

Organizácia vyučovania

 

Vyučovania hodina

Začiatok

Ukončenie

0.

7.05

7.50

1.

8.00

8.45

2.

8.55

9.40

3.

10.00

10.45

4.

10.55

11.40

5.

11.50

12.35

6.

12.45

13.30

7.

14.00

14.40

8.

14.50

15.30

 

 

Na popoludňajšie vyučovanie žiaci čakajú vo vestibule školy na vyučujúceho. Nulté hodiny sa realizujú v mimoriadnych prípadoch po dohode s rodičmi žiakov a vedením školy.

 

Organizácia činnosti v ŠKD

Rodičia si vyberajú žiakov z ŠKD o 15.00 hod. a o 16.00 hod. Na požiadanie rodičov môžu byť žiaci v ŠKD do 17.00 hodiny, čo je zabezpečené službou  vychovávateľky. Po žiakov prichádza plnoletá osoba.

 

Pracovné povinnosti vychovávateliek ŠKD

 

a/ prevádzka ŠKD sa začína o 6.30 a končí o 17.00 hod.

b/ Vychovávateľky prinášajú do učebne  výkaz o učebnej činnosti a odnášajú ho po  skončení zamestnania na určené miesto.

c/ Podľa pokynov vedúcej ŠKD sú povinné prichádzať do školy na pedagogickú pohotovosť podľa určenia vedenia školy.

d/ Úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi. Zúčastňujú sa triednych aktívov.

e/ Mesačne vyberajú určený poplatok ŠKD a odovzdajú ho spolu so zoznamom platiacich žiakov ekonómke školy.

f/ Pre všetky vychovávateľky sú záväzné povinnosti uvedené vo vnútornom poriadku školy.

 

Spôsob oznámenia neprítomnosti v práci

a/ Neprítomnosť v práci oznamujú pedagogickí pracovníci  riaditeľovi školy prípadne pedagogickému zástupcovi, podľa možností deň vopred.

b/ Nepredvídanú neprítomnosť je potrebné ohlásiť telefonicky alebo iným spôsobom najneskôr do 7.45 hod.

c/ Hlásenie o PN a OČR je potrebné neodkladne odovzdať v kancelárii školy.

d/ Iné dôvody neprítomnosti v práci /školenia, porady/ je potrebné oznámiť riaditeľovi školy a predložiť pozvánku.

e/ Pre prípad nepredvídaného zastupovania je v škole pedagogický pracovník poverený pedagogickou pohotovosťou. Povinnosťou pedagogickej pohotovosti je zdržiavať sa v budove školy plniť úlohy, ktoré mu budú riaditeľom školy určené. Pohotovosť v ŠKD sa riadi pokynmi vedúcej ŠKD.

f/ Za neprítomného pedagogického pracovníka zabezpečí zastupovanie pedagogický zástupca. Povinnosťou ped. pracovníkov pri odchode zo školy je podpísať v knihe zastupovania určené hodiny.

g/ Vybavovanie osobných záležitostí učiteľov sa stanovuje pred a po skončení vyučovania, alebo v čase osobného voľna učiteľov. Učitelia  pri návšteve jednajú stručne a vecne.

h/ Na vybavovaní služobných a osobných vecí v kancelárii školy nepoužívať žiakov. Vstup žiakov do administratívnej časti je zakázaný, potvrdenia a iné úradné záležitosti vybavuje triedny učiteľ.

i/ Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch mimo budovy a areálu školy.

j/ Používanie alkoholických nápojov je v priestoroch školy zakázané.

k/ Ekonómke školy nie sú učitelia oprávnení ukladať  žiadne administratívne práce.

l/ Všetci pedagogickí pracovníci sú povinní denne sledovať tabuľu oznamov, priečinky, pracovnú email adresu a pridelené úlohy v termíne a zodpovedne plniť.

m/ Oznamy vedenia školy sú zverejňované na tabuli oznamov, obežníkmi alebo email poštou.

n/ Ped. pracovník vykonáva dozor nad žiakmi počas vyučovania, počas prestávok, pred i po vyučovaní. Dozor nad žiakmi koná aj mimo školy pri vychádzkach exkurziách, výletoch a pod.

o/ Ak sa pedagogický pracovník omešká na vyučovanie je povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy.

p/ Nevyhnutné administratívne práce, prijímanie návštev a podobne vykonáva ped. pracovník len v mimovyučovacom čase.

