Novinky a aktuality z nášho mesta nájdete v časti Aktuality z Prešova

Novinky a aktuality z nášho mesta nájdete v časti Aktuality z Prešova

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Školský poriadok

Školský vnútorný poriadok pre žiakov,

Preambula

 

Poslanie Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov je vyjadrené v materiáli
„Koncepcia a profilácia školy“:
 
Docieliť, aby profil absolventa školy bol nositeľom týchto vlastností, vedomostí, schopností, hodnôt :
 
1. Schopný vyhľadávať relevantné informácie a efektívne s nimi pracovať, vedieť           
      pracovať s internetom.
2. Schopný racionálne sa učiť, poznávať, tvoriť, mať počítačovú gramotnosť, 
      komunikatívne zručnosti aj v cudzích jazykoch.
3.   Mať komunikačné schopnosti a spôsobilosti ( vedieť sa ústne a písomne
      vyjadrovať, vysvetľovať, čítať s porozumením, vyhľadávať, uchovávať a používať,
     tvoriť informácie, a to aj v cudzích jazykoch).
4.  Schopný racionálne a samostatne sa celý život vzdelávať, učiť sa kontrolovať,     
      regulovať svoje správanie.
5.    Schopný tvorivo a kriticky riešiť problémy.
6.    Schopný pracovať s modernými informačnými technológiami ( zručnosť pracovať    
s osobným počítačom , internetom, využívať rozličné informačné zdroje    a informácie v pracovnom aj v mimopracovnom čase).
7.    Schopný prispievať na miestnej, štátnej, európskej i globálnej úrovni k rozvíjaniu   
demokratického systému spoločnosti.
 
 
Článok 1
Základné ustanovenia.
1.   Riaditeľ Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov ( ďalej len „škola“ ) vydáva na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) podľa § 11 písm. t) Školský poriadok pre žiakov školy.
2.   Školský poriadok pre žiakov školy je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi , v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote je základnou povinnosťou každého žiaka školy.
3.   Školský poriadok pre žiakov školy je verejne prístupný v každej učebni.
Prílohy Školského poriadku sú prístupné v odborných učebniach.
 
Článok 2
Práva žiakov.
Žiaci školy majú právo :  
1.    Na kvalitný a im zrozumiteľný výchovno–vzdelávací proces v príslušnom ročníku 
a podľa platných učebných osnov.
2.    Na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno–vzdelávacom procese.
3.    Na dodržiavanie základných psycho–hygienických noriem vo výchovno–vzdelávacom    
 procese.
4.    Byť rešpektovaní ako suverénne osobnosti.
5.    Možnosť aktívneho a otvoreného dialógu s triednym učiteľom, prostredníctvom triedneho   
 učiteľa s riaditeľom školy.
6.    Každý žiak má právo :
§ na zdôvodnenie klasifikácie a na analýzu chýb v písomných a grafických prácach        
§ informáciu o termíne plánovanej písomnej práce, ktorej príprava zahŕňa opakovanie tematického celku
§ v jednom dni písať najviac dve veľké písomné práce
§ poznať známku z písomnej práce
§ na rovnosť podmienok zo strany vyučujúcich
7.    V primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.
8.    Poznať kritériá hodnotenia vedomostí, zručností a návykov vo všetkých predmetoch.
9.    Na objektívne hodnotenie a posúdenie študijných a pracovných výsledkov a na analýzu 
 chýb pri písomných odpovediach, ústnych odpovediach a manuálnych zručnostiach.
10.  Na zdôvodnenie hodnotenia svojich vedomostí, zručností a návykov.
11. V odôvodnených prípadoch prostredníctvom svojich zákonných zástupcov požiadať 
 o   komisionálne preskúšanie.
12. Stanoviť si zasadací poriadok, pokiaľ svojím správaním nerušia   
 výchovno–vzdelávací proces.
13.  Na taktné a ohľaduplné zaobchádzanie zo strany spolužiakov, pedagogických a 
 ostatných zamestnancov školy.
14  Zapojiť sa do mimoškolskej či záujmovej činnosti v škole i mimo   nej.
15. Voliť a byť volení do triednej samosprávy.
16. Vybrať si z ponuky školy nepovinný predmet.
17. Na celý rad ďalších individuálnych práv, ktoré upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( uvoľňovanie žiakov z vyučovania, postup do vyššieho ročníka, opakovanie ročníka, hodnotenie a klasifikácia, celkové hodnotenie, opravné skúšky, komisionálne skúšky atď. ), Deklarácia, práv dieťaťa,  Dohovor o právach dieťaťa a Občiansky zákonník.
18. Ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred začiatkom hodiny zo 
 závažného dôvodu.
19. Požiadať od  školského psychológa, výchovného poradcu a koordinátora prevencie 
 drogových závislostí poskytnutie odborno–poradenskej, metodickej, a informačnej 
 pomoci.
20. Stravovať sa v školskej jedálni a navštevovať školský klub detí. 
      Podľa vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania § 3 ods.
 (5): „Organizáciu   
      v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je
      najmä a) prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedál a nápojov“.
 
