Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov 1.4. - 30.4. 2020. Slávnostný zápis 1. apríl 2020 o 16.00.

Zápis prvákov 1.4. - 30.4. 2020. Slávnostný zápis 1. apríl 2020 o 16.00.

Jarné prázdniny 04.02.2020

Jarné prázdniny pre východné slovensko: 29.2. - 8.3. 2020

Jarné prázdniny pre východné slovensko: 29.2. - 8.3. 2020

Výchovný poradca

Harmonogram prijímacieho konania na školský rok 2019 / 2020

 

11. 11. - 29. 11. 2019Prebieha zber podkladov pre testovanie 9 – 2020.

Do 01. 02. 2020          Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadu                           jú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Do 20. 02. 2020          Zákonný zástupcažiaka podáva riaditeľovi ZŠ prihlášku na  študijné                            a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,                                    zručností alebo talentu.

Do 28. 02. 2020          ZŠ odošle prihlášky na SŠ – na učebné a študijné odbory, ktoré vyža                              dujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu – vrátane                            8 - ročných gymnázií – športových

15. 03. -30. 04. 2020  Talentové skúšky na stredné školy

Do 31. 03. 2020          SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory.

01. 04. 2020                Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ

15. 04. 2020                Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov náhradný termín

Do 10. 04. 2020          Zákonný zástupcažiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na štúdium                             na študijné a učebné odbory, na ktoré nie je potrebné overenie talentu.

Do 20. 04. 2020          Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky na SŠ vrátane 8 – ročných gymnázií.

Od 30. 04. 2020         Distribúcia výsledkov testovania žiakov 9. ročníka.

 

                                    1. kolo prijímacích skúšok pre žiakov 5. a 9. ročníka

                                    1. termín: 11. 05. 2020

                                    2. termín: 14. 05. 2020

 

Od 22. 05. 2020 ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

Od 25. 05. 2020          Odvolacie konanie po 1. kole PS

Do 06. 06. 2020          Stredné školy zverejnia konanie 2. kola PS

 

16. 06. 2020                2. kolo prijímacích skúšok(pre neprijatých žiakov)

 

Od 25. 06. 2020          Odvolacie konanie po 2. kole PS

 

                                    Niekoľko informácií pre rodičov deviatakov

 

Žiaci si môžu podať 2 prihlášky na tie SŠ, na ktorých sa overujú talentové predpoklady (športové, umelecké, bilingválne gymnáziá atď).

Tiež si môžu podať 2 prihlášky na SŠ, ktoré nevyžadujú overenie talentových predpokladov. Pozor na termíny!

Stredné školy zverejňujú v dostatočnom predstihu kritériá na prijatie žiakov a to na svojich internetových stránkach. Kritériá na rôznych stredných školách sa odlišujú. Všimnite si, či žiaci dostávajú body napríklad za úspechy, ktoré dosiahli v olympiádach, športových súťažiach, alebo vo vedomostných súťažiach. Pozorne si prečítajte, či je potrebné priložiť napríklad výsledkovú listinu potvrdenú riaditeľom ZŠ, prípadne či treba predložiť originál a podobne. Riaďte sa pokynmi stredných škôl !

Prihlášky na štúdium vypisuje výchovná poradkyňa.

Úlohou rodičov je skontrolovaťa svojim podpisom potvrdiť správnosť údajov na prihláške (rodné číslo, adresa, mailový prípadne telefonický kontakt, názov a adresa školy, študijný, resp. učebný odbor, známky) Potrebné je ešte dať prihlášku potvrdiť detskému lekárovi. Podpisuje ju aj žiak, ktorý sa na príslušnú školu hlási a triedny učiteľ .

Prihlášky v určenom termíne posiela na SŠ základná škola. Už teraz začnite uvažovať, na ktorú školu pošlete prihlášku, nekonajte unáhlene.

V tomto školskom roku by sme chceli v spolupráci s pani psychologičkou vykonať testovanie žiakov a zistiť, na ktorú strednú školu majú jednotliví žiaci predpoklady.

Navštívime aj niektoré stredné školy v rámci „Dní otvorených dverí“, aby žiaci získali informácie o štúdiu.

 

Po prijatí žiaka na SŠ je potrebné doniesť na zápis Zápisný lístok. Je potrebné na internete sledovať, kedy sa uskutoční. Musí sa ho zúčastniť zákonný zástupca žiaka. Ak sa zápisu na strednej škole nezúčastní, žiak bude vyškrtnutý z evidencie a uvoľní miesto ďalšiemu v poradí.

Zápisný lístokdostane žiak len jeden (na  podpis) a vydáva ho základná škola. Zápisný lístok môžete presunúť z jednej strednej školy na druhú.

 

 

Prešov, 28. 08. 2019                                      VP - PaedDr. Gabriela Pittnerová, PhD.