r/ Mimoškolská a mimotriedna činnosť žiakov po vyučovaní sa môže vykonávať len so súhlasom riad. školy, výlučne pod dozorom učiteľa.

s/ Ped. pracovník počas vyučov. hodiny nesmie používať mobilný telefón.

t/ Exkurzie alebo vychádzky vo vyučovacom čase sa môžu konať len v rozsahu určenom učebnými osnovami. Učiteľ je povinný exkurziu alebo vychádzku oznámiť ped. zástupcovi a zapísať do knihy vychádzok a vypísať tlačivo.

u/ V prípade úrazu na pracovisku okamžite poskytnúť postihnutému nevyhnutnú prvú pomoc informovať riaditeľa školy a hospodárskeho zástupcu a rodičov žiaka. V prípade nutnej lekárskej pomoci treba postihnutého v doprovode učiteľa dopraviť do nemocnice. K napísaniu záznamu o úraze treba zabezpečiť dvoch hodnoverných svedkov, záznam o úraze napísať do troch dní  a zapísať v knihe úrazov.

v/ správcovia kabinetov vedú evidenciu zbierok, starajú sa o zverený materiál a jeho bezpečné uloženie. O vypožičaní UP vedú presnú evidenciu.

z/ Každý pedagogický pracovník dbá na svoju vlastnú úpravu oblečenia a osobnú hygienu.

 

Pokyny pre dozor

 

1.    Poverení učitelia vykonávajú dozor podľa týždenného rozpisu. V prípade neprítomnosti pedagogického pracovníka vykonávajú náhradný dozor podľa pokynov pedagogického zástupcu.

2.    Pri dozore dbajú na poriadok a bezpečnosť žiakov v určených priestoroch. Z miesta dozoru sa nevzďaľujú.

 

1.    Úlohy pre hlavný dozor

a/ Hlavný dozor začína o 7.30 h vo vestibule školy. Žiakov vpúšťa do budovy o 7.45 h.

b/ Dbá na disciplinovaný vstup žiakov do školy, kontroluje prezúvanie, prezliekanie a uloženie šatstva do skriniek. Pri tejto činnosti vypomáha aj službukonajúca upratovačka a školník.

c/ Hlavný dozor sa vykonáva pred vyučovaním, po 5 a 6. vyučovacej hodine.

d/ Pri odchode žiakov zo školy dbá hlavný dozor na disciplínu a poriadok vo vestibule školy.

 

2.    Úlohy pre dozor na chodbách

a/ Dozorkonajúci učiteľ dbá na disciplínu a poriadok na jednotlivých chodbách.

b/ Cez prestávky dozerá na poriadok v triedach.

c/ Sleduje správne vetranie, vrchnú časť okien žiakom nie je dovolené otvárať.

d/ Sleduje dodržiavanie hygienických zásad na WC i disciplínu žiakov v týchto priestoroch.

e/ Sleduje, aby sa žiaci zdržiavali len na chodbe, kde majú triedy, prechádzať z jednej chodby na druhú  nie je povolené.

f/ Cez malé prestávky sú žiaci v triedach. Cez veľkú prestávku sa žiaci 10 minút zdržiavajú na chodbách, átriu školy a 10 minút v triede.

 

3.    Dozor v ŠJ

a/ Dozor v ŠJ sa vykonáva podľa rozpisu.

b/ Dozor dbá, aby žiaci stáli disciplinovane v rade, aby stolovali podľa zásad spoločenského správania, udržiavali poriadok na stole a po skončení obeda odnášali taniere a príbor na okienko.

c/ V prípade znečistenia dlážky upozorní službu na vrátnici.

 

4.    Pedagogická pohotovosť

a/ Rozpis pedagogickej pohotovosti je zverejnený na nástenke v administratívnej časti.

b/ Pohotovosť je  k dispozícii v prípade nepredvídanej neprítomnosti učiteľov.

 

Práca a povinnosti triednych učiteľov

 

Triedny učiteľ má významnú úlohu pri výchove žiakov svojej triedy, koordinuje všetkých vyučujúcich, spolupracuje s výchovným poradcom  a školským psychológom.

 

1.    Osobitnú pozornosť venuje slabším žiakom, takisto aj žiakom nadaným a talentovaným. Zaujíma sa o rodinné prostredie ,uskutočňuje pohovory s rodičmi, spolupracuje s vychovávateľkou ŠKD, vedie evidenciu o žiakoch.