 
Článok 3 
Právne postavenie žiakov.  
      Všetkých žiakov školy zastupujú pri naplnení práv ich zákonní zástupcovia.
 
Článok 4 
Povinnosti žiakov.
  
Žiaci školy majú povinnosť :
1.    Osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a ďalšie štúdium na stredných školách. Žiak je zodpovedný za svoje študijné výsledky počas celého štúdia.
2.  Dochádzať do školy pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu hodín alebo pokynov zodpovedného vyučujúceho a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných aj nepovinných predmetov, na ktoré sa prihlásili.
3.   Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy a správať sa v škole aj mimo nej tak, aby robili česť sebe i škole.
4.   Chrániť vlastné zdravie, zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí. Dodržiavať vnútorné poriadky v odborných učebniach, laboratóriách, dielňach, telocvični a ostatných priestoroch školy, športového ihriska a pozemku.
5.   Ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý, aj drobný úraz alebo zdravotnú indispozíciu. Oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu ohrozovať zdravie, bezpečnosť, majetok jednotlivca a školy. Zvlášť ohľaduplne sa správať k telesne postihnutým spolužiakom a byť im vždy nápomocní, ak to potrebujú.
6.   Byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení. Vo všetkých odborných učebniach, na hodinách telesnej výchovy, technickej výchovy musia žiaci nosiť oblečenie  a obuv podľa pokynov vyučujúceho.
7.   Šetriť školský majetok a zariadenie, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. 
Zákonný zástupca žiaka uhradí vzniknutú škodu na majetku (uhradí jeho opravu, alebo zakúpi nový) v prípade:
- úmyselného poškodenia školského majetku,
- ak ku škode na majetku došlo porušením vnútorného školského poriadku pre žiakov, 
- ak žiak konal nesprávne, nebezpečne alebo neuvážene
8.   Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny Vnútorného poriadku školy.
9.   Uviesť na každom zošite čitateľne a na viditeľnom mieste : názov predmetu, názov školy, školský rok, triedu, svoje meno a priezvisko.
10Navštevovať lekára a vybavovať neodkladné záležitosti mimo vyučovania. V mimoriadnych prípadoch vybavovanie vyššie uvedených záležitostí je možné vykonať aj v čase vyučovania, ak :
a) žiak nepríde do školy od 1. vyučovacej hodiny 
b) žiak odchádza na lekárske vyšetrenie, vybavenie neodkladných záležitostí v priebehu   
      vyučovania V takomto prípade do školy pre žiaka príde jeho zákonný zástupca.
Poznámka :
1. 
V obidvoch prípadoch žiak svoju neprítomnosť ospravedlní potvrdením lekára (kde 
      lekár uvedie, odkedy dokedy bol žiak na ošetrení), potvrdením inej inštitúcie, alebo 
      žiaka ospravedlní jeho zákonný zástupca.    
2. V obidvoch prípadoch za bezpečnosť žiaka zodpovedá jeho zákonný zástupca.
11. Zúčastňovať sa triednických hodín.
12. Zúčastňovať sa školských akcií .   
13. Do školy nosiť učebné pomôcky na vyučovanie, vhodné prezuvky, na 
       vyučovanie TV vopred dohodnutý odev a obuv. 
14. Žiak je povinný dať si zapísať od vyučujúceho všetky výsledky klasifikácie 
       z jednotlivých predmetov do žiackej knižky.
15. Za priestupok sa považuje úmyselné a opakované narúšanie vyučovacej hodiny zo               
       strany žiaka, ako aj jeho nevhodné vystupovanie voči učiteľovi alebo spolužiakovi.        
Článok 5
Zákazy pre žiakov.
 Žiakom školy je zakázané :
1.   Fajčiť počas vyučovania, ako aj pri všetkých činnostiach organizovaných školou, ale aj mimo priestorov školy.  Platí všeobecný zákaz fajčenia.
2.   Šíriť a prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, užívať ich v škole alebo na činnostiach organizovaných školou. Zároveň je zakázané tieto látky ponúkať spolužiakom.
3.   Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou :
a) veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných 
     žiakov pri vyučovaní 
b) nosiť časopisy a predmety ohrozujúce mravnosť spolužiakov.
4.   Vstupovať do priestorov odborných učební, telocvične, ŠB,  dielní, pokiaľ v nich nemajú v tom čase vyučovanie.
5.   Vstupovať do priestorov zborovne, kancelárií školy a kabinetov bez dovolenia a prítomnosti vyučujúceho.
