Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Výchovný poradca

 

 
   


               Harmonogram prijímacieho konania na školský rok 2017 / 2018

 

 

Do 01. 02. 2018         Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadu                            jú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Do 20. 02. 2018          Zákonný zástupca žiaka podáva riaditeľovi ZŠ prihlášku na  študijné                                a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,                                    zručností alebo talentu.

Do 28. 02. 2018          ZŠ odošle prihlášky na SŠ – na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadu                            jú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

 21. 03. 2018               Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov – Monitor 9

25. 03. -15. 04. 2018  Talentové skúšky na stredné školy

Do 31. 03. 2018          SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory.

05. 04. 2018                Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov náhradný termín

Do 10. 04. 2018          Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na štúdium na                            študijné a učebné odbory, na ktoré nie je potrebné overenie talentu.

Do 20. 04. 2018          Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky na SŠ vrátane 8 – ročných gymnázií.

                                    1. kolo prijímacích skúšok pre žiakov 5. a 9. ročníka

                                    1. termín: 14. 05. 2018

                                    2. termín: 17. 05. 2018

 

Od 16. 05. 2018 ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webewww.svs.edu.sk/miesta.

 

Od 16. 05. 2018         Odvolacie konanie po 1. kole PS

Do 06. 06. 2018          SŠ zverejnia konanie 2. kola PS

20. 06. 2018                2. kolo prijímacích skúšok(pre neprijatých žiakov)

Od 22. 06. 2018         Odvolacie konanie po 2. kole PS

 

Niekoľko informácií pre rodičov deviatakov

 

Žiaci si môžu podať 2 prihlášky na tie SŠ, na ktorých sa overujú talentové predpoklady (športové, umelecké, bilingválne gymnáziá atď).

Tiež si môžu podať 2 prihlášky na SŠ, ktoré nevyžadujú overenie talentových predpokladov. Pozor na termíny!

Stredné školy zverejňujú v dostatočnom predstihu kritériá na prijatie žiakov a to na svojich internetových stránkach. Všimnite si, či žiaci dostávajú body na skúške napríklad za úspechy, ktoré dosiahli v olympiádach, alebo vo vedomostných súťažiach. Vtedy priložte ku každej prihláške diplomy, prípadne výsledkové listiny. Riaďte sa pokynmi stredných škôl.

Prihlášky na štúdium vypisuje výchovná poradkyňa.

Úlohou rodičov je skontrolovať a svojim podpisom potvrdiť správnosť údajov na prihláške (rodné číslo, adresa, mailový prípadne telefonický kontakt, názov a adresa školy, študijný, resp. učebný odbor, známky) Potrebné je ešte dať prihlášku potvrdiť detskému lekárovi. Podpisuje ju aj žiak, ktorý sa na príslušnú školu hlási.

Prihlášky v určenom termíne posiela na SŠ základná škola.

Pri zápise na SŠ (po prijatí žiaka) je potrebné doniesť Zápisný lístok. Je potrebné na internete sledovať, kedy sa zápis uskutoční. Zápisu sa musí zúčastniť zákonný zástupca žiaka. Ak sa zápisu na strednej škole nezúčastníte, žiak bude vyškrtnutý z evidencie a uvoľní miesto ďalšiemu v poradí.

Zápisný lístokdostane žiak len jeden a opäť ho vydáva základná škola. Zápisný lístok môžete presunúť z jednej strednej školy na druhú.

 

 

Prešov, 07. 09. 2017                                      PaedDr. Gabriela Pittnerová, PhD.