2.    Sleduje správanie triedy, dochádzku, prospech žiakov.

3.    Triedny učiteľ vedie požadovanú triednu dokumentáciu. Vyhotovuje všetky údaje o triede podľa pokynov vedenia školy. Triednu knihu kontroluje a uzatvára  týždenne. Vykonáva triednické hodiny a zapisuje  ich do klasifikačného hárku.

4.    Povinnosťou triedneho učiteľa je posielať vyzvanie k návšteve školy pre zákonného zástupcu u tých žiakov, ktorí sústavne a bezdôvodne nechodia do školy. Tieto prípady hlási ped. zástupcovi riad. školy.

5.    Triedny učiteľ denne sleduje dochádzku žiakov,  prípady záškoláctva oznamuje rodičom, hlási vedeniu školy.

6.    Vedie evidenciu inventára v triede, za inventár osobne zodpovedá.

7.    Žiakov vedie k šetrnému zaobchádzaniu s majetkom, jeho stav  sústavne kontroluje a prípade poškodenia prešetrí a zabezpečí úhradu alebo opravu.

8.    Pravidelne kontroluje prezúvanie žiakov a používanie hygienických vrecúšok.

9.    Určuje týždenníkov v triede, ich mená zapíše do triednej knihy, ich prácu kontroluje a usmerňuje.

10.  Preberá učebnice pre žiakov, o prijatí a rozdelení vedie evidenciu.

11.  V spolupráci s VP a ostatnými vyučujúcim vychováva žiakov k správnej voľbe povolania, formuje žiacky kolektív, odstraňuje negatívne javy u jednotlivcov a vytvára dobré medziľudské vzťahy medzi žiakmi triedy.

12.  Po dohode s ostatnými učiteľmi koordinuje rozdelenie písomných previerok.

13.  Dbá na obsahovú a estetickú úroveň násteniek, na kvetinovú výzdobu a celkovú estetickú úroveň učebne.

14.  Dbá, aby žiak prichádzal na vyučovanie čisto a hygienicky upravený a slušne oblečený.

15.  Všíma si zmeny v správaní žiaka.

16.  Zodpovedne a včas plní úlohy uložené vedením školy.

17.  V prípade odchodu žiaka z vyučovania podpíše súhlas s jeho odchodom v určenom zošite na vrátnici.

 

 

Článok 15

Vnútorný poriadok pre prevádzkových zamestnancov

 

1. Prevádzkoví pracovníci sa riadia pracovnou zmluvou a pracovnou náplňou, kde  je určená pracovná doba a pracovné povinnosti.

2. Prítomnosť na pracovisku sa zaznamenáva do knihy dochádzky

3.    Pracovisko z nevyhnutných dôvodov môžu opustiť len s priepustkou od p. zástupcu.

 

Povinnosti pre pracovníkov vykonávajúcich službu na vrátnici

v  nástup do služby o 7.00 hod. (školník 6.30 hod.)

v  v čase od 7.00-7.30 hod. – upratovanie telocvične

v  8.00 –9.00 hod. upratovanie vestibulu, schodov, WC a okolia školy

v  v čase po prestávkach kontrolujú všetky WC , v prípade potreby poupratujú.

v  od 12.00-14.00 h upratovanie kabinetov a skladov

v  návštevy vedenia v čase v čase od 8.00-15.30 hod . zapisovať do knihy návštev

v  návštevy rodičov, učiteľov oznámiť telefonicky do kabinetov  v čase prestávok, príslušný učiteľ príde do vestibulu školy

v  deti môžu opustiť budovu školy len s priepustkou podpísanou triednym učiteľom  v doprovode dospelej osoby

v  v popoludňajších hodinách rodičia čakajú žiakov vo vestibule školy

v  žiaci, ktorí majú popoludňajšie vyučovanie čakajú na učiteľa vo vestibule školy

v  po opustení budovy žiakmi o 17.00 hod. uzatvoriť hlavný vchod.

Článok 14
Záverečné ustanovenia. 

1.   Vnútorný poriadok pre žiakov školy je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Nedodržanie niektorého bodu Vnútorného poriadku školy zo strany žiakov je dôvodom na výchovné opatrenie.

2.   Triedny uč