6.   Svojvoľne presúvať zariadenia,  nábytok a iné predmety z miestností a spoločných priestorov.
7.   Brať mimo školy prístroje a iné predmety bez súhlasu riaditeľa školy.
8.   Počas vyučovania a prestávok mobilné telefóny musia byť vypnuté. So súhlasom triedneho učiteľa je možné vo výnimočných prípadoch použiť mobilný telefón počas prestávky. Ak žiak mobilný telefón používa v rozpore s týmto pravidlom, vyučujúci má právo mobilný telefón žiakovi zobrať a uložiť v príslušnom kabinete. Telefón bude vydaný zákonnému zástupcovi žiaka. (Mobilné telefóny môže žiak nosiť iba na vlastnú zodpovednosť.)
9. Počas vyučovania žiak má vypnuté prehrávače hudby. (Prehrávače hudby môže žiak nosiť iba na vlastnú zodpovednosť.)
10. Vykláňať sa z okien, zdržiavať sa pri nich počas vetrania, vyhadzovať z nich akékoľvek   
      predmety a odpadky, vysedávať na nich a otvárať ich bez zabezpečenia. Otváranie 
      veľkých okien je zakázané.
11. Manipulovať so žalúziami. Obsluhuje ich žiak, určený   triednym učiteľom.
12. Vykláňať sa cez zábradlia na schodištiach, šmýkať sa po   nich, sadať na nich,          vysedávať na schodoch, radiátoroch a   podlahách.
13. Zdržiavať sa po skončení vyučovania v priestoroch školy.
14. Žiakom je zakázané opúšťať budovu školy bez sprievodu dospelej osoby.
       (Učiteľa, rodiča, zákonného zástupcu, trénerov a pod.)
Článok 6 
Organizácia vyučovania.
1.   Do školskej budovy o 7.45 h. vchádzajú žiaci 2. stupňa vchodom č. 02, žiaci 1. stupňa vchodom 01.
2.   Základným dokladom, ktorý oprávňuje žiakov na vstup do školy, je žiacka knižka. Žiaci sú povinní nosiť ju so sebou a na vyzvanie zodpovedných osôb v priestoroch školy sa ňou preukázať. Žiacka knižka je opečiatkovaná obdĺžnikovou pečiatkou školy a podpísaná triednym učiteľom. Pod podpisom triedneho učiteľa sú vzorové podpisy zákonných zástupcov žiaka. Poškodenie či stratu žiackej knižky sú žiaci bezodkladne povinní hlásiť triednemu učiteľovi. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť novú žiacku knižku.
3.   Všetci žiaci sa prezúvajú vo vestibule školy, resp. na chodbe TV do hygienicky nezávadných prezuviek so svetlou podrážkou a topánky si odnesú do úložných skriniek. Podobne si tam odkladajú aj všetok odev.
4.   Po 6. vyuč. hodine žiaci odchádzajú na obed bez tašiek. Po obede sa po ne vrátia a v šatni sa prezujú a oblečú.  Za veci, ktoré boli odložené v neuzavretej skrinke alebo v šatni škola nepreberá zodpovednosť, ani sa za ne neposkytuje náhrada. Za poriadok, čistotu a uzatváranie úložných skriniek zodpovedajú žiaci, ktorým bola pridelená.
5.   Na začiatku každej hodiny musia byť žiaci na svojich miestach, určených zasadacím poriadkom, s pripravenými učebnými pomôckami, zošitmi, učebnicami a pokojne očakávať príchod vyučujúceho.
6.   Žiaci vstupujú do odborných učební, dielní, telocviční len v prítomnosti vyučujúceho a dodržiavajú vnútorný prevádzkový poriadok týchto priestorov.
7.   Každý žiak má v triede svoje miesto. Zodpovedá za poriadok a čistotu tohto miesta, za školský nábytok, ktorý používa. Poškodenie školského majetku nahrádzajú žiaci v primeranej hodnote, pokiaľ škodu sami spôsobili.
8.   Žiaci na vyučovaní sedia slušne, pozorne sledujú učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne pracujú, nenašepkávajú, neodpisujú a nevyrušujú.
9. Žiaci neopúšťajú v priebehu vyučovacích hodín a prestávok bez súhlasu vyučujúceho alebo triedneho učiteľa učebňu alebo budovu školy.
10. Cenné predmety a väčšie sumy peňazí nosia žiaci do školy iba na vlastnú zodpovednosť. Ak žiaci zistia stratu svojej veci, oznámia to okamžite triednemu učiteľovi (vyučujúcemu daného predmetu), ktorý urobí ďalšie opatrenia.
11. Žiaci prestávky využívajú na oddych, na presun do tried, odborných učební a telocvične. Po presune vyčkajú na príchod vyučujúceho. Počas malých prestávok sa zdržiavajú v učebniach s výnimkou nutných hygienických potrieb. Veľká prestávka slúži na regeneráciu síl žiakov aj učiteľov.
13. Pobyt žiakov v priestoroch školy je možný iba v dobe  vyučovania podľa rozvrhu hodín, počas záujmových činností alebo pri činnostiach organizovaných školou.
