Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

 

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Martina Petrušková

Kontakt: petruskova.nespora@gmail.com

Konzultačné hodiny:

 • Utorok:        13.30-15.00
 • Piatok:         13.30-15.00
 • Konzultačné hodiny v iných dňoch sú možné po vzájomnej dohode
 • Termín je potrebné dohodnúť si vopred na horeuvedený e-mail alebo na

t.č. školy 051/771 09 57

Kto je školský špeciálny pedagóg?

Je to odborný pracovník a pedagogický zamestnanec, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.             

Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priama práca so žiakmi so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia /VPU/, alebo poruchy aktivity a pozornosti /PA a P/.

Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia a poruchy aktivity a pozornosti?

* Dyslexia /špecifická porucha čítania/

Pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu.

* Dysortografia /špecifická porucha pravopisu/

Pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.

Dysgrafia /špecifická porucha písania/

Grafický písomný prejav žiaka je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.

* Dyskalkúlia /špecifická porucha matematických schopností/

Prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a v pravo-ľavej orientácii.

* Dyspraxia /špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov/

Žiak si nedokáže osvojovať postupy bežných činností – je pomalý, nemotorný, ťažkopádny, má ťažkosti s hrubou a jemnou motorikou.

* ADHD – /Attention Deficit Hyperactivity Disorder -porucha pozornosti a hyperaktivity /. Prejavuje sa u žiaka hyperaktivitou a impulzívnosťou.

* ADD-/Attention Deficit  Disorder- porucha pozornosti s hypoaktivitou/.

 

Čo je forma školskej integrácie?

Individuálna integrácia je spôsob výučby žiakov so ŠVVP , ktorí sú zaraďovaní do tried spolu s ostatnými žiakmi triedy a sú vzdelávaní podľa Individuálneho vzdelávacieho programu/IVP/.

 

Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

Žiakom je poskytovaný servis v rámci predmetu  Rozvíjanie špecifických funkcií, Terapeuticko-korekčné cvičenia alebo servis intervenciípodľa vopred stanoveného rozvrhu.

Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobované výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, techniku čítania, porozumenie čítanému textu, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií, pozornosti a pod. Časť hodiny je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť.

 

Žiakom 7. až 9. ročníka s vývinovými poruchami učenia pomáha automatizovanie a upevňovanie učiva daného ročníka či cielené doučovanie, pretože v 13.roku je proces vnímania ukončený a reedukačné cvičenia tak nenavodia požadované pozitívne zmeny.Dôležitú úlohu špeciálnopedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

Ako pomôcky pri práci sa využívajú pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc žiakom s poruchou učenia, edukačné počítačové programy a  odborná literatúra.

 

Aké sú ďalšie kompetencie školského špeciálneho pedagóga?

 • Monitorovať, evidovať a aktualizovať dokumentáciu žiakov so ŠVVP
 • Pomáhať a riešiť problémy žiakov so ŠVVP
 • Spolupodieľať sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľať na jeho aplikácii v praxi
 • Na vyučovacie hodiny predmetov Rozvíjanie špecifických funkcií a Terapeuticko-korekčné cvičenia vypracovávať tematické výchovno-vzdelávacie plány a na intervencie individuálne plány
 • V prípade potreby zabezpečovať pomôcky žiakom so ŠVVP (tabuľky, špeciálne kompenzačné pomôcky a pod.) 
 • Pripravovať a zhromažďovať materiál pre prácu so žiakmi (pracovné listy, cvičenia a pod.)
 • Konzultácie, poradenstvo a spolupráca s rodičmi
 • Odporúčať rodičom diagnostikovať a rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov)
 • Zúčastňovať sa zápisu nových prvákov
 • Úzko spolupracovať s učiteľmi, usmerňovať ich prácu so začlenenými žiakmi
 • Polročne vyhodnocovať prácu žiakov so ŠVVP
 • V spolupráci s výchovným poradcom sa zameriavať na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ školy.
 • Realizovať špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie so špeciálno-pedagogickým tímom ZŠ.
 • Spolupracovať s príslušnými centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, v ktorých sú žiaci so ŠVVP klientmi