Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Výchovný poradca

Harmonogram prijímacieho konania na školský rok 2018 / 2019

 

Do 01. 02. 2019          Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na študijné a učebné odbory, ktoré                                          vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Do 20. 02. 2019          Zákonný zástupcažiaka podáva riaditeľovi ZŠ prihlášku na                                            študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Do 28. 02. 2019          ZŠ odošle prihlášky na SŠ – na učebné a študijné odbory, ktoré                                        vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu   – vrátane 8 ročných gymnázií – športových

03. 04. 2019               Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov – Monitor 9

25. 03. -12. 04. 2019  Talentové skúšky na stredné školy

Do 31. 03. 2019          SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory.

16. 04. 2019                Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov náhradný termín

Do 10. 04. 2019          Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na  štúdium na študijné a učebné odbory, na ktoré nie je potrebné overenie talentu.

Do 20. 04. 2019          Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky na SŠ vrátane 8 – ročných gymnázií.

                                    1. kolo prijímacích skúšok pre žiakov 5. a 9. ročníka

                                    1. termín: 13. 05. 2019

                                    2. termín: 16. 05. 2019

 

Od 22. 05. 2019 ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

 

Od 23. 05. 2019          Odvolacie konanie po 1. kole PS

Do 06. 06. 2019          SŠ zverejnia konanie 2. kola PS

18. 06. 2019                2. kolo prijímacích skúšok(pre neprijatých žiakov)

Od 25. 06. 2019          Odvolacie konanie po 2. kole PS

 

Niekoľko informácií pre rodičov deviatakov

 

Žiaci si môžu podať 2 prihlášky na tie SŠ, na ktorých sa overujú talentové predpoklady (športové, umelecké, bilingválne gymnáziá atď).

Tiež si môžu podať 2 prihlášky na SŠ, ktoré nevyžadujú overenie talentových predpokladov. Pozor na termíny!

Stredné školy zverejňujú v dostatočnom predstihu kritériá na prijatie žiakov a to na svojich internetových stránkach. Všimnite si, či žiaci dostávajú body na skúške napríklad za úspechy, ktoré dosiahli v olympiádach, alebo vo vedomostných súťažiach. Vtedy priložte ku každej prihláške diplomy, prípadne výsledkové listiny. Riaďte sa pokynmi stredných škôl.

Prihlášky na štúdium vypisuje výchovná poradkyňa.

Úlohou rodičov je skontrolovať a svojim podpisom potvrdiť správnosť údajov na prihláške (rodné číslo, adresa, mailový prípadne telefonický kontakt, názov a adresa školy, študijný, resp. učebný odbor, známky) Potrebné je ešte dať prihlášku potvrdiť detskému lekárovi. Podpisuje ju aj žiak, ktorý sa na príslušnú školu hlási.

Prihlášky v určenom termíne posiela na SŠ základná škola.

Pri zápise na SŠ (po prijatí žiaka) je potrebné doniesť Zápisný lístok. Je potrebné na internete sledovať, kedy sa zápis uskutoční. Zápisu sa musí zúčastniť zákonný zástupca žiaka. Ak sa zápisu na strednej škole nezúčastníte, žiak bude vyškrtnutý z evidencie a uvoľní miesto ďalšiemu v poradí.

Zápisný lístokdostane žiak len jeden a opäť ho vydáva základná škola. Zápisný lístok môžete presunúť z jednej strednej školy na druhú.

 

 

Prešov, 04. 09. 2018                                      PaedDr. Gabriela Pittnerová, PhD.