14. Každý presun žiakov mimo budovy školy v čase vyučovania musí byť uskutočnený pod dozorom vyučujúceho.
15. Obed v školskej jedálni sa podáva od 12,00 do 14,00 h.
16. Žiakom sa obed vydáva na základe platnej čipovej karty. Vydanie obeda je povinný 
 elektronicky zaevidovať na zariadení pri výdajovom okienku. V školskej jedálni sa žiaci 
 správajú disciplinovane, nepokrikujú na seba, dodržiavajú pokyny služby, dbajú o 
 hygienu a kultúru stravovania. Po skonzumovaní jedla dajú miesto do náležitého 
 poriadku a uvoľnia ho pre ďalšieho stravníka.
17. Ak sa žiak zapojí do mliečneho programu RAJO, je povinný pri odbere mliečnych výrobkov používať platnú mliečnu kartu. Po odobratí výrobku sa zbytočne nezdržiava pri automate na mliečne výrobky. Obal z mliečneho programu vyhadzuje do určeného kontajneru na tento druh odpadu.
18. Žiaci dodržiavajú obsahový a časový plán školou organizovaných podujatí ( exkurzie,   
 výlety, školy v prírode, účelové cvičenia....).
19. Žiaci úradné a neodkladné záležitosti vybavujú na sekretariáte školy len prostredníctvom 
 triedneho učiteľa cez prestávky. S ostatnými učiteľmi individuálne alebo pred 
 vyučovacou hodinou v triede. Do kabinetov, zborovne a úradných miestností bez 
 vyzvania nevstupujú.
20. Základné informácie o žiakovi získava zákonný zástupca prostredníctvom žiackej  
 knižky, prípadne osobne po dohovore s triednym učiteľom alebo príslušným vyučujúcim 
 v čase mimo vyučovania, alebo kolektívnou formou v rámci triednych aktívov 
 a konzultácií, v prípade zavedenia prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.                                                  
Článok 7
 Absencia žiakov na vyučovaní.
1.   Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodov vopred známych, požiada zákonný   
      zástupca písomne, napr. aj prostredníctvom žiackej knižky vyučujúceho alebo triedneho 
      učiteľa o uvoľnenie z vyučovania.
Ø Vyučujúci je oprávnený uvoľniť žiaka z jednej vyučovacej hodiny.
Ø Triedny učiteľ je oprávnený uvoľniť žiaka z vyučovania zo závažných dôvodov na dobu najviac  dvoch dní.
Ø Ak je predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia, je zákonný zástupca žiaka povinný požiadať o uvoľnenie písomne riaditeľa školy, a to po predchádzajúcom súhlase triedneho učiteľa.
2.   Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný oznámiť do dvoch dní triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti.
3.  Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe písomného ospravedlnenia, napr. v žiackej knižke, z dôvodu choroby podpísaného lekárom aj rodičom.Ospravedlnenie neprítomnosti je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi v deň nástupu do školy po predchádzajúcej absencii. Ak tak žiak neurobí do troch dní po svojom nástupe do školy, jeho neprítomnosť sa hodnotí ako neospravedlnená. Každé ospravedlnenie žiaka musí byť podpísané jeho zákonným zástupcom. Triedny učiteľ v prípade pochybností má právo tieto zápisy v žiackej knižke verifikovať.
4.   Ak ochorie žiak alebo osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti na infekčnú chorobu, oznámi to rodič žiaka riaditeľovi školy. Takýto žiak sa môže zúčastniť vyučovania len so súhlasom príslušného lekára.
5.   Riaditeľ školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania v predmete, ktorý si vyžaduje telesné úkony, len na základe vyjadrenia príslušného lekára. Vyjadrenie lekára predkladá zákonný zástupca riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa do 15. septembra. Návrh lekára na oslobodenie od telesnej výchovy, resp. návrh lekára na zaradenie žiaka do zdravotnej telesnej výchovy predloží žiak vyučujúcemu telesnej výchovy.
6.   Žiak, ktorý je na základe rozhodnutia riaditeľa oslobodený od telesnej výchovy, sa na písomnú žiadosť zákonného zástupcu nemusí zúčastňovať na vyučovaní telesnej výchovy, pokiaľ je táto v rozvrhu prvou alebo poslednou hodinou príslušného dňa. Ak je hodina telesnej výchovy inak časovo zaradená, žiak oslobodený od telesnej výchovy sa jej musí zúčastniť. Miesto zdržiavania počas tejto hodiny určí tomuto žiakovi vyučujúci telesnej výchovy.
 
Článok 8 
Povinnosti týždenníkov.
1.   Žiaci plnia povinnosti týždenníka podľa pokynov triedneho učiteľa.
2.   Týždenníci prichádzajú do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, vedú spolužiakov k dodržiavaniu poriadku, dbajú o čistotu tabule, triedy a učebné pomôcky, hlásia neprítomnosť vyučujúceho po 5 minútach po začiatku hodiny na sekretariáte školy, vetrajú, polievajú kvety v triede, bez vyzvania hlásia vyučujúcemu mená neprítomných žiakov, hlásia zistené nedostatky na začiatku hodiny vyučujúcemu, prípadne triednemu učiteľovi.
3.   Pri sťahovaní z učebne dbajú o zachovanie poriadku. Po skončení vyučovania skontrolujú učebňu, poutierajú tabuľu, prezrú lavice, dbajú o vyloženie stoličiek na lavice, pozatvárajú okná, zhasnú svetlá, skontrolujú uzávery vody a odchádzajú z triedy poslední.    
 
Článok 9 
Hodnotenie a klasifikácia. 
1.  V jednotlivých vyučovacích predmetoch sú žiaci klasifikovaní týmito stupňami:
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný.
2.   Správanie žiakov sa klasifikuje týmito stupňami: 
1 – veľmi dobré
2 – uspokojivé
3 – menej uspokojivé
4 – neuspokojivé.
3.  Pre klasifikáciu výchovných predmetov môže byť po schválení na pedagogickej rade použité aj slovné hodnotenie.
4.   Ak nie je možné žiaka klasifikovať v prvom polroku pre závažné objektívne príčiny, určí riaditeľ školy náhradný termín skúšok, a to spravidla tak, aby klasifikácia za 1. polrok mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu klasifikácie za 1. polrok.
5.   Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno klasifikovať žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ školy určí na jeho klasifikáciu náhradný termín a to tak, aby sa klasifikácia žiaka mohla vykonať najneskôr do 15. októbra,. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník.
6.   AK žiak  alebo zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. a 2. polroka, môže do troch dní, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa školy o komisionálne skúšanie. Ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie možno požiadať orgán štátnej správy, ktorý školu odborne riadi. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v danom klasifikačnom období z tohto predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na svoj podnet.
 
 
Článok 10
Pravidlá hodnotenia a klasifikácie
1.    Každý učiteľ je povinný poskytnúť žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi plnohodnotnú informáciu o jeho prospechu a správaní.
 
2.    O priebežnej klasifikácii žiaka sa vedie evidencia v pedagogickej dokumentácii.
 
3.    O klasifikácii žiakov sú v priebehu školského roka rodičia informovaní:
- zápismi známok do žiackej knižky, resp. výpismi známok- počas štvrťročných 
    konzultácii s učiteľmi – v čase konzultačných hodín ( triednych aktívov) u jednotlivých 
    vyučujúcich.

 
4.    Podľa závažnosti previnenia voči vnútornému školskému poriadku pre žiakov školy môže byť žiakovi uložené : 
a.) výchovné opatrenie    - napomenutie triednym učiteľom
                                        -  pokarhanie triednym učiteľom 
                                        - pokarhanie riaditeľom školy 
b.) znížená známka zo správania

 
5.    O výchovných opatreniach informuje triedny učiteľ rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka.
 
6.    Z dôvodu neospravedlnenej absencie, na návrh triedneho učiteľa a po prerokovaní v pedagogickej rade môže riaditeľ školy znížiť hodnotenie správania.
 
 
Článok 11 
Opravné a komisionálne skúšky.
1.   Žiak, ktorý má na konci 2. polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku.
2.   Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby boli vykonané najneskôr do 31. augusta.  Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra.
3.   Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.
4.   Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:
a)   keď je skúšaný v náhradnom termíne 
b)  keď žiak, alebo zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie žiaka, alebo keď sa
      preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy. 
c)   keď koná opravné skúšky 
d)   keď je dlhodobo chorý alebo je talentovaný a má individuálny študijný plán 
e)   